Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000

Kazalo

1396. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev, stran 3697.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
1. člen
Za cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
se določi mehanizem za oblikovanje cen komunalnih storitev.
2. člen
Pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, storitve kanalizacije in delovanja čistilnih naprav ter dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov, lahko oblikuje ceno storitev na način, kot to določajo predpisani standardi in navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/00), navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98 in 34/98) ter navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: metodologija) (Uradni list RS, št. 11/99).
Tako oblikovano ceno v obliki predloga zavezanec posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo lahko pridobi mnenje pristojnega organa občine, na območju katere se opravlja dejavnost, ter pripravi ustrezno strokovno mnenje, ki ga posreduje zavezancu in občini v roku 45 dni po popolnem predlogu.
3. člen
Predlogu zavezanca za storitve zbiranja, čiščenja in distribucije vode, dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin, na območju katerih se posamezna storitev opravlja, ter navedbo občin, za katere se vlaga predlog,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra,
– koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti. Pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmogljivosti in učinek čiščenja,
– navedbo vseh drugih storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno ceno, izraženo v m3 (ali v kg za storitev zbiranja in odvoza odpadkov, ter dejavnosti deponij), ki se uporablja na dan vložitve predloga (po posameznih občinah v primeru, da so cene različne),
– odstotek povišanja cen po vrstah storitev in porabnikov v letih 1997, 1998 in 1999,
– ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga predlog, z ozirom na predlagano povprečno lastno ceno, upoštevajoč letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov,
– pregled fizičnega obsega opravljene storitve za posamezne vrste porabnikov za leta 1997, 1998 in 1999,
– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov povprečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. in 5. člen metodologije, dosežene na dan vložitve predloga (po posameznih občinah v primeru, da so cene različne). Izračun naj zajema elemente dejanskih stroškov za leto 1999,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 1998 in 1999 za podjetje kot celoto.
V primeru vložitve predloga tudi za povprečno upravičeno ceno je potrebno priložiti tudi naslednje podatke:
– program predvidenih investicijskih del na področju dejavnosti, kolikor je ta načrtovan, ali se že izvaja z navedbo virov financiranja,
– izračun kalkulativnih elementov poprečne upravičene cene, ki se bo lahko uporabljala, ko bo investicija zaključena.
4. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
5. člen
Zavezancem, ki so v času veljavnosti uredbe o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode (Uradni list RS, št. 82/99) z zahtevkom predlagali pridobitev predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode, se dovoli povišanje cen po dosedanjih predpisih.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 11/00).
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2000 in velja šest mesecev.
Št. 383-06/99-2
Ljubljana, dne 30. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost