Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

625. Uredba o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, stran 1854.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, 23. in 59. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) ter 53. člena in osemintridesete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
1. člen
Ta uredba določa višino stroškov razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev v skupino nevarnosti in višino stroškov v postopku za izdajo dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: postopek izdaje dovoljenja), ki jih mora plačati predlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Ti stroški ne vključujejo bioloških testov učinkovitosti in fizikalno kemijskih analiz fitofarmacevtskih sredstev.
2. člen
Za postopek izdaje dovoljenja plača predlagatelj naslednje stroške:
-------------------------------------------------------------
1. za stalno dovoljenje za
fitofarmacevtsko sredstvo z
eno pripadajočo aktivno snovjo,
ki še ni bilo razvrščeno v
skupino nevarnosti:
a) za biotična sredstva ali
sredstva na osnovi feromonov          245.000 SIT;
b) za druga fitofarmacevtska
sredstva                    380.000 SIT;
c) za razvrstitev vsake nadaljnje
aktivne snovi, ki jo vsebuje
fitofarmacevtsko sredstvo iz
podtočke b) te točke              230.000 SIT;
2. za podaljšanje stalnega
dovoljenja za trgovanje s
fitofarmacevtskim sredstvom,
kjer se zahteva ponovna
razvrstitev fitofarmacevtskega
sredstva s pripadajočimi aktivnimi
snovmi                     360.000 SIT;
3. za podaljšanje stalnega
dovoljenja za trgovanje s
fitofarmacevtskim sredstvom,
kjer se ne zahteva ponovna
razvrstitev fitofarmacevtskega
sredstva                     30.000 SIT;
4. za spremembo dovoljenja za
trgovanje s fitofarmacevtskim
sredstvom:
a) za spremembo uporabe             190.000 SIT;
b) za spremembo formulacije, ki
zahteva ponovno razvrstitev           290.000 SIT;
c) za druge spremembe, ki
zahtevajo znanstveno obravnavo         150.000 SIT;
d) za manjše spremembe dovoljenja,
ki ne zahtevajo znanstvene
obravnave (sprememba imena,
zastopnika, proizvajalca, spremembe
dodatnih snovi, ki se ne razvrščajo
kot nevarne)                    2.000 SIT;
5. za prenehanje dovoljenja na
podlagi obvestila proizvajalca           2.000 SIT.
----------------------------------------------------------------
Za fitofarmacevtska sredstva iz 1. točke prejšnjega odstavka so mišljena sredstva, ki so na tržišču Republike Slovenije nova ali so sredstva, ki so bila registrirana v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in doslej še niso pridobila odločbe o razvrstitvi v skupino nevarnosti na podlagi nekdanjega zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91), ki je bil razveljavljen z zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), oziroma na podlagi zakona o kemikalijah.
3. člen
Stroške postopka iz prejšnjega člena plača predlagatelj na prehodni račun številka 50100-845-62051, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana.
Dokazilo o plačilu stroškov mora predlagatelj priložiti k zahtevku za izdajo dovoljenja za trgovanje, ki ga vloži pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kopijo dokazila o plačilu stroškov pošlje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z dokumentacijo, potrebno za razvrstitev fitofarmacevtskega sredstva v skupino nevarnosti, Uradu za kemikalije Republike Slovenije.
4. člen
Stroški iz 1. člena te uredbe se, glede na njihovo specifikacijo v 2. členu, med pristojnima organoma, Ministrstvom za zdravstvo – Uradom za kemikalije Republike Slovenije (MZ – UKRS) ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), razmejujejo kot sledi:
-----------------------------------------------------------------
Stroški          MZ UKRS           MKGP
pod točko       (stroški v SIT)       (stroški v SIT)
-----------------------------------------------------------------
1 a            165.000           80.000
1 b            330.000           50.000
1c            230.000              0
2             330.000           30.000
3                0           30.000
4 a            140.000           50.000
4 b            240.000           50.000
4 c            100.000           50.000
4 d               0            2.000
5                0            2.000
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-05/99-1
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost