Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000

Kazalo

1398. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 3698.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo osvinčeni motorni bencini (MB-86 in MB-98) in neosvinčeni motorni bencini (NMB-91, NMB-95 in NMB-98).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna štirinajstdnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna štirinajstdnevna cena tekočega obdobja za posamezen naftni derivat se določi po naslednjem obrazcu:
4. člen
Pogoj za spremembo cen v novem štirinajstdnevnem obdobju se določi z naslednjim obrazcem:
5. člen
Če je sprememba cene večja ali enaka 1,5 SIT oziroma manjša ali enaka – 1,5 SIT, se le-ta upošteva v celem znesku, in se kot najvišja cena v obdobju t+1 uveljavi oziroma določi cena tekočega štirinajstdnevnega obdobja (P(t+1) = Pt)
6. člen
Če so cenovna nihanja (primerjava cene tekočega obdobja Pt in predhodnega ali predhodnih štirinajstdnevnih obdobij P(t-k)) manjša od 1,5 SIT in večja od – 1,5 SIT, cena v prihodnjem štirinajstdnevnem obdobju (t+1) ostane enaka ceni 14 dnevnega predhodnega ali predhodnih obdobij (P(t+1) = P(t-k)).
7. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena te uredbe se neposredno uporablja za osvinčen motorni bencin MB-98 in za neosvinčen motorni bencin NMB-95.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med MB-98 in ostalimi osvinčenimi motornimi bencini oziroma med NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na dan uveljavitve te uredbe.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3., 4. in 5. člena te uredbe:
a) Osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono.
b) štirinajstdnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli z številom dni, za katere so na razpolago podatki.
c) V primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj.
d) Dejansko se štirinajstdnevno povprečje izračuna za 10 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se štirinajstdnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov.
e) Izračunana povprečna štirinajstdnevna cena, izražena v SIT/tono, se preko gostote (ro) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter prišteje v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
Štirinajstdnevna povprečna cena tekočega obdobja, izračunana na način iz prejšnjega člena, se primerja s štirinajstdnevno povprečno ceno predhodnega ali predhodnih obdobij.
Kolikor je prag za spremembo cene presežen, se nova najvišja cena uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Če prag za spremembo cene ni presežen, se v torek v tednu x+2 ohrani do tedaj veljavna cena, ki je bila v veljavi v predhodnem štirinajstdnevnem intervalu oziroma predhodnih štirinajstdnevnih intervalih in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4.
V primeru, da je v torek v tednu x+2 državni praznik v Republiki Sloveniji, se cena uveljavi na prvi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD/t:        1 decimalno mesto 
                   (vhodni podatek)
– tečaj Banke Slovenije:       4 decimalna mesta 
                   (vhodni podatek)
– borzna cena derivata v SIT/l:   zaokrožitev na 
                   3 decimalna mesta
– modelska cena:           zaokrožitev na 
                   3 decimalna mesta.
PREHODNE DOLOČBE
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/l, ki se lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi štirinajstdnevno povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe, in sicer za obdobje od 20. 3. 2000 do 2. 4. 2000.
12. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša bruto marža, ne glede na določbo 3. člena te uredbe, 6 SIT/liter.
Dokler ni uveljavljena marža iz 3. člena te uredbe, se v primeru zniževanja cen, ki bi sledilo po mehanizmu iz 4. in 5. člena te uredbe, najvišja prodajna cena brez dajatev v prihodnjem oziroma prihodnjih štirinajstdnevnih obdobjih, ne spreminja.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj (Uradni list RS, št. 14/00).
14. člen
Ta uredba začne veljati 4. aprila 2000 in velja šest mesecev.
Št. 382-15/2000-1
Ljubljana, dne 30. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost