Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

756. Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, stran 2466.

Na podlagi 192. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
1. člen
Določbe tega pravilnika urejajo motorna in priklopna vozila ter nekatere elemente njihovih naprav in opreme.
Varnostni pasovi in nasloni za glavo
2. člen
(1) Vsa motorna vozila kategorije M1* (vozila za prevoz oseb, ki lahko prevažajo poleg voznika največ 8 potnikov) in N1 (lahka tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg) morajo biti opremljena z varnostnimi pasovi na vseh sedežih v vozilu. Varnostni pasovi na vseh bočnih sedežih (ki se nahajajo ob eni ali drugi bočni steni vozila) morajo biti tritočkovni, sredinski sedeži pa so lahko opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi.
(2) Vozila kategorij M2 in M3 (avtobusi), razen tistih, ki so prirejena za prevoz tudi stoječih potnikov, ter vozila kategorij N2 in N3 (tovorna vozila) morajo imeti na vseh sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža oziroma predpisane varnostne pregrade, vgrajene najmanj dvotočkovne varnostne pasove.
(3) Bivalna vozila morajo imeti vozniški in sovozniški sedež opremljen s tritočkovnim varnostnim pasom, ostale sedeže za potnike pa najmanj z dvotočkovnim varnostnim pasom.
3. člen
Motorna vozila kategorije M1 in N1 ter bivalna vozila morajo imeti na vseh sedežih, ki so opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, naslone za glavo.
Pnevmatike za motorna in priklopna vozila
4. člen
(1) Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti, nosilnosti in hitrostni kategoriji ustrezati pnevmatikam, ki so v izjavi o ustreznosti vozila vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike« ali v drugem ustreznem dokumentu o vozilu. Uporaba drugačnih pnevmatik je mogoča le po dodatni odobritvi vozila.
(2) Na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3.500 kg in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, vse pnevmatike enake velikosti (če izdelovalec vozila ni predvidel različnih pnevmatik na različnih oseh), vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).
(3) Na vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg in, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h morajo biti, poleg zahtev v prvem odstavku tega člena, pnevmatike na isti osi enake vrste, zgradbe, velikosti, nosilnosti in hitrostne kategorije.
5. člen
(1) Izjema k določilom prvega odstavka 4. člena so pnevmatike na rezervnem kolesu, na katerem je dovoljeno uporabljati pnevmatike, s katerimi so originalno opremljena rezervna kolesa. Pri tem mora voznik upoštevati največjo dovoljeno hitrost uporabljane pnevmatike, njihova uporaba pa omejena le na čas do zamenjave poškodovane pnevmatike.
(2) Rezervno kolo lahko nadomesti ustrezna naprava ali pripomoček, ki ga je predvidel izdelovalec vozila in z njim opremil novo vozilo (prva oprema).
6. člen
(1) Globina kanalov v dezenu (merjena v glavnih kanalih) mora biti po obsegu in širini na pnevmatikah vozil kategorij M1 in N1 ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 mm, na motornih kolesih najmanj 1 mm in na drugih vozilih najmanj 2 mm.
(2) Določilo prvega odstavka tega člena ne velja za vozila muzejske vrednosti, ki so bila originalno opremljena s pnevmatikami, katerih globina kanalov v dezenu je bila pri novih pnevmatikah manjša od 1,6 mm oziroma 1 mm, če se taka vozila ne uporabljajo na javnih cestah. Ne glede na to določilo pa se taka vozila lahko uporabljajo na rallyjih veteranov ali podobnih prireditvah. Ravno tako določilo prvega odstavka tega člena ne velja za traktorje in motokultivatorje ter njihove priklopnike.
(3) Kanali v dezenu se lahko poglabljajo le pri pnevmatikah, ki so za to predvidene in imajo na boku oznako »REGROOVABLE« ali temu ustrezno oznako njihovega proizvajalca.
(4) Pnevmatike za vozila kategorij M1 in N1 ter motorna kolesa (kategorija L) se ne smejo narezovati.
(5) Narezane pnevmatike se ne smejo uporabljati na prednjih oseh motornih vozil, na vozilih, ki prevažajo nevarno blago, pa se ne smejo uporabljati v nobenem primeru.
7. člen
(1) Obnovljene pnevmatike se smejo uporabljati na vozilih, če imajo oznake za mero, nosilnost in hitrostno kategorijo ter nedvoumne oznake, da je pnevmatika obnovljena, kdo jo je obnovil in identifikacijsko številko pnevmatike.
(2) Obnovljene pnevmatike se ne smejo uporabljati na motornih kolesih in prednjih oseh avtobusov.
Zimska oprema
8. člen
(1) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
(2) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
(3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 4 mm.
(4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S«.
(5) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Republike Slovenije, tudi poletne pnevmatike z globino kanalov dezena najmanj 2 mm. Priobalno področje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
– G1-7 mejni prehod Krvavi potok – Kozina;
– G 1-10 Kozina – Kastelec in
– R3-623 Kastelec – Podgorje – meja z Republiko Hrvaško.
9. člen
(1) Z zimsko opremo morajo biti vozila opremljena pozimi in v zimskih razmerah. Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alinei prvega in drugega odstavka ter šestega odstavka 8. člena, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke.
(2) Določila prvega odstavka tega člena ne veljajo za lahke priklopnike brez zavor, razen v zimskih razmerah ter za traktorje in motokultivatorje ter njihove priklopnike.
(3) V skladu s tem pravilnikom v Republiki Sloveniji v cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji.
Tahografi
10. člen
(1) Vsa dvosledna motorna vozila v cestnem prometu morajo biti opremljena z nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf).
(2) Določilo prvega odstavka tega člena se ne uporablja za:
1. motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;
2. vozila za prevoz oseb, ki zaradi načina izvedbe in opreme poleg voznika ne morejo prevažati več kot 8 potnikov;
3. vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ni večja od 30 km/h;
4. vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne zaščite;
5. vozila, ki so konstruirana za vzdrževanje kanalizacije, zaščito pred poplavami, vzdrževanje naprav za oskrbo z vodo, elektriko ali plinom, vzdrževanje avtocest, zbiranje in odvoz odpadkov, vzdrževanje poštnih, telegrafskih in telefonskih naprav, reportažna vozila RTV ter za vozila za odkrivanje radijskih in televizijskih oddajnikov in sprejemnikov, in ki se uporabljajo izključno v ta namen;
6. vozila reševalnih služb;
7. vozila, ki so konstruirana za uporabo v zdravstvene namene in se izključno tako tudi uporabljajo;
8. vozila, ki prevažajo cirkuško in zabaviščno opremo;
9. posebna vozila za pomoč in odpravo okvar na vozilih na cesti;
10. preskusna vozila pri preskušanju na cesti zaradi razvoja vozil, popravila ali vzdrževanja vozil ter nova oziroma predelana vozila, ki še niso registrirana;
11. vozila, ki se uporabljajo izključno za zbiranje mleka in za vračanje zbiralnih posod ter za prevoz mlečnih izdelkov, namenjenih prehrani živali;
12. vozila za prevoz čebel na pašo.
Varnostna vez priklopnih vozil
11. člen
(1) Vsa priklopna vozila, ki so opremljena z zavornim sistemom, morajo biti opremljena tudi z napravo, ki ob pretrganju zveze med vlečnim in priklopnim vozilom zavre priklopno vozilo.
(2) Vsi lahki priklopniki kategorije O1 (do skupne mase 750 kg) brez zavore morajo imeti na vlečni glavi pritrjeno varnostno vez (žična vrv ali veriga), ki se pri priklopniku, spetem z vlečnim vozilom, natakne preko vlečne kljuke vlečnega vozila. Ta varnostna vez ob pretrganju zveze med vlečnim in priklopnim vozilom prepreči dotik vlečnega dela priklopnika s tlemi in omogoči vodenje priklopnika.
Zatemnjevanje stekel in svetlobnih naprav na vozilu
12. člen
(1) Vetrobransko steklo in prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku) ne smejo biti zatemnjena bolj, kot to določajo homologacijski predpisi. Izjema je le ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem.
(2) Druga stekla na vozilu so lahko zatemnjena do te mere, da prepuščajo še najmanj 30 % svetlobe.
(3) Predpisanih svetlobnih naprav na vozilu ni dovoljeno zaslanjati, jim zmanjševati svetilnosti ali jim spreminjati barve oddane svetlobe.
Zvočni znak pri vzvratni vožnji
13. člen
(1) Naprava za oddajanje zvočnega znaka se mora vključiti z vklopom vzvratne prestave v menjalniku.
(2) Naprava mora oddajati prekinjajoč zvočni znak z jakostjo od 45 do 55 dB/A in s frekvenco 1 do 2 Hz s tem, da zvočni znak traja 1/3 do 1/2 intervala.
Prehodne in končne določbe
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednja določila pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 22/90 in 50/90) osmi odstavek 19. člena, točki 2.d in 5.e 49. člena, 61., 64., 65. in 94. člen.
15. člen
(1) Določbe 2. in 3. člena se uporabljajo le za vozila, prvič registrirana po 1. maju 2000.
(2) Določbe 4. in 8. člena se začnejo uporabljati 1. maja 2000.
(3) Določbe 10. člena se za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 5.000 kg, uporabljajo le za tista vozila, ki bodo v Republiki Sloveniji prvič registrirana po uveljavitvi tega pravilnika.
(4) Določbe drugega odstavka 11. člena se uporabljajo za nove lahke priklopnike od 1. maja 2000 dalje, lahki priklopniki, ki so bili v uporabi pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa morajo biti opremljeni z varnostno vezjo najpozneje do 31. decembra 2002.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-8/99-05/01
Ljubljana, dne 29. novembra 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Soglašam!
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98

AAA Zlata odličnost