Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000

Kazalo

1313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 3633.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96) se v prvem stavku četrtega odstavka 6. člena besedilo »tabele 1 iz 7. člena« nadomesti z besedilom »tabele 1 iz 8. člena« in besedilo »tabele 2 iz 7. člena« v petem odstavku 6. člena z besedilom »tabele 2 iz 8. člena«.
2. člen
Tabela 1 iz 8. člena se spremeni tako, da se nova tabela glasi:
»
Tabela 1: Pogostost meritev in čas vzorčenja za komunalne in skupne čistilne naprave
--------------------------------------------------------------------------------
Zmogljivost komunalne ali    Letna pogostost meritev    Čas vzorčenja
skupne čistilne naprave,     (štev. meritev na leto)    reprezentativnega
izražena v populacijskih                    vzorca (ure)
ekvivalentih PE
--------------------------------------------------------------------------------
< 50                     1           2
>= 50 < 200                  2           2
>= 200 < 2.000                2           6
>= 2.000 < 10.000   prvo leto obratovanja 12
             vsako nadaljnje leto 4          24
>= 10.000 < 50.000              12          24
>= 50.000                  24          24
--------------------------------------------------------------------------------
«.
3. člen
V petem odstavku 8. člena se drugi stavek črta.
4. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 18. člena tega pravilnika lahko zavezanec ali oseba iz 17. člena tega pravilnika dobi pooblastilo do 31. decembra 2004 tudi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik,
2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima ustrezno število tehnično in poklicno usposobljenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje meritev odpadnih vod po metodah, ki jih določa 12. člen tega pravilnika,
4. da ima preizkusno in merilno opremo za izvajanje meritev iz prejšnje točke in
5. da je v obdobju zadnjih dveh let s sodelovanjem na mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju za meritve parametrov, za katere zaproša za pooblastilo, ali s sodelovanjem na medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju, ki ga za namen pridobivanja pooblastil po tem pravilniku organizira ministrstvo, izkazal usposobljenost za izvajanje meritev po metodah iz 12. člena tega pravilnika.
Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s 3., 4. in 5. točko prejšnjega odstavka, preverja ministrstvo v sodelovanju z nacionalno akreditacijsko službo Republike Slovenije.«
5. člen
Prilogi 2 in 3 pravilnika se nadomestita s prilogama 2 in 3, ki sta v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-16/00
Ljubljana, dne 24. marca 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost