Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999

Kazalo

94. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS), stran 1197.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE BRAZILIJE (BBRTGS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.
Št. 001-22-177/99
Ljubljana, 3. decembra 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE BRAZILIJE (BBRTGS)
1. člen
Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije, podpisan v Ljubljani dne 16. junija 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE BRAZILIJE
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Zvezne republike Brazilije
(v nadaljevanju besedila »pogodbenici«) sta se
z željo, da razširita in okrepita trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med državama na osnovi načel enakopravnosti in vzajemnosti;
z namenom, da okrepita dvostranske odnose na podlagi obojestranskih koristi;
sporazumeli o naslednjem:
I. člen
Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma in njuno notranjo zakonodajo spodbujata in omogočata razvoj trgovine in dvostranskega gospodarskega sodelovanja.
II. člen
Pogodbenici se obravnavata kot državi z največjimi ugodnostmi v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije in Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT 94) za blago, ki izvira z njunega območja, ter Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) za storitve in ponudnike storitev.
III. člen
Določbe II. člena tega sporazuma ne veljajo za prednosti, ugodnosti, imunitete in privilegije, ki jih je ali jih bo podelila vsaka od pogodbenic:
a) sosednjim državam z namenom olajšanja tranzita čez meje in/ali sodelovanja z obmejnimi območji;
b) tretjim državam zaradi njihovega sodelovanja v območju proste trgovine, carinski uniji, skupnem trgu ali v drugem gospodarskem integracijskem sporazumu, katerega članica je;
c) tretjim državam na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ali na podlagi večstranskih sporazumov, v katerih druga pogodbenica ne sodeluje, kot je na primer Globalni sistem prednosti pri trgovanju med državami v razvoju (GSCP).
IV. člen
Izvoz in uvoz blaga, dogovorjen v okviru tega sporazuma, se izvajata s pogodbami in sporazumi med javnimi ali zasebnimi podjetji, organizacijami in ustanovami vsake države.
V. člen
Plačila v okviru poslov, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma, se opravljajo v prosto zamenljivi valuti, razen če se stranki, ki sodelujeta v določenem poslu, ne dogovorita drugače v skladu z veljavno zakonodajo vsake države.
VI. člen
1. Pogodbenici si po svojih možnostih prizadevata zagotavljati stabilne razmere za razvoj trgovine in drugih oblik gospodarskega sodelovanja med obema državama, pri čemer je njun cilj še posebej sodelovanje na gospodarskem, industrijskem, fitosanitarnem, tehničnem in znanstvenem področju.
2. Za uspešno izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenici skleneta posebne protokole in pripravita podrobne programe sodelovanja.
VII. člen
1. Z namenom izboljšanja trgovinskih in gospodarskih odnosov med obema državama pogodbenici spodbujata sodelovanje podjetij na trgovinskih sejmih in razstavah, ki jih pripravljata na ozemljih obeh držav.
2. Pogodbenici se strinjata, da oprostita plačila carine, davkov in drugih prispevkov, ki temeljijo na njuni zakonodaji in predpisih, uvoz:
a) promocijskega gradiva, brezplačnih vzorcev, ki imajo izvor v državi druge pogodbenice, kot tudi izdelkov, ki se pridobijo v državi druge pogodbenice na tekmovanjih, razstavah in drugih prireditvah;
b) blaga in opreme za sejme in razstave, ki niso namenjeni prodaji.
VIII. člen
V zvezi z zadevami, ki se nanašajo na dampinško prodajo, subvencije in izravnalne ukrepe, delujeta pogodbenici v skladu z veljavnimi načeli in pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO).
IX. člen
Z namenom razvijanja gospodarskega sodelovanja pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij, posebej v zvezi z njuno zakonodajo in gospodarskimi programi, kakor tudi drugih informacij, ki so v skupnem interesu.
X. člen
Vsaka pogodbenica v skladu s svojo notranjo zakonodajo na svojem lastnem ozemlju dovoljuje tranzit blaga, ki prihaja iz države druge pogodbenice in je namenjeno v tretje države, kakor tudi tranzit blaga, ki prihaja iz tretje države in je namenjeno na ozemlje druge pogodbenice.
XI. člen
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta oblikovali slovensko-brazilsko mešano komisijo za gospodarsko sodelovanje, katere namen je nadzirati izvajanje tega sporazuma in dajati predloge in priporočila z namenom razširitve trgovine in okrepitve sodelovanja med obema državama.
2. Pogodbenici spodbujata sodelovanje predstavnikov podjetniškega sektorja v mešani komisiji, kateri lahko dajejo svoje predloge in priporočila.
3. Mešana komisija se sestane, ko obe pogodbenici menita, da je to potrebno, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Braziliji.
XII. člen
1. Morebitni spori v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma se rešujejo z neposrednimi pogajanji po diplomatski poti.
2. Morebitni spori v zvezi z izvajanjem pogodb, sklenjenih v okviru tega sporazuma, se poravnajo v skladu z njihovimi posebnimi določbami in/ali z veljavno zakonodajo.
XIII. člen
Določbe tega sporazuma se uporabljajo za pogodbe, ki so bile sklenjene med njegovo veljavnostjo in izpolnjene po prenehanju njegove veljavnosti.
XIV. člen
Ta sporazum se predloži v odobritev skladno z notranjimi postopki vsake pogodbenice in začne veljati 30 dni po dnevu prejema zadnjega uradnega obvestila o tem postopku.
XV. člen
Ta sporazum velja dve leti in se samodejno podaljša za naslednje obdobje enega leta, razen če najkasneje šest mesecev pred datumom prenehanja njegove veljavnosti ena od pogodbenic pisno in po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico, da namerava sporazum odpovedati.
XVI. člen
Ta sporazum lahko obe pogodbenici spremenita in dopolnita v skladu s XIV. členom.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. junija 1997 v dveh izvodih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi velja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Vojka Ravbar l. r.
Za Vlado
Zvezne republike Brazilije
Affonso Celso de Ouro-Preto l. r.
A G R E E M E N T
ON TRADE AND ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
The Government of the Republic of Slovenia
and
the Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as “the Contracting Parties”)
Willing to expand and strengthen trade and economic co-operation between the two countries on the basic of principles of equal sovereignty and reciprocity;
With the wider purpose of intensifying bilateral relations on mutually advantageous basis;
Have agreed upon the following:
Article I
The Contracting Parties shall stimulate and facilitate the development of trade and bilateral economic co-operation, in accordance with the provisions of this Agreement and with their respective internal legislation.
Article II
The Contracting Parties shall grant each other the Most-Favoured-Nation treatment, in accordance with the rules of World Trade Organization and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 94) for the goods originating from their respective territories, as well as those of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for services and service suppliers.
Article III
The provisions of Article II of this Agreement shall not be applied to advantages, favors, immunities and privileges granted or to be granted by each Contracting Party:
a) to neighboring countries in view of facilitating transit through frontiers and/or co-operation with frontier zones;
b) to third countries on account of their participation in free trade zone, customs union, common market or other economic integration agreement of which it is member;
c) to third countries on the basis of agreements to avoid double taxation or multilateral agreements in which the other Contracting Party does not take part, such as the Global System of Commercial Preferences among developing countries (GSCP).
Article IV
The export and the import of goods agreed upon within the frame of this Agreement shall be carried out by means of contracts and agreements between public or private enterprises, organisations and institutions of each country.
Article V
The payments for transactions carried out within the frame of this Agreement shall be settled in free convertible currency, unless otherwise agreed by the parties involved in a specific transaction, in accordance with the legislation in force in each country.
Article VI
1. The Contracting Parties shall, within its possibilities, endeavour to ensure stable conditions to develop trade and other forms of economic co-operation between both counties aiming particularly at the co-operation in the economic, industrial, fito-sanitary, technical and scientific field.
2. In order to achieve the effective application of this Agreement, the Contracting Parties may conclude special protocols and prepare detailed co-operation programmes.
Article VII
1. With the purpose of enhancing trade and economic relations between both countries, the Contracting Parties shall stimulate the participation of enterprises in commercial fairs and exhibitions promoted in the territory of both countries.
2. The Contracting Parties agree to exempt from customs duties, levies and other charges based on their respective laws and regulations the import of:
a) promotion material, free samples originating from the country of the other Contracting Party, as well as articles which are obtained in the country of the other Contracting Party at competitions, exhibitions and other festivities;
b) goods and equipment for fairs and exhibitions, which are not intended for sale.
Article VIII
With regard to matters related to dumping, subsidies and countervailing measures, the Contracting Parties shall act in accordance with the relevant principles and rules of the World Trade Organization (WTO).
Article IX
In order to develop economic co-operation, the Contracting Parties shall promote the exchange of information, specially in relation to their respective legislation and economic programmes, as well as any other information of mutual interest.
Article X
Each Contracting Party shall, in accordance with its internal legislation, approve on its territory the transit of goods originating from the country of the other Contracting Party and destined for third countries, as well as the transit of goods originating from a third country and destined for the territory of the other Contracting Party.
Article XI
1. The Contracting Parties agree upon creating the Slovenian – Brazilian Joint Commission for Economic Co-operation, with the purpose of supervising the application of this Agreement and forwarding proposals and recommendations aiming at expanding trade and strengthening co-operation between both countries.
2. The Contracting Parties shall stimulate the participation of representatives of the entrepreneurial sector in the Joint Commission, to which they may submit their suggestions and recommendations.
3. The Joint Commission shall meet when both Contracting Parties deem it necessary, alternately in the Republic of Slovenia and in the Federative Republic of Brazil.
Article XII
1. Possible disputes concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled by direct negotiations through diplomatic channels.
2. Possible disputes concerning the execution of contracts concluded within the frame of this Agreement shall be settled in accordance with their specific provisions and/or with competent legislation.
Article XIII
The provisions of this Agreement shall remain in force for contracts concluded during its validity and executed after its termination.
Article XIV
This Agreement shall be submitted to approval in accordance with internal formalities of each Contracting Party and shall enter into force 30 days after the date of the last notification on this procedure is received.
Article XV
This Agreement shall be valid for the period of two years and shall be automatically extended for successive periods of one year, unless any of the Contracting Parties notifies the other, in written form and through diplomatic channels, about its intention to terminate it, no later than six months prior to the expiry date.
Article XVI
This Agreement may be amended by both Contracting Parties in accordance with Article XIV.
Done in Ljubljana on 16 June of 1997, in duplicate, each in Slovenian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the text in English shall prevail.
For the
Government of the
Republic of Slovenia
Vojka Ravbar, (s)
For the
Government of the
Federative Republic of Brazil
Affonso Celso de Ouro-Preto, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/98-28/1
Ljubljana, dne 25. novembra 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost