Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 1911.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, in spr. 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 14. seji dne 27. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99), se 4. člen odloka spremeni in dopolni, tako, da glasi:
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za območje Občine Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora. Šola lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da drugi odstavek glasi:
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občina Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 4. členu odloka, imajo pravico sodelovati pri upravljanju šole.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako, da imajo svoje predstavnike v svetu šole.
Predstavniki ustanovitelja zastopajo občine, za katere izvaja šola dejavnost, opredeljeno v 4. členu odloka, v deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejavnost šole.
Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Doda se nov 12.a člen, ki glasi:
Šola upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je last ustanovitelja.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 4. členu odloka, odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjene za delovanje šole.
5. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni, tako da glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja šole, ter strategije vzgojno-izobraževalnega dela, ki jih izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.
6. člen
Doda se nov, 19.a člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino Kranjska Gora ter Občino Žirovnica, ki jih ne opredeljuje ta odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti