Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

585. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda", stran 1619.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 11., 16. in 87. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) ter 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 26. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “odvajanje odpadnih in padavinskih voda”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določajo pogoji, postopki in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe “odvajanje odpadnih in padavinskih voda” v Občini Kamnik (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
(koncedent)
Koncedent po tem odloku je Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitev koncesionirane javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki stalno ali občasno odvajajo odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo, greznice ali individualne čistilne naprave (v nadaljevanju: uporabniki).
II. PREDMET KONCESIJE
4. člen
(predmet koncesije)
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna javna služba v Občini Kamnik.
Opravljanje obvezne lokalne javne službe “odvajanje odpadnih in padavinskih voda” obsega:
– odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– praznjenje greznic in individualnih čistilnih naprav,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu z odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00) in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter registra priključkov na javno kanalizacijo,
– izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje soglasij,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
(območje izvajanja)
Predmet podelitve koncesije po tem odloku je opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe “odvajanje odpadnih in padavinskih voda” na celotnem območju Občine Kamnik.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po 4. členu zakona o gospodarskih družbah ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije,
– da je ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pravice)
Javno službo praviloma opravlja en koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo, vključno s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
8. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– da opravlja storitve v skladu z veljavnim cenikom,
– da stalno zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in zadosten obseg tehničnih sredstev,
– da se zavaruje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju,
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje storitev javne službe,
– da s svojo dejavnostjo ne povzroča dodatnega degradiranja okolja,
– da spoštuje vsa določila tega odloka, koncesijske pogodbe in odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik.
9. člen
(poslovni prostori, delovna sredstva)
Koncesionar izvaja javno službo ob uporabi poslovnih prostorov, delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last, oziroma, ki si jih sam najame ali kakorkoli drugače priskrbi.
10. člen
(program dela)
V skladu s programom dela se posamezna opravila iz 4. člena opravljajo v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov in določil veljavnih državnih in občinskih predpisov.
Predlog programa dela za naslednje leto predloži koncesionar občini do konca oktobra tekočega leta v sprejem.
11. člen
(poročila)
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju objektov in naprav, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati občini letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.
12. člen
(posamezna dela)
Posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe, navedene v 4. členu tega odloka, lahko izvaja strokovno usposobljena oseba, zaposlena pri koncesionarju.
13. člen
(kataster, register)
Kataster primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter register priključkov na javno kanalizacijo (iz 4. člena) se vodi v obliki tekstualnega in grafičnega računalniškega zapisa.
Kataster in register sta last občine.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar občini periodično, vendar najmanj enkrat letno, po prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih v celoti izroči občini.
14. člen
(cenik)
Cenik storitev za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka mora biti sestavni del koncesijske pogodbe. Oblikovan mora biti v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.
15. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.
16. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar je dolžan plačevati koncedentu plačilo za koncesijo (v nadaljevanju: koncesijska dajatev) v višini 5% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem javne službe.
Koncesionar je dolžan redno mesečno nakazovati koncesijsko dajatev na žiro račun Občine Kamnik, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se kot prihodek Občine Kamnik uporabijo za razvoj kanalizacijskega omrežja v Občini Kamnik.
17. člen
(ločeno računovodstvo)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske službe.
Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju Občine Kamnik.
VII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
(javni razpis)
Koncesija za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi pristojni oddelek občinske uprave.
Za izvedbo javnega razpisa se uporablja veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
19. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat.
20. člen
(izbira koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ občinske uprave z odločbo.
Pred izdajo odločbe o izbiri, pridobi pristojni upravni organ občinske uprave predlog komisije za vodenje razpisa.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
VIII. KONCESIJSKA POGODBA
21. člen
(sklenitev)
Občina (kot koncedent) in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo. V imenu občine pogodbo podpiše župan.
22. člen
(trajanje)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 20 let.
23. člen
(prenehanje)
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela koncesijo.
24. člen
(opravljanje javne službe ob prenehanju koncesije)
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.
25. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan občino nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
26. člen
(odvzem koncesije)
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda pristojni upravni organ občinske uprave.
27. člen
(hude kršitve)
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– neposredno izvajanje del ali storitev preko oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6. člena tega odloka,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost,
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne,
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma veljavnim sklepom,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 15. členu tega odloka,
– drugi primeri hudih kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
28. člen
(druge kršitve)
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:
– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za dejavnost,
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,
– nepopolno vodenje katastra in registra,
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka tega člena je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
29. člen
(višja sila)
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank.
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
Koncesionar je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno odvajanje odpadnih voda.
30. člen
(vključevanje podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob soglasju občine sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitev javne službe pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
31. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja pristojni upravni organ občinske uprave.
Občina za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno inštitucijo.
32. člen
(omogočanje nadzora)
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
33. člen
(vrste nadzora)
Občina opravi napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in občine, oziroma pooblaščenec občine.
X. KONČNA DOLOČBA
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-37/99
Kamnik, dne 26. januarja 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.