Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000

Kazalo

908. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, stran 2770.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
1. člen
Protokol B o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 105/99), se spremeni in dopolni v naslednjem:
1. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev“ nadomesti z “evrov“.
2. 30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.
3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah Slovenije in Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.“
3) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi:
(a) vnos za tarifno številko 1904 HS se nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
1904  Pripravljena     Izdelava:
    živila, dobljena z  -iz materialov, ki
    nabrekanjem ali    niso uvrščeni v
    praženjem žit ali   tar. št. 1806;
    žitnih izdelkov   -pri kateri morajo
    (npr. koruzni     biti vsa
    kosmiči); žita    uporabljena žita
    (razen koruze     in moka (razen
    (zrna)) v zrnu ali  pšenice vrste
    v obliki kosmičev   "durum" in njenih
    ali druga obdelana  derivativov) v
    zrna (razen moke   celoti
    in zdroba),      pridobljena;(1)
    predkuhana ali    -pri kateri
    drugače        vrednost
    pripravljena, ki   katerega koli
    niso omenjena in   uporabljenega
    ne zajeta na     materiala iz 17.
    drugem mestu     poglavja ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.
-----------------------------------------------------------------
1 Izjema za Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.
-----------------------------------------------------------------
                               "
(b) vnos za tarifno številko 2207 HS se nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
2207  Nedenaturirani    Izdelava iz :
    etanol z       - materialov, ki
    vsebnostjo      niso uvrščeni v
    alkohola 80 vol. %  tar. št. 2207 ali
    ali več; etanol   2208;
    in druga žganja,   - pri kateri mora
    denaturirana, s   biti vse
    katero koli     uporabljeno
    vsebnostjo      grozdje ali kateri
    alkohola.      koli material,
               dobljen iz
               grozdja, v celoti
               pridobljen, ali če
               so vsi drugi
               uporabljeni
               materiali že s
               poreklom, se lahko
               uporabi arak do
               višine
               5 vol. %.
-----------------------------------------------------------------
                               "
(c) vnos za 57. poglavje HS se nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
57.   Preproge in druga
pgl.  tekstilna talna
    prekrivala:
    -Iz iglane      Izdelava iz:(1)
     klobučevine    -naravnih vlaken,
               ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
               Lahko se
               uporabljajo:
               -preja iz
               polipropilenskega
               filamenta iz
               tar. št. 5402,
               -polipropilenska
               vlakna iz tar.
               št. 5503 ali
               5506, ali
               -filamentni traki
               iz polipropilena
               iz tar. št. 5501,
               pri katerih je v
               vseh primerih
               vsebina vsakega
               filamenta ali
               vlakna manjša od 9
               decitekstov, pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna
               Tkanina iz jute se
               lahko uporablja
               kot podloga
-----------------------------------------------------------------
    -Iz druge      Izdelava iz:(1)
     klobučevine    -naravnih vlaken,
               nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               predenje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
-----------------------------------------------------------------
    -Drugi tekstilni   Izdelava iz:(1)
     materiali      -preje iz
               kokosovega vlakna
               ali jute,
               -preje iz
               sintetičnih ali
               umetnih fila-
               mentov,
               -naravnih vlaken,
               ali
               -sintetičnih ali
               umetnih rezanih
               vlaken, nemikanih
               in nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               predenje.
               Tkanina iz jute se
               lahko uporablja
               kot podloga.
-----------------------------------------------------------------
1.Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih
materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
-----------------------------------------------------------------
                                "
(d) vnos za tarifno številko 8401 HS se nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
ex   Gorilni elementi   Izdelava, pri     Izdelava,
8401  (polnjenja) za    kateri so vsi     pri kateri
    jedrske reaktorje  uporabljeni      vrednost
               materiali uvrščeni  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka.(1)      ne presega
                          30% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.
-----------------------------------------------------------------
1.To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 2005.
-----------------------------------------------------------------
                               "
(e) med vnosa za tarifni številki 9606 in 9612 HS se doda naslednje:
"
-----------------------------------------------------------------
9608  Kemični svinčniki;  Izdelava, pri
    flomastri in     kateri se vsi
    označevalniki z   uporabljeni
    vrhom iz polsti   materiali uvrščajo
    ali drugega     v drugo tar.št.,
    poroznega      kot je tar.št.
    materiala; nalivna  izdelka. Lahko pa
    peresa in podobna  se uporabljajo
    peresa; peresa za  peresa in njihove
    kopiranje;      konice iz iste
    patentni       tar.št.
    svinčniki;
    peresniki, držala
    za svinčnike in
    podobna držala;
    deli (vključno
    kapice in
    ščipalke)
    navedenih
    proizvodov, razen
    tistih iz tar.
    št. 96.09
-----------------------------------------------------------------
                               "
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-08/98-7
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost