Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000

Kazalo

1052. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 3270.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99 in 110/99) se v Enotnem kontnem načrtu v Prilogi I. v razredu 7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v okviru konta »7011 – Prispevki delodajalcev« odpreta dva nova podkonta:
701111 – Pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja;
701112 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij.
2. člen
V okviru konta »7013 – Ostali prispevki za socialno varnost« se odpre nov podkonto:
701306 – Pozneje vplačani prispevki za ZPIZ iz preteklih let.
3. člen
V okviru skupine kontov »711 – Takse in pristojbine« se dopolni naziv konta 7111, tako da se glasi:
7111 – Upravne takse in pristojbine.
Dopolnijo se nazivi posameznim obstoječim podkontom v okviru konta 7111 in dodajo novi podkonti, tako da se glasijo:
711100 – Upravne takse (tar. št. 1–10 in tar. št. 97–98 iz ZUT);
711101 – Upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11–27 iz ZUT);
711102 – Carinske takse in takse s področja trošarin (tar. št. 43–50 iz ZUT);
711103 – Konzularne takse (tar. št. 73–96 iz ZUT);
711104 – Pristojbina za varstvo industrijske lastnine;
711105 – Pristojbina za varnost plovbe;
711106 – Pristojbina za pregled zrakoplova;
711107 – Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin v notranjem prometu (tar. št. 52 iz ZUT);
711108 – Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu (tar. št. 52 iz ZUT);
711109 – Upravne takse za izdajo zdravstvenih spričeval živali (tar. št. 53 iz ZUT);
711110 – Upravne takse za zdravstveno varstvo živali (tar. št. 54 iz ZUT);
711111 – Upravne takse za veterinarsko–sanitarne preglede v notranjem prometu in na meji (tar. št. 55–58 in 60–62 iz ZUT);
711112 – Upravne takse za zdravstvena spričevala za fitokarantenske preglede na meji (tar. št. 59 iz ZUT);
711113 – Pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja;
711114 – Upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68–69 iz ZUT);
711115 – Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT);
711116 – Pristojbina od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov;
711117 – Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc;
711118 – Pristojbine in stroški za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin;
711119 – Upravne takse za preskuse in odobritve tipa meril, overovitve etalonov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70–71 iz ZUT);
711120 – Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28–34 iz ZUT);
711121 – Gradbene upravne takse (tar. št. 35–42 iz ZUT);
711122 – Upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT);
711123 – Upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT);
711124 – Upravne takse na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT);
711125 – Upravna taksa na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT);
711126 – Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT).
4. člen
V okviru konta »7140 – Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost« se dopolni dosedanji naziv podkonta 714005 tako da se glasi:
714005 – Dokup pokojninske dobe za ugodnejšo odmero pokojnine.
V okviru konta »7140 – Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost« se uvedejo trije novi podkonti in sicer:
714007 – Dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti;
714008 – Dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka;
714009 – Dokup pokojninske dobe za čas zaposlitve v državi, s katero ni sklenjena konvencija.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 3. marca 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost