Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D), stran 3.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. decembra 1999.
Št. 001-22-193/99
Ljubljana, dne 31. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-D)
1. člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I-popravek, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US in 44/96 – odločba US) se v 11. členu črta besedilo šeste alinee.
2. člen
Besedilo 62. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku stanovanja najemnino, ki se določi z najemno pogodbo.
(2) Najemnina pokriva stroške za investicijsko in tekoče vzdrževanje, upravljanje in zavarovanje stanovanja in pripadajočih skupnih prostorov, delov in naprav ter zemljišča stanovanjske hiše, stroške amortizacije in stroške kapitala, vloženega v stanovanje ter pripadajoče skupne prostore, dele in naprave ter zemljišče stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanje oziroma stanovanjska hiša).
(3) Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa se v mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.
(4) Najemnina za službena in profitna stanovanja ter za stanovanja iz druge alinee 40. člena tega zakona se oblikuje prosto, če z zakonom ni določeno drugače.“
3. člen
Besedilo 63. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Neprofitna najemnina je najemnina, ki pokriva stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše, stroške amortizacije v dobi šestdeset let ter stroške kapitala, kot je določeno s tem zakonom.
(2) Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja so materialna vlaganja v ukrepe, ki jih mora zagotavljati lastnik in so potrebni, da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja oziroma stanovanjske hiše vso dobo trajanja. Investicijsko vzdrževanje obsega večja popravila elementov stanovanja oziroma stanovanjske hiše ter njihovo zamenjavo po poteku življenjske dobe. Tekoče vzdrževanje so vsi sprotni ukrepi, potrebni zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
(3) Stroški upravljanja stanovanj in stanovanjskih hiš so stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stanovanjski hiši po določbah tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(4) Stroški iz drugega in tretjega odstavka tega člena za stanovanja, stara več kot 60 let, letno ne smejo presegati 2,31% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše, za stanovanja stara do 60 let pa letno ne smejo presegati 1,91% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
(5) Amortizacija je letni strošek v višini 1,67% vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Amortizacija se všteva v najemnino za stanovanja stara do 60 let.
(6) Stroški kapitala so stroški financiranja oziroma obresti za lastna sredstva. Stroški financiranja so obresti za najeta posojila, izračunana kot zmnožek glavnice najetega posojila za stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ter letne obrestne mere. Obresti za lastna sredstva so obresti, izračunane kot zmnožek lastnih sredstev, vloženih v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ter letne obrestne mere.
(7) Stroški kapitala v neprofitni najemnini letno znašajo največ 1,5% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
(8) Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih najemnin ter postopnost pri njihovi uveljavitvi določa metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki jo predpiše Vlada Republike Slovenije v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(9) Metodologija iz prejšnjega odstavka upošteva pri določitvi neprofitne najemnine elemente iz prvega do sedmega odstavka tega člena, določi način izračuna vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše, upoštevaje temu zakonu prilagojen pravilnik iz tretje alinee 159. člena tega zakona, določi vrednost točke in način njene revalorizacije, ter določi delež od vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš kot zgornjo mejo za oblikovanje neprofitne najemnine, ki se sme zaračunavati najemnikom neprofitnih stanovanj.
(10) Najemnikom, ki so upravičeni do najema socialnega stanovanja po predpisih o socialnem varstvu, smejo lastniki stanovanj z najemnino zaračunati samo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja ter stroške upravljanja in zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za stanovanja, v 30 dneh od uveljavitve tega zakona sprejme navodilo, kje in kako upravičenci do najema socialnega stanovanja uveljavljajo to pravico.
(11) Amortizacija se lastnikom stanovanj iz prejšnjega odstavka povrne iz sredstev primerne porabe, lastniku, ki je oseba zasebnega prava, pa tudi stroški kapitala.“
4. člen
Za 63. členom se doda 63.a člen, ki se glasi:
“63.a člen
(1) Vsakokratni lastnik stanovanja, starega do 60 let, sme najemniku, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice ali osebi, s katero je dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56. člena tega zakona, z najemnino zaračunati samo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter amortizacije za stanovanje oziroma stanovanjsko hišo in del stroškov kapitala v višini največ 0,23% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.
(2) Vsi stroški, ki se vštevajo v najemnino za stanovanja iz prejšnjega odstavka, oddanega v najem pred uveljavitvijo tega zakona, letno ne smejo preseči 3,81% od vrednosti stanovanja ali stanovanjske hiše.
(3) Občina je iz sredstev, ki jih zagotovi državni proračun, dolžna lastniku stanovanja iz prvega odstavka tega člena, ki je bilo denacionalizirano, povrniti razliko stroškov kapitala v višini 1,27% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.“
5. člen
(1) Za stanovanja, dana v najem pred uveljavitvijo metodologije iz 3. člena tega zakona (v nadaljevanju: metodologija) se vrednost stanovanja oziroma stanovanjske hiše, ki je osnova za izračun neprofitne najemnine, določa po dosedanjih predpisih.
(2) Vrednost stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je osnova za izračun neprofitne najemnine po prejšnjem odstavku, se določa na podlagi naslednje enačbe:
vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor).
(3) Vrednost točke je 3,75 DEM v tolarski protivrednosti, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.
(4) Do uveljavitve metodologije se neprofitne najemnine izračunavajo po dosedanjih predpisih in plačujejo v višini, obračunani za mesec december 1999.
(5) Neprofitne najemnine, določene z metodologijo, se uveljavijo postopoma, tako da dosežejo vrednosti, določene s tem zakonom, v petih letih po njeni uveljavitvi.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati enotna metodologija za določanje in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 805-01/90-3/145
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti