Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

577. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, stran 1599.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 99/99 ), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US RS, 38/96 in 43/96 – odločba US RS), 46. in 47.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) 82. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 11. redni seji dne 26. 1. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj
1. člen
Za območje Občine Črnomelj se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje investicij v vodooskrbo na lokalnem nivoju in investicij v družbene dejavnosti.
Referendum se razpiše za vsa naselja na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 26. 3. 2000, od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 14. 2. 2000.
3. člen
Z referendumom se bodo občani Občine Črnomelj izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2005.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– gradnjo vodovoda Preloka,
– gradnjo vodovoda Sinji Vrh,
– gradnjo višinskega vodovoda – I. in II. faza,
– gradnjo Vrtca Stari trg,
– gradnjo učilnic pri OŠ Mirana Jarca,
– gradnjo telovadnice pri OŠ Loka,
– gradnjo Športnega centra Loka – I. faza.
Za realizacijo programa je skupno potrebno zagotoviti 1.810,000.000 SIT, s samoprispevkom pa bo predvidoma zbrano 1.179,000.000 SIT.
Razporeditev sredstev po namenih in prioriteti investicij bo določil občinski svet na predlog župana.
5. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka za investicije v vodooskrbo na lokalnem nivoju in investicije v družbene dejavnosti so občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Črnomelj, in sicer:
1. po stopnji 2% od neto mesečne plače oziroma nadomestila plače zavezanci, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja;
2. po stopnji 2% od prejemkov doseženih na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi ter drugih prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki zavezanci, ki prejemajo navedene osebne prejemke;
3. po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (bruto zavarovalna osnova) zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti;
4. po stopnji 2% od izplačane pokojnine zavezanci, ki prejemajo pokojnino;
5. po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti;
6. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več zgoraj navedenih virov, plačujejo za vsak vir posebej.
6. člen
Samoprispevka za investicije v vodooskrbo na lokalnem nivoju in investicije v družbene dejavnosti se ne more uvesti:
– od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči,
– od priznavalnin,
– od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
– od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
– od dodatka za pomoč in postrežbo,
– od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
– od štipendij,
– od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi,
– od plač delavcev in drugih občanov, ki ne presegajo zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci prejemkov iz 5. člena ob vsakem izplačilu.
Zavezancem za davek od kmetijske dejavnosti in zavezancem, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti bo obračunaval in odtegoval samoprispevek DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Črnomelj.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka izplačevalec dostavi Občini Črnomelj seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo namensko na posebnem računu Občine Črnomelj pri Agenciji RS za plačilni promet Črnomelj – občinski samoprispevek za investicije v vodooskrbo na lokalnem nivoju in investicije v družbene dejavnosti.
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na zgoraj navedeni račun Občine Črnomelj, bo upravljal župan, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje ter pravilno in namensko porabo sredstev samoprispevka.
Župan mora o zbranih in porabljenih sredstvih ter o gospodarjenju s sredstvi samoprispevka poročati občinskemu svetu dvakrat letno.
Poseben odbor, ki ga imenuje občinski svet spremlja porabo sredstev in tekoče poroča občinskemu svetu.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Črnomelj.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja Nadzorni odbor občine Črnomelj.
11. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s statutom občine v skladu z zakonom posamezno vprašanje drugače določeno.
Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja občinskemu svetu in ga objavi v Uradnem listu RS.
12. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Črnomelj, ki so starejši od 18 let in so vpisani v volilni imenik.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
OBČINA ČRNOMELJ
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 26. 3. 2000, za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2005 na območju Občine Črnomelj, ki se bo uporabil za izvedbo investicij v vodooskrbo na lokalnem nivoju in investicij v družbene dejavnosti, in sicer za:
– gradnjo vodovoda Preloka,
– gradnjo vodovoda Sinji Vrh,
– gradnjo višinskega vodovoda – I. in II. faza,
– gradnjo Vrtca Stari trg,
– gradnjo učilnic pri OŠ Mirana Jarca,
– gradnjo telovadnice pri OŠ Loka,
– gradnjo Športnega centra Loka – I. faza.
GLASUJEM
ZA            PROTI
(žig _______)
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjajo.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Črnomelj.
15. člen
Po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96, 82/97, 87/97, 1/99 in 36/99) se zavezancem plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
16. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 006-03-1/1999
Črnomelj, dne 26. januarja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.