Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1260. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1), stran 3550.

Na podlagi 32. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) in 172. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V MARIBORU
2. člen
Ime: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.
3. člen
Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Sedež: Maribor, Razlagova 14
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Sedež: Maribor, Smetanova 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšano ime: UM FG
Sedež: Maribor, Smetanova 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Sedež: Maribor, Smetanova 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Sedež : Kranj, Kidričeva cesta 55a
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Sedež: Maribor, Smetanova 17
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo
Skrajšano ime: UM FK
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30
visoko strokovno šolo:
Univerza v Mariboru
Visoka zdravstvena šola
Skrajšano ime: UM VZŠ
Sedež: Maribor, Žitna 15
druga zavoda:
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Sedež: Maribor, Gosposvetska 83
4. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
5. člen
Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni visokošolski in drugi zavodi, da postanejo pridružene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obveznosti.
III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
6. člen
Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80 302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80 303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80 422 drugo izobraževanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– 92 31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila.
Fakultete in visoke strokovne šole opravljajo znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, informatika);
– Fakulteta za gradbeništvo: (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne storitve (promet);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija);
– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne vede (organizacija dela, menedžment);
– Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehniško varstvo okolja);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, jeziki, likovna in glasbena pedagogika, filozofija, sociologija, zgodovina, geografija, matematika, računalništvo, kemija, biologija, fizika, tehnika, predšolska vzgoja); (22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik, nemški jezik, zgodovina); (31) družbene vede (pedagogika, sociologija); (42) vede o živi naravi; (44) vede o neživi naravi; (46) matematika in statistika;
– Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo);
– Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);
– Visoka zdravstvena šola: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega).
Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.
7. člen
Fakultete ali visoke strokovne šole lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Fakultete ali visoke strokovne šole lahko opravljajo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz 6. člena tega odloka in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.
Članica univerze ima lahko svoj žiro račun.
Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja
– O 92 511 dejavnost knjižnic ter
– druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Študentski domovi opravljajo
– K 70 20 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter
– druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostmi iz prvega, četrtega in petega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom v skladu s statutom.
IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC
8. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Organi fakultete ali visoke strokovne šole so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.
Organ drugega zavoda – članice univerze je ravnatelj oziroma direktor, lahko pa tudi strokovni svet.
Organa študentskega doma – članice univerze sta: direktor in študentski svet stanovalcev. Direktor študentskega doma je poslovodni organ.
9. člen
Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci),
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika drugih delavcev.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze ter poslovodni organ drugega zavoda – članice univerze.
Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze.
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče poslovodni organ univerze.
Ne glede na tretji odstavek tega člena upravni odbor univerze opravlja svoje delo do konstituiranja novega.
10. člen
Upravni odbor:
– sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,
– sprejema letni delovni načrt in program razvoja univerze ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt, zaključni račun (konsolidirano bilanco) in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,
– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– na predlog fakultet ali visokih strokovnih šol sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 15. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.
Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze mora upravni odbor pridobiti soglasje senata univerze, pred odločanjem o delovanju študentskih domov pa mnenje študentskega sveta stanovalcev.
11. člen
Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v enakem besedilu.
12. člen
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov univerze je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja drugih organov univerze in članic se uredijo s statutom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
15. člen
Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami in nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz prvega, četrtega in petega odstavka 7. člena tega odloka, v skladu s statutom.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE, ČLANIC IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nastopajo članice v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem teh dejavnosti. Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice ne odgovarjata.
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE
18. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
19. člen
Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih.
21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane pri izvajanju javne službe v visokem šolstvu, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze.
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev fakultet ali visokih strokovnih šol, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Skladno z zakonom, tem odlokom in bilanco stanja na dan 31. 12. 1999 se najkasneje do 31. 12. 2001 opravi na članicah popis premoženja. V popisu se ločeno prikaže premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
Merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti sprejme upravni odbor univerze po predhodnem soglasju ustanovitelja najkasneje do 31. 12. 2000.
23. člen
Rektor univerze, dekani, ravnatelj oziroma direktor članic, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jih opravljajo do izteka mandata.
24. člen
Člani upravnega odbora univerze, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do konstituiranja novega. Rokovnik in pravila za izvedbo volitev predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov sprejme upravni odbor, tako da se novi upravni odbor oblikuje najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Drugi organi univerze se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi statuta univerze v skladu z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Univerza v Mariboru prevzame delavce, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni v Študentskih domovih Maribor.
Z dnem uveljavitve tega odloka Univerza v Mariboru prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Študentskih domov Maribor.
27. člen
Statut univerze se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, drugi splošni akti pa v uradnem glasilu univerze.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 82/94, 77/95, 56/96).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/4
Ljubljana, dne 23. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost