Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000

Kazalo

707. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 2018.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-169/00, z dne 27. 1. 2000, generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 72/98) se 3. točka spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe smejo poleg obrazcev plačilnega prometa, predpisanih s tem navodilom uporabljati tudi obrazce plačilnega prometa, ki so predpisani z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97, 69/98, 88/99 in 7/00) ter z drugimi navodili Banke Slovenije.”
2
V 40. točki se pod zaporedno št.1, za primerom izpisa računa, ki ga vodi agencija, doda nov odstavek, ki glasi:
“Če je prejemnik plačila imetnik poravnalnega oziroma transakcijskega računa (račun ima 15 številčnih znakov) je primer izpisa računa naslednji:
010000000200097,
020000008905915.”
V tretjem odstavku pod zaporedno št. 4, se pri naštevanju številk Uradnih listov v oklepaju namesto besede “in” vpiše vejica ter doda besedilo “in 54/98”.
3
Črta se besedilo 44., 45. in 48. točke navodila.
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-1/00
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.
Darinka Pozvek l. r.
generalna direktorica