Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1259. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1), stran 3546.

Na podlagi 32. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) in 172. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V LJUBLJANI
2. člen
Ime: Univerza v Ljubljani
Skrajšano ime: UL
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12
Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.
3. člen
Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL BF
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Skrajšano ime: UL EF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Skrajšano ime: UL FA
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Skrajšano ime: UL FDV
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Skrajšano ime: UL FE
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Skrajšano ime: UL FFA
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Skrajšano ime: UL FGG
Sedež: Ljubljana, Jamova 2
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UL FKKT
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 5
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Skrajšano ime: UL FMF
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Skrajšano ime: UL FPP
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UL FRI
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UL FS
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Skrajšano ime: UL FŠ
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UL FF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UL MF
Sedež: Vrazov trg 2
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Sedež: Aškerčeva cesta 12
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UL PEF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UL PF
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12
Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
Skrajšano ime: UL TEOF
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Skrajšano ime: UL VF
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60
umetniške akademije:
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34
Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Skrajšano ime: UL AGRFT
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost
Skrajšano ime: UL ALU
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23
visoke strokovne šole:
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Topniška 33
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
Skrajšano ime: UL VŠZ
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a
Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola
Skrajšano ime: UL VUŠ
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
4. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
5. člen
Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni visokošolski in drugi zavodi, da postanejo pridružene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obveznosti.
III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
6. člen
Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80 302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80 303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80 422 drugo izobraževanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– 92 31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila.
Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole opravljajo znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah, umetniških akademijah oziroma visokih strokovnih šolah so:
– Biotehniška fakulteta: (42) vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija, biotehnologija, biomedicina); (14) izobraževanje učiteljev (biologija); (54) proizvodne tehnologije (lesarstvo, živilstvo); (58) arhitektura in gradbeništvo (krajinska arhitektura); (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (agronomija, zootehnika, gozdarstvo);
– Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); (46) matematika in statistika (aktuarstvo);
– Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura in gradbeništvo (arhitektura);
– Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede (sociologija, politologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, obramboslovje); (32) novinarstvo in informatika (novinarstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije, energetska tehnika);
– Fakulteta za farmacijo: (72) zdravstvo (farmacija, biomedicina);
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo, prostorsko in urbanistično planiranje); (52) tehniške vede (geodezija); (85) varstvo okolja (varstvo okolja);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (14) izobraževanje učiteljev (kemija); (42) vede o živi naravi (biokemija, biomedicina); (52) tehniške vede (kemijsko inženirstvo); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija); (86) varnost (varstvo pri delu, požarno varstvo);
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (46) matematika in statistika (matematika); (52) tehniške vede (mehanika); (14) izobraževanje učiteljev (matematika, fizika, računalništvo z matematiko); (44) vede o neživi naravi (fizika, astronomija in meteorologija);
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve (pomorstvo, tehnologija prometa);
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računalništvo (računalništvo in informatika);
– Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo);
– Fakulteta za šport: (14) izobraževanje učiteljev (športna vzgoja);
– Filozofska fakulteta: (22) humanistične vede (filozofija, arheologija, zgodovina, sociologija kulture, umetnostna zgodovina, muzikologija, jeziki in književnosti, jezikoslovje, prevajalstvo); (31) družbene vede (sociologija, geografija, etnologija, psihologija, antropologija); (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (filozofija, zgodovina, jeziki in književnosti, sociologija, geografija, pedagogika, andragogika); (32) novinarstvo in informatika (bibliotekarstvo);
– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina, stomatologija, biomedicina);
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev (kemijsko izobraževanje); (21) umetnost (oblikovanje tekstilij in oblačil); (44) vede o neživi naravi (geologija); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo, rudarstvo, geotehnologija, metalurgija, materiali, grafična tehnika);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, matematika, kemija, fizika, biologija, računalništvo, tehnika, predšolska vzgoja, defektologija, socialna pedagogika);
– Pravna fakulteta: (38) pravo (ustavno, mednarodno, delovno, civilno in gospodarsko pravo, rimsko pravo in zgodovina prava, kazenskopravne znanosti, teorija prava in države); (31) družbene vede (ekonomska analiza in ekonomska politika); (34) poslovne in upravne vede (javna uprava);
– Teološka fakulteta: (22) humanistične vede (teologija);
– Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo (veterinarska medicina, biomedicina);
– Akademija za glasbo: (21) umetnost (glasba: kompozicija in glasbena teorija, dirigiranje, instrumenti, petje, cerkvena glasba, operna šola); (14) izobraževanje učiteljev (glasbena pedagogika, instrumenti);
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost (dramska igra in umetniška beseda, režija, dramaturgija, scenografija, kostumografija);
– Akademija za likovno umetnost: (21) umetnost (kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje, grafika, restavratorstvo);
– Visoka šola za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo);
– Visoka šola za zdravstvo: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike);
– Visoka upravna šola: (34) poslovne in upravne vede (javna uprava).
Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.
7. člen
Članice univerze lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Članice lahko opravljajo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, če s tem ne ovirajo izvajanja dejavnosti iz 6. člena tega odloka in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.
Članica univerze ima lahko svoj žiro račun.
Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostmi iz prvega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom v skladu s statutom.
IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC
8. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Organi fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.
9. člen
Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci),
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika drugih delavcev.
V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze.
Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze.
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče poslovodni organ univerze.
Ne glede na tretji odstavek tega člena upravni odbor univerze opravlja svoje delo do konstituiranja novega.
10. člen
Upravni odbor:
– sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,
– sprejema letni delovni načrt in program razvoja univerze ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt, zaključni račun (konsolidirano bilanco) in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,
– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– na predlog fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 15. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.
Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze mora upravni odbor pridobiti soglasje senata univerze.
11. člen
Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v enakem besedilu.
12. člen
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov univerze je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja drugih organov univerze in članic se uredijo s statutom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
15. člen
Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami in nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 7. člena tega odloka, v skladu s statutom.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE, ČLANIC IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nastopajo članice v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem teh dejavnosti. Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice ne odgovarjata.
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE
18. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
19. člen
Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih.
21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane pri izvajanju javne službe v visokem šolstvu, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze.
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Skladno z zakonom, tem odlokom in bilanco stanja na dan 31. 12. 1999 se najkasneje do 31. 12. 2001 opravi na članicah popis premoženja. V popisu se ločeno prikaže premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
Merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti sprejme upravni odbor univerze po poprejšnjem soglasju ustanovitelja najkasneje do 31. 12. 2000.
23. člen
Rektor univerze in dekani članic, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jih opravljajo do izteka mandata.
24. člen
Člani upravnega odbora univerze, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do konstituiranja novega. Rokovnik in pravila za izvedbo volitev predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov sprejme upravni odbor, tako da se novi upravni odbor oblikuje najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Drugi organi univerze se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi statuta univerze v skladu z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Statut univerze se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, drugi splošni akti pa v uradnem glasilu univerze.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/94, 77/95 in 72/97).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-15/5
Ljubljana, dne 23. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti