Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

81. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za socialne zadeve in zaposlovanje Nizozemske, stran 1106.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA SOCIALNE ZADEVE IN ZAPOSLOVANJE NIZOZEMSKE
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za socialne zadeve in zaposlovanje Nizozemske, podpisan dne 9. junija 1999 v Ženevi.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M OF U N D E R S T A N D I N G
ON THE CO-OPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND EMPLOYMENT OF THE NETHERLANDS
here after called the Parties
– acknowledging mutual interest in developing friendly relations and co-operation in the field of labour and social policy;
– considering it important to promote economic and social development in both countries through that co-operation;
– acknowledging that this co-operation should be narrowly linked to developments within the European Union bearing in mind the expected enlargement of the European Union and taking into account the future accession of the Republic of Slovenia;
Came to the understanding to:
Art. I.
1. facilitate the establishment of links as well as the promotion of mutual co-operation on exchanging knowledge, experiences and expertise between the parties and where appropriate between other relevant institutions involved in labour and social policy;
2. exchange information and advice on policies, legislation, infrastructure, services and management practices in these fields in their respective countries at national, regional and local level;
3. develop co-operation between Parties, within the broader framework of mutual co-operation, in the following specific areas:
labour market policy
and more in particular in key areas like
– national employment policies in relation to European policies;
– institutions in the labour market;
– the re-entry into the labour market of specific groups;
– statistical methods.
Social protection
and more in particular in the key area reforms of the social insurance system.
Health and Safety at Work
and more in particular in areas like
– developments in subsidies, tax facilities
– implementation of EU directives
4. This co-operation will include exchange of information in the form of:
– written documentation
– seminars and workshops
– reciprocal experts’ consultations
– participation in conferences organised in the territory of both Parties
– training programmes for employees of the respective public institutions.
5. In the framework of the exchange programme for officials of respective ministries, for practical reasons, a preference will be given to officials with a sufficient command of the English language.
Art. II.
This Memorandum will be realised through jointly prepared and agreed two-year work plans, according to the financial and organisational possibilities of both administrations concerned. Both Parties agreed to meet at least once a year or more as the need occurs at the relevant level, alternately in either country, to exchange information and to determine specific policy areas and issues to be included in the next work plan.
Art. III.
The specific financial conditions concerning the organisation of the above agreed co-operation will be determined in the jointly agreed two-year work plans mentioned under II above.
General condition in this framework will be that all expenses shall always be borne by the visiting Party, unless agreed otherwise on an ad hoc basis. Financial resources for realisation of the co-operation will be allocated by both Parties in accordance with the valid procedures as laid down in the national legislation in both countries.
Art. IV.
Any official participating in this programme will be subject to the relevant standard procedures regulating the entry to the respective labour markets.
Art. V.
Both Parties come to the understanding that this Memorandum of understanding shall apply for a period of four years from the date of its signing, but expiring at the end of that calendar year. Upon the expiration of this period its validity should be tacitly prolonged for periods of one year unless both Parties agree otherwise.
This memorandum will enter into force on the day that both Parties have fulfilled the conditions necessary under national legislation for its entry into force.
Art. VI.
In case this Memorandum of understanding or the resulting arrangements from the joint work plans mentioned under Art. II., cannot be fulfilled for reasons beyond the control of either Party, this Memorandum of understanding or the arrangements within its framework - as a whole or part - may be terminated or cancelled by one Party upon notification in writing to the other Party.
Done and signed in Geneva in two originals in the English language on June 9th 1999, both texts being equally authentic.
The Minister of Labour,
Family and Social
Affairs of the
Republic of Slovenia
Anton Rop (s)
The Minister
of Social Affairs and
Employment of the
Netherlands
Klaas G. de Vries (s)
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA SOCIALNE ZADEVE IN ZAPOSLOVANJE NIZOZEMSKE
v nadaljevanju podpisnika, sta se
– ob priznavanju vzajemnega interesa za razvijanje prijateljskih odnosov in sodelovanja na področju dela in socialne politike;
– glede na to, da je pomembno s takim sodelovanjem spodbujati gospodarski in socialni razvoj v obeh državah;
– ob priznavanju, da naj bi bilo to sodelovanje tesno povezano s spremembami v Evropski uniji, pri čemer je treba upoštevati pričakovano širitev Evropske unije in pristop Republike Slovenije v prihodnosti;
sporazumela, kot sledi,
1. člen
1. da omogočita vzpostavljanje vezi in spodbujanje medsebojnega sodelovanja pri izmenjavi znanja, izkušenj in strokovnega znanja med podpisnikoma in, kjer je to primerno, med drugimi ustreznimi institucijami na področju dela in socialne politike;
2. da izmenjata informacije in nasvete o politikah, zakonodaji, sistemu, storitvah in praksi upravljanja na teh področjih v svojih državah na državni, regionalni in lokalni ravni;
3. da razvijata sodelovanje med podpisnikoma v širšem okviru medsebojnega sodelovanja na teh določenih področjih:
politika trga dela,
in še zlasti na ključnih področjih, kot so:
– državne politike zaposlovanja v odnosu do evropskih politik,
– institucije na trgu dela,
– ponovni vstop določenih skupin na trg dela,
– statistične metode;
socialna zaščita,
in še zlasti na ključnih področjih reform sistema socialnega zavarovanja;
zdravje in varnost pri delu
in še zlasti na področjih, kot sta:
– spremembe pri subvencijah, davčni organi,
– izvajanje direktiv EU.
4. To sodelovanje bo obsegalo izmenjavo informacij v obliki:
– pisne dokumentacije,
– seminarjev in delavnic,
– vzajemnih posvetovanj strokovnjakov,
– udeležbe na konferencah, organiziranih na ozemlju obeh podpisnikov,
– programov usposabljanja za uslužbence javnih institucij.
5. V okviru programa izmenjav uslužbencev ministrstev bodo iz praktičnih razlogov imeli prednost uslužbenci, ki zadovoljivo obvladajo angleški jezik.
2. člen
Ta memorandum se bo uresničeval s skupaj pripravljenimi in dogovorjenimi dvoletnimi delovnimi načrti v skladu s finančnimi in organizacijskimi možnostmi obeh podpisnikov. Podpisnika sta se sporazumela, da se bosta sestala vsaj enkrat letno ali po potrebi večkrat na ustrezni ravni izmenično v eni in drugi državi, da bi izmenjala informacije in določila posebna področja in vprašanja politik, ki bi se vključila v naslednji delovni načrt.
3. člen
Posebni finančni pogoji glede organizacije zgoraj dogovorjenega sodelovanja bodo določeni v skupaj dogovorjenih dveletnih delovnih načrtih iz 2. člena zgoraj.
Splošni pogoj v tem okviru bo, da vse stroške vedno krije gostujoči podpisnik, razen če ni dogovorjeno drugače na ad hoc podlagi. Podpisnika bosta dodelila finančna sredstva v skladu z veljavnimi postopki, določenimi v notranji zakonodaji obeh držav.
4. člen
Za vsakega uslužbenca, ki sodeluje v tem programu, veljajo ustrezni standardni postopki, ki urejajo vstop na en oziroma drug trg dela.
5. člen
Podpisnika se sporazumeta, da se bo ta memorandum o soglasju uporabljal štiri leta od dneva podpisa, vendar pa preneha veljati ob koncu tistega koledarskega leta. Ob izteku tega roka se njegova veljavnost molče podaljšuje za enoletna obdobja, če se podpisnika ne dogovorita drugače.
Ta memorandum začne veljati z dnem, ko oba podpisnika izpolnita potrebne notranjepravne pogoje za začetek njegove veljavnosti.
6. člen
Če tega memoranduma o soglasju ali dogovorov, ki izhajajo iz skupnih delovnih načrtov, navedenih v 2. členu, ni mogoče izpolniti iz razlogov, na katere podpisnika ne moreta vplivati, lahko podpisnik ta memorandum o soglasju ali dogovore v njegovem okviru v celoti ali delno razveljavi ali odpove, na podlagi pisnega uradnega obvestila, poslanega drugemu podpisniku.
Sestavljeno in podpisano v Ženevi v dveh izvirnikih v angleškem jeziku dne 9. junija 1999, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
Republike Slovenije
Anton Rop l. r.
Minister za socialne zadeve
in zaposlovanje
Nizozemske
Klaas G. de Vries l. r.
3. člen
Za izvajanje tega memoranduma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-02/99-2 (T1).
Ljubljana, dne 30. septembra 1999
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina