Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

593. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2000, stran 1625.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 in 61/99) 7. in 16. člena statuta Občine Tabor financah (Uradni list RS, št. 44/99) in 92. člena poslovnika Občinskega sveta občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 11. redni seji dne 10. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tabor za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Tabor za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Tabor v letu 2000.
2. člen
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
SIT
Planirani prihodki Občine Tabor           140,763.000
Planirani odhodki Občine Tabor            180,820.000
Razlika                        40,057.000
Planirani primanjkljaj
3. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo načrtovane (davčne in nedavčne) prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike, kot mesečne akontacije v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavce v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna RS, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lasno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevaje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom županja na predlog komisije, ki jo imenuje županja.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja oziroma od nje pooblaščena oseba.
Finančno-računovodska služba kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo plačila za proračun za posamezna področja. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev se zagotavljajo v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
9. člen
Sredstva proračunske rezerve občine se oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezervo začasno mesečno, dokončno pa po zaključenem računu proračuna za preteklo leto. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
10. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo uporabljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
Županja je dolžna izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o tem predhodno sklepati občinski svet.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabljajo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča županja na podlagi pravnih aktov občine.
12. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv Občine Tabor;
– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;
– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja po predhodnem sklepu občinskega sveta;
– o uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi prireditvami, ter za razvoj športa, s tem da o svojih odločitvah obvešča občinski svet.
O porabi sredstev in prometu s premoženjem županja obvešča občinski svet.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin.
14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetji in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine, prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
15. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
16. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugemu porabniku proračuna.
18. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 2000 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2001 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2000 in realizacijo finančnega načrta za leto 2000 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
19. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višini sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
20. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Uporablja se od 1. januarja 2000.
Št. 403-02/00-1
Tabor, dne 10. januarja 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.