Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

571. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 1591.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99) ter na podlagi 66. in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99 in 70/99) (v nadaljevanju: navodilo), se 10.a) točka spremeni tako, da se glasi:
“a) prometu in stanju na računih pri tujih bankah in finančnih organizacijah (poročati niso dolžne fizične osebe);“
2
V 15.c) točki navodila se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“c) ki imajo kapitalske naložbe v tujih družbah in/ali naložbe rezidentov, ki so pravne osebe v državi, če je kapitalski delež večji ali enak 10% ter ne glede na višino odprtih postavk in ne glede na višino prometa terjatev in obveznosti iz b) te točke.“
3
V 17. točki navodila se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
“V tej vrstici poročevalec prikaže skupno stanje odprtih terjatev in obveznosti le do tistih povezanih podjetij v tujini, kjer je kapitalski delež večji ali enak 10%.“
4
V 22. točki navodila se pod naslovom “I.A) STANJE TERJATEV in II.A) OBVEZNOSTI“ v sedemnajstem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
“V vrstici “od tega s povezanim podjetjem“ poročevalec vpiše vrednost tistega dela celotnih odprtih terjatev/obveznosti na zadnji dan četrtletja, ki se nanaša na stanje terjatev/obveznosti na zadnji dan četrtletja, kjer je kapitalski delež večji ali enak 10%.“
5
V 24.a) točki navodila se črta besedilo “10 ali večodstotnega“.
6
V 24.b) točki navodila se besedilo “10 ali večodstotni“ nadomesti z besedilom “delnice delniških družb“.
7
V 24. točki navodila se črtata drugi in tretji odstavek.
8
V 34. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“O naložbi v tujini ni dolžna poročati fizična oseba iz pete alinee prvega odstavka 2. člena zakona o deviznem poslovanju.“
9
V 36. točki se deseti odstavek, ki se začne: “V polje “evidenčna/registrska številka“, na koncu dopolni z novim stavkom, ki se glasi:
“Če je družba vpisala spremembe že registriranih naložb v register neposrednih naložb pri Ministrstvu za finance po 23. 7. 1999 in prejela novo evidenčno registrsko številko v skladu s pravilnikom o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini (Uradni list RS, št. 54/99), poročevalec vpiše v ustrezni polji staro in novo evidenčno registrsko številko.“
10
V 36. točki navodila pod naslovom “A) STANJE NALOŽBE“ se v enaindvajsetem odstavku (“Vrstica 12“) črtata zadnja dva stavka.
11
V 36. točki navodila pod naslovom “E) PLAN IZPLAČIL ZA OBDOBJE PO UKINITVI DELEŽA V DRUŽBI V TUJINI“ se v drugem odstavku besedilo “(pri osnovi 579)“ nadomesti z besedilom “(pri osnovi 579,559)“.
12
V 36. točki navodila pod naslovom “F) TRŽNE VREDNOSTI TRANSAKCIJ PO PODATKIH PLAČILNIH DOKUMENTOV“ se točki a) in b) spremenita tako, da se glasita:
“a) vplačilo kapitala, nakup nepremičnin v tujini – osnova 179,159,
b) odplačilo/vračilo naložbe, nepremičnine v tujini – osnova 579,559,“
13
V 39. točki navodila se za osmim odstavkom, doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
“Kadar so vlagatelji fizične osebe, lahko poročevalec združi podatke za vse fizične osebe iz iste države v eno poročilo, če je njihov skupni delež v kapitalu/delnicah manjši od 10%, če pa naložba posamezne tuje fizične osebe dosega 10 ali več odstotkov, je potrebno za vsakega posameznega vlagatelja izdelati poročilo.“
Dosedanji deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
14
V 39. točki navodila pod naslovom “A) STANJE NALOŽBE“ se v šestnajstem odstavku (“Vrstica 12“) črtata zadnja dva stavka.
15
V 45. točki navodila se osmi odstavek, ki se začne: “V polje “evidenčna/registrska številka“, na koncu dopolni z novim stavkom, ki se glasi:
“Če je domača družba vpisala spremembe že registriranih naložb v tujih družbah v prvem kolenu v register neposrednih naložb pri Ministrstvu za finance po 23. 7. 1999 in prejela novo evidenčno registrsko številko v skladu s pravilnikom o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini (Uradni list RS, št. 54/99), poročevalec vpiše v ustrezni polji staro in novo evidenčno registrsko številko za tujega partnerja v prvem kolenu.“
16
V Prilogi 1: “Šifrant vrst poročil se na ustreznem mestu dodata novi vrsti poročila “40 razno“ in “83 blagovni netting“.
17
Spremeni se Obrazec SN11 – naložbe v tujini in SN44 – naložbe v drugem kolenu v tujini.
18
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. januarja 2000.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.