Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

583. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Grad, stran 1611.

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 16/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 33/95) ter 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) je Občinski svet občine Grad na 10. redni seji dne 27. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Grad
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Grad določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višina in način plačila taks. Višina občinskih upravnih taks (v nadaljevanju: taksa) je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter druge spise in dejanja pri organu Občine Grad. Takse se sme zaračunati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi tega odloka.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
III. TAKSNA OBVEZNOST
5. člen
Takse se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost. Če ni v taksni tarifi drugače predpisano, nastane taksna obveznost:
– za vloge – takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine – takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
6. člen
Vloge ali zahtevki, za katere ni bila plačana taksa, ne smejo biti sprejeti naravnost od stranke.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo, za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
7. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati ali je plačal večjo takso kot je predpisana, ima pravico do vračila preveč plačane takse.
8. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
IV. DOLOČITEV IN NAČIN PLAČILA TAKS
9. člen
Takse se plačujejo v gotovini. Taksnemu zavezancu se o tem izda potrdilo.
10. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 15 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada RS, v Uradnem listu RS.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določila zakona o upravnih taksah.
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan Občine Grad.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 52/00
Grad, dne 27. januarja 2000.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.
TAKSNA TARIFA
---------------------------------------------------------------------------------
I. VLOGE                              Taksa v točkah
---------------------------------------------------------------------------------
Tarifa št. 1
– Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge,če ni v tej tarifi predpisana
kakšna druga taksa                               5
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge,
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo.
Tarifa št. 2
– za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo               120
Tarifa št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu družbene
lastnine v splošni rabi in za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu nepremičnin družbene lastnine z imetnikom pravice
uporabe oziroma lastninske pravice                      100
Tarifa št. 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega časa
za gostinske dejavnosti                            20
Tarifa št. 5
Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve                   20
Tarifa št. 6
Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij                  20
Tarifa št. 7
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi          20
II. POTRDILA, OGLEDI
Tarifa št. 8
Za potrdila, izdana na podlagi uradnih evidenc, če ni drugače
določeno                                   20
Tarifa št. 9
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka                                   20
Tarifa št. 10
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po veljavnem družbenem
planu in prostorskih izvedbenih aktih občine                 20
Tarifa št. 11
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor            100
Tarifa št. 12
Za vsa potrdila, za katera ni predpisana posebna taksa            20
III. ODLOČBE
Tarifa št. 13
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa             20
IV. FOTOKOPIJE
Tarifa št. 14
Za fotokopijo uradnih aktov ali listin:
– za vsako kopijo strani izvirnika (A4 format)                1,5
V. OPOMIN
Tarifa št. 15
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse
– do 75 točk                                 15
– nad 75 točk                                 20
--------------------------------------------------------------------------------