Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

566. Uredba o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji, stran 1577.

Na podlagi 4. člena zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji
1. člen
Prepoved prodaje, dobave ali izvoza neposredno ali posredno, nafte in naftnih derivatov v Zvezno republiko Jugoslavijo, določena z zakonom o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 50/99), se ne uporablja za Republiko Črno goro in Pokrajino Kosovo.
2. člen
Nafta in naftni derivati, ki so navedeni v prilogi k zakonu o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji, se lahko prodajo, dobavijo ali izvozijo katerikoli osebi ali organu v Republiki Črni gori ali Pokrajini Kosovo na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
3. člen
Zahtevek za izdajo dovoljenja za prodajo, dobavo ali izvoz nafte in naftnih derivatov v Republiko Črno goro oziroma Pokrajino Kosovo se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Dovoljenje iz 2. člena te uredbe se izda, če:
– poteka prodaja, dobava ali izvoz nafte in naftnih derivatov na ozemlje Republike Črne gore oziroma Pokrajine Kosovo brez prevoza čez ozemlje Republike Srbije ter
– nafta in naftni derivati ne bodo zapustili ozemlja Črne gore oziroma Pokrajine Kosovo za katerokoli namembno območje v Republiki Srbiji.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izjavo pristojnega organa Republike Črne gore oziroma Pokrajine Kosovo, ki mora biti potrjena na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Pristojni organ Republike Črne gore za potrjevanje izjav iz prejšnjega odstavka je “Vlada Republike Crne gore – Ministarstvo privrede, pooblaščena oseba je gospod Vojin Djukanović, ministar privrede”.
Pristojni organ Pokrajine Kosovo za potrjevanje izjav iz tretjega odstavka tega člena je “UNMIK, Government Building, Room 312, Priština, pooblaščena oseba je Mrs. Jolly Dixon”. Izpolnjeno izjavo se lahko pošlje v potrditev temu organu neposredno na njegov naslov, preko “UNMIK Skopje, P.o. Box 515, Jolly Dixon 91000 Skopje, Makedonija” ali preko “Ambasada na Republika Slovenija, Ul. Mile Pop Jordanov 12, 91000 Skopje, Makedonija”.
Ministrstvo odloči o zahtevku iz prvega odstavka tega člena v petih dneh od prejema popolnega zahtevka.
4. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo od 75.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Postopki za izdajo dovoljenj, začeti po 3. členu uredbe o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 96/99), se končajo v skladu z določili omenjene uredbe.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 96/99).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 337-04/99-2
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik