Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1256. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A), stran 3543.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. marca 2000.
Št. 001-22-47/00
Ljubljana, dne 24. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-A)
1. člen
V zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95 in 73/97) se črta četrti odstavek 6. člena.
2. člen
Doda se četrti odstavek 8. člena, ki se glasi:
“(4) Minister po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev predpiše tudi pravila gasilske službe, s katerimi se uredijo zlasti:
1. naloge in odgovornosti gasilcev ter oblike sodelovanja gasilskih organizacij;
2. formacijske sestave gasilskih enot;
3. strokovno usposabljanje gasilcev.”
3. člen
Črta se tretji odstavek 12. člena.
4. člen
V 4. točki prvega odstavka 19. člena se številka “50” nadomesti s številko “55”.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena se pred zadnjo alineo doda nova alinea, ki se glasi: “– davčna številka;”.
6. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister.”
Črta se tretji odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom.”
8. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo “gasilskih organizacij v državi” nadomesti z besedilom “gasilskih društev in njihovih zvez”.
V tretjem odstavku se za besedama “pravna oseba” dodata besedi “zasebnega prava.”.
9. člen
Prvi odstavek 34. člena se črta.
10. člen
49. člen se črta.
11. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Od gasilske zaščitne in reševalne opreme ter orodišč in gasilskih domov se ne plačujejo davki, razen davka na dodano vrednost, carin, prispevkov in drugih dajatev.
(2) Vlada podrobneje določi gasilsko zaščito in reševalno opremo, orodišča in gasilske domove iz prejšnjega odstavka.”
12. člen
Gasilske enote ustanovljene ali posebej organizirane za opravljanje gasilske službe in drugih nalog varstva pred požarom v dveh ali več podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, pred uveljavitvijo tega zakona, opravljajo gasilsko službo in druge naloge varstva pred požarom za ta podjetja, zavode in druge organizacije tudi po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/91-2/10
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti