Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000

Kazalo

909. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, stran 2773.

Na podlagi 12. in 14. člena uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 105/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije
Za namene tega odloka:
a) ”izdelava” pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) ”material” pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) ”izdelek” pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) ”blago” pomeni materiale in izdelke;
e) ”carinska vrednost” pomeni vrednost, določeno v skladu s sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena splošnega sporazuma o carinah in trgovini (sporazum WTO o carinski vrednosti);
f) ”cena franko tovarna” pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Latvijii, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) ”vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Sloveniji ali v Latviji;
h) ”vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja mutatis mutandis;
i) »dodana vrednost« pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v Sloveniji ali Latviji;
j) ”poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga”, ki se v tem odloku navaja kot “Harmonizirani sistem” ali “HS”;
k) ”uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
l) ”pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;
m) ”ozemlje” vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
2. člen
Splošne zahteve
1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (v nadaljevanju: sporazuma) se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji, v smislu 5. člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji, v smislu 6. člena tega odloka;
2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Latvije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Latviji, v smislu 5. člena tega odloka;
b) izdelki, pridobljeni v Latviji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Latviji, v smislu 6. člena tega odloka.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Slovenije, Latvije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem odloku.
4. člen
Kumulacija v Latviji
1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Latvije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Latvije, Slovenije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)(1) ali Turčije, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Latvijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Latviji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Latviji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Latvije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Latviji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Latviji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem odloku.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Latvijii:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda Slovenije ali Latvije;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega odstavka;
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j) tega odstavka.
2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne ladje” v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka tega člena se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirani ali se vodijo v Sloveniji ali v Latviji;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Latvije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Latvije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani Slovenije ali Latvije in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Latvije in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani Slovenije ali Latvije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka. Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih določa 7. člen tega odloka.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena tega odloka:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);
b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;
c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih lahko šteli za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije;
f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;
g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do f) tega odstavka;
h) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Latviji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka in tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odloka, v Sloveniji ali Latviji izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Latvije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala obdelava ali predelava, opravljena izven Slovenije ali Latvije na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Latvije in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji ali Latviji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali predelani bolj kot so nezadostni postopki, navedeni v 7. členu tega odloka in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Slovenije ali Latvije ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odloka, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven Slovenije ali Latvije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II k temu odloku za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven Slovenije ali Latvije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse stroške, nastale izven Slovenije ali Latvije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II k temu odloku in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena tega odloka.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven Slovenije ali Latvije, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Latvijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Latvije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu tega odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v Latvijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Latvije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v Slovenij ali v Latviji;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka tega odloka, se v Sloveniji ali v Latviji ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko uporablja v Sloveniji ali v Latviji, izrecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Latvija uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:
a) za izdelke, ki sodijo v 25. do 49. poglavje ter 64. do 97. poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki je v veljavi v Sloveniji ali v Latviji;
b) za izdelke, ki sodijo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki je v veljavi v Sloveniji ali v Latviji.
Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Latvijo ter za izdelke s poreklom iz Latvije pri uvozu v Slovenijo veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju: izjava na računu).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,katerih vzorca sta v Prilogi III k temu odloku. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen sporazum in v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Latvije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti eno od naslednjih navedb:
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od naslednjih besed:
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko “Opombe” dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v Sloveniji ali v Latviji je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj Slovenije ali Latvije. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka ali
(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV k temu odloku, mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov, če gre za majhne pakete, ali 1200 evrov, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena tega odloka in tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko naslednji:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v Sloveniji ali Latviji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Sloveniji ali v Latviji, izdani ali izdelani v Sloveniji ali v Latviji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom.
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Latviji v skladu s tem odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem odloku.
28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena tega odloka.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena tega odloka.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve, omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.
3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah Slovenije in Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi Slovenije in Latvije si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si Slovenija in Latvija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je potrebno predložiti skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Slovenija in Latvija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s poreklom iz Slovenije ali Latvije uvozijo v prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega odloka.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Nepreferencialna obravnava
Za namene izvajanja 2. člena tega odloka se vsak izdelek s poreklom iz pogodbenice sporazuma ob izvozu v drugo pogodbenico sporazuma, šteje za nepreferencialni izdelek v času ali v obdobjih, v katerih zadnja omenjena pogodbenica sporazuma uporablja carinske stopnje, veljavne za tretje države ali katerekoli ustrezne zaščitne ukrepe za take izdelke v skladu s sporazumom.
37. člen
Priloge
Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.
38. člen
Začetek veljavnosti
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-08/98-8
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II


Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 5. člena
tega Protokola.


Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih
primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.


Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez
porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za
tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu
vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je
bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v pogodbenici.
Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko
izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji
izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka , potem se ta
odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega
posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.


Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.


Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in
ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo
pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,
širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže
tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.


Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek,
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem,
da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene
izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.


Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja((1) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 %
vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi
nad 250 stopinj C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne
številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali
razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 stopinj C po
metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

              PRILOGA II

  Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na
 materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
           status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je
treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma.

-----------------------------------------------------------------
Tar.  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
št. HS            na materialih brez porekla, ki jim
               da status blaga s poreklom
-----------------------------------------------------------------
(1)   (2)         (3)          (4)
               ali
-----------------------------------------------------------------
1.   Žive živali     Vse živali iz 1.
pgl.             poglavja morajo
               biti v celoti
               pridobljene.

2.   Meso in užitni    Izdelava, pri
pgl.  mesni klavnični   kateri morajo biti
    izdelki       vsi uporabljeni
               materiali iz 1. in
               2. poglavja v
               celoti
               pridobljeni.

3.   Ribe in raki,    Izdelava, pri
pgl.  mehkužci in drugi  kateri morajo biti
    vodni        vsi uporabljeni
    nevretenčarji    materiali iz 3.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

ex 4.  Mlečni izdelki;   Izdelava, pri
pgl.  ptičja jajca;    kateri morajo biti
    naravni med;     vsi uporabljeni
    užitni izdelki    materiali iz 4.
    živalskega izvora,  poglavja v celoti
    ki niso navedeni   pridobljeni.
    in ne zajeti na
    drugem mestu

0403  Pinjenec, kislo   Izdelava, pri
    mleko in smetana,  kateri:
    jogurt, kefir in   -morajo biti vsi
    drugo fermentirano  uporabljeni
    ali skisano mleko   materia li iz 4.
    in smetana, kon    poglavja v celoti
    centrirano ali ne,  pridobljeni;
    z dodanim      -mora biti vsak
    sladkorjem ali    uporabljeni sadni
    drugimi sladili,   sok (razen
    aro matizirano ali  ananasovega,
    z dodanim sadjem,   citronine ga ali
    lešniki, orehi,    soka grenivke) iz
    mandlji (lupinasto  tar. št. 2009 s
    sadje) ali kakavom  poreklom;
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov iz
               17. poglavja ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 5.  Izdelki živalskega  Izdelava, pri
pgl.  izvora, ki niso   kateri morajo biti
    navedeni in ne    vsi uporabljeni
    zajeti na drugem   materiali iz 5.
    mestu; razen za:   poglavja v celoti
               pridobljeni.

ex   Pripravljene     Čiščenje,
0502  ščetine in dlaka   dezinfekcija,
    domačih ali divjih  razvrščanje in
    prašičev       izravnavanje
               ščetin in dlak.6.   Živo drevje in    Izdelava, pri
pgl.  druge rastline;   kateri:
    čebu lice,      - morajo biti vsi
    korenine in      uporabljeni
    podobno; rezano    materia li iz 6.
    cvetje in okrasno   poglavja v celoti
    listje        pridobljeni;
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7.   Užitne vrtnine in  Izdelava, pri
pgl.  nekateri koreni in  kateri morajo biti
    gomolji       vsi uporabljeni
               materiali iz 7.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

8.   Užitno sadje in   Izdelava, pri
pgl.  oreščki; lupine   kateri:
    agru mov ali dinj  -mora biti vse
    in lubenic      uporabljeno sadje
               in oreščki v
               celoti
               pridobljeno;
               -vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30%
               vrednosti cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 9.  Kava, čaj, mate   Izdelava, pri
pgl.  čaj in začimbe;   kateri morajo biti
    razen za:      vsi uporabljeni
               materiali iz 9.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

0901  Kava, pražena ali  Izdelava iz
    nepražena ali brez  materialov iz
    kofeina; lupine in  katerekoli tarifne
    kožice kave; kavni  številke.
    nadomestki, ki
    vsebujejo
    kakršenkoli
    odstotek kave

0902  Pravi čaj,      Izdelava iz
    aromatiziran ali   materialov iz
    ne          katerekoli tarifne
               številke.

ex   Mešanice začimb   Izdelava iz
0910             materialov iz
               katerekoli tarifne
               številke.

10.   Žita         Izdelava, pri
pgl.             kateri morajo biti
               vsi uporabljeni
               materiali iz 10.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

ex 11. Izdelki mlinske   Izdelava, pri
pgl.  industrije; slad;  kateri morajo biti
    škrob; inulin;    vsa uporabljena
    pšenično lepilo;   žita, užitne
    razen:        vrtnine, kore nine
               in gomolji iz tar.
               št. 0714 ali sadje
               v celoti
               pridobljena.

ex   Moka, zdrob in    Sušenje in mletje
1106  prah iz sušenih   sušenih stročnic
    stročnic iz tar.   iz tar. št. 0708.
    št. 0713

12.   Oljna semena in   Izdelava, pri
pgl.  plodovi; razno    kateri morajo biti
    zrnje, semena in   vsi uporabljeni
    plodovi; indu    materiali iz 12.
    strijske ali     poglavja v celoti
    zdravilne      pridobljeni.
    rastline; slama in
    krma

1301  Šelak; naravne    Izdelava, pri
    gume, smole, gumi  kateri vrednost
    jeve smole in    katere gakoli
    oljne smole (na   uporabljenega
    primer balzami)   materiala iz tar.
               št. 1301 ne sme
               presegati 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

1302  Rastlinski sokovi
    in ekstrakti; pek
    tinske snovi;
    pektinati in
    pektati; agar-agar
    in druge sluzi ter
    sredstva za
    zgoščevanje,     Izdelava iz
    dobljeni iz     nemodificiranih
    rastlin skih     sluzi in sredstev
    proizvodov,     za zgoščevanje.
    modificirani ali
    nemodificirani:
               Izdelava, pri
    -Sluzi in sredstva  kateri vrednost
     za zgoščevanje,  vseh uporabljenih
     dobljena iz    materialov ne
     rastlinskih    presega 50% cene
     proizvodov,    izdelka franko
     modificirani    tovarna.

    -Drugi

14.   Rastlinski      Izdelava, pri
pgl.  materiali za     kateri morajo biti
    pletarstvo;     vsi uporabljeni
    rastlinski      materiali iz 14.
    izdelki, ki niso   poglavja v celoti
    omenjeni in ne    pridobljeni.
    zajeti na drugem
    mestu

ex 15. Masti in olja    Izdelava, pri
pgl.  živalskega ali    kateri se vsi
    rastlin skega    uporabljeni
    izvora in izdelki  materiali uvrščajo
    njihovega      v drugo tar. št.,
    razkrajanja;     kot je tar. št.
    predelane užitne   izdelka.
    masti; voski
    živalskega ali
    rastlinskega
    izvora, razen:

1501  Prašičja in
    piščančja mast,
    razen tiste iz
    tar. št. 0209 ali  Izdelava iz
    1503         materialov iz
               katerekoli tar.
    -Maščobe iz kosti  št. razen iz tar.
     ali odpadkov    št. 0203, 0206 ali
               0207 ali kosti iz
               tar. št. 0506.

    -Drugo        Izdelava iz
               prašičjega mesa
               ali užitnih
               klavničnih
               proizvodov iz tar.
               št. 0203 ali 0206
               ali iz piščančjega
               mesa in užitnih
               klavničnih proiz
               vodov iz tar. št.
               0207.


1502  Maščobe govedi,
    ovac ali koz,
    razen tistih iz
    tar. št. 1503:    Izdelava iz
               materialov iz
    -Maščobe iz kosti  katerekoli tar.
     ali odpadkov    št. razen tistih
               iz tar. št. 0201,
               0202, 0204 ali
               0206 ali kosti iz
               tar. št. 0506.
    -Drugo
               Izdelava, pri
               kateri morajo biti
               vsi uporabljeni
               materiali iz 2.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

1504  Masti in olja rib
    ali morskih sesal
    cev ter njihove
    frakcije,
    prečiščene ali
    neprečiščene, toda
    kemično
    nemodificirani:

    -Trdne frakcije   Izdelava iz
               materialov iz
               katerekoli tar.
               št., vštevši druge
               materiale iz tar.
               št. 1504.

    -Drugo        Izdelava, pri
               kateri morajo biti
               vsi uporabljeni
               materiali iz 2. in
               3. poglavja v
               celoti
               pridobljeni.

ex   Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
1505             maščobe iz volne
               iz tar. št. 1505.

1506  Druge masti in
    olja živalskega
    izvora in njihove
    frakcije,
    prečiščene ali
    neprečiščene, toda  Izdelava iz
    kemično       materialov iz
    nemodificirane:   katerekoli tar.
               št., vštevši druge
    -Trdne frakcije   materiale iz tar.
               št. 1506.

               Izdelava, pri
    -Drugo        kateri morajo biti
               vsi uporabljeni
               materiali iz 2.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

1507  Olja rastlinskega
do   izvora in njihove
1515  frakcije:
               Izdelava, pri
    -Sojino olje, olje  kateri se vsi
     iz kikirikija,   uporabljeni
     pal movo, kopre,  materiali uvrščajo
     palmovega jedra,  v drugo tar. št.,
     ba bassu,     kot je tar. št.
     tungovo in     izdelka.
     oiticica olje,
     mirtin vosek in
     japonski vosek,
     frakcije jojoba
     olja in olja za
     teh nične ali
     industrijske    Izdelava iz drugih
     namene, ra zen   materialov iz tar.
     za proizvodnjo   št. 1507 do 1515.
     hrane za
     človeško
     prehrano      Izdelava, pri
               kateri morajo biti
    -Trdne frakcije,   vsi rastlinski
     razen iz jojoba  materiali v celoti
     olja        pridob ljeni.


    -Drugo

1516  Živalske ali     Izdelava, pri
    rastlinske masti   kateri:
    in olja in njihove  -morajo biti vsi
    frakcije, deloma   uporabljeni
    ali v celoti     materia li iz 2.
    hidrogenirani,    poglavja v celoti
    interesterifici    pridobljeni;
    rani,        -vsi uporabljeni
    reesterificirani   rastlinski
    ali elaidini     materiali morajo
    zirani, rafinirani  biti v celoti
    ali nerafinirani,   pridobljeni.
    toda nadalje     Lahko pa se
    nepredelani      uporabijo
               materiali iz tar.
               št. 1507, 1508,
               1511 in 1513.

1517  Margarina;      Izdelava, pri
    mešanice ali     kateri:
    preparati iz masti  -morajo biti vsi
    ali olj živalskega  uporabljeni
    ali rastlin skega   materia li iz 2.
    izvora ali frakcij  in 4. poglavja v
    različnih masti    celoti pri
    ali olj iz tega    dobljeni;
    poglavja, pri    -vsi uporabljeni
    merni za prehrano,  rastlinski
    razen jedilnih    materiali morajo
    masti ali olj ali   biti v celoti
    njihovih frakcij   pridobljeni.
    iz tar. št. 1516   Lahko pa se
               uporabijo
               materiali iz tar.
               št. 1507, 1508,
               1511 in 1513.

16.   Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali
pgl.  rib ali rakov,    iz 1. poglavja.
    mehkužcev ali    Vsi uporabljeni
    drugih vodnih    materiali iz 3.
    nevretenčarjev    poglavja morajo
               biti v celoti
               pridobljeni.

ex 17. Sladkor in      Izdelava, pri
pgl.  sladkorni izdelki;  kateri se vsi
    razen :       uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Sladkor iz      Izdelava, pri
1701  sladkornega trsa   kateri vrednost
    ali slad korne    katere gakoli
    pese ter kemično   materiala iz 17.
    čista saha roza, v  poglavja ne
    trdnem stanju, z   presega 30% cene
    dodatkom arom ali  izdelka franko
    barvil        tovarna.

1702  Drugi sladkorji,
    vključno s kemično
    čisto laktozo,
    maltozo, glukozo
    in fruktozo, v
    trdnem stanju;
    sladkorni sirupi
    brez dodatkov za
    aromati ziranje   Izdelava iz
    ali barvil; umetni  materialov iz
    med in mešanice   katerekoli tar.
    umetnega ter     št. vštevši druge
    naravnega medu;   materiale iz tar.
    karamelni sladkor:  št. 1702.

    -Kemično čista    Izdelava, pri
     maltoza in     kateri vrednost
     fruktoza      katere gakoli
               uporabljenega
               materiala iz 17.
               poglavja ne
    -Drugi sladkorji v  presega 30% cene
     trdnem stanju, z  izdelka franko
     dodatki za     tovarna.
     aromatiziranje
     ali bar vili    Izdelava, pri
               kateri morajo biti
               vsi uporabljeni
    -Drugo        materiali že s
               poreklom.


ex   Melase, dobljene   Izdelava, pri
1703  pri ekstrakciji   kateri vrednost
    ali rafiniranju   katere gakoli
    sladkorja, z     uporabljenega
    dodatkom arom in   materiala iz 17.
    barvil        poglavja ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

1704  Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
    (vštevši belo    kateri:
    čokolado) brez    -se vsi
    kakava        uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka;
               -vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

18.   Kakav in kakavovi  Izdelava, pri
pgl.  izdelki       kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka;
               -vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

1901  Sladni ekstrakt;
    živila iz moke,
    zdroba, škroba ali
    sladnega
    ekstrakta, brez
    dodatka kakava ali
    z dodatkom kakava
    v količini manj
    kot 40% ut.
    računano na
    osnovo, ki ne
    vsebuje maščob, ki
    niso navedena in
    ne omenjena na
    drugem mestu;
    živila iz      Izdelava iz žit iz
    materiala iz tar.  10. poglavja.
    št. 0401 do 0404,
    brez dodatka     Izdelava, pri
    kakava ali z     kateri:
    dodatkom kakava v  -se vsi
    količini manj kot   uporabljeni
    5% ut., računano   materiali
    na osnovo, ki ne   uvrščajo v drugo
    vsebuje maščob, ki  tar. št., kot je
    niso navedena in   tar. št. izdelka;
    ne zajeta na dru   -vrednost
    gem mestu:      kateregakoli
               uporabljene ga
    -Ekstrakt slada    materiala iz 17.
               poglavja ne pre
    -Drugo        sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

1902  Testenine, kuhane
    ali nekuhane ali
    polnjene (z mesom
    ali drugimi
    sestavinami) ali
    drugače priprav
    ljene, kot so
    špageti, makaroni,
    rezanci, lazanje,  Izdelava, pri
    njoki, ravioli,   kateri morajo biti
    kaneloni; kuskus,  vsa uporabljena
    pripravljen ali   žita in žitni
    nepripravljen:    derivativi (razen
               pšenice vrste
    -Ki vsebujejo 20%  "durum" in njenih
     ut. ali manj me  derivativov) v
     sa, drobovine,   celoti pridob
     rib, školjkarjev  ljena.
     ali mehkužcev
               Izdelava, pri
               kateri:
               - morajo biti vsa
    -Ki vsebujejo več   uporabljena žita
     kot 20% ut. me   in žitni
     sa, drobovine,   derivativi (razen
     rib, školjkarjev  pšenice vrste
     ali mehkužcev    "durum" in njenih
               derivativov) v
               celoti
               pridobljena;
               -vsi uporabljeni
               materiali iz 2.
               in 3. poglavja
               morajo biti v
               celoti pri
               dobljeni.1903  Tapioka in njeni   Izdelava iz
    nadomestki,     materialov iz
    pripravljeni iz   katerekoli tar.
    škroba kot      št., razen iz
    kosmiči, zrnca,   krompirjevega
    perle ali v     škroba iz tar. št.
    podobnih oblikah   1108.

1904  Pripravljena     Izdelava:
    živila, dobljena z  -iz materialov, ki
    nabrekanjem ali    niso uvrščeni v
    praženjem žit ali   tar. št. 1806;
    žitnih izdelkov   -pri kateri morajo
    (npr. koruzni     biti vsa
    kosmiči); žita    uporablje na žita
    (razen koruze     in moka (razen
    (zrna)) v zrnu ali  pšenice vrste
    v obliki kosmičev   "durum" in njenih
    ali druga obdelana  derivativov) v
    zrna (razen moke   celoti
    in zdroba),      pridobljena;1
    predkuhana ali    -pri kateri
    drugače        vrednost
    pripravljena, ki   kateregakoli
    niso omenjena in   uporabljenega
    ne zajeta na     materiala iz 17.
    drugem mestu     poglavja ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

1905  Kruh, peciva,    Izdelava iz
    sladice, biskviti  materialov iz
    in drugi pekovski  katerekoli tar.
    izdelki z dodatkom  št., razen tistih
    kakava ali brez   iz 11. poglavja.
    njega: hostije,
    prazne kapsule za
    farmacevtske
    proizvode, oblati
    in vaflji, rižev
    papir in podobni
    izdelki

ex 20. Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri
pgl.  sadja, lupinastega  kateri mora biti
    sadja in drugih   vse upo rabljeno
    delov rastlin,    sadje, lupinasto
    razen:        sadje ali vrt nine
               v celoti
               pridobljeno.

ex   Yam, sladek     Izdelava, pri
2001  krompir in      kateri se vsi
    pododbni užitni   uporabljeni
    deli rastlin, ki   materiali uvrščajo
    vsebujejo 5% ut.   v drugo tar. št.,
    ali več škroba,   kot je tar. št.
    pripravljeni ali   izdelka.
    konzervirani v
    kisu ali ocetni
    kislini

ex   Krompir v obliki   Izdelava, pri
2004  moke, zdroba ali   kateri se vsi
in ex  kosmičev,      uporabljeni
2005  pripravljen ali   materiali uvrščajo
    konzervi ran     v drugo tar. št.,
    drugače kot v kisu  kot je tar. št.
    ali ocetni kislini  izdelka.

2006  Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri
    lupinasto sadje,   kateri vrednost
    sadne lupine in   katere gakoli
    drugi deli      uporabljenega
    rastlin,       materiala iz 17.
    konzervirani v    poglavja ne
    sladkorju (sušeni,  presega 30% cene
    glazirani ali    izdelka franko
    kristalizirani)   tovarna.

2007  Džemi, sadni     Izdelava, pri
    želeji, marmelade,  kateri:
    sadni pireji in   -se vsi
    paste iz sadja in   uporabljeni
    lupi nastega     materiali
    sadja, dobljeni s   uvrščajo v drugo
    kuhanjem, z      tar. št., kot je
    dodatkom sladkorja  tar. št. izdelka;
    ali drugih sladil  -vrednost
    ali brez njih     kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.
1. Izjema za Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.

ex   -Lupinasto sadje,  Izdelava, pri
2008   brez dodanega   kateri vrednost
     sladkorja ali   uporab ljenega
     alkohola      lupinastega sadja
               in oljnih semen s
               poreklom iz tar.
               št. 0801, 0802 in
               1202 do1207
    -Kikirikijevo    presega 60% cene
     maslo; mešanice  izdelka franko
     na osnovi žit;   tovarna.
     palmova jedra;
     koruza       Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
    -Drugi, razen    materiali uvrščajo
     sadja in      v drugo tar. št.,
     lupinastega    kot je tar. št.
     sadja, kuhani   izdelka.
     drugače kot v
     sopari ali vodi,  Izdelava, pri
     brez dodanega   kateri:
     sladkorja;     -se vsi
     zmrznjeni      uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka;
               - vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.


2009  Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri
    grozdni mošt) in   kateri:
    zelenjavni sokovi,  -se vsi
    nefermentirani in   uporabljeni
    brez dodanega     materiali
    alkohola, z      uvrščajo v drugo
    dodatkom sladkorja  tar. št., kot je
    ali drugih sladil   tar. št. izdelka;
    ali brez njih    - vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.


ex 21. Razna živila,    Izdelava, pri
pgl.  razen za:      kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.


2101  Ekstrakti, esence  Izdelava, pri
    in koncentrati    kateri:
    kave, čaja, mate   -se vsi
    čaja in pripravki   uporabljeni
    na osnovi teh     materiali
    produktov ali na   uvrščajo v drugo
    osnovi kave, čaja   tar. št., kot je
    ali mate čaja;    tar. št. izdelka;
    pražena cikorija   -vsa uporabljena
    in drugi kavni    cikorija mora
    nadomestki in     biti v celoti
    ekstrakti, esence   pridobljena.
    in koncentrati

2103  Omake in pripravki
    za omake; mešane
    začimbe in mešana
    začimbna sredstva;
    gorčična moka in
    zdrob in       Izdelava, pri
    pripravljena     kateri se vsi
    gorčica:       uporabljeni
               materiali uvrščajo
    -Omake in      v drugo tar. št.,
     pripravki za    kot je tar. št.
     omake; mešane   izdelka. Lahko se
     začimbe in     uporabijo gorčična
     mešana začim bna  moka ali zdrob ali
     sredstva      priprav ljena
               gorčica.


    -Gorčična moka in  Izdelava iz
     zdrob in      materialov iz
     pripravljena    katerekoli tarifne
     gorčica      številke.

ex   Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
2104  in pripravki za te  materialov iz
    juhe         katerekoli tarifne
               številke, razen
               pripravljene ali
               konzervirane
               vrtnine iz tar.
               št. 2002 do 2005.

2106  Živila, ki niso   Izdelava, pri
    navedena in ne    kateri:
    zajeta na drugem   -se vsi
    mestu         uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka;
               - vrednost
               kateregakoli
               uporabljene ga
               materiala iz 17.
               poglavja ne pre
               sega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 22. Pijače, alkoholi   Izdelava, pri
pgl.  in kis, razen:    kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št. kot je
               tar. št. izdelka;
               -vse uporabljeno
               grozdje ali
               materi ali,
               dobljeni iz
               grozdja, morajo
               biti v celoti
               pridobljeni

2202  Vode, vštevši    Izdelava, pri
    mineralne vode in  kateri:
    sodavice, z     -se vsi
    dodanim sladkorjem  uporabljeni
    ali drugimi      materiali
    sladili ali      uvrščajo v drugo
    sredstvi za aroma   tar. št., kot je
    tiziranje ter     tar. št. izdelka;
    druge        - vrednost
    brezalkoholne     kateregakoli
    pijače, razen     uporabljene ga
    sadnih in       materiala iz 17.
    zelenjavnih sokov,  poglavja ne pre
    ki se uvrščajo v   sega 30% cene
    tar. št. 2009     izdelka franko
               tovarna;
               -mora biti vsak
               uporabljeni sadni
               sok (razen
               ananasovega,
               citronine ga ali
               soka grenivke) že
               s poreklom.

2207  Nedenaturirani    Izdelava iz :
    etanol z       - materialov, ki
    vsebnostjo      niso uvrščeni v
    alkohola 80 vol. %  tar. št. 2207 ali
    ali več ; etanol   2208;
    in druga žganja,   - pri kateri mora
    denaturirana, s   biti vse
    katero koli     uporabljeno
    vsebnostjo      grozdje ali kateri
    alkohola.      koli material,
               dobl jen iz
               grozdja, v celoti
               pridobljen, ali če
               so vsi drugi
               uporabljeni
               materiali že s
               poreklom, se lahko
               uporabi arak do
               višine
               5 vol. %.

2208  Nedenaturiran    Izdelava:
    etanol z       -iz materialov, ki
    vsebnostjo manj    niso uvrščeni v
    kot 80 vol. %;    tar. št. 2207 ali
    žganja, likerji in  2208;
    druge žgane     -pri kateri mora
    alkoholne pijače   biti vse
               uporabljeno
               grozdje ali
               katerikoli
               material, dobljen
               iz grozdja v
               celoti pridob
               ljen ali , če so
               vsi drugi
               uporabljeni
               materiali že s
               poreklom, se
               lahko uporabi
               arak do višine 5
               vol. %.

ex 23. Ostanki in odpadki  Izdelava, pri
pgl.  živilske indu    kateri se vsi
    strije;       uporabljeni
    pripravljena krma  materiali uvrščajo
    za živali; razen:  v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri
2301  zdrobi in peleti   kateri morajo biti
    iz mesa rib ali   vsi uporabljeni
    rakov, mehkužcev   materiali iz 2. in
    ali drugih vodnih  3. poglavja v
    nevretenčarjev,   celoti
    neustreznih za    pridobljeni.
    prehrano ljudi

ex   Ostanki pri     Izdelava, pri
2303  proizvodnji škroba  kateri mora biti
    iz koruze (razen   vsa upo rabljena
    zgoščenih tekočin  koruza v celoti
    za namakanje), z   pridobljena.
    vsebnostjo
    proteinov več kot
    40 ut. %, računano
    na suh proizvod

ex   Oljne pogače in   Izdelava, pri
2306  drugi trdni     kateri morajo biti
    ostanki, dobljeni  vse uporabljene
    pri ekstrakciji   olive v celoti
    olivnega olja, ki  pridob ljene.
    vsebujejo več kot
    3 ut. % olivnega
    olja

2309  Izdelki, ki se    Izdelava, pri
    uporabljajo kot   kateri:
    hrana za živali   -morajo biti vsa
               uporabljena žita,
               sladkor ali
               melase, meso ali
               mleko že s
               poreklom;
               -morajo biti vsi
               uporabljeni
               materia li iz 3.
               poglavja v celoti
               pridobljeni.

ex 24. Tobak in tobačni   Izdelava, pri
pgl.  nadomestki; razen:  kateri morajo biti
               vsi materiali iz
               24. poglavja v
               celoti pri
               dobljeni.

2402  Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri
    in cigarete iz    kateri mora biti
    tobaka ali      najmanj 70 ut.%
    tobačnega      uporabljenega
    nadomestka      nepredelanega
               tobaka ali
               tobačnega odpada
               iz tar. št. 2401
               že s poreklom.ex   Tobak za kajenje   Izdelava, pri
2403             kateri mora biti
               najmanj 70 ut. %
               uporabljenega
               nepre delanega
               tobaka ali
               tobačnega odpada
               iz tar. št. 2401
               že s poreklom.

ex 25. Sol; žveplo;     Izdelava, pri
pgl.  zemljine in kamen;  kateri se vsi
    sadra, apno in    uporabljeni
    cement; razen:    materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
2504  grafit, z      ogljika,
    obogateno vsebino  prečiščevanje in
    ogljika, prečiščen  mletje surovega
    in mlet       kri stalnega
               grafita.

ex   Marmor, rezan z   Rezanje, z
2515  žaganjem ali kako  žaganjem ali kako
    drugače razrezan v  drugače, marmorja
    pravokotne bloke   (tudi če je že
    ali plošče      razžagan) debeline
    (vključno      nad 25 cm.
    kvadratne)
    debeline do
    vključno 25 cm

ex   Granit, porfir,   Rezanje, z
2516  bazalt, peščenec   žaganjem ali kako
    in drug kamen za   drugače, kamna
    spomenike in grad  (tudi če je že
    beništvo, rezan z  razžagan) debeline
    žaganjem ali kako  nad 25 cm.
    drugače v
    pravokotne bloke
    ali plošče
    (vključno
    kvadratne)
    debeline do
    vključno 25 cm

ex   Žgan dolomit     Žganje nežganega
2518             dolomita.

ex   Zdrobljen naravni  Izdelava, pri
2519  magnezijev kar    kateri se vsi
    bonat (magnezit),  uporabljeni
    v hermetično     materiali uvrščajo
    zaprtih       v drugo tar. št.,
    kontejnerjih, in   kot je tar. št.
    magnezijev oksid,  izdelka. Lahko se
    čisti ali nečisti,  uporablja naravni
    razen top ljenega  magnezijev
    magnezijevega    karbonat (mag
    oksida ali mrtvo   nezit).
    žganega
    (sintranega) magne
    zijevega oksida

ex   Sadra, specialno   Izdelava, pri
2520  pripravljena za   kateri vrednost
    zobozdravstvo    vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Naravna azbestna   Izdelava iz
2524  vlakna        azbestnega
               koncentrata.

ex   Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
2525             odpadkov sljude.

ex   Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
2530  žgane ali v prahu  zemeljskih barv.26.   Rude, žlindra in   Izdelava, pri
pgl.  pepel        kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex 27. Mineralna goriva,  Izdelava, pri
pgl.  mineralna olja in  kateri se vsi
    izdelki njihove   uporabljeni
    destilacije;     materiali uvrščajo
    bitumi nozne     v drugo tar. št.,
    snovi; mineralni   kot je tar. št.
    voski; razen:    izdelka.

ex   Olja, pri katerih  Operacije
2707  teža aromatskih   rafiniranja in/ali
    sestavin presega   en ali več
    težo nearomatskih,  specifičnih
    ki so podobna    procesov1.
    mineralnim oljem,
    dobljenim z     ali
    destilacijo
    katrana iz črnega  Druge operacije,
    premoga pri visoki  pri katerih se vsi
    tempera turi,    uporabljeni
    katerih se 65% ali  materiali uvrščajo
    več prostor nine   v drugo tar. št.,
    destilira pri    kot je tar. št.
    temperaturi do 250  izdelka. Lahko se
    stopinj C (vštevši  uporabijo
    mešanice naftnih   materiali, ki so
    olj in benzena),   uvrščeni v isto
    za uporabo kot    tar. št., pod
    pogon ska goriva   pogojem, da
    ali kurilna olja   njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.

ex   Nafta, dobljena iz  Destruktivna
2709  bituminoznih     destilacija
    mineralov, surova  bituminoznih
               mineralov.

2710  Olja, dobljena iz  Operacije
    nafte in olja, dob  rafiniranja in/ali
    ljena iz       en ali več
    bituminoznih     specifičnih
    materialov, razen  procesov2.
    surovih; izdelki,
    ki niso ome njeni  ali
    niti zajeti na
    drugem mestu, ki   Druge operacije,
    vsebujejo po teži  pri katerih se vsi
    70% ali več olj iz  uporabljeni
    nafte ali olj,    materiali uvrščajo
    dobljenih iz     v drugo tar. št.,
    bitumi noznih    kot je tar. št.
    materialov, če so  izdelka. Lahko se
    ta olja osnovne   uporabijo
    sestavine teh    materiali, ki so
    proizvodov      uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.

2711  Naftni plini in   Operacije
    drugi plinasti    rafiniranja in/ali
    ogljiko vodiki    en ali več
               specifičnih
               procesov2.

               ali

               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.
1.Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodni
opombi 7.1 in 7.3. 2.Za specifične pogoje v zvezi s
"specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.

2712  Vazelin;       Operacije
    parafinski vosek,  rafiniranja in/ali
    mikrokri stalni   en ali več
    vosek iz nafte,   specifičnih
    stiskani vosek,   procesov1.
    ozokerit, vosek iz
    lignita, vosek iz  ali
    šote, drugi
    mineralni voski in  Druge operacije,
    podobni izdelki,   pri katerih se vsi
    dobljeni s sintezo  uporabljeni
    ali drugimi     materiali uvrščajo
    postopki,      v drugo tar. št.,
    pobarvani ali    kot je tar. št.
    nepobarvani     izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.

2713  Naftni koks,     Operacije
    bitumen in drugi   rafiniranja in/ali
    ostanki iz nafte   en ali več
    ali olj iz bitumi  specifičnih
    noznih materialov  procesov2.

               ali

               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.

2714  Bitumen in asfalt,  Operacije
    naravni; bitumi   rafiniranja in/ali
    nozni in oljni    en ali več
    skrilavci in     specifičnih
    katranski pesek;   procesov2.
    asfaltiti in
    asfaltne kamnine   ali

               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.

2715  Bitumenske      Operacije
    mešanice na osnovi  rafiniranja in/ali
    naravnega asfalta,  en ali več
    naravnega bitu    specifičnih
    mna, bitumna iz   procesov2.
    nafte, mineralnega
    katrana ali     ali
    mineralne
    katranske smole   Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.
1.Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodno
opombo 7.2. 2.Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi
procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

ex 28. Anorganski kemični  Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  izdelki; organ ske  kateri se vsi     pri kateri
    in anorganske    uporabljeni      vred nost
    spojine ali ple   materiali uvrščajo  vseh
    menite kovine,    v drugo tar. št.,   uporabljenih
    redkih zemeljskih  kot je tar. št.    materialov
    kovin,        izdelka. Lahko se   ne presega
    radioaktivnih    uporab ljajo     40% cene
    elementov ali    materiali, ki so   izdelka
    izotopov, razen   uvrščeni v isto    franko
    proizvodov iz tar.  tar. št., pod     tovarna.
    št.         pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   "Mischmetall"    Izdelava z
2805             elektrolitsko ali
               toplotno obdelavo,
               pri kateri
               vrednost vseh
               uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava,
2811             žveplovega      pri kateri
               dioksida.       vred nost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Aluminijev sulfat  Izdelava, pri
2833             kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava,
2840             dinatrijevega     pri kateri
               tetraborata      vred nost
               pentahidrata.     vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 29. Organski kemični   Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  izdelki, razen:   kateri se vsi     pri kateri
               uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št,.   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št., pod     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   Aciklični      Operacije
2901  ogljikovodiki za   rafiniranja in/ali
    uporabo kot     en ali več
    pogonsko gorivo   specifičnih
    ali ogrevanje    procesov1.

               ali

               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna
1.Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodni
opombi 7.1 in 7.3.

ex   Ciklani in cikleni  Operacije
2902  (razen azulenov),  rafiniranja in/ali
    benzeni, tolueni,  en ali več
    ksileni, za upo   specifičnih
    rabo kot pogonsko  procesov1
    gorivo ali kurilno
    olje         ali

               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna

ex   Kovinski       Izdelava iz      Izdelava,
2905  alkoholati iz    materialov iz     pri kateri
    alkoholov iz te   katerekoli tar.    vred nost
    tar. št. in iz    št., vštevši druge  vseh
    etanola ali     materiale iz tar.   uporabljenih
    glicerina      št. 2905. Kovinski  materialov
               alkoholati iz te   ne presega
               tar. št. se lahko   40% cene
               uporabljajo pod    izdelka
               pogojem, da      franko
               njihova vrednost   tovarna.
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

2915  Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava,
    monokarbok silne   materialov iz     pri kateri
    kisline in njihovi  katerekoli tar.    vred nost
    anhidridi,      št. Vendar      vseh
    halogenidi,     vrednost vseh     uporabljenih
    peroksidi in     uporab ljenih     materialov
    perkisline;     materialov iz tar.  ne presega
    njihovi halogenski  št. 2915 in 2916   40% cene
    sulfo-, nitro- in  ne sme presegati   izdelka
    nitrozo- derivati  20% cene izdelka   franko
               franko tovarna.    tovarna.

ex   -Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava,
2932   njihovi      materialov iz     pri kateri
     halogenski sulfo- katerekoli tar.    vred nost
     , nitro- in    št. Vendar      vseh
     nitrozoderivati  vrednost vseh     uporabljenih
               uporab ljenih     materialov
               materialov iz tar.  ne presega
               št. 2909 ne sme    40% cene
               presegati 20% cene  izdelka
    -Ciklični acetali  izdelka franko    franko
     in notranji hemi  tovarna.       tovarna.
     acetali in
     njihovi      Izdelava iz      Izdelava,
     halogenski,    materialov iz     pri kateri
     sulfo-, nitro-   katerekoli tar.    vred nost
     ali        št.          vseh
     nitrozoderivati             uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

2933  Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava,
    spojine samo s    materialov iz     pri kateri
    heteroatomom ali   katerekoli tar.    vred nost
    heteroatomi     št. Vrednost vseh   vseh
    dušika;       uporabljenih     uporabljenih
               materialov iz tar.  materialov
               št. 2932 in 2933   ne presega
               ne sme presegati   40% cene
               20% cene izdelka   izdelka
               franko tovarna.    franko
                          tovarna.

2934  Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava,
    in njihove soli;   materialov iz     pri kateri
    druge        katerekoli tar.    vred nost
    heterociklične    št. Vrednost vseh   vseh
    spojine       uporabljenih     uporabljenih
               materialov iz tar.  materialov
               št. 2932, 2933 in   ne presega
               2934 ne sme      40% cene
               presegati 20% cene  izdelka
               izdelka franko    franko
               tovarna        tovarna.
1.Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej
Uvodni
opombi 7.1 in 7.3.

ex 30. Farmacevtski     Izdelava, pri
pgl.  izdelki, razen:   kateri se vsi
               porabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporab ljajo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

3002  Človeška kri;
    živalska kri,
    priprav ljena za
    uporabo v
    terapevtske,
    profilaktične ali
    diagnostične
    namene; antiserumi
    in druge frakcije
    krvi in
    modificirani imu
    nološki izdelki,   Izdelava iz
    ne glede na to,   materialov iz
    ali so pridobljeni  katerekoli tar.
    z uporabo bioteh   št., vštevši druge
    noloških procesov;  materiale iz tar.
    cepiva, toksini,   št. 3002.
    kulture       Materiali iz tega
    mikroorganizmov   opisa se lahko
    (razen kvasovk) in  uporabljajo pod
    podobni izdelki:   pogojem, da
               njihova vrednost
    -Izdelki, ki so   ne presega 20%
     sestavljeni iz   cene izdelka
     dveh sestavin   franko tovarna.
     ali več, ki so
     pomešani za
     terapevtske ali
     profilaktične
     namene ali
     nepomešani
     izdelki za te
     namene,
     pripravljeni v
     odmer jene doze
     ali v oblike ali
     pakiranje za
     prodajo na
     drobno

     Drugo:

      človeška kri   Izdelava iz
               materialov iz
               katerekoli tar.
               št., vštevši druge
               materiale iz tar.
               št. 3002.
               Materiali iz tega
               opisa se lahko
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

      živalska kri,  Izdelava iz
      pripravljena   materialov iz
      za terapevtske  katerekoli tar.
      ali       št., vštevši druge
      profilaktične  materiale iz tar.
      namene      št. 3002.
               Materiali iz tega
               opisa se lahko
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

      frakcije krvi,  Izdelava iz
      razen antiseru  materialov iz
      mov,       katerekoli tar.
      hemoglobina in  št., vštevši druge
      serum skih    materiale iz tar.
      globulinov    št. 3002.
               Materiali iz tega
               opisa se lahko
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

      hemoglobin,    Izdelava iz
      krvni globulin  materialov iz
      in serumski    katerekoli tar.
      globulin     št., vštevši druge
               materiale iz tar.
               št. 3002.
               Materiali iz tega
               opisa se lahko
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

     drugo       Izdelava iz
               materialov iz
               katerekoli tar.
               št., vštevši druge
               materiale iz tar.
               št. 3002.
               Materiali iz tega
               opisa se lahko
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

3003  Zdravila (razen
in   proizvodov iz tar.
3004  št. 3002, 3005 ali
    3006)

    -Pridobljeni iz   Izdelava, pri
     amikacina iz    kateri se vsi
     tar. št. 2941   uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporab ljajo
               materiali iz tar.
               št. 3003 ali 3004
               pod pogojem, da
               njihova skupna
               vrednost ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.

    -Drugo        Izdelava, pri
               kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka.
               Lahko se
               uporabljajo
               materiali iz tar.
               št. 3003 ali 3004
               pod pogojem, da
               njihova skupna
               vrednost ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih mate
               rialov ne presega
               50% cene izdelka
               franko tovarna.ex 31. Gnojila, razen:   Izdelava, pri     Izdelava,
pgl             kateri se vsi     pri kateri
               uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št. pod,     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   Mineralna ali    Izdelava, pri     Izdelava,
3105  kemična gnojila,   kateri:        pri kateri
    ki vsebujejo dva   -se vsi        vred nost
    ali tri gnojilne   uporabljeni     vseh
    ele mente dušik,   materiali      uporabljenih
    fosfor in kalij;   uvrščajo v drugo   materialov
    druga gnojila;    tar. št., kot je   ne presega
    izdelki iz tega    tar. št. izdelka.  40% cene
    poglavja v obliki   Lahko se       izdelka
    tablet ali      uporabljajo     franko
    podobnih oblikah   materiali, ki so   tovarna.
    ali pakiranjih do   uvrščeni v isto
    10 kg bruto teže,   tar. št., pod
    razen:        pogojem, da
               njihova vred nost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna,
               in

    -natrijev nitrat   -vrednost vseh
    -kalcijev cianamid  uporabljenih
    -kalijevega      materi alov ne
     sulfata       presega 50% cene
    -magnezijevega    izdelka franko
     sulfata       tovarna.

ex 32. Ekstrakti za     Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  strojenje ali    kateri se vsi     pri kateri
    barvanje; tanini   uporabljeni      vred nost
    in njihovi      materiali uvrščajo  vseh
    derivati; barve za  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    tekstil, pigmenti  kot je tar. št.    materialov
    in druga barvila;  izdelka. Lahko se   ne presega
    pripravljena     uporab ljajo     40% cene
    premazna sredstva  materiali, ki so   izdelka
    in laki; kiti in   uvrščeni v isto    franko
    druge tesnilne    tar. št., pod     tovarna.
    mase; tiskarske   pogojem, da
    barve in črnila;   njihova vrednost
    razen:        ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava,
3201  soli, etri, estri  ekstraktov tanina   pri kateri
    in drugi derivati  rastlin skega     vred nost
               porekla.       vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3205  Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava,
    preparati,      materialov iz     pri kateri
    predvideni v 3.   katerekoli tar.    vred nost
    opombi v tem     št., razen      vseh
    poglavju, na     materialov iz tar.  uporabljenih
    osnovi "lak barv"1  št. 3203, 3204 in   materialov
               3205. Materiali,   ne presega
               uvrščeni v tar.    40% cene
               št. 3205, se lahko  izdelka
               upo rabljajo pod   franko
               pogojem da njihova  tovarna.
               vrednost ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.
1.Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se
uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se
uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da
niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

ex 33. Eterična olja in   Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  rezinoidi; parfume  kateri se vsi     pri kateri
    rijski, kozmetični  uporabljeni      vred nost
    ali toaletni     materiali uvrščajo  vseh
    izdelki, razen:   v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št., pod     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.


3301  Eterična olja    Izdelava iz      Izdelava,
    (brez terpenov ali  materialov iz     pri kateri
    s ter peni),     katerekoli tar.    vred nost
    vključno zgoščena  št., vštevši     vseh
    (trda) olja     materiale iz druge  uporabljenih
    (concretes) in    "skupine"1 v tej   materialov
    čista olja;     tar. št.       ne presega
    rezinoidi;      Materiali,      40% cene
    izvlečki oleosmol;  uvrščeni v isto    izdelka
    koncentrati     skupino, se lahko   franko
    eteričnih olj v   upo rabljajo pod   tovarna.
    masteh, v      pogojem, da
    neeteričnih oljih,  njihova vrednost
    voskih ali      ne presega 20%
    podobno, dobljeni  cene izdelka
    z ekstrakcijo    franko tovarna.
    eteričnih olj z
    mastjo ali
    maceracijo;
    stranski terpenski
    izdelki, dobljeni
    z deterpenacijo
    eteričnih olj;
    vodni destilati in
    vodne raztopine
    eteričnih olj

ex 34. Mila, organska    Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  površinsko aktivna  kateri se vsi     pri kateri
    sredstva, pralni   uporabljeni      vred nost
    preparati, mazalni  materiali uvrščajo  vseh
    preparati, umetni  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    voski,        kot je tar. št.    materialov
    pripravljeni     izdelka. Lahko se   ne presega
    voski, izdelki za  uporab ljajo     40% cene
    loščenje ali     materiali, ki so   izdelka
    čiščenje, sveče in  uvrščeni v isto    franko
    podobni izdelki,   tar. št., pod     tovarna.
    paste za       pogojem, da
    modeliranje in    njihova vrednost
    "zobozdravstveni   ne presega 20%
    voski" ter zobar   cene izdelka
    ski preparati na   franko tovarna.
    osnovi sadre,
    razen:


ex   Mazalni preparati,  Operacije
3403  ki vsebujejo naf   rafiniranja in/ali
    tno olje ali olja,  en ali več
    dobljena iz bitumi  specifičnih
    noznih mineralov,  procesov2.
    pod pogojem, da
    predstavljajo manj  ali
    kot 70% po teži
               Druge operacije,
               pri katerih se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali, ki so
               uvrščeni v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene proizvodov
               franko tovarna.


1.Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne
številke med dvema podpičjema. 2.Za specialne pogoje v zvezi s
"specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

3404  Umetni voski in
    pripravljeni
    voski:

    -Na osnovi      Izdelava, pri
     parafina, voskov  kateri se vsi
     iz naf te,     uporabljeni
     voskov,      materiali uvrščajo
     dobljenih iz    v drugo tar. št.,
     bitumi noznih   kot je tar. št.
     mineralov,     izdelka. Lahko se
     stisnjenega    uporab ljajo
     parafina ali    materiali, ki so
     parafina z     uvrščeni v isto
     odstranje nim   tar. št., pod
     oljem       pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 50%
               cene izdelka
               franko tovarna.

    -Drugo        Izdelava iz      Izdelava,
               materialov      pri kateri
               katerekoli tar.    vred nost
               št., razen:      vseh
               -hidrogeniziranih   uporabljenih
               olj, ki imajo    materialov
               last nost voska   ne presega
               iz tar. št. 1516   40% cene
               -maščobnih kislin,  izdelka
               ki niso kemično   franko
               definirane, ali   tovarna.
               maščobnih
               industrij skih
               alkoholov, ki
               imajo lastnost
               voskov iz tar.
               št. 3823
               -materialov iz
               tar. št. 3404.

               Ti materiali se
               lahko uporabljajo
               pod pogojem, da
               njihova vrednost
               ne pre sega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex 35. Beljakovinske    Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  snovi;        kateri se vsi     pri kateri
    modificirani     uporabljeni      vred nost
    škrobi; lepila;   materiali uvrščajo  vseh
    encimi; razen:    v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št., pod     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

3505  Dekstrini in drugi
    modificirani
    škrobi (npr.
    preželatinizirani
    in esterificirani
    škrobi); lepila na
    osnovi škrobov ali
    na osnovi dek
    strina ali drugih
    modificiranih
    škrobov:

    -Škrobni etri in   Izdelava iz      Izdelava,
     estri       materialov iz     pri kateri
               katerekoli tar.    vred nost
               št., vštevši druge  vseh
               materiale iz tar.   uporabljenih
               št. 3505.       materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

    -Drugo        Izdelava iz      Izdelava,
               materialov iz     pri kateri
               katerekoli tar.    vred nost
               št., razen tistih   vseh
               iz tar. št. 1108.   uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Pripravljeni     Izdelava, pri
3507  encimi, ki niso   kateri vrednost
    omenjeni in ne    vseh uporabljenih
    zajeti na drugem   materialov ne
    mestu        presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

36.   Razstreliva;     Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  pirotehnični     kateri se vsi     pri kateri
    izdelki;       uporabljeni      vred nost
    vžigalice;      materiali uvrščajo  vseh
    piroforne zlitine;  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    določene vnetljive  kot je tar. št.    materialov
    snovi        izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št., pod     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex 37. Izdelki za      Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  fotografske in    kateri se vsi     pri kateri
    kine matografske   uporabljeni      vred nost
    namene; razen:    materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Lahko se   ne presega
               uporab ljajo     40% cene
               materiali, ki so   izdelka
               uvrščeni v isto    franko
               tar. št., pod     tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

3701  Fotografske plošče
    in plani filmi,
    občutljivi za
    svetlobo,
    neosvetljeni, iz
    kakršnegakoli
    materiala, razen
    iz papirja,
    kartona ali
    tekstila;
    fotografski plani
    filmi za hitro
    razvi janje in
    kopiranje,
    občutljivi za svet
    lobo,
    neosvetljeni, v
    kasetah ali brez
    njih:

    -Plani filmi za   Izdelava, pri     Izdelava,
     trenutno (hitro)  kateri se vsi     pri kateri
     fo tografijo, v  uporabljeni      vred nost
     kasetah      materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               razen v tar. št.   materialov
               3701 ali 3702.    ne presega
               Materi ali,      40% cene
               uvrščeni v tar.    izdelka
               št. 3702 se lahko   franko
               uporabljajo pod    tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 30%
               cene izdelka
               franko tovarna.

    -Drugo        Izdelava, pri     Izdelava,
               kateri se vsi     pri kateri
               uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.   uporabljenih
               razen v tar. št.   materialov
               3701 ali 3702.    ne presega
               Materi ali,      40% cene
               uvrščeni v tar.    izdelka
               št. 3701 ali 3702,  franko
               se lahko       tovarna.
               uporabljajo pod
               pogojem, da
               njihova skupna
               vrednost ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.


3702  Fotografski filmi  Izdelava, pri     Izdelava,
    v zvitkih,      kateri se vsi     pri kateri
    občutljivi za    uporabljeni      vred nost
    svetlobo,      materiali uvrščajo  vseh
    neosvetljeni, iz   v katerokoli tar.   uporabljenih
    kakršnegakoli    št., razen v tar.   materialov
    materiala, razen   št. 3701 ali 3702.  ne presega
    iz papirja,                40% cene
    kartona ali                izdelka
    tekstila; filmi v             franko
    zvitkih za hitro              tovarna.
    razvijanje in kopi
    ranje, občutljivi
    za svetlobo,
    neosvetljeni

3704  Fotografske     Izdelava, pri     Izdelava,
    plošče, filmi,    kateri se vsi     pri kateri
    papir, kar ton in  uporabljeni      vred nost
    tekstil,       materiali uvrščajo  vseh
    osvetljeni, toda   v katerokoli tar.   uporabljenih
    nerazviti      št., razen v tar.   materialov
               št. 3701 do 3704.   ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex 38. Razni izdelki    Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  kemične       kateri se vsi     pri kateri
    industrije, razen:  uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka.       ne presega
               Materiali,      40% cene
               uvrščeni v isto    izdelka
               tar. št., se lahko  franko
               uporabljajo pod    tovarna.
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   -Koloidni grafit v  Izdelava, pri
3801   suspenziji v    kateri vrednost
     olju in      vseh uporabljenih
     polkoloidni    materialov ne
     grafit;      presega 50% cene
     ogljikove paste  izdelka franko
     za elektrode    tovarna.

    -Grafit v obliki   Izdelava, pri     Izdelava,
     paste kot     kateri vrednost    pri kateri
     mešanica grafita  vseh uporabljenih   vred nost
     z mineralnimi   materialov iz tar.  vseh
     olji z več kot   št. 3403 ne      uporabljenih
     30% grafita po   presega 20% cene   materialov
     teži        izdelka franko    ne presega
               tovarna.       40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Rafinirano tal-   Rafiniranje      Izdelava,
3803  olje         surovega tal-olja.  pri kateri
                          vred nost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava,
3805  terpentinska olja,  destilacijo ali    pri kateri
    prečiščena      rafiniranjem     vred nost
               surovega       vseh
               sulfatnega ter    uporabljenih
               pentinskega olja.   materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Smolni estri     Izdelava iz      Izdelava,
3806             smolnih kislin.    pri kateri
                          vred nost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Lesni katran     Destilacija      Izdelava,
3807  (lesna katranska   lesnega katrana.   pri kateri
    smola)                   vred nost
                          vseh
                          uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3808  Insekticidi,     Izdelava, pri
    rodenticidi,     kateri vrednost
    fungicidi,      vseh uporabljenih
    herbicidi,      materialov ne
    sredstva zoper    presega 50% cene
    klitje, sred stva  izdelka franko
    za urejanje rasti  tovarna.
    rastlin, dezin
    fektanti in
    podobni izdelki,
    pripravljeni v
    oblikah ali
    pakiranjih za
    prodajo na drobno
    ali kot prepa rati
    ali kot izdelki
    (npr. žveplani tra
    kovi, stenji,
    sveče in
    muholovke)

3809  Sredstva za     Izdelava, pri
    dodelavo, nosilci  kateri vrednost
    barv, sredstva za  vseh uporabljenih
    pospeševanje     materialov ne
    barvanja in     presega 50% cene
    fiksiranje barvil  izdelka franko
    ter drugi izdelki  tovarna.
    (npr. sredstva za
    apreturo in jed
    kanje), ki se
    uporabljajo v
    tekstilni,
    papirni, usnjarski
    in podobnih
    industrijah, ki
    niso omenjeni in
    ne zajeti na
    drugem mestu

3810  Preparati za     Izdelava, pri
    dekapiranje     kateri vrednost
    kovinskih površin;  vseh uporabljenih
    talila in drugi   materialov ne
    pomožni preparati  presega 50% cena
    za spajkanje in   izdelka franko
    varjenje; praški   tovarna.
    in paste za
    spajkanje in
    varjenje, ki so
    sestavljeni iz
    kovin in drugih
    materialov;
    preparati, ki se
    uporabljajo kot
    jedra ali obloge
    za elektrode ali
    varilne palice

3811  Preparati zoper
    detonacijo,
    preparati za
    preprečevanje
    oksidacije, za
    preprečevanje
    kopičenja smole,
    za izboljšanje
    viskoznosti,
    preparati za
    preprečevanje
    korozije in drugi
    pripravljeni
    aditivi, za
    mineralna olja
    (vštevši bencin)
    ali za druge
    tekočine, ki se
    uporabljajo v iste
    namene kot
    mineralna olja:

    -Pripravljeni    Izdelava, pri
     aditivi za     kateri vrednost
     mazalna olja, ki  vseh uporabljenih
     vsebujejo naftna  materialov, ki so
     olja ali olja iz  uvrščeni v tar.
     bituminoznih    št. 3811 ne
     materialov     presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.    -Drugo        Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

3812  Pripravljeni     Izdelava, pri
    pospeševalci     kateri vrednost
    vulkaniza cije;   vseh uporabljenih
    sestavljeni     materialov ne
    plastifikatorji za  presega 50% cene
    gumo in plastične  izdelka franko
    mase, ki niso    tovarna.
    omenjeni in ne
    zajeti na drugem
    mestu; preparati
    za preprečevanje
    oksidacije in
    drugi sestavljeni
    stabi lizatorji za
    gumo in plastične
    mase

3813  Preparati in     Izdelava, pri
    polnila za aparate  kateri vrednost
    za gašenje požara;  vseh uporabljenih
    napolnjene granate  materialov ne
    za gašenje požara  presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

3814  Sestavljena     Izdelava, pri
    organska topila in  kateri vrednost
    razredčila, ki    vseh uporabljenih
    niso omenjena in   materialov ne
    ne zajeta na     presega 50% cene
    drugem mestu;    izdelka franko
    priprav ljena    tovarna.
    sredstva za
    odstranjevanje pre
    mazov

3818  Kemični elementi,  Izdelava, pri
    dopirani za upo   kateri vrednost
    rabo v        vseh uporabljenih
    elektroniki, v    materialov ne
    obliki kolutov,   presega 50% cene
    ploščic in v     izdelka franko
    podobnih oblikah;  tovarna.
    kemične spojine,
    dopirane za upo
    rabo v elektroniki

3819  Tekočine za     Izdelava, pri
    hidravlične zavore  kateri vrednost
    in druge       vseh uporabljenih
    pripravljene     materialov ne
    tekočine za     presega 50% cene
    hidravlični     izdelka franko
    prenos, ki ne    tovarna.
    vsebujejo ali
    vsebujejo po teži
    manj kot 70%
    naftnega olja ali
    olj, dobljenih iz
    bituminoznih
    mineralov

3820  Preparati zoper   Izdelava, pri
    zmrzovanje in    kateri vrednost
    pripravljene     vseh uporabljenih
    tekočine za     materialov ne
    odtajanje      presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

3822  Diagnostični ali   Izdelava, pri
    laboratorijski    kateri vrednost
    reagenti na     vseh uporabljenih
    podlogi in      materialov ne
    pripravljeni     presega 50% cene
    diagnostični ali   izdelka franko
    laboratorijski    tovarna.
    reagenti s podlogo
    ali brez nje,
    razen tistih iz
    tar. št. 3002 ali
    3006
3823  Industrijske
    monokarboksilne
    maščobne kisline;
    kisla olja iz
    rafiniranja;
    industrijski
    maščobni alkoholi


    -Industrijske    Izdelava, pri
     monokarboksilne  kateri se vsi
     maščobne      uporabljeni
     kisline; kisla   materiali uvrščajo
     olja iz      v drugo tar. št.,
     rafiniranja    kot je tar. št.
               izdelka.

    -Industrijski    Izdelava iz
     maščobni      materialov iz
     alkoholi      katerekoli tar.
               št., vključno
               druge materiale iz
               tar. št. 3823.

3824  Pripravljena
    vezivna sredstva
    za livarske modele
    ali livarska
    jedra, kemični
    izdelki in
    preparati kemične
    industrije in
    sorodnih industrij
    (vštevši tudi
    tiste, ki so
    sestavljeni iz
    mešanic naravnih
    proizvodov), ki
    niso omenjeni in
    ne zajeti na dru
    gem mestu,
    stranski izdelki
    kemične industrije
    ali sorodnih
    industrij, ki niso
    omenjeni in ne
    zajeti na dru gem
    mestu:

    -Naslednje iz te   Izdelava, pri     Izdelava,
     tarifne      kateri se vsi     pri kateri
     številke:     uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
     Pripravljena    v drugo tar. št.,   uporabljenih
     vezivna sredstva  kot je tar. št.    materialov
     za livarske    izdelka.       ne presega
     modele ali     Materiali, ki se   40% cene
     livarska jedra   uvrščajo v isto    izdelka
     na osnovi     tar. št. kot je    franko
     naravnih smolnih  proizvod, se lahko  tovarna.
     produktov     uporabljajo pod
               pogojem, da
     Naftenske     njihova vrednost
     kisline, njihove  ne presega 20%
     v vodi netopne   cene izdelka
     soli in njihovi  franko tovarna.
     estri

     Sorbitol, razen
     sorbitola iz
     tar. št. 2905

     Petrolejevi
     sulfonati, razen
     petrolejevih
     sulfonatov
     alkalnih kovin,
     amoniaka ali
     etanolami nov,
     tiofeniranih
     sulfonskih
     oljnih kislin,
     pridobljenih iz
     bitumi noznih
     snovi, in
     njihovih soli

     Ionski
     izmenjevalci

     Sušilci za
     vakuumske cevi     Alkalni železovi
     oksidi za
     prečiščevanje
     plina

     Amoniakova voda
     in surovi amo
     niak
     (izkoriščeni
     oksid) dobljen s
     prečiščevanjem
     svetlega plina

     Sulfonaftenske
     kisline, njihove
     v vodi netopne
     soli in njihovi
     estri

     Fuzelno in
     dipelovo olje

     Mešanice soli,
     ki vsebujejo
     različne anione

     Paste za
     kopiranje na
     osnovi želatine,
     z ali brez
     podlage iz
     papirja ali
     tekstila

     -Drugi       Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

3901  Plastične mase v
do   primarnih oblikah;
3915  odpadki, ostružki
    in ostanki iz plas
    tike; razen za
    tar. št. ex 3907
    in 3912, za kateri
    so pravila podana
    v nadaljevanju:

    -Izdelki adicijske  Izdelava, pri     Izdelava,
     homopolomeri    kateri:        pri kateri
     zacije, pri    -vrednost vseh    vred nost
     kateri enojni    uporabljenih     vseh
     monomer prispeva  materi alov ne    uporabljenih
     več kot 99% po   presega 50% cene   materialov
     teži celot ne    izdelka franko    ne presega
     vsebine       tovarna, in     25% cene
     polimerov     -vrednost       izdelka
               kateregakoli     franko
               uporabljene ga    tovarna.
               materiala iz 39.
               poglavja ne pre
               sega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.1

    -Drugo        Izdelava, pri     Izdelava,
               kateri vrednost    pri kateri
               vseh uporabljenih   vred nost
               materialov iz 39.   vseh
               poglavja ne      uporabljenih
               presega 20% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna1.       25% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.
1.Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni
strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v
tar. št. 3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

ex    - Kopolimeri,   Izdelava, pri
3907    narejeni iz    kateri se vsi
      polikarbonata   uporabljeni
      in akrilonitril- materiali uvrščajo
      butadien-stiren  v drugo tar. št.
      kopolimera    izdelka. Lahko se
      (ABS)       uporabljajo materi
               ali, ki se
               uvrščajo v isto
               tar. št., pod
               pogojem, da
     -Poliester     njihova vrednost
               ne pre sega 50%
               cene izdelka
               franko tovarna1.

               Izdelava, pri
               kateri vrednost
               katere gakoli
               uporabljenega
               materiala iz 39.
               poglavja ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna, in /ali
               izdelava iz
               tetrabrom-
               (bisfenol A)
               polikarbonata.

3912  Celuloza in njeni  Izdelava, pri
    kemični derivati,  kateri vrednost
    ki niso navedeni   katere gakoli
    in ne zajeti na   uporabljenega
    dru gem mestu, v   materiala iz iste
    primarnih oblikah  tar. št., kot je
               proizvod, ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.

3916  Polizdelki in
do   izdelki iz
3921  plastike; razen iz
    tar. št. ex 3916,
    ex 3917, ex 3920
    in ex 3921, za
    katere so pravila
    podana v
    nadaljevanju

    -Ploščati izdelki,  Izdelava, pri     Izdelava,
     bolj kot le    kateri vrednost    pri kateri
     površinsko     katere gakoli     vred nost
     obdelani ali    uporabljenega     vseh
     rezani v druge   materiala iz 39.   uporabljenih
     oblike razen    poglavja ne      materialov
     pravokotnih    presega 50% cene   ne presega
     (vštevši      izdelka franko    25% cene
     kvadratne);    tovarna.       izdelka
     drugi izdelki,              franko
     bolj obdelani              tovarna.
     kot le
     površinsko ob
     delani

    -Drugi:

     --izdelki     Izdelava, pri     Izdelava,
      adicijske     kateri:        pri kateri
      homopoli     -vrednost vseh    vred nost
      merizacije, pri  uporabljenih     kateregakoli
      kateri enojni   materi alov ne    uporab
      monomer      presega 50% cene   ljenih
      prispeva več    izdelka franko    materialov
      kot 99% po masi  tovarna, in     ne presega
      celotne vsebine  -vrednost       25% cene
      polimerov     kateregakoli     izdelka
               uporabljene ga    franko
               materiala iz 39.   tovarna.
               poglavja ne pre
               sega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.11.Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni
strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v
tar. št. 3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.

     --drugi      Izdelava, pri     Izdelava,
               kateri vrednost    pri kateri
               katere gakoli     vred nost
               uporabljenega     vseh
               materiala iz 39.   uporabljenih
               poglavja ne      materialov
               presega 20% cene   ne presega
               izdelka franko    25% cene
               tovarna.1       izdelka
                          franko
                          tovarna.

ex   Profilni izdelki   Izdelava, pri     Izdelava,
3916  in cevi       kateri:        pri kateri
in ex            -vrednost       vred nost
3917             kateregakoli     vseh
               uporabljene ga    uporabljenih
               materiala ne     materialov
               presega 50% cene   ne presega
               izdelka franko    25% cene
               tovarna, in     izdelka
               -vrednost       franko
               materialov,     tovarna.
               uvrščenih v isto
               tar. št., ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   -Folije ali filmi  Izdelava iz delne   Izdelava,
3920   iz ionomerov    termoplastične    pri kateri
               soli, ki je      vred nost
               kopolimer etilena   vseh
               in metakrilne     uporabljenih
               kisline in je     materialov
               delno         ne presega
    -Folije iz      nevtralizirana z   25% cene
     regenerirane    ioni kovine,     izdelka
     celuloze,     predvsem cinka in   franko
     poliamidov ali   natrija.       tovarna.
     polietilena
               Izdelava, pri
               kateri vrednost
               katere gakoli
               uporabljenega
               materiala iz iste
               tar. št. kot je
               proizvod, ne
               presega 20% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Folije iz      Izdelava iz visoko  Izdelava,
3921  plastičnih mas,   prosojnih poliestr  pri kateri
    metali zirane    skih folij      vred nost
               debeline manj kot   vseh
               23mikronov,2     uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          25% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

3922  Izdelki iz      Izdelava, pri
do   plastičnih mas    kateri vrednost
3926             vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 40. Kavčuk in izdelki  Izdelava, pri
pgl.  iz kavčuka in    kateri se vsi
    gume; razen:     uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Laminirane plošče  Laminacija folij
4001  ali krpe kavčuka   iz naravnega
    za čevlje      kavčuka.

4005  Mešanice kavčuka,  Izdelava, pri
    nevulkaniz irane,  kateri vrednost
    v primarnih     vseh uporabljenih
    oblikah ali     materialov, razen
    ploščah, listih   naravnega kavčuka,
    ali trakovih     ne presega 50%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni
strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v
tar. št. 3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.
2.Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije,
katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-
D 1003-16, t. i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.

4012  Protektirane ali
    rabljene zunanje
    gume (plašči);
    polne gume ali
    gume z zračnimi
    komorami,
    zamenljivi
    protektorji
    (plasti) in
    ščitniki iz gume:
    -Protektirane    Protektiranje
     gume, polne gume  rabljenih zunanjih
     ali gume z     gum.
     zračnimi
     komorami

    -Drugo        Izdelava iz
               materialov iz
               katerekoli tar.
               št., razen iz tar.
               št. 4011 ali 4012.

ex   Izdelki iz trde   Izdelava iz trde
4017  gume         gume.

ex 41. Surove kože z    Izdelava, pri
pgl.  dlako ali brez    kateri se vsi
    dlake (razen     uporabljeni
    krzna) in usnje;   materiali uvrščajo
    razen:        v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Surove kože ovac   Odstranjevanje
4102  ali jagnjet, brez  volne s kože ovac
    volne        ali jagnjet, z
               volno.

4104  Usnje, brez dlake  Ponovno strojenje
do   ali volne, razen   predhodno
4107  usnja iz tar. št.  strojenih kož.
    4108 ali 4109    ali
               Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

4109  Lakasto usnje in   Izdelava iz usnja
    lakasto plastovito  iz tar. št. 4104
    (prevlečeno s    do 4107 pod
    folijo) usnje,    pogojem, da
    metali zirano    njihova vred nost
    usnje        ne presega 50%
               cene izdelka
               franko tovarna.

42.   Usnjeni izdelki,   Izdelava, pri
pgl.  sedlarski in jerme  kateri se vsi
    narski izdelki;   uporabljeni
    predmeti za poto   materiali uvrščajo
    vanje, ročne torbe  v drugo tar. št.,
    in podobni izdelki  kot je tar. št.
    iz živalskih črev  izdelka.
    (razen sviloprejk
    ine niti)

ex 43. Naravno in umetno  Izdelava, pri
pgl.  krzno; krzneni    kateri se vsi
    izdelki, razen:   uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Strojena ali
4302  obdelana krzna,
    sestav ljena:

    -Plošče, križi,   Beljenje ali
     kvadrati in    barvanje, vključno
     podobne oblike   z rezanjem in
               sestavljanjem
               nesestav ljenega
               strojenega ali
               obdelanega krzna.

    -Drugo        Izdelava iz
               nesestavljenih,
               strojenih ali
               obdelanih krzen.

4303  Oblačila,      Izdelava iz
    oblačilni dodatki  nesestavljenih
    in drugi krzneni   strojenih ali
    izdelki       obdelanih krzen iz
               tar. št. 4302.

ex 44. Les in lesni     Izdelava, pri
pgl.  izdelki; oglje;   kateri se vsi
    razen:        uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Les, grobo obdelan  Izdelava iz grobo
4403  (štirikotno tesan)  obdelanega lesa, z
               lubjem ali brez
               lubja ali samo
               tesanega.

ex   Les, vzdolžno    Skobljanje,
4407  žagan ali iverjen,  brušenje ali
    rezan ali luščen,  lepljenje s topim
    skobljan, brušen   ali zobatim
    ali topo ali     dolžinskim spaja
    zobato dolžinsko   njem.
    spojen, debeline
    nad 6 mm

ex   Furnirski listi in  Spajanje,
4408  listi za vezane   skobljanje,
    plošče debeline do  brušenje ali lep
    6 mm, sestavljen   ljenje s topim ali
    in drug les, žagan  zobatim dolžinskim
    po dolžini, rezan  spajanjem.
    ali lupljen,
    skobljan, brušen
    ali lep ljen s
    topim ali zobatim
    dolžinskim
    spajanjem,
    debeline do 6 mm

ex   Les, kontinuirano
4409  profiliran po
    dolžini
    kateregakoli roba
    ali strani,
    vključno skobljan,
    brušen ali topo
    ali zobato
    dolžinsko spojen
    ali ne:

    -Brušeni ali topo  Brušenje ali topo
     ali zobato     ali zobato
     dolžin sko     dolžinsko
     spojeni      spajanje.

    -Okrasne palice,   Predelava v obliki
     venci in okrasne  palic ali okrasnih
     letve       letev.

ex   Okrasne palice,   Predelava v obliki
4410  venci in okrasne   palic in okrasnih
do ex  letve za pohištvo,  letev.
4413  za notranjo deko
    racijo

ex   Zaboji za      Izdelava iz desk,
4415  pakiranje, škatle,  ki niso razrezane
    gajbe, bobni in   na določeno
    podobna embalaža   velikost.
    za pakiranje, iz
    lesa

ex   Sodi, kadi, vedra  Izdelava iz klanih
4416  in drugi sodarski  dog, nadalje neob
    izdelki in njihovi  delanih, razen
    deli, iz lesa,    razžaganih na dveh
    vključno tudi doge  glavnih površinah.

ex   -Stavbno pohištvo  Izdelava, pri
4418   in leseni     kateri se vsi
     izdelki za     uporabljeni
     gradbeništvo    materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporab ljajo
               celičaste plošče,
               skodle in opaži.

    -Okrasne palice in  Predelava v obliki
     okrasne letve   palic ali okrasnih
               letev.

ex   Les za vžigalice;  Izdelava iz lesa
4421  lesni čepki za    iz katerekoli tar.
    obutev        št., razen lesene
               žice iz tar. št.
               4409.

ex 45. Pluta in plutasti  Izdelava, pri
pgl.  izdelki, razen:   kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

4503  Izdelki iz naravne  Izdelava iz plute
    plute        iz tar. št. 4501.

46.   Izdelki iz slame,  Izdelava, pri
pgl.  esparta in drugih  kateri se vsi
    materialov za    uporabljeni
    pletarstvo;     materiali uvrščajo
    košarski in     v drugo tar. št.,
    pletarski izdelki  kot je tar. št.
               izdelka.

47.   Lesovina ali     Izdelava, pri
pgl.  celuloza iz drugih  kateri se vsi
    vlak nastih     uporabljeni
    celuloznih      materiali uvrščajo
    materialov; recik  v drugo tar. št.,
    liran papir ali   kot je tar. št.
    karton (ostanki in  izdelka.
    odpadki)

ex 48. Papir in karton;   Izdelava, pri
pgl.  izdelki iz papirne  kateri se vsi
    kaše, papirja ali  uporabljeni
    kartona; razen:   materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Papir in karton,   Izdelava iz
4811  samo s črtami ali  materialov za
    kvadrati       izdelavo papirja
               iz 47. poglavja.

4816  Karbon papir,    Izdelava iz
    samokopirni papir  materialov za
    in drug papir za   izdelavo papirja
    kopiranje in     iz 47. poglavja.
    prenašanje (razen
    tistih iz tar. št.
    4809); matrice za
    razmnoževanje in
    ofsetne plošče iz
    papirja, v škatlah
    ali brez škatel

4817  Pisemski ovitki,   Izdelava, pri
    pisemske kartice,  kateri:
    dopisnice in karte  -se vsi
    za dopisovanje iz   uporabljeni
    papirja ali      materiali
    kartona; kompleti   uvrščajo v drugo
    za dopisovanje v   tar. št., kot je
    škatlah, vrečkah,   tar. št. izdelka,
    notesih in      in
    podobnih       - vrednost vseh
    pakiranjih iz     uporabljenih
    papirja in kartona  materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.ex   Toaletni papir    Izdelava iz
4818             materialov za
               izdelavo papirja
               iz 47. poglavja.

ex   Škatle, zaboji,   Izdelava, pri
4819  vreče in drugi    kateri:
    kontej nerji za   -se vsi
    pakiranje iz     uporabljeni
    papirja, kartona,   materiali
    celulozne vate ali  uvrščajo v drugo
    listov ali trakov   tar. št., kot je
    iz celuloznih     tar. št. izdelka,
    vlaken        in

               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Bloki papirja za   Izdelava, pri
4820  pisma        kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Drug papir,     Izdelava iz
4823  karton, celulozna  materialov za
    vata ter listi in  izdelavo papirja
    trakovi iz      iz 47. poglavja.
    celuloznih vlaken,
    razrezani v
    določene veliko
    sti ali oblike

ex 49. Tiskane knjige,   Izdelava, pri
pgl.  časopisi, slike in  kateri se vsi
    drugi izdelki    uporabljeni
    grafične       materiali uvrščajo
    industrije,     v drugo tar. št.,
    rokopisi, tipkana  kot je tar. št.
    besedila in     izdelka.
    načrti, razen:

4909  Poštne        Izdelava iz
    razglednice,     materialov, ki
    čestitke in karte  niso uvrščeni v
    z osebnimi      tar. št. 4909 ali
    sporočili,      4911.
    tiskane, ilu
    strirane ali
    neilustrirane, z
    ovitki ali okraski
    ali brez njih

4910  Koledarji vseh
    vrst, tiskani,
    vštevši koledarske
    bloke:

    -Koledarji vrste   Izdelava, pri
     "večni" ali z za  kateri:
     menljivimi bloki  -se vsi
     na podlagah, ki   uporabljeni
     niso iz papirja   materiali
     ali kartona     uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in

               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.


    -Drugo        Izdelava iz
               materialov ki niso
               uvrščeni v tar.
               št. 4909 ali 4911.ex 50. Svila, razen:    Izdelava, pri
pgl.             kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Svileni odpadki   Mikanje ali
5003  (vštevši zapredke,  česanje svilenih
    neprimerne za    odpad kov.
    odvijanje, odpadke
    preje in raztrgane
    tekstilne materi
    ale), mikani ali
    česani

5004  Svilena preja in   Izdelava iz:1
do ex  preja iz odpadkov  -surove svile ali
5006  svile         iz odpadkov
               svile, mikanih
               ali česanih ali
               drugače pre
               delanih za
               predenje,
               -drugih naravnih
               vlaken, nemikanih
               ali nečesanih ali
               drugače
               predelanih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5007  Tkanine iz svile
    ali svilenih odpad
    kov:

    -Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
     gumijastimi    preje1.
     nitmi

    -Drugi        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovih vlaken,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

ex 51. Volna, fina ali   Izdelava, pri
pgl.  groba živalska    kateri se vsi
    dlaka; preja in   uporabljeni
    tkanine iz konjske  materiali uvrščajo
    žime; razen:     v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

5106  Preja iz volne, iz  Izdelava iz:1
do   fine ali grobe    -surove svile ali
5110  žival ske dlake    iz odpadkov
    ali iz konjske    svile, mikanih
    žime         ali česanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               predenje,
               -naravnih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               drugače
               predelanih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5111  Tkanine iz volne,
do   iz fine ali grobe
5113  živalske dlake ali
    iz konjske žime

    -Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
     gumijastimi    preje.1
     nitmi

    -Drugi        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovih vlaken,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex 52. Bombaž, razen:    Izdelava, pri
pgl.             kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5204  Preja in sukanec   Izdelava iz1:
do   iz bombaža      -surove svile ali
5207             odpadkov svile,
               mi kanih ali
               česanih ali
               drugače
               pripravljenih za
               predenje,
               -naravnih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               drugače
               predelanih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5208  Bombažne tkanine:             
do
5212  -Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
     gumijastimi    preje1.
     nitmi

    -Druge        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovih vlaken,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               pre denje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalendiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex 53. Druga rastlinska   Izdelava, pri
pgl.  tekstilna vlakna;  kateri se vsi
    papirna preja in   uporabljeni
    tkanine iz papirne  materiali uvrščajo
    preje; razen:    v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5306  Preja iz drugih   Izdelava iz:1
do   rastlinskih     -surove svile ali
5308  tekstilnih vlaken;  ostankov svile,
    papirna preja     mi kanih ali
               česanih ali
               drugače
               pripravljenih za
               predenje,
               -naravnih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               drugače
               predelanih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5309  Tkanine iz drugih
do   rastlinskih tek
5311  stilnih vlaken;
    tkanine iz papirne
    preje:        Izdelava iz enojne
               preje.1
    -Z vtkanini
     gumijastimi    Izdelava iz:1
     nitmi       -preje iz
               kokosovih vlaken,
    -Druge        -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               pre denje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5401  Preja,        Izdelava iz:1
do   monofilamenti in   -surove svile ali
5406  sukanec iz umetnih  ostankov svile,
    ali sintetičnih    mi kanih ali
    filamentov      česanih ali
               drugače
               pripravljenih za
               predenje,
               -naravnih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               predela nih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5407  Tkanine iz preje
in   iz umetnih ali sin
5408  tetičnih
    filamentov:


    -Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
     gumijastimi    preje.1
     nitmi

    -Druge        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovih vlaken,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               pre denje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.


1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5501  Umetna ali      Izdelava iz
do   sintetična rezana  kemičnih
5507  vlakna        materialov ali
               tekstilne kaše.

5508  Preja in sukanec   Izdelava iz:1
do   za šivanje iz umet  -surove svile ali
5511  nih ali        odpadkov svile,
    sintetičnih      mi kanih ali
    rezanih vlaken    česanih ali
               drugače
               pripravljenih za
               predenje,
               -naravnih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               predela nih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5512  Tkanine iz umetnih
do   in sintetičnih
5516  rezanih vlaken:

    -Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
     gumijastimi    preje.1
     nitmi

    -Druge        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovih vlaken,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih in
               sintetičnih
               rezanih vla ken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -papirja.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalendiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

ex 56. Vata, klobučevina  Izdelava iz:1
pgl.  in netkani materi  -preje iz
    ali; specialne    kokosovega
    preje; vrvi,     vlakna,
    motvozi, konopi in  -naravnih vlaken,
    prameni ter     -kemičnih
    izdelki iz njih,   materialov ali
    razen:        tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               proizvodnjo
               papirja.


5602  Klobučevina,
    vštevši
    impregnirano,
    prevlečeno ali
    laminirano:

    -Iglana       Izdelava iz:1
     klobučevina    -naravnih vlaken,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

               Lahko se
               uporabljajo:
               -preje iz
               polipropilenskega
               filamen ta iz
               tar. št. 5402,
               -polipropilenska
               vlakna iz tar.
               št. 5503 ali
               5506, ali
               -filamentni trak
               iz polipropilena
               iz tar. št. 5501,
               pri katerih je v
               vseh primerih
               vsebina vsakega
               filamenta ali
               vlakna nižja od 9
               decitekstov, pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna.

    -Drugo        Izdelava iz:1
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               pridobljenih iz
               kazeina, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

5604  Niti in vrvi iz
    gume, prekriti s
    tek stilnim
    materialom;
    tekstilna preja,
    trakovi in podobno
    iz tar. št. 5404
    ali 5405,
    impregnirani,
    prevlečeni,
    obloženi z gumo
    ali plastično maso

    -Gumijaste niti in  Izdelava iz
     vrvi, prekrite s  gumijastih niti in
     tekstilom     vrvi, ki niso
               prekrite s
               tekstilom.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

    -Drugo        Izdelava iz:1
               -naravnih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               priprav ljenih za
               predenje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5605  Metalizirana     Izdelava iz:1
    preja, posukana   -naravnih vlaken,
    ali ne, izdelana   -umetnih in
    iz tekstilne     sintetičnih
    preje, trakov, in   rezanih vla ken,
    podobno iz tar.    nemikanih in
    št. 5404 ali 5405,  nečesanih ali
    in kombinirana s   kako drugače
    kovino v obliki    pripravljenih za
    niti, traku ali    pre denje,
    prahu ali      -kemičnih
    prevlečena s     materialov ali
    kovino        tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

5606  Posukana preja,   Izdelava iz:1
    trakovi in podobno  -naravnih vlaken,
    iz tar. št. 5404   -umetnih in
    ali 5405 (razen    sintetičnih
    tiste iz tar. št.   rezanih vla ken,
    5605 in posukane   nemikanih in
    preje iz konjske   nečesanih ali
    žime); ženiljska   kako drugače
    preja (vštevši    pripravljenih za
    ženiljsko prejo);   pre denje,
    efektno vozličasta  -kemičnih
    preja         materialov ali
               tekstilne kaše,
               ali
               -materialov za
               izdelavo papirja.

57.   Preproge in druga
pgl.  tekstilna talna
    prekrivala:

    -Iz iglane      Izdelava iz:1
     klobučevine    -naravnih vlaken,
               ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
               Lahko se
               uporabljajo:
               -preja iz
               polipropilenskega
               filamen ta iz
               tar. št. 5402,
               -polipropilenska
               vlakna iz tar.
               št. 5503 ali
               5506, ali
               -filamentni traki
               iz polipropilena
               iz tar. št. 5501,
               pri katerih je v
               vseh primerih
               vsebina vsakega
               filamenta ali
               vlakna manjša od 9
               decitekstov, pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna.

               Tkanina iz jute se
               lahko uporablja
               kot podloga.

1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

    -Iz druge      Izdelava iz:1
     klobučevine    -naravnih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               priprav ljenih za
               predenje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

    -Drugo        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovega vlakna
               ali jute,
               -preje iz
               sintetičnih ali
               umetnih fila
               mentov,
               -naravnih vlaken,
               ali
               -sintetičnih ali
               umetnih rezanih
               vlaken, nemikanih
               in nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje.

               Tkanina iz jute se
               lahko uporablja
               kot podloga.

ex 58. Specialne tkanine;
pgl.  taftane tekstilne
    obloge; čipke;
    tapiserije;
    pozamen tarije;
    vezenine; razen:

    -Kombinirane z    Izdelava iz enojne
     gumijasto nitjo  preje.1

    -Druge        Izdelava iz:1
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               pre denje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše,

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje ali
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5805  Ročno tkane     Izdelava, pri
    tapiserije (vrsta:  kateri se vsi
    gobe lin,      uporabljeni
    flandrijske,     materiali uvrščajo
    beauvais, aubusson  v drugo tar. št.,
    in podobne) in z   kot je tar. št.
    iglo izdelane tapi  izdelka.
    serije (npr.: z
    drobnim in križnim
    vbodom),
    konfekcionirane
    ali ne

5810  Vezenine v      Izdelava, pri
    metraži, trakovih  kateri:
    ali motivih     -so vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščeni v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

5901  Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
    prevlečene z lepi
    lom ali škrobnimi
    snovmi, ki se
    uporabljajo za
    zunanjo vezavo
    knjig in podobne
    namene: tkanine za
    kopiranje; platna,
    pripravljena za
    slikanje, toge
    tkanine (bugram)
    in podobne
    tkanine, ki se
    uporabljajo za
    izdelavo klobukov

5902  Kord tkanine za
    avtomobilske
    plašče iz preje in
    najlona, poliestra
    in viskoznega
    rajona velike
    jakosti:

    -Z vsebnostjo do   Izdelava iz preje.
     vključno 90%
     tekstilnih
     materialov po
     teži

    -Druge        Izdelava iz
               kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

5903  Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
    impregnirane,
    premazane,      ali
    prevlečene ali
    prekrite ali     Tiskanje,
    laminirane s     spremljano z
    plastičnimi     najmanj dvema
    masami, razen    pripravljalnima
    tistih iz tar. št.  ali končnima
    5902         operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

5904  Linolej, vštevši   Izdelava iz
    rezanega v oblike;  preje.1
    talna prekrivala
    na tekstilni
    podlagi, premazani
    prevlečeni ali
    prekriti,
    razrezani v oblike
    ali ne

5905  Zidne tapete iz
    tekstila:

    -Impregnirane,    Izdelava iz preje.
     premazane, prev
     lečene ali
     prekrite ali
     laminirane z
     gumo,
     plastičnimi
     masami ali
     drugimi
     materiali

    -Druge        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovega
               vlakna,
               -naravnih vlaken,
               -sintetičnih ali
               umetnih rezanih
               vlaken, nemikanih
               in nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje,
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.

5906  Guminirane
    tekstilne tkanine,
    razen tistih iz
    tar. št. 5902:

    -Pletene ali     Izdelava iz:1
     kvačkane tkanine  -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               prede nje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

    -Druge tkanine iz  Izdelava iz
     sintetične fila  kemičnih
     ment preje, ki   materialov.
     vsebuje več kot
     90% tekstilnih
     materialov po
     teži

    -Druge        Izdelava iz preje.

5907  Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
    drugače impreg
    nirane, premazane,  ali
    prevlečene ali
    prekrite; platna,  Tiskanje,
    poslikana platna   spremljano z
    za odrske kulise,  najmanj dvema
    tkanine za      pripravljalnima
    ateljeje in     ali končnima
    podobne namene    operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               ne presega 47,5%
               cene izdelka
               franko tovarna.

5908  Stenji iz
    tekstila, tkani,
    opleteni ali
    pleteni, za
    svetilke, peči,
    vžigalnike, sveče
    ipd.; žarilne
    mrežice za plin
    sko razsvetljavo
    in cevasto pleteni
    materiali za
    plinske svetilke,
    impregnirani ali
    neimpregnirani:

    -Žarilne mrežice   Izdelava iz
     za plinske     cevasto pletenih
     svetilke,     materia lov za
     impregnirane    svetilke.

    -Drugi        Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

5909  Tekstilni izdelki,
do   za industrijsko
5911  uporabo:

    -Diski ali obroči  Izdelava iz preje
     za poliranje,   ali odpadkov
     razen iz      tkanin ali krp iz
     klobučevine iz   tar. št. 6310.
     tar. št. 5911

    -Tekstilne      Izdelava iz:1
     tkanine, ki se   -preje iz
     uporablja jo pri  kokosovega
     izdelavi papirja  vlakna,
     ali v druge    -naslednjih
     tehnične namene,  materialov:
     podložene ali    -preja iz
     nepodložene s    politetrafluoret
     klobučevino,     ilena,2
     prev lečene ali   -preje, večnitne,
     prekrite ali ne,   iz poliamida,
     cevaste ali     prekrite,
     neskončne, z eno   impregnirane ali
     ali več osno     pre vlečene s
     vami in/ali     fenolno smolo,
     votki ali ravno   -preje iz
     tkane z več     sintetičnih
     osnovami in/ali   tekstilnih vla
     votki iz tar.    ken iz
     št. 5911       aromatičnih
                poliamidov,
                dobljenih s
                polikondenzacijo
                m-fenilendiamina
                in izoftalne
                kisline,
               -monofilamenta iz
                politetrafluo
                retilena,2
               -preje iz
                sintetičnih
                tekstilnih vla
                ken iz poli-p-
                fenilentereftala
                mi da,
               -preje iz
                steklenih
                vlaken, prekrite
                s fenolno smolo
                in ojačene z
                akril no prejo,2
               -kopoliestrskih
                monofilamentov
                iz poliestra in
                smole iz
                tereftalne
                kisline in 1.4
                cikloheksandieta
                no la in
                izoftalne
                kisline,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               razen vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               predela nih za
               predenje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

    -Drugo        Izdelava iz:1
               -preje iz
               kokosovega
               vlakna,
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               razen vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               obdela nih za
               predenje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

60.   Pleteni ali     Izdelava iz:1
pgl.  kvačkani materiali
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               obdelanih za
               prede nje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 2.Uporaba tega
materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se
uporabljajo za proizvodnjo papirja.

61.   Oblačila in
pgl.  oblačilni dodatki,
    pleteni ali
    kvačkani:

    -Dobljeni s     Izdelava iz
     šivanjem ali    preje.1,2
     drugačnim
     sestavljanjem,
     iz dveh ali več
     ko sov pletene
     ali kvačkane
     tkanine, ki je
     urezana v
     določeno obliko
     ali dobljena v
     neposredno
     obdelova nje

    -Drugi        Izdelava iz:1
               -naravnih vlaken,
               -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               obdelanih za
               prede nje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

ex 62. Oblačila in     Izdelava iz
pgl.  oblačilni dodatki,  preje.2
    ki niso pletena
    ali kvačkana;
    razen:

ex   Oblačila in     Izdelava iz preje.
6202,  oblačilni dodatki,  2
ex   ženska, dekliška   ali
6204,  in za dojenčke,   Izdelava iz
ex   vezeni        nevezene tkanine,
6206,            pod pogojem, da
ex              vrednost
6209             uporabljene
in              nevezene tkanine
ex              ne presega 40%
6211             cene izdelka
               franko tovarna.

ex   Ognjevarna oprema  Izdelava iz
6210  iz tkanin, pre    preje.2
in   vlečenih s folijo  ali
ex   iz aluminiziranega  Izdelava iz
6216  poliestra      neprevlečene
               tkanine, če
               vrednost
               uporabljene
               neprevlečene
               tkanine ne presega
               40% cene izdelka
               franko tovarna.

6213  Robčki, žepni
in   robčki, šali,
6214  ešarpe, rute,
    naglavne rute,
    tančice in podobni
    izdelki:

1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 2.Glej Uvodno opombo
6.

    -Vezeni       Izdelava iz
               nebeljene enojne
               preje.1,2

               ali

               Izdelava iz
               nevezene tkanine,
               pod pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               nevezene tkanine
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna.1

    -Drugi        Izdelava iz
               nebeljene enojne
               preje.1,2

               ali

               Tiskanje,
               spremljano z
               najmanj dvema
               pripravljalnima
               ali končnima
               operacijama (kot
               so razmaščevanje,
               beljenje,
               merceriziranje,
               termostabi
               liziranje,
               dviganje,
               kalandiranje,
               obdelava za
               odpornost na
               krčenje, trajna
               zaključna
               obdelava,
               obogatitev,
               impregnacija,
               popravljanje in
               odstranjevanje
               vozlov), pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               netiskane tkanine
               iz tar. št. 6213
               in 6214 ne pre
               sega 47,5% cene
               izdelka franko
               tovarna.

6217  Drug gotov pribor
    za oblačila, deli
    oblačil ali
    pribora za
    oblačila, razen
    tistih iz tar. št.
    6212:

    -Vezeni       Izdelava iz preje1
               ali
               Izdelava iz
               nevezene tkanine,
               pod pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               nevezene tkanine
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna.1

    -Ognje-varna     Izdelava iz
     oprema iz     preje.1,2
     tkanin,
     prevlečena s    ali
     folijo
     aluminizirane ga  Izdelava iz
     poliestra     neprevlečene
               tkanine, pod
               pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               neprevlečene
               tkanine ne presega
               40% cene izdelka
               franko tovarna.1
1.Glej Uvodno opombo 6. 2.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode
iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi
5.

    -Medvloge za     Izdelava, pri
     ovratnike in    kateri:
     manšete, urezane  -so vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščeni v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

    -Drugi        Izdelava iz
               preje.1

ex 63. Drugi gotovi     Izdelava, pri
pgl.  tekstilni izdelki;  kateri se vsi
    kompleti; ponošena  uporabljeni
    - rabljena      materiali uvrščajo
    oblačila in     v drugo tar. št.,
    rabljeni tekstilni  kot je tar. št.
    izdelki; krpe,    izdelka.
    razen:

6301  Odeje, volnene
do   odeje, posteljno
6304  perilo, zavese
    itd., drugi
    izdelki za
    notranjo opremo:

    -Iz klobučevine   Izdelava iz:2
     ali iz nekaterih  -naravnih vlaken
     tka nin       ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

    -Drugi:

     --vezeni      Izdelava iz
               nebeljene enojne
               preje.1,3

               ali

               Izdelava iz
               nevezene tkanine
               (razen pletenih
               ali kvačkanih),
               pod pogojem, da
               vrednost
               uporabljene
               nevezene tkanine
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna.

    --drugi       Izdelava iz
               nebeljene enojne
               preje.1,3
1.Glej Uvodno opombo 6. 2.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode
iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi
5. 3.Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali
gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej
Uvodno opombo 6.

6305  Vreče in vrečke,   Izdelava iz:1
    ki se uporabljajo  -naravnih vlaken,
    za pakiranje blaga  -umetnih ali
               sintetičnih
               rezanih vlaken,
               nemikanih ali
               nečesanih ali
               kako drugače
               obdelanih za
               prede nje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

6306  Cerade, jadra za
    plovila, jadralne
    deske ali
    suhozemna plovila,
    zunanje platnene
    zavese, šotori in
    izdelki za
    taborjenje

    -Netkani       Izdelava iz:1,2
               -naravnih vlaken
               ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.

    -Drugi        Izdelava iz
               nebeljene enojne
               preje.1,2

6307  Drugi gotovi     Izdelava, pri
    izdelki, vštevši   kateri vrednost
    kroje za oblačila  vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

6308  Garniture, ki so   Vsak predmet v
    sestavljene iz tka  kompletu mora
    nine in preje, s   izpolnjevati
    priborom ali brez  pravilo, ki bi
    njega za       zanj veljalo, če
    izdelovanje     ne bi bil v
    preprog in pre    kompletu. Pred
    grinjal,       meti brez porekla
    tapiserij, vezenih  pa se lahko
    namiznih prtov in  vključijo, če
    serviet ali     njihova skupna
    podobnih tek     vrednost ne
    stilnih izdelkov,  presega 15% cene
    pripravljenih v   kompleta franko
    zavitkih za     tovarna.
    prodajo na drobno

ex 64. Obutev; gamaše in  Izdelava iz
pgl.  podobni izdelki;   materialov iz
    razen:        katerekoli tar.
               št., razen
               spajanja gornjih
               delov, pritrjenih
               na notranje
               podplate ali druge
               komponente
               podplatov iz tar.
               št. 6406.

6406  Deli obutve     Izdelava, pri
    (vštevši zgornje   kateri se vsi
    dele, pritrjene   uporabljeni
    ali ne na      materiali uvrščajo
    podplate, razen na  v drugo tar. št.,
    zunanje podplate),  kot je tar. št.
    odstranljivi     izdelka
    vložki za obutev,
    vstavki za pete in
    podobni izdelki;
    gamaše, ovijači in
    podobni izdelki in
    njihovi deli
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 2.Glej Uvodno opombo
6.

ex 65. Pokrivala in     Izdelava, pri
pgl.  njihovi deli,    kateri se vsi
    razen:        uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

6503  Klobuki in druga   Izdelava iz preje
    pokrivala iz     ali tekstilnih
    klobučevine,     vlaken.1
    izdelani iz
    tulcev, stožcev in
    drugih izdelkov iz
    tar. št. 6501,
    vštevši tudi
    podložene ali
    okrašene

6505  Klobuki in druga   Izdelava iz preje
    pokrivala, iz    ali tekstilnih
    pletiv ali pleteni  vlaken.1
    ali izdelani iz
    čipke, klobučevine
    ali drugih
    tekstilnih
    proizvodov (razen
    trakov), tudi
    okrašene ali
    podložene; mrežice
    za lase iz
    kakršnegakoli
    materiala,
    okrašeni ali
    podloženi ali ne

ex 66. Dežniki, sončniki,  Izdelava, pri
pgl.  sprehajalne     kateri se vsi
    palice, palice-   uporabljeni
    stolčki, biči,    materiali uvrščajo
    korobači in     v drugo tar. št.,
    njihovi deli;    kot je tar. št.
    razen:        izdelka.

6601  Dežniki in      Izdelava, pri
    sončniki (vštevši  kateri vrednost
    palice-dežnike,   vseh uporabljenih
    vrtne sončnike in  materialov ne
    podobne dežnike)   presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

67.   Preparirano perje  Izdelava, pri
pgl.  in puh in izdelki  kateri se vsi
    iz njih; umetno   uporabljeni
    cvetje;       materiali uvrščajo
    lasuljarski     v drugo tar. št.,
    izdelki       kot je tar. št.
               izdelka.

ex 68. Izdelki iz kamna,  Izdelava, pri
pgl.  sadre, cementa,   kateri se vsi
    azbesta, sljude,   uporabljeni
    ali podobnih     materiali uvrščajo
    materi alov;     v drugo tar. št.,
    razen:        kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Izdelki iz      Izdelava iz
6803  naravnega      obdelanega
    skrilavca ali    skrilavca.
    aglomeriranega
    skrilavca

ex   Izdelki iz      Izdelava iz
6812  azbesta, mešanice  materialov iz
    na osnovi azbesta  katerekoli tar.
    ali na osnovi    št.
    azbesta in
    magnezijevega
    karbonata

ex   Izdelki iz sljude,  Izdelava iz
6814  vštevši aglome    obdelane sljude
    rirano ali      (vštevši
    rekonstituirano,   aglomerirano ali
    na podlagi iz    rekonstituirano).
    papirja, kartona
    ali drugih materi
    alov

1.Glej Uvodno opombo 6.

69.   Keramični izdelki  Izdelava, pri
pgl.             kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex 70. Steklo in stekleni  Izdelava, pri
pgl.  izdelki; razen:   kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Steklo z neodbojno  Izdelava iz
7003,  plastjo       materialov iz tar.
ex              št. 7001.
7004
in
ex
7005

7006  Steklo iz tar. št.  Izdelava iz
    7003, 7004 ali    materialov iz tar.
    7005, upognjeno, z  št. 7001.
    obdelanimi robovi,
    gravirano,
    luknjano,
    emajlirano ali
    drugače obdelano,
    neokvirjeno in ne
    spojeno z drugimi
    materiali

7007  Varnostno steklo   Izdelava iz
    iz kaljenega ali   materialov iz tar.
    plastnega stekla   št. 7001.

7008  Večzidni panelni   Izdelava iz
    elementi za     materialov iz tar.
    izolacijo, iz    št. 7001.
    stekla

7009  Steklena ogledala,  Izdelava iz
    z okvirom ali brez  materialov iz tar.
    njega, vštevši    št. 7001.
    tudi vzvratna
    ogledala

7010  Baloni,       Izdelava, pri
    steklenice,     kateri se vsi
    kozarci, lonci,   uporabljeni
    fiole, ampule in   materiali uvrščajo
    druge posode iz   v drugo tar. št.,
    stekla za      kot je tar. št.
    transport ali    izdelka.
    pakiranje blaga;
    stekleni kozarci   ali
    za vlaganje, čepi,
    pokrovi in druga   Brušenje steklenih
    zapirala, iz     proizvodov, če
    stekla        vrednost
               nebrušenih
               steklenih proiz
               vodov ne presega
               50% cene izdelka
               franko tovarna.


7013  Stekleni izdelki   Izdelava, pri
    za namizno in    kateri se vsi
    kuhinjsko uporabo,  uporabljeni
    za toaletne     materiali uvrščajo
    namene, v      v drugo tar. št.,
    pisarnah, izdelki  kot je tar. št.
    za notranjo     izdelka.
    dekoracijo in
    podobne namene    ali
    (razen tistih iz
    tar. št. 7010 ali  Brušenje steklenih
    7018)        proizvodov, če
               vrednost
               nebrušenih
               steklenih
               proizvodov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

               ali

               Ročno okraševanje
               (razen sitotiska),
               ročno pihanje
               steklenih
               izdelkov, če
               vrednost ročno
               pihanih steklenih
               izdelkov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Izdelki iz      Izdelava iz:
7019  steklenih vlaken   -nebarvanih trakov
    (razen preje)     steklenih vlaken,
               rovinga, preje
               ali pečenih niti,
               ali
               -steklene volne.

ex 71. Naravni in      Izdelava, pri
pgl.  kultivirani     kateri se vsi
    biseri, dragi in   uporabljeni
    poldragi kamni;   materiali uvrščajo
    plemenite kovine,  v drugo tar. št.,
    kovine, platirane  kot je tar. št.
    s plemenitimi kov  izdelka.
    inami, in izdelki
    iz njih, imitacija
    nakita; kovanci;
    razen:

ex   Naravni ali     Izdelava, pri
7101  kultivirani     kateri vrednost
    biseri, obde lani,  vseh uporabljenih
    začasno nanizani   materialov ne
    zaradi lažjega    presega 50% cene
    transporta      izdelka franko
               tovarna.

ex   Obdelani dragi ali  Izdelava iz
7102  poldragi kamni    neobdelanih dragih
ex   (naravni,      ali poldragih
7103  sintetični ali    kamnov.
in   rekonstru irani)
ex
7104

7106  Plemenite kovine:
7108
in
7110

    -Neobdelane     Izdelava iz
               materialov, ki
               niso uvrščeni v
               tar. št. 7106,
               7108 ali 7110.
               ali
               Elektrolitska,
               toplotna ali
               kemična separacija
               plemenitih kovin
               iz tar. št. 7106,
               7108 ali 7110.
               ali
               Legiranje
               plemenitih kovin
               iz tar. št. 7106,
               7108 ali 7110 med
               seboj ali z
               navadnimi
               kovinami.

    -Polpredelane    Izdelava iz
     (polizdelki) ali  neobdelanih
     v ob liki prahu  plemenitih kovin.

ex   Kovine, platirane  Izdelava iz kovin,
7107,  s plemenitimi kov  platiranih s ple
ex   inami, v obliki   menitmi kovinami,
7109  polizdelkov     neobdelanih.
in
ex
7111

7116  Predmeti iz     Izdelava, pri
    naravnih ali     kateri vrednost
    gojenih biserov,   vseh uporabljenih
    dragih ali      materialov ne
    poldragih kam nov  presega 50% cene
    (naravnih,      izdelka franko
    sintetičnih ali   tovarna.
    rekon struiranih)

7117  Imitacije nakita   Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

               ali

               Izdelava iz delov
               navadne kovine,
               neprekritih niti
               ne prevlečenih s
               ple menitimi
               kovinami, pod
               pogojem, da
               vrednost vseh
               uporabljenih
               materia lov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 72. Železo in jeklo;   Izdelava, pri
pgl.  razen:        kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

7207  Polizdelki iz    Izdelava iz
    železa ali      materialov iz tar.
    nelegiranega jekla  št. 7201, 7202,
               7203, 7204 ali
               7205.

7208  Ploščati valjani   Izdelava iz
do   izdelki, palice in  ingotov ali drugih
7216  profili iz železa  primar nih oblik
    ali nelegiranega   iz tar. št. 7206.
    jekla

7217  Hladno vlečena    Izdelava iz
    žica iz železa ali  polizdelkov iz
    nelegiranega jekla  tar. št. 7207.

ex   Polizdelki,     Izdelava iz
7218,  ploščati valjani   ingotov ali drugih
7219  izdelki, palice in  primar nih oblik
do   profili iz      iz tar. št. 7218.
7222  nerjavnega jekla

7223  Hladno vlečena    Izdelava iz
    žica iz nerjavnega  polizdelkov iz
    jekla        tar. št. 7218.

ex   Polizdelki,     Izdelava iz
7224,  ploščati valjani   ingotov ali drugih
7225  izdelki, toplo    primar nih oblik
do   valjane palice v   iz tar. št. 7206,
7228  ohlapno navi tih   7218 ali 7224.
    kolobarjih,
    kotniki in profili
    iz drugih vrst
    legiranega jekla;
    votle palice za
    svedre iz
    legiranih ali nele
    giranih jekel

7229  Hladno vlečena    Izdelava iz
    žica iz drugih    polizdelkov iz
    vrst legiranega   tar. št. 7224.
    jekla

ex 73. Železni in jekleni  Izdelava, pri
pgl.  izdelki; razen:   kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Piloti        Izdelava iz
7301             materialov iz tar.
               št. 7206.

7302  Deli za železniške  Izdelava iz
    in tramvajske    materialov iz tar.
    tire, iz železa   št. 7206.
    ali jekla;
    tirnice, vodila in
    zobate tirnice,
    kretniški jezički,
    križišča, spojne
    palice in drugi
    deli kretnic,
    pragovi, tirne
    veznice, tirna
    ležišča, klini za
    tirna ležišča,
    podložne plošče,
    pričvrščevalne
    ploščice,
    distančne palice,
    drugi deli,
    posebej konstru
    irani za
    postavljanje,
    spajanje in
    pritrjevanje
    tirnic

7304,  Cevi in votli    Izdelava iz
7305  profili iz železa  materialov iz tar.
in   in jekla (razen iz  št. 7206, 7207,
7306  litega železa)    7218 ali 7224.

ex   Pribor za cevi in  Struženje,
7307  votle profile, iz  vrtanje, širitev
    nerjavnega jekla   lukenj, izre
    (ISO No. X5CrNiMo  zovanje navojev,
    1712), sestavljen  urezovanje s
    iz več delov     peščenim curkom
               kovanih
               polizdelkov,
               katerih vrednost
               ne
               presega 35% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7308  Konstrukcije     Izdelava, pri
    (razen montažnih   kateri se vsi
    kon strukcij iz   uporabljeni
    tar. št. 9406) in  materiali
    deli kon strukcij  uvrščajao v drugo
    (npr. mostovi in   tar. št., kot je
    elementi za     tar. št. izdelka.
    mostove, vrata za  Zvarjeni kotniki
    zapornice, stolpi,  in profili iz tar.
    predalčni stebri,  št. 7301 se ne
    strehe, strešna   smejo uporabljati.
    orodja, vrata in
    okna ter okviri
    zanje, opaži,
    pragovi za vrata,
    roloji, ograje in
    stebri), iz železa
    ali jekla;
    pločevine, palice,
    kotniki in profili
    cevi in podobno,
    pripravljeni za
    uporabo v
    konstrukcijah; iz
    železa ali jekla

ex   Verige zoper     Izdelava, pri
7315  drsenje       kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov iz tar.
               št. 7315 ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 74. Baker in bakreni   Izdelava, pri
pgl.  izdelki, razen:   kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7401  Bakrenec, cementni  Izdelava, pri
    baker (precipi tat  kateri se vsi
    bakra)        uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

7402  Nerafinirani     Izdelava, pri
    baker; bakrene    kateri se vsi
    anode (pozitivne   uporabljeni
    elektrode) za    materiali uvrščajo
    elektrolitno     v drugo tar. št.,
    rafinacijo      kot je tar. št.
               izdelka.

7403  Rafinirani baker
    in bakrove
    zlitine:

    -Rafinirani baker  Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

    -Bakrove zlitine   Izdelava iz
               rafiniranega
               surovega bakra ali
               bakrovih odpadkov
               in ostankov.

7404  Bakrovi odpadki in  Izdelava, pri
    ostanki       kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

7405  Predzlitine bakra  Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex 75. Nikelj in nikljevi  Izdelava, pri
pgl.  izdelki, razen:   kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7501  Nikljev kamen,    Izdelava, pri
do   sintrani oksidi   kateri se vsi
7503  niklja in drugi   uporabljeni
    vmesni izdelki    materiali uvrščajo
    metalurgije     v drugo tar. št.,
    niklja; surovi    kot je tar. št.
    nikelj; nikljasti  izdelka.
    odpadki in ostanki

ex 76. Aluminij in     Izdelava, pri
pgl.  izdelki iz      kateri:
    aluminija; razen:  -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7601  Aluminij, surovi   Izdelava s
               toplotno ali
               elektronsko
               obdelavo iz
               nelegiranega
               aluminija ali iz
               aluminijevih
               odpadkov in
               ostankov.

7602  Aluminijasti     Izdelava, pri
    odpadki in ostanki  kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Izdelki iz      Izdelava, pri
7616  aluminija, razen   kateri:
    gaze, tka nin,    -se vsi
    rešetk, mrež,     uporabljeni
    ograj ali       materiali
    zaklonov,       uvrščajo v drugo
    materiala za     tar. št., kot je
    ojačanje in      tar. št. izdelka.
    podobnih       Lahko se
    materialov      uporabljajo gaza,
    (vštevši neskončne  tkanine, rešetke,
    tra kove) iz     mreže, ogra je
    aluminijaste žice   ali zakloni,
    in ekspan dirane   materiali za
    kovine iz       ojačanje in
    aluminija       podobni materiali
               (vštevši tudi
               neskončne
               trakove) iz
               aluminijaste žice
               ali ekspandirane
               kovine iz alu
               minija, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

 77.  Rezervirano za
pgl.  možno bodočo upo
    rabo HS

ex 78. Svinec in svinčeni  Izdelava, pri
pgl.  izdelki, razen:   kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7801  Surovi svinec:

    -Rafiniran svinec  Izdelava iz
               obdelanega svinca
               ("bul lion" ali
               "work lead").


    -Drugi        Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Ne smejo
               se uporabljati
               odpadki in ostanki
               iz tar. št. 7802.

7802  Svinčeni odpadki   Izdelava, pri
    in ostanki      kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.


ex 79. Cink in cinkovi   Izdelava, pri
pgl.  izdelki; razen:   kateri:
               -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

7901  Cink, surov     Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Ne smejo
               se uporabljati
               odpadki in ostanki
               iz tar. št. 7902.

7902  Cinkovi odpadki in  Izdelava, pri
    ostanki       kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex 80. Kositer in      Izdelava, pri
pgl.  kositrni izdelki;  kateri:
    razen:        -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8001  Kositer, surov    Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Ne smejo
               se uporabljati
               odpadki in
               ostružki iz tar.
               št. 8002.

8002  Kositrni odpadki   Izdelava, pri
in   in ostanki; drugi  kateri se vsi
8007  kositrni izdelki   uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

81.   Druge navadne
pgl.  kovine; kermeti;
    nji hovi izdelki:

    -Druge navadne    Izdelava, pri
     kovine;      kateri vrednost
     obdelane;     vseh uporabljenih
     njihovi izdelki  materialov,
               uvrščenih v isto
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               ne presega 50%
               cene izdelka
               franko tovarna.

    -Druge        Izdelava, pri
               kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex 82. Orodje, nožarski   Izdelava, pri
pgl.  izdelki, žlice in  kateri se vsi
    vilice iz navadnih  uporabljeni
    kovin; njihovi    materiali uvrščajo
    deli iz navadnih   v drugo tar. št.,
    kovin; razen:    kot je tar. št.
               izdelka.

8206  Orodje iz dveh ali  Izdelava, pri
    več tar. št. 8202  kateri se vsi
    do 8205 v      uporabljeni
    garniturah za    materiali uvrščajo
    prodajo na drobno  v drugo tar. št.,
               razen 8202 do
               8205. Orodje iz
               tar. št. 8202 do
               8205 se lahko
               sestavi v gar
               niture, če njihova
               vrednost ne
               presega 15% cene
               garniture franko
               tovarna.

8207  Izmenljivo orodje  Izdelava, pri
    za ročno obdelo   kateri:
    valne priprave na  -se vsi
    mehanični pogon    uporabljeni
    ali brez njega ali  materiali
    za obdelovalne    uvrščajo v drugo
    stroje (npr. za    tar. št., kot je
    stiskanje,      tar. št. izdelka,
    kovanje,       in
    prebadanje,     -vrednost vseh
    rezanje navojev,   uporabljenih
    vrtanje,       materi alov ne
    vtiskanje,      presega 40% cene
    grezenje,       izdelka franko
    rezkanje,       tovarna.
    struženje ali
    navijanje ali
    odvijanje
    vijakov), vštevši
    matice za valjanje
    ali ekstrudiranje
    kovine in orodje
    za vrtanje skal in
    zemlje

8208  Noži in rezila, za  Izdelava, pri
    stroje ali      kateri:
    mehanične priprave  -se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Noži z rezili,    Izdelava, pri
8211  nezobljenimi ali   kateri se vsi
    nena zobljenimi   uporabljeni
    (vštevši vrtnarske  materiali uvrščajo
    nože), razen nožev  v drugo tar. št.,
    iz tar. št. 8208   kot je tar. št.
               izdelka. Lahko se
               uporab ljajo
               ročaji in rezila
               iz navadnih kovin.

8214  Drugi nožarski    Izdelava, pri
    izdelki (npr.    kateri se vsi
    stroji za      uporabljeni
    striženje,      materiali uvrščajo
    mesarske in     v drugo tar. št.,
    kuhinjske sekače,  kot je tar. št.
    mesarske sekire in  izdelka. Lahko se
    noži za sekljanje  uporab ljajo
    mesa, noži za    ročaji iz navadnih
    papir); gar niture  kovin.
    in priprave za
    manikiranje in
    pedikiranje
    (vštevši tudi
    pilice za nohte)

8215  Žlice, vilice,    Izdelava, pri
    zajemalke,      kateri se vsi
    penovke, lopatice  uporabljeni
    za serviranje    materiali uvrščajo
    kolačev, noži za   v drugo tar. št.,
    ribe, noži za    kot je tar. št.
    maslo, prijemalke  izdelka. Lahko se
    za sladkor in    uporab ljajo
    podobni kuhinjski  ročaji iz navadnih
    in namizni pribor  kovin.

ex 83. Razni izdelki iz   Izdelava, pri
pgl.  navadnih kovin;   kateri se vsi
    razen:        uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Drugo okovje,    Izdelava, pri
8302  pribor (fitingi)   kateri se vsi
    in podobni      uporabljeni
    izdelki, primerni  materiali uvrščajo
    za stavbarstvo, in  v drugo tar. št.,
    avtomatična     kot je tar. št.
    zapirala za vrata  izdelka. Lahko se
               uporabijo
               materiali iz tar.
               št. 8302 pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne pre sega 20%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex   Kipci in drugi    Izdelava, pri
8306  okraski iz      kateri se vsi
    navadnih kovin    uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Lahko pa
               se uporabljajo
               tudi materiali iz
               tar. št. 8306, če
               njihova vrednost
               ne presega 30%
               cene izdelka
               franko tovarna.

ex 84. Jedrski reaktorji;  Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  kotli, stroji in   kateri:        pri kateri
    mehanične naprave;  -se vsi        vred nost
    njihovi deli;     uporabljeni     vseh
    razen:        materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Gorilni elementi   Izdelava, pri     Izdelava,
8401  (polnjenja) za    kateri so vsi     pri kateri
    jedrske reaktorje  uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščeni  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka.1       ne presega
                          30% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.
1.To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 2005.

8402  Kotli za       Izdelava, pri     Izdelava,
    pridobivanje vodne  kateri:        pri kateri
    in druge pare    -se vsi        vred nost
    (razen kotlov za   uporabljeni     vseh
    centralno kur javo  materiali      uporabljenih
    s toplo vodo, ki   uvrščajo v drugo   materialov
    lahko proizva jajo  tar. št., kot je   ne presega
    paro z nizkim     tar. št. izdelka,  25% cene
    tlakom); kotli za   in          izdelka
    pregreto vodo    -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8403  Kotli za centralno  Izdelava, pri     Izdelava,
in   kurjavo, razen tis  kateri se vsi     pri kateri
ex   tih iz tar. št.   uporabljeni      vred nost
8404  8402 in pomožne   materiali uvrščajo  vseh
    naprave za kotle   v drugo tar. št.,   uporabljenih
    za centralno kur   kot sta 8403 ali   materialov
    javo         8404.         ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

8406  Turbine na vodno   Izdelava, pri
    in drugo paro    kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8407  Batni motorji z   Izdelava, pri
    notranjim zgoreva  kateri vrednost
    njem, na vžig s   vseh uporabljenih
    svečkami, z     materialov ne
    izmeničnim ali    presega 40% cene
    vrtilnim gibanjem  izdelka franko
    bata         tovarna.

8408  Batni motorji z   Izdelava, pri
    notranjim zgoreva  kateri vrednost
    njem, na vžig s   vseh uporabljenih
    kompresijo      materialov ne
    (dizelski ali    presega 40% cene
    poldizelski     izdelka franko
    motorji)       tovarna.

8409  Deli, ki so     Izdelava, pri
    primerni izključno  kateri vrednost
    ali pretežno za   vseh uporabljenih
    motorje iz tar.   materialov ne
    št. 8407 ali 8408  presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8411  Turboreaktivni    Izdelava, pri     Izdelava,
    motorji,       kateri:        pri kateri
    turbopropel erski  -se vsi        vred nost
    motorji in druge   uporabljeni     vseh
    plinske tur bine   materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8412  Drugi pogonski    Izdelava, pri
    stroji in motorji  kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.
ex   Tlačne črpalke z   Izdelava, pri     Izdelava,
8413  rotacijskim giba   kateri:        pri kateri
    njem         -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Industrijske nape,  Izdelava, pri     Izdelava,
8414  ventilatorji in   kateri:        pri kateri
    podobno       -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8415  Klimatizacijske   Izdelava, pri
    naprave z ventila  kateri vrednost
    torjem na motorni  vseh uporabljenih
    pogon in elementi  materialov ne
    za spreminjanje   presega 40% cene
    temperature in    izdelka franko
    vlažnosti, vštevši  tovarna.
    tiste stroje, pri
    katerih vlažnosti
    ni mogoče posebej
    regulirati

8418  Hladilniki,     Izdelava, pri     Izdelava,
    zmrzovalniki in   kateri:        pri kateri
    druge naprave za   -se vsi        vred nost
    hlajenje ali     uporabljeni     vseh
    zmrzovanje,      materiali      uporabljenih
    električni in     uvrščajo v drugo   materialov
    drugi; toplotne    tar. št., kot je   ne presega
    črpalke, razen    tar. št. izdelka,  25% cene
    klimatizacijskih   in          izdelka
    naprav iz tar. št.  -vrednost vseh    franko
    8415         uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov brez
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
               materialov s
               poreklom.

ex   Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava,
8419  za lesno       -pri kateri      pri kateri
    industrijo, za    vrednost vseh    vred nost
    proizvodnjo      uporab ljenih    vseh
    papirne kaše,     materialov ne    uporabljenih
    papirja in kartona  presega 40% cene   materialov
               franko tovarna,   ne presega
               in          30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v isto
               tar. št. kot
               proizvod,
               uporabljajo samo
               do vrednosti 25%
               cene izdelka
               franko tovarna.

8420  Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava,
    stroji za      -pri kateri      pri kateri
    valjanje, razen za  vrednost vseh    vred nost
    kovine ali steklo   uporab ljenih    vseh
    in valji zanje    materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               franko tovarna,   ne presega
               in          30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v isto
               tar. št. kot
               proizvod,
               uporabljajo samo
               do vrednosti 25%
               cene izdelka
               franko tovarna.

8423  Tehtnice (razen   Izdelava, pri     Izdelava,
    tehtnic z občutlji  kateri:        pri kateri
    vostjo do 5 cg oz.  -se vsi        vred nost
    0,05 g), vštevši   uporabljeni     vseh
    stroje za štetje   materiali      uporabljenih
    in kontrolo, ki    uvrščajo v drugo   materialov
    delujejo na      tar. št., kot je   ne presega
    podlagi merjenja   tar. št. izdelka,  25% cene
    teže; uteži in    in          izdelka
    tehtnice vseh vrst  -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8425  Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava,
do   za dviganje, raz   -pri kateri      pri kateri
8428  kladanje in      vrednost vseh    vred nost
    manipulacijo     uporab ljenih    vseh
               materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               franko tovarna,   ne presega
               in          30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8431,
               uporabljajo samo
               do vred nosti 10%
               cene izdelka
               franko to varna.

8429  Buldožerji,
    angledožerji,
    grejderji,
    ravnalniki,
    skreperji, bagri,  Izdelava, pri
    nakla dalniki z   kateri vrednost
    lopato, samovozni:  vseh uporabljenih
               materialov ne
    -Cestni valjarji   presega 40% cene   Izdelava,
               izdelka franko    pri kateri
               tovarna.       vred nost
                          vseh
    -Drugi        Izdelava:       uporabljenih
               -pri kateri      materialov
               vrednost vseh    ne presega
               uporab ljenih    30% cene
               materialov ne    izdelka
               presega 40% cene   franko
               franko tovarna,   tovarna.
               in
               -pri kateri se v
               okviru zgornje
               meje vsi
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8431,
               uporabljajo samo
               do vred nosti 10%
               cene izdelka
               franko to varna.

8430  Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava,
    ravnanje,      -pri kateri      pri kateri
    strganje,       vrednost vseh    vred nost
    izkopavanje,     uporab ljenih    vseh
    nabijanje, kopanje  materialov ne    uporabljenih
    ali vrtanje      presega 40% cene   materialov
    zemlje, mineralov   franko tovarna,   ne presega
    ali rud; smuke in   in          30% cene
    stroji za      -pri kateri se v   izdelka
    izdiranje pilotov;  okviru zgornje    franko
    snežni plugi in    meje vsi       tovarna.
    snežni odmetalniki  materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8431,
               uporabljajo samo
               do vred nosti 10%
               cene izdelka
               franko to varna.

ex   Deli za cestne    Izdelava, pri
8431  valjarje       kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8439  Stroji za      Izdelava:       Izdelava,
    proizvodnjo kaše   -pri kateri      pri kateri
    iz vlak nastih    vrednost vseh    vred nost
    celuloznih      uporab ljenih    vseh
    materialov ali za   materialov ne    uporabljenih
    proizvodnjo ali    presega 40% cene   materialov
    dovrševanje      franko tovarna,   ne presega
    papirja ali      in          30% cene
    kartona       -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v isto
               tar. št. kot
               proizvod,
               uporabljajo samo
               do vrednosti 25%
               cene izdelka
               franko tovarna.

8441  Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava,
    predelavo papirne  -pri kateri      pri kateri
    kaše, papirja ali   vrednost vseh    vred nost
    kartona, vštevši   uporab ljenih    vseh
    stroje za rezanje   materialov ne    uporabljenih
    vseh vrst       presega 40% cene   materialov
               franko tovarna,   ne presega
               in          30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v isto
               tar. št. kot
               proizvod,
               uporabljajo samo
               do vrednosti 25%
               cene izdelka
               franko tovarna.

8444  Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri
do   št., ki se      kateri vrednost
8447  uporabljajo v    vseh uporabljenih
    tekstilni      materialov ne
    industriji      presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


ex   Pomožni stroji in  Izdelava, pri
8448  naprave za upo    kateri vrednost
    rabo s stroji iz   vseh uporabljenih
    tar. št. 8444 in   materialov ne
    8445         presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


8452  Šivalni stroji,
    razen strojev za
    šivanje knjig iz
    tar. št. 8440; oma
    rice, stojala in
    pokrovi,
    predvideni za    Izdelava:
    šivalne stroje;   -pri kateri
    igle za šivalne    vrednost vseh
    stroje:        uporab ljenih
               materialov ne
    -Šivalni stroji    presega 40% cene
     (samo verižasti   izdelka franko
     vbod), z glavo,   tovarna,
     težko ne več kot  -pri kateri
     16kg, brez     vrednost vseh
     motorja, ali 17   uporab ljenih
     kg z motorjem    materialov brez
               porekla pri
               sestavljanju
               glave (brez
               motorja) ne
               presega vrednosti
               uporabljenega
               materiala s
               poreklom, in
               -uporabljeni
    -Drugi        mehanizmi za
               zatego vanje
               niti, kvačkanje
               in cik-cak morajo
               biti že s
               poreklom.

               Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


8456  Obdelovalni stroji  Izdelava, pri
do   in naprave ter nji  kateri vrednost
8466  hovi deli in     vseh uporabljenih
    pribor iz tar. št.  materialov ne
    8456 do 8466     presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


8469  Pisarniški stroji  Izdelava, pri
do   (npr.: pisalni    kateri vrednost
8472  stroji, računski   vseh uporabljenih
    stroji, stroji za  materialov ne
    avtomatsko      presega 40% cene
    obdelavo podatkov,  izdelka franko
    razmnoževalni    tovarna.
    stroji, stroji za
    spajanje)

8480  Livarski okviri za  Izdelava, pri
    livarne; modelne   kateri vrednost
    plošče; modeli za  vseh uporabljenih
    kalupe; kalupi za  materialov ne
    kovino (razen    presega 50% cene
    kalupov za      izdelka franko
    ingote), kovinske  tovarna.
    karbide, steklo,
    mineralne
    materiale, gume
    ali plastične mase

8482  Kotalni ležaji    Izdelava, pri     Izdelava,
               kateri:        pri kateri
               -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8484  Tesnila iz      Izdelava, pri
    kovinskih listov,  kateri vrednost
    kom binirana z    vseh uporabljenih
    drugim materialom,  materialov ne
    ali iz dveh ali   presega 40% cene
    več plasti kovine;  izdelka franko
    garniture tesnil,  tovarna.
    različne po
    sestavi materiala,
    v vrečkah, ovitkih
    ali podobnih
    pakiranjih;
    mehanski čepi
    (tesnila)

8485  Deli strojev ali   Izdelava, pri
    naprav brez elek   kateri vrednost
    tričnih       vseh uporabljenih
    priključkov,     materialov ne
    izolatorjev,     presega 40% cene
    tuljav, kontaktov  izdelka franko
    ali drugih elek   tovarna.
    tričnih delov, ki
    so omenjeni in ne
    zajeti na drugem
    mestu v tem
    poglavju

ex 85. Električni stroji  Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  in oprema ter nji  kateri:        pri kateri
    hovi deli; aparati  -se vsi        vred nost
    za snemanje in    uporabljeni     vseh
    reprodukcijo     materiali      uporabljenih
    zvoka; aparati za   uvrščajo v drugo   materialov
    sne manje in     tar. št., kot je   ne presega
    repodukcijo      tar. št. izdelka,  30% cene
    televizijske slike  in          izdelka
    in zvoka ter deli  -vrednost vseh    franko
    in pribor za te    uporabljenih     tovarna.
    proizvode; razen:   materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8501  Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava,
    električni genera  -pri kateri      pri kateri
    torji (razen     vrednost vseh    vred nost
    generatorskih     uporab ljenih    vseh
    agregatov)      materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8503,
               uporabljajo samo
               do vred nosti 10%
               cene izdelka
               franko to varna.

8502  Električni      Izdelava:       Izdelava,
    generatorski     -pri kateri      pri kateri
    agregati in      vrednost vseh    vred nost
    rotacijski      uporab ljenih    vseh
    konvertorji      materialov ne    uporabljenih
    (pretvorniki)     presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8501 ali
               8503, uporabljajo
               skupaj samo do
               vrednosti 10%
               cene izdel ka
               franko tovarna.

ex   Napajalniki za    Izdelava, pri
8504  stroje za      kateri vrednost
    avtomatično     vseh uporabljenih
    obdelavo podatkov  materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava,
8518  njihova stojala;   -pri kateri      pri kateri
    zvočniki, vštevši   vrednost vseh    vred nost
    zvočnike v zvočnih  uporab ljenih    vseh
    omaricah; avdio-   materialov ne    uporabljenih
    frekvenčni elek    presega 40% cene   materialov
    trični        izdelka franko    ne presega
    ojačevalniki;     tovarna, in     25% cene
    kompletne elek    -pri kateri      izdelka
    trične enote za    vrednost vseh    franko
    ojačevanje zvoka   uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8519  Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja,
    vgrajenim      -pri kateri      pri kateri
    ojačevalni kom ali  vrednost vseh    vrednost
    brez njega,      uporab ljenih    vseh uporab
    glasbeni avtomati   materialov ne    ljenih
    na plošče, kasetni  presega 40% cene   materialov
    mag netofoni in    izdelka franko    ne pre sega
    drugi aparati za   tovarna, in     30% cene
    reprodukcijo     -pri kateri      izdelka
    zvoka, ki nimajo   vrednost vseh    franko
    vgra jene naprave   uporab ljenih    tovarna.
    za snemanje zvoka   materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8520  Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava,
    drugi aparati za   -pri kateri      pri kateri
    sne manje zvoka,   vrednost vseh    vred nost
    vštevši aparate z   uporab ljenih    vseh
    vgra jenimi      materialov ne    uporabljenih
    napravami za     presega 40% cene   materialov
    reprodukcijo zvoka  izdelka franko    ne presega
    ali brez njih     tovarna, in     30% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8521  Aparati za      Izdelava:       Izdelava,
    snemanje in     -pri kateri      pri kateri
    reprodukcijo slike  vrednost vseh    vred nost
    in zvoka, ki imajo  uporab ljenih    vseh
    vgrajen video-    materialov ne    uporabljenih
    tuner ali ne     presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8522  Deli in pribor,   Izdelava, pri
    uporabni predvsem  kateri vrednost
    ali v glavnem z   vseh uporabljenih
    aparati iz tar.   materialov ne
    št. 8519 do 8521   presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


8523  Pripravljeni in   Izdelava, pri
    prazni nosilci za  kateri vrednost
    zvočna in podobna  vseh uporabljenih
    snemanja drugih   materialov ne
    fenomenov, razen   presega 40% cene
    izdelkov iz 37.   izdelka franko
    poglavja       tovarna.


8524  Plošče, trakovi in
    drugi posneti
    nosilci, vključno
    z zvočnimi in
    drugimi, vštevši
    matrice in gal
    vanske odtise za   Izdelava, pri
    proizvodnjo plošč,  kateri vrednost
    razen proizvodov   vseh uporabljenih
    iz 37. poglavja   materialov ne
               presega 40% cene   Izdelava,
    -Matrice in     izdelka franko    pri kateri
     galvanski odtisi  tovarna.       vred nost
     za proizvodnjo              vseh
     plošč       Izdelava:       uporabljenih
               -pri kateri      materialov
               vrednost vseh    ne presega
    -Drugo        uporab ljenih    30% cene
               materialov ne    izdelka
               presega 40% cene   franko
               izdelka franko    tovarna.
               tovarna, in
               -pri kateri se v
               okviru zgornje
               meje vsi
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8523
               uporabljajo samo
               do vredno sti 10%
               cene izdelka
               franko tovar na.

8525  Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava,
    radiotelefonijo,   -pri kateri      pri kateri
    radio telegrafijo   vrednost vseh    vred nost
    in radiodifuzijo   uporab ljenih    vseh
    ali televizijo,    materialov ne    uporabljenih
    vštevši oddajnike   presega 40% cene   materialov
    z vdela nim      izdelka franko    ne presega
    sprejemnikom ali   tovarna, in     25% cene
    aparatom za     -pri kateri      izdelka
    snemanje ali     vrednost vseh    franko
    reprodukcijo     uporab ljenih    tovarna.
    zvoka;        materialov brez
    televizijske     porekla ne
    kamere; video     presega vrednosti
    kamere za snemanje  uporabljenih ma
    posamičnih slik in  terialov s
    druge video      poreklom.
    snemalne kamere

8526  Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava,
    naprave za radio-  -pri kateri      pri kateri
    navigacijo in     vrednost vseh    vred nost
    aparati za      uporab ljenih    vseh
    radijsko daljinsko  materialov ne    uporabljenih
    krmiljenje      presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     25% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8527  Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava,
    radiotelefonijo,   -pri kateri      pri kateri
    radiotelegrafijo   vrednost vseh    vred nost
    ali radiodifuzijo,  uporab ljenih    vseh
    vštevši        materialov ne    uporabljenih
    sprejemnike,     presega 40% cene   materialov
    kombinirane v     izdelka franko    ne presega
    istem ohišju z    tovarna, in     25% cene
    aparatom za     -pri kateri      izdelka
    snemanje ali     vrednost vseh    franko
    reprodukcijo zvoka  uporab ljenih    tovarna.
    ali z uro       materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8528  Televizijski     Izdelava:       Izdelava,
    sprejemniki,     -pri kateri      pri kateri
    kombini rani ali   vrednost vseh    vred nost
    nekombinirani v    uporab ljenih    vseh
    istem ohišju z    materialov ne    uporabljenih
    radijskimi      presega 40% cene   materialov
    sprejemniki ali    izdelka franko    ne presega
    aparati za      tovarna, in     25% cene
    snemanje ali     -pri kateri      izdelka
    reprodukcijo zvoka  vrednost vseh    franko
    ali slike;      uporab ljenih    tovarna.
    videomonitorji in   materialov brez
    videoprojektorji   porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8529  Deli, ki so
    predvsem ali v
    glavnem primerni
    za uporabo z
    aparati iz tar.   Izdelava, pri
    št. 8525 do 8528:  kateri vrednost
               vseh uporabljenih
    -Izključno ali    materialov ne     
     pretežno      presega 40% cene   Izdelava,
     primerni za    izdelka franko    pri kateri
     uporabo pri    tovarna.       vred nost
     aparatih za               vseh
     video sne manje  Izdelava:       uporabljenih
     in reprodukcijo  -pri kateri      materialov
     slike        vrednost vseh    ne presega
               uporab ljenih    25% cene
    -Drugi        materialov ne    izdelka
               presega 40% cene   franko
               izdelka franko    tovarna.
               tovarna, in

               -pri kateri
               vrednost vseh
               uporab ljenih
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

8535  Električni aparati  Izdelava:       Izdelava,
in   za vklapljanje in  -pri kateri      pri kateri
8536  izklapljanje ali   vrednost vseh    vred nost
    zavarovanje elek   uporab ljenih    vseh
    tričnih tokokrogov  materialov ne    uporabljenih
    ali za povezavo z   presega 40% cene   materialov
    električnimi     izdelka franko    ne presega
    tokokrogi ali v    tovarna, in     30% cene
    njih         -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8538,
               uporabljajo samo
               do vred nosti 10%
               cene izdelka
               franko to varna.

8537  Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava,
    pulti, mize, omare  -pri kateri      pri kateri
    in druge osnove,   vrednost vseh    vred nost
    opremljene z dvema  uporab ljenih    vseh
    ali več aparati iz  materialov ne    uporabljenih
    tar. št. 8535 ali   presega 40% cene   materialov
    8536, za       izdelka franko    ne presega
    električno      tovarna, in     30% cene
    krmiljenje ali    -pri kateri se v   izdelka
    razdeljevanje     okviru zgornje    franko
    električnega toka,  meje vsi       tovarna.
    vštevši tiste z    materiali,
    vdelanimi       uvrščeni v tar.
    instrumenti ali    št. 8538,
    aparati iz 90.    uporabljajo samo
    poglavja, razen    do vred nosti 10%
    komutacijskih     cene izdelka
    aparatov iz tar.   franko to varna.
    št. 8517

ex   Diode,        Izdelava:       Izdelava,
8541  tranzistorji in   -pri kateri so vsi  pri kateri
    podobni pol      uporabljeni     vred nost
    prevodniški      materi ali      vseh
    elementi, razen    uvrščeni v drugo   uporabljenih
    silicijevih rezin,  tar. št., kot je   materialov
    ki še niso      tar. št. izdelka,  ne presega
    razrezane v čipe   in          25% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8542  Elektronska     Izdelava:       Izdelava,
    integrirana vezja  -pri kateri      pri kateri
    in mikrosestavi    vrednost vseh    vred nost
               uporab ljenih    vseh
               materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     25% cene
               -pri kateri se v   izdelka
               okviru zgornje    franko
               meje vsi       tovarna.
               materiali,
               uvrščeni v tar.
               št. 8541 ali
               8542, uporabljajo
               skupaj samo do
               vrednosti 10%
               cene izdel ka
               franko tovarna.

8544  Izolirana žica    Izdelava, pri
    (vštevši lakirano  kateri vrednost
    in anodizirano    vseh uporabljenih
    žico), kabli     materialov ne
    (vštevši       presega 40% cene
    koaksialne kable)  izdelka franko
    in drugi izolirani  tovarna.
    električni
    vodniki, s
    konektorjem ali
    brez; kabli iz
    optičnih vlaken,
    kom binirani z
    električnimi
    vodniki ali ne, s
    konektorjem ali
    brez njega

8545  Ogljene elektrode,  Izdelava, pri
    ogljene ščetke,   kateri vrednost
    oglje za svetilke,  vseh uporabljenih
    oglje za baterije  materialov ne
    in drugi izdelki   presega 40% cene
    iz grafita ali    izdelka franko
    drugega oglja, s   tovarna.
    kovino ali brez
    nje, za elek
    trične namene

8546  Električni      Izdelava, pri
    izolatorji iz    kateri vrednost
    kakršnegakoli    vseh uporabljenih
    materiala      materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8547  Izolirni deli za   Izdelava, pri
    električne stroje,  kateri vrednost
    naprave ali     vseh uporabljenih
    opremo, izdelani v  materialov ne
    celoti iz      presega 40% cene
    izolirnega      izdelka franko
    materiala ali samo  tovarna.
    z manjšimi
    kovinskimi
    komponen tami
    (npr. tulci z
    navojem), vdela
    nimi med
    stiskanjem
    izključno zaradi
    vezave, razen
    izolatorjev iz
    tar. št. 8546;
    cevi za električne
    vod nike in spojke
    zanje, iz navadnih
    kovin, obložene z
    izolirnim materia
    lom

8548  Odpadki in ostanki  Izdelava, pri
    primarnih celic,   kateri vrednost
    primarnih baterij  vseh uporabljenih
    in električnih aku  materialov ne
    mulatorjev;     presega 40% cene
    iztrošene primarne  izdelka franko
    celice; iztrošene  tovarna.
    primarne baterije
    in iztrošeni
    električni
    akumulatorji;
    električni deli
    strojev in
    aparatov, ki niso
    omenjeni in ne
    zajeti na dru gem
    mestu v tem
    poglavju

ex 86. Železniške ali    Izdelava, pri
pgl.  tramvajske lokomo  kateri vrednost
    tive, vozni park   vseh uporabljenih
    in njihovi deli;   materialov ne
    železniški ali    presega 40% cene
    tramvajski tirni   izdelka franko
    sklopi in pribor   tovarna.
    in njihovi deli;
    mehanska (vključno
    elektromehanska)
    oprema za prometno
    signalizacijo vseh
    vrst; razen:

8608  Železniški in    Izdelava, pri     Izdelava,
    tramvajski tirni   kateri:        pri kateri
    sklopi in pribor;  -se vsi        vred nost
    mehanska (vštevši   uporabljeni     vseh
    elek tromehanska)   materiali      uporabljenih
    oprema za       uvrščajo v drugo   materialov
    signaliza cijo,    tar. št., kot je   ne presega
    varnost, nadzor in  tar. št. izdelka,  30% cene
    upravljanje      in          izdelka
    prometa v      -vrednost vseh    franko
    železniškem,     uporabljenih     tovarna.
    tramvaj skem in    materi alov ne
    cestnem prometu,   presega 40% cene
    prometu na      izdelka franko
    notranjih vodnih   tovarna.
    poteh,
    parkiriščih, lukah
    ali letališčih;
    nji hovi deli

ex 87. Vozila, druga,    Izdelava, pri
pgl.  razen železniških  kateri vrednost
    ali tramvajskih   vseh uporabljenih
    vozil, njihovi    materialov ne
    deli in pribor;   presega 40% cene
    razen:        izdelka franko
               tovarna.


8709  Samovozna tovorna  Izdelava, pri     Izdelava,
    vozila, brez     kateri:        pri kateri
    naprav za dviganje  -se vsi        vred nost
    ali manipu      uporabljeni     vseh
    liranje, ki se    materiali      uporabljenih
    uporabljajo v     uvrščajo v drugo   materialov
    tovarnah,       tar. št., kot je   ne presega
    skladiščih,      tar. št. izdelka,  30% cene
    pristaniščih ali   in          izdelka
    na letališčih, za  -vrednost vseh    franko
    prevoz blaga na    uporabljenih     tovarna.
    kratkih razdaljah;  materi alov ne
    vlečna vozila, ki   presega 40% cene
    se upo rabljajo na  izdelka franko
    peronih        tovarna.
    železniških
    postaj; njihovi
    deli

8710  Tanki in druga    Izdelava, pri     Izdelava,
    oklepna bojna    kateri:        pri kateri
    motorna vozila,   -se vsi        vred nost
    vštevši tista, ki   uporabljeni     vseh
    so opremljena z    materiali      uporabljenih
    oborožitvenimi    uvrščajo v drugo   materialov
    sred stvi; njihovi  tar. št., kot je   ne presega
    deli         tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


8711  Motorna kolesa
    (vštevši mopede)
    in kolesa s
    pomožnim motorjem,
    z bočno prikolico
    ali brez nje;
    bočne prikolice:

    -Z batnim motorjem
     (razen rota    Izdelava, pri     Izdelava,
     cijskih batnih   kateri:        pri kateri
     motorjev) in pro  -vrednost vseh    vred nost
     stornino      uporabljenih     vseh
     cilindrov:     materi alov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
    --do 50 cm3      izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     20% cene
               -vrednost vseh    izdelka
               uporabljenih     franko
               materi alov brez   tovarna.
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
    --nad 50 cm3     materialov s     Izdelava,
               poreklom.      pri kateri
                          vred nost
               Izdelava:       vseh
               -pri kateri      uporabljenih
               vrednost vseh    materialov
               uporab ljenih    ne presega
               materialov ne    25% cene
               presega 40% cene   izdelka
    -Drugi        izdelka franko    franko
               tovarna, in     tovarna.
               -pri kateri
               vrednost vseh
               uporab ljenih
               materialov brez
               porekla ne      Izdelava,
               presega vrednosti  pri kateri
               uporabljenih ma   vred nost
               terialov s      vseh
               poreklom.      uporabljenih
                          materialov
               Izdelava:       ne presega
               -pri kateri      30% cene
               vrednost vseh    izdelka
               uporab ljenih    franko
               materialov ne    tovarna.
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -pri kateri
               vrednost vseh
               uporab ljenih
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

ex   Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava,
8712  krogličnih ležajev  materialov iz vseh  pri kateri
               tar. št., razen    vred nost
               tistih iz tar. št.  vseh
               8714.         uporabljenih
                          materialov
                          ne presega
                          30% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.


8715  Otroški vozički in  Izdelava, pri     Izdelava,
    njihovi deli     kateri:        pri kateri
               -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

8716  Priklopniki in    Izdelava, pri     Izdelava,
    polpriklopniki;   kateri:        pri kateri
    druga vozila;    -se vsi        vred nost
    druga vozila,     uporabljeni     vseh
    nesamovozna;     materiali      uporabljenih
    njihovi deli     uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 88. Letala, vesoljska  Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  vozila in njihovi  kateri se vsi     pri kateri
    deli; razen:     uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka.       ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.


ex   Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava,
8804             materialov iz     pri kateri
               katerekoli tar.    vred nost
               št., vštevši druge  vseh
               materiale iz tar.   uporabljenih
               št. 8804.       materialov
                          ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.


8805  Oprema za      Izdelava, pri     Izdelava,
    lansiranje letal;  kateri se vsi     pri kateri
    krovna prestrezala  uporabljeni      vred nost
    letal in podobna   materiali uvrščajo  vseh
    oprema; naprave za  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    treniranje letenja  kot je tar. št.    materialov
    na tleh; deli    izdelka.       ne presega
    navedenih                 30% cene
    proizvodov                 izdelka
                          franko
                          tovarna.


89.   Ladje, čolni in   Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  plavajoče kon    kateri se vsi     pri kateri
    strukcije      uporabljeni      vred nost
               materiali uvrščajo  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka. Ne sme se  ne presega
               uporab ljati     40% cene
               ladijske trupe iz   izdelka
               tar. št. 8906 .    franko
                          tovarna.

ex 90. Optični,       Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  fotografski,     kateri:        pri kateri
    kinematograf ski,  -se vsi        vred nost
    merilni, kontrolni  uporabljeni     vseh
    ali precizni,     materiali      uporabljenih
    medicinski ali    uvrščajo v drugo   materialov
    kirurški       tar. št., kot je   ne presega
    instrumenti in    tar. št. izdelka,  30% cene
    aparati; njihovi   in          izdelka
    deli in pribor;   -vrednost vseh    franko
    razen:        uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.


9001  Optična vlakna in  Izdelava, pri
    kabli iz optičnih  kateri vrednost
    vlaken razen iz   vseh uporabljenih
    tar. št. 8544;    materialov ne
    listi in plošče iz  presega 40% cene
    polarizirajočega   izdelka franko
    materi ala; leče   tovarna.
    (vštevši kontaktne
    leče), prizme,
    zrcala in drugi
    optični ele menti,
    iz kakršnegakoli
    materiala,
    nemontirani, razen
    takih optično
    obdelanih
    steklenih
    elementov

9002  Leče, prizme,    Izdelava, pri
    zrcala in drugi   kateri vrednost
    optični elementi,  vseh uporabljenih
    iz kakršnegakoli   materialov ne
    materi ala,     presega 40% cene
    montirani, ki so   izdelka franko
    deli ali pribor   tovarna.
    instrumentov ali
    aparatov, razen
    takih optičnih
    neobdelanih
    steklenih
    elementov

9004  Očala in podobni   Izdelava, pri
    izdelki in njihovi  kateri vrednost
    deli         vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Daljnogledi (z    Izdelava, pri     Izdelava,
9005  enim ali dvema    kateri:        pri kateri
    objektivoma),    -se vsi        vred nost
    optični teleskopi   uporabljeni     vseh
    in njihova      materiali      uporabljenih
    stojala, razen    uvrščajo v drugo   materialov
    astronomskih     tar. št., kot je   ne presega
    refrakcijskih     tar. št. izdelka,  30% cene
    teleskopov in     in          izdelka
    njihovih       -vrednost vseh    franko
    podstavkov      uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov brez
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
               materialov s
               poreklom.

ex   Fotografske     Izdelava, pri     Izdelava,
9006  naprave, razen    kateri:        pri kateri
    kine matografskih  -se vsi        vred nost
    kamer, fotografski  uporabljeni     vseh
    bliskovni aparati   materiali      uporabljenih
    in bliskovne     uvrščajo v drugo   materialov
    žarnice, razen    tar. št., kot je   ne presega
    bliskovnih žarnic   tar. št. izdelka,  30% cene
    z električnim     in          izdelka
    vžigom        -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov brez
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
               materialov s
               poreklom.

9007  Kinematografske   Izdelava, pri     Izdelava,
    kamere in projek   kateri:        pri kateri
    torji, vštevši    -se vsi        vred nost
    tiste z vgrajenimi  uporabljeni     vseh
    apa rati za      materiali      uporabljenih
    snemanje ali     uvrščajo v drugo   materialov
    reprodukcijo zvoka  tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov brez
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
               materialov s
               poreklom.

9011  Optični       Izdelava, pri     Izdelava,
    mikroskopi,     kateri:        pri kateri
    vštevši tiste za   -se vsi        vred nost
    mikrofotografijo,   uporabljeni     vseh
    mikrokine       materiali      uporabljenih
    matografijo in    uvrščajo v drugo   materialov
    mikroprojekcijo    tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov brez
               porekla ne
               presega vred
               nosti
               uporabljenih
               materialov s
               poreklom.

ex   Drugi navigacijski  Izdelava, pri
9014  instrumenti in    kateri vrednost
    aparati       vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9015  Geodetski (vštevši  Izdelava, pri
    fotografski),    kateri vrednost
    oceanografski,    vseh uporabljenih
    hidrološki, meteo  materialov ne
    rološki,       presega 40% cene
    geofizikalni     izdelka franko
    instrumenti in    tovarna.
    aparati, razen
    kompasov; daljino
    meri

9016  Tehtnice z      Izdelava, pri
    občutljivostjo do  kateri vrednost
    vključno 5      vseh uporabljenih
    centigramov     materialov ne
    (0,05g), z utežmi  presega 40% cene
    ali brez njih    izdelka franko
               tovarna.

9017  Instrumenti in    Izdelava, pri
    aparati za      kateri vrednost
    risanje,       vseh uporabljenih
    označevanje ali   materialov ne
    matematično     presega 40% cene
    računanje (npr.   izdelka franko
    risalni aparati,   tovarna.
    pan tografi,
    kotomeri, risalni
    pribor v kompletu,
    logaritemska
    računala, računala
    v obliki okrogle
    plošče); ročni
    instrumenti za
    merjenje dolžine
    (npr. merilne
    palice in tra
    kovi, mikrometrska
    merila, merila z
    nonijem), ki niso
    omenjeni in ne
    zajeti na drugem
    mestu v tem
    poglavju

9018  Medicinski,
    kirurški,
    zobozdravniški in
    veterinarski
    instrumenti in
    aparati, vštevši
    scinti grafske,
    elektromedicinske
    aparate in aparate
    za preiskavo vida:

    -Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava,
     stoli z      materialov iz     pri kateri
     vgrajenimi     katerekoli tar.    vred nost
     zobozdravniškimi  št., vštevši     vseh
     napravami ali   materiale iz tar.   uporabljenih
     zobozdravniški   št. 9018.       materialov
     pljuvalniki               ne presega
                          40% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.

    -Drugi        Izdelava, pri     Izdelava,
               kateri:        pri kateri
               -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9019  Aparati za      Izdelava, pri     Izdelava,
    mehanoterapijo;   kateri:        pri kateri
    aparati za masažo;  -se vsi        vred nost
    aparati za      uporabljeni     vseh
    psihološka      materiali      uporabljenih
    testiranja;      uvrščajo v drugo   materialov
    aparati za      tar. št., kot je   ne presega
    ozonoterapijo,    tar. št. izdelka,  25% cene
    kisikoterapijo,    in          izdelka
    aerosolno      -vrednost vseh    franko
    terapijo, umetno   uporabljenih     tovarna.
    dihanje in drugi   materi alov ne
    terapevtski      presega 40% cene
    dihalni aparati    izdelka franko
               tovarna.

9020  Drugi dihalni    Izdelava, pri     Izdelava,
    aparati in plinske  kateri:        pri kateri
    maske, razen     -se vsi        vred nost
    varovalnih mask    uporabljeni     vseh
    brez mehaničnih    materiali      uporabljenih
    delov in       uvrščajo v drugo   materialov
    zamenljivih fil    tar. št., kot je   ne presega
    trov         tar. št. izdelka,  25% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9024  Stroji in aparati  Izdelava, pri
    za preizkušanje   kateri vrednost
    trdote, natezne   vseh uporabljenih
    trdnosti ali odpor  materialov ne
    nosti na tlak,    presega 40% cene
    elastičnosti ali   izdelka franko
    drugih mehanskih   tovarna.
    lastnosti
    materiala (npr.:
    kovin, lesa,
    tekstilnega
    materiala,
    papirja, plastične
    mase)

9025  Hidrometri in    Izdelava, pri
    podobni merilniki,  kateri vrednost
    termometri,     vseh uporabljenih
    pirometri,      materialov ne
    barometri,      presega 40% cene
    higrometri      izdelka franko
    (vlagomeri) in psi  tovarna.
    hometri, tudi
    kombinacije teh
    instrumentov

9026  Instrumenti in    Izdelava, pri
    aparati za      kateri vrednost
    merjenje ali     vseh uporabljenih
    kontrolo pretoka,  materialov ne
    nivoja tlaka ali   presega 40% cene
    drugih        izdelka franko
    spremenljivih    tovarna.
    veličin pri
    tekočinah ali
    plinih (npr.:
    merilniki pretoka,
    kazalniki nivoja,
    mano metri,
    merilniki toplote,
    števci porabe
    toplote); razen
    instrumentov in
    aparatov iz tar.
    št. 9014, 9015,
    9028 ali 9032

9027  Instrumenti in    Izdelava, pri
    aparati za      kateri vrednost
    fizikalne in     vseh uporabljenih
    kemične analize   materialov ne
    (npr.:        presega 40% cene
    polarimetri,     izdelka franko
    refraktometri,    tovarna.
    spektrometri,
    aparati za analizo
    plina ali dima);
    instru menti in
    aparati za
    preizkušanje
    viskoznosti,
    poroznosti,
    raztezanja,
    površinske
    napetosti ali
    podobno ali za
    kalorimetrijska,
    akustična in
    fotometrijska
    merjenja ali
    kontrolo (vštevši
    ekspozimetre);
    mikrotomi

9028  Merilniki porabe
    ali proizvodnje
    pli nov, tekočin
    ali električne
    energije, vštevši
    merilnike za
    njihovo umer janje

    -Deli in pribor   Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

    -Drugi        Izdelava:       Izdelava,
               -pri kateri      pri kateri
               vrednost vseh    vred nost
               uporab ljenih    vseh
               materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

9029  Števci vrtljajev,  Izdelava, pri
    števci        kateri vrednost
    proizvodnje,     vseh uporabljenih
    kilometrski     materialov ne
    števci, števci    presega 40% cene
    korakov in      izdelka franko
    podobno; kazalniki  tovarna.
    hitrosti in taho
    metri, razen
    tistih, ki se
    uvrščajo v tar.
    št. 9014 ali 9015;
    stroboskopi

9030  Osciloskopi,     Izdelava, pri
    spektralni      kateri vrednost
    analizatorji in   vseh uporabljenih
    drugi instrumenti  materialov ne
    in aparati za    presega 40% cene
    merjenje ali     izdelka franko
    kontrolo       tovarna.
    električnih
    veličin, razen
    merilnikov iz tar.
    št. 9028;
    instrumenti in
    aparati za mer
    jenje ali
    odkrivanje alfa,
    beta, gama,
    rentgenskih,
    kozmičnih ali
    drugih
    ionizirajočih
    sevanj

9031  Instrumenti,     Izdelava, pri
    aparati in stroji  kateri vrednost
    za mer jenje ali   vseh uporabljenih
    kontrolo, ki niso  materialov ne
    omenjeni in ne    presega 40% cene
    zajeti na drugem   izdelka franko
    mestu v tem     tovarna.
    poglavju;
    projektorji
    profilov

9032  Instrumenti in    Izdelava, pri
    aparati za      kateri vrednost
    avtomatično     vseh uporabljenih
    regulacijo ali    materialov ne
    krmi ljenje     presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9033  Deli in pribor (ki  Izdelava, pri
    niso omenjeni in   kateri vrednost
    ne zajeti na     vseh uporabljenih
    drugem mestu v tem  materialov ne
    poglavju) za     presega 40% cene
    stroje, naprave,   izdelka franko
    instru mente ali   tovarna.
    aparate iz 90.
    poglavja

ex 91. Ure in osebne ure  Izdelava, pri
pgl.  in njihovi deli;   kateri vrednost
    razen za:      vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9105  Druge ure      Izdelava:       Izdelava,
               -pri kateri      pri kateri
               vrednost vseh    vred nost
               uporab ljenih    vseh
               materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

9109  Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava,
    kompletni in     -pri katerih     pri kateri
    sestavljeni      vrednost vseh    vred nost
               uporab ljenih    vseh
               materialov ne    uporabljenih
               presega 40% cene   materialov
               izdelka franko    ne presega
               tovarna, in     30% cene
               -pri kateri      izdelka
               vrednost vseh    franko
               uporab ljenih    tovarna.
               materialov brez
               porekla ne
               presega vrednosti
               uporabljenih ma
               terialov s
               poreklom.

9110  Kompletni      Izdelava:       Izdelava,
    mehanizmi za     -pri katerih     pri kateri
    osebne ali druge   vrednost vseh    vred nost
    ure, nesestavljeni  uporab ljenih    vseh
    ali delno       materialov ne    uporabljenih
    sestavljeni      presega 40% cene   materialov
    (šablone);      izdelka franko    ne presega
    nekompletni      tovarna, in     30% cene
    mehanizmi za     -pri kateri se v   izdelka
    osebne ali druge   okviru zgornje    franko
    ure, sestavljeni;   meje materiali,   tovarna.
    grobi urni      uvrščeni v tar.
    mehanizmi za     št. 9114,
    osebne ali druge   uporabljajo samo
    ure          do vrednosti 10%
               cene izdelka
               franko tovarna.

9111  Ohišja za osebne   Izdelava, pri     Izdelava,
    ure in deli ohišij  kateri:        pri kateri
               -se vsi        vred nost
               uporabljeni     vseh
               materiali      uporabljenih
               uvrščajo v drugo   materialov
               tar. št., kot je   ne presega
               tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9112  Ohišja za hišne,   Izdelava, pri     Izdelava,
    pisarniške in    kateri:        pri kateri
    podobne ure in    -se vsi        vred nost
    ohišja podobne    uporabljeni     vseh
    vrste za druge    materiali      uporabljenih
    proizvode iz tega   uvrščajo v drugo   materialov
    poglavja in deli   tar. št., kot je   ne presega
    zanje         tar. št. izdelka,  30% cene
               in          izdelka
               -vrednost vseh    franko
               uporabljenih     tovarna.
               materi alov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9113  Jermenčki in
    zapestnice za
    ročne ure in
    njihovi deli:

    -Iz navadnih     Izdelava, pri
     kovin,       kateri vrednost
     prevlečeni ali   vseh uporabljenih
     ne s plemenito   materialov ne
     kovino       presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

    -Drugi        Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

92.   Glasbila; njihovi  Izdelava, pri
pgl.  deli in pribor    kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 40% cene
               izdelka franko
               tovarna.

93.   Orožje in      Izdelava, pri
pgl.  strelivo; njuni   kateri vrednost
    deli in pri bor   vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.


ex 94. Pohištvo;      Izdelava, pri     Izdelava,
pgl.  posteljnina,     kateri so vsi     pri kateri
    žimnice, nosilci   uporabljeni      vred nost
    za žimnice,     materiali uvrščeni  vseh
    blazine in podobni  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    polnjeni izdelki;  kot je tar. št.    materialov
    svetilke in druga  izdelka.       ne presega
    svetila, ki niso              40% cene
    omenjena ali                izdelka
    zajeta na drugem              franko
    mestu; osvetljeni             tovarna.
    znaki, osvetljene
    ploščice z imeni
    in podobno;
    montažne zgradbe;
    razen:

ex   Pohištvo iz     Izdelava, pri     Izdelava,
9401  navadnih kovin, z  kateri so vsi     pri kateri
in   vde lano       uporabljeni      vred nost
ex   nenapolnjeno     materiali uvrščeni  vseh
9403  bombažno tkanino,  v drugo tar. št.,   uporabljenih
    katere teža ne    kot je tar. št.    materialov
    presega 300g/m2   izdelka.       ne presega
               ali          40% cene
               Izdelava iz      izdelka
               bombažne tkanine,   franko
               ki je že       tovarna.
               pripravljena za
               uporabo iz tar.
               št. 9401 ali 9403,
               pod pogojem, da:
               -njena vrednost ne
               presega 25% cene
               izdelka franko
               tovarna, in
               -so vsi drugi
               uporabljeni
               materiali že s
               poreklom in se
               uvrščajo v druge
               tar. št., razen
               tar. št. 9401 ali
               9403.

9405  Svetilke in druga  Izdelava, pri
    svetila, vštevši   kateri vrednost
    reflektorje in    vseh uporabljenih
    njihove dele, ki   materialov ne
    niso omenjeni in   presega 50% cene
    ne zajeti na     izdelka franko
    drugem mestu;    tovarna.
    osvetljeni napisi,
    osvetljene
    ploščice z imeni
    in podobno, s
    fiksi ranim
    svetlobnim virom,
    in njihovi deli,
    ki niso omenjeni
    in ne zajeti na
    drugem mestu

9406  Montažne zgradbe   Izdelava, pri
               kateri vrednost
               vseh uporabljenih
               materialov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex 95. Igrače, rekviziti  Izdelava, pri
pgl.  za družabne igre   kateri so vsi
    in šport; njihovi  uporabljeni
    deli in pribor;   materiali uvrščeni
    razen:        v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

9503  Druge igrače;    Izdelava, pri
    zmanjšani modeli   kateri:
    in podobni modeli  -se vsi
    za igro, vštevši   uporabljeni
    tudi s pogonom;    materiali
    sestavljanke vseh   uvrščajo v drugo
    vrst         tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Glave za palice za  Izdelava, pri
9506  golf in njihovi   kateri se vsi
    deli         uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka. Za
               izdelavo glav za
               palice za golf se
               lahko uporabijo
               grobo obdelani
               bloki.


ex 96. Razni izdelki,    Izdelava, pri
pgl.  razen:        kateri se vsi
               uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.

ex   Izdelki iz      Izdelava iz
9601  materialov      obdelanih
in   živalskega, ras   materialov za
ex   tlinskega ali    izrezovanje iz
9602  mineralnega izvora  istih tar. št.
    za rezljanje

ex   Metle in ščetke   Izdelava, pri
9603  (razen metel iz   kateri vrednost
    pro tja ter ščetk  vseh uporabljenih
    iz materialov    materialov ne
    veveričje ali    presega 50% cene
    podlasičje dlake)  izdelka franko
    mehanične pri    tovarna.
    prave za čiščenje
    podov, ročne, brez
    motorja:
    soboslikarski
    vložki in valji,
    brisalniki za pod
    in omela

9605  Potovalni kompleti  Vsak predmet v
    (neseserji) za    kompletu mora
    osebno nego, za   zadovoljiti
    šivanje ali     pravila, ki bi
    čiščenje obutve   zanj veljala, če
    ali obleke      ne bi bil vključen
               v komplet. Lahko
               pa se vključijo
               predmeti brez
               porekla, če
               njihova skupna
               vrednost ne
               presega 15% cene
               kompleta franko
               tovarna.

9606  Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri
    zaklopni gumbi,   kateri:
    gumbi za srajce in  -se vsi
    drugi deli teh    uporabljeni
    izdelkov;       materiali
    nedokončani gumbi   uvrščajo v drugo
               tar. št., kot je
               tar. št. izdelka,
               in
               -vrednost vseh
               uporabljenih
               materi alov ne
               presega 50% cene
               izdelka franko
               tovarna.

9608  Kemični svinčniki;  Izdelava, pri
    flomastri in     kateri se vsi
    označevalci z    uporabljeni
    vrhom iz polsti   materiali uvrščajo
    ali drugega     v drugo tar.št.,
    poroznega      kot je tar.št.
    materiala; nalivna  izdelka. Lahko pa
    peresa in podobna  se upora bljajo
    peresa; peresa za  peresa in njihove
    kopiranje;      konice iz iste
    patentni       tar.št.
    svinčniki;
    peresniki, držala
    za svinčnike in
    podobna držala;
    deli ( vključno
    kapice in
    ščipalke)
    navedenih
    proizvodov, razen
    tistih iz tar.
    št. 96.09

9612  Trakovi za pisalne  Izdelava, pri
    stroje in podobni  kateri:
    trakovi, prepojeni  -se vsi
    s tiskarsko barvo   uporabljeni
    ali drugače      materiali
    pripravljeni za    uvrščajo v drugo
    odtisko vanje,    tar. št., kot je
    vštevši trakove na  tar. št. izdelka,
    kolescih ali v    in
    patronah;      -vrednost vseh
    blazinice za žige,  uporabljenih
    pre pojene ali    materi alov ne
    neprepojene, s    presega 50% cene
    škatlo ali brez    izdelka franko
    nje          tovarna.

ex   Piezo vžigalniki   Izdelava, pri
9613             kateri vrednost
               vseh materialov iz
               tar. št. 9613 ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.

ex   Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
9614  glave za pipe    obdelanih blokov.

97.   Umetniški      Izdelava, pri
pgl.  predmeti, zbirke   kateri se vsi
    in starine      uporabljeni
               materiali uvrščajo
               v drugo tar. št.,
               kot je tar. št.
               izdelka.
-----------------------------------------------------------------

              PRILOGA III

         Potrdilo o prometu blaga EUR.1

           Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po
dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov
na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem
"guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali
kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Carinski organi Slovenije in Latvije si lahko pridržijo
pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati
pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec
sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo
identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

AAA Zlata odličnost