Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999

Kazalo

47. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS), stran 593.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN FLAMSKO SKUPNOSTJO TER FLAMSKO REGIJO (BRFLS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 1999.
Št. 001-22-58/99
Ljubljana, 30. aprila 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN FLAMSKO SKUPNOSTJO TER FLAMSKO REGIJO (BRFLS)
1. člen
Ratificira se Pogodba o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo, podpisana v Ljubljani dne 3. septembra 1998.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P O G O D B A O S O D E L O V A N J U
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN FLAMSKO SKUPNOSTJO TER FLAMSKO REGIJO
REPUBLIKA SLOVENIJA
in
FLAMSKA SKUPNOST TER FLAMSKA REGIJA, v nadaljnjem besedilu “Flandrija”
v nadaljnjem besedilu “pogodbenici” sta se,
sklicujoč se na njune prijateljske vezi in skupne vrednote svobode, demokracije, pravičnosti in solidarnosti;
glede na to, da so zgodovinske spremembe ustvarile možnosti za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru v Evropi, na podlagi Ustanovne listine Združenih narodov, načel Helsinške sklepne listine, na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in Pariške listine za novo Evropo;
pozdravljata pogajanja med Republiko Slovenijo in Evropsko Unijo, katerih cilj je polnopravno članstvo v Uniji;
v želji, da bi potrdili obstoječe sodelovanje;
z namenom, da bi to sodelovanje razširili na nova področja, kot so določena s to pogodbo, v kolikor ta spadajo na področja delovanja pogodbenic, da bi prispevali k vzpostavitvi tesnejših vezi med Republiko Slovenijo in Flandrijo,
DOGOVORILI, KOT SLEDI:
1. člen
Pogodbenici krepita sodelovanje na področjih, kot so gospodarstvo, znanost, tehnologija, izobraževanje, kultura, socialna politika, stanovanjska politika, varstvo okolja, regionalno planiranje, infrastruktura, prometna politika, kmetijstvo in živilsko-predelovalna industrija, poklicno usposabljanje in zaposlovanje, turizem, šport, telekomunikacije in politika javnih občil.
V ta namen pospešujeta sodelovanje med institucijami in družbami, ki so dejavne na omenjenih področjih.
Pogodbenici spodbujata izmenjavo izkušenj na področjih tehničnega, tehnološkega in upravnega znanja in izkušenj.
2. člen
Pogodbenici si prizadevata razširiti medsebojne gospodarske odnose.
Spodbujata sodelovanje, zlasti na področjih:
– razvoja gospodarskih struktur,
– priprave programov menedžmenta za menedžerje družb,
– privabljanja naložb in sklepanja poslov skupnih vlaganj,
– prenosa tehnologij in znanja in izkušenj,
– razvoja poslovnih stikov in izvajanja sodelovanja med družbami in institucijami,
– panožnih programov,
– širjenja dvostranske trgovine.
V ta namen pogodbenici pospešujeta izmenjavo menedžerjev in strokovnjakov, ki so specializirani za ustanavljanje struktur za majhne in srednje velike družbe in programov menedžmenta za menedžerje majhnih in srednje velikih podjetij.
3. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave med javnimi in zasebnimi organi na področju osnovnih in uporabnih znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja.
V rednih presledkih določita, kateri sektorji imajo prednost na področju znanstvenega in tehnološkega razvoja.
4. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na kulturnem in družbeno-kulturnem področju. Podpirata prednostne dejavnosti, ki prispevajo h kulturnemu razvoju in širjenju njunih jezikov in kultur v drugi državi.
Podpirata tudi izmenjave na področju umetnosti in s skupnimi močmi varujeta njuno kulturno dediščino.
Nadalje pospešujeta izmenjave na avdiovizualnem področju.
5. člen
Pogodbenici podpirata in pospešujeta sodelovanje v turizmu.
V ta namen pospešujeta izmenjavo strokovnjakov in izmenjavo izkušenj ter informacij o turistični politiki.
6. člen
Pogodbenici podpirata in pospešujeta sodelovanje v športu.
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med športnimi organizacijami, izmenjavo športnih ekip in športnikov in sodelovanje na športnih prireditvah obeh držav.
7. člen
Pogodbenici poglabljata sodelovanje in izmenjave v izobraževanju, usposabljanju in poklicnem usposabljanju.
Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje in stike med univerzami in drugimi izobraževalnimi institucijami.
Spodbujata izmenjavo informacij, izkušenj v poučevanju, strokovnjakov in rezultate raziskav, dokumentacije in publikacij s področja izobraževanja in izmenjave učiteljev, učencev in študentov.
8. člen
Pogodbenici sodelujeta na socialnem področju ter na področju dela in iskanja zaposlitve, še zlasti kar zadeva poklicno usposabljanje, delovna razmerja in pogajanja med sindikati in delodajalci, družinsko politiko, socialno skrbstvo, posebno pomoč mladim, vključevanje invalidov v družbo in skrb za ostarele.
9. člen
Pogodbenici sodelujeta na področju zdravstvenega varstva.
Posebna pozornost se posveča zdravstveni oskrbi, zdravstveni vzgoji in preventivnemu zdravstvenem varstvu.
10. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na področju okolja, razvoja podeželja, regionalnega planiranja, stanovanjske politike, infrastrukture, prometne politike in telekomunikacij.
Pospešujeta izmenjavo znanstvenih, tehničnih in statističnih podatkov ter prenos tehnologije, zlasti glede varstva okolja in sanacije.
11. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave na področju kmetijstva. Spodbujata izmenjavo znanstvenih, tehničnih in statističnih informacij ter tehnologije na omenjenem področju.
12. člen
Na področjih, ki jih zajema ta pogodba, si pogodbenici prizadevata za sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij. V ta namen se lahko obveščata o svojih stališčih in se na splošno posvetujeta.
Pogodbenici sodelujeta v okviru programov mednarodnih organizacij na področjih, omenjenih v 1. členu, ter poudarjata posebne vezi prijateljstva in sodelovanja.
13. člen
Za namen izvajanja te pogodbe, pogodbenici ustanovita Mešano komisijo Slovenija – Flandrija.
Ta komisija se sestaja vsaj vsaki dve leti, izmenično v Sloveniji in v Flandriji.
Mešana komisija lahko zadolži delovne skupine, da organizirajo začasne sestanke v podporo izvajanju delovnih programov.
Vodje obeh delegacij v komisiji se lahko občasno sestajata, da bi razpravljala o izvajanju delovnih programov.
14. člen
Mešano komisijo sestavljajo predstavniki, ki jih imenujeta pogodbenici:
Naloge mešane komisije so:
– priprava in odobritev programov in projektov, ki so načrtovani za bližnjo prihodnost;
– nadzor financiranja programov in projektov, ki izhajajo iz te pogodbe in ga izvajata pogodbenici;
– preverjanje napredka sodelovanja in ocenjevanje njegovih rezultatov;
– usklajevanje prioritet v rednih časovnih presledkih in določanje smernic;
– proučevanje vseh problemov, ki so povezani z izvajanjem, delovanjem in razlago te pogodbe.
15. člen
Ta pogodba začne veljati na dan, ko sta se pogodbenici pisno obvestili, da so bile izpolnjene njune zahteve za začetek veljavnosti te pogodbe.
Ta pogodba se sklene za pet (5) let.
Po tem se samodejno obnavlja za nadaljnja (2) dveletna obdobja. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to pogodbo s predhodnim šest mesečnim (6-mesečnim) pisnim obvestilom drugi pogodbenici.
V primeru odpovedi pogodbenici sprejmeta ukrepe, potrebne za zagotavljanje dokončanja vseh skupnih projektov, ki izhajajo iz te pogodbe.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 3. septembra 1998, v dveh izvirnikih, v slovenskem, nizozemskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. V primeru spora služi angleško besedilo kot podlaga za sporazum.
Za Republiko Slovenijo
Marjan Senjur l. r.
Za Flandrijo
Luc van den Brande l. r.
C O O P E R A T I O N T R E A T Y
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE FLEMISH COMMUNITY AND THE FLEMISH REGION
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
and
THE FLEMISH COMMUNITY AND THE FLEMISH REGION, hereinafter referred to as ˝Flanders˝
hereinafter referred to as “the Parties”,
Drawing on the attachment to their friendly ties of and to the collective values of freedom, democracy, justice and solidarity;
Considering that the historical changes have created possibilities to bring about a just and lasting peace in Europe, based on the Charter of the United Nations and on the principles of the Final Helsinki Act, on the basis of the European Convention of Human Rights and on the Paris Charter for a new Europe;
Welcoming the negotiations between the Republic of Slovenia and the European Union aiming at full membership of the Union;
Wishing to confirm the existing cooperation;
With the intention of extending this cooperation to new areas such as determined in this Treaty, insofar as these are within the scope of the Parties, in order to contribute to establishing closer bonds between the Republic of Slovenia and Flanders;
AGREE AS FOLLOWS:
Article 1
Both Parties shall intensify their cooperation in such fields as economy, science, technology, education, culture, social policy, housing, environmental protection, town and country planning, infrastructure, transport policy, agriculture and agroindustry, vocational training and employment, tourism, sport, telecommunication and media policy.
To this end trey shall promote cooperation between the institutions and companies active in the above-mentioned fields.
Both Parties shall encourage the exchange of experiences in the fields of technical, technological and administrative know-how.
Article 2
Both Parties shall endeavour to extend their mutual economic relations.
They shall encourage cooperation, especially in the fields of:
– developing economic structures,
– creating management programmes for company managers,
– attracting investments and establishing joint-venture deals,
– transferring technology and know-how,
– developing business contacts and bringing about cooperation between companies and institutions,
– sectoral programmes,
– extending bilateral trade.
To this end the Parties shall promote the exchange of managers and experts specialised in establishing structures for small and medium-sized companies and management programmes for SME-managers.
Article 3
Both Parties shall stimulate cooperation and exchanges between public and private bodies in the field of basic and applied scientific research and technology development.
At regular intervals they shall determine which sectors have priority in the field of scientific and technological development.
Article 4
Both Parties shall encourage cooperation and exchanges in the cultural and sociocultural fields. They shall support priority actions contributing to cultural development and the propagation of their respective languages and cultures in the other country.
Moreover, they shall support exchanges in the field of art and join in protecting their common cultural heritage.
Furthermore, they shall promote exchanges in the audio-visual field.
Article 5
Both Parties shall support and promote the cooperation in the field of tourism.
To that end they shall promote the exchange of experts and the exchange of experience and information on tourism policies.
Article 6.
Both Parties shall support and promote the cooperation in the field of sports.
Both Parties encourage cooperation between sports organisations, exchange of sports teams and sportsmen and participation in the sports in both countries.
Article 7
Both Parties shall enhance the cooperation and exchanges in the field of education, training and vocational training.
Both Parties encourage direct cooperation and contacts between universities and other educational institutions.
Both Parties encourage the exchange of information, teaching experience, expert and research findings, documentation and publications from the field of education and exchange of teachers, pupils and students.
Article 8.
Both Parties shall work together in the social field and the field of labour and employment-finding, more specifically as vocational training, labour relations and social bargaining, family policy, social welfare, special youth assistance, social integration of the handicapped and care for the elderly are concerned.
Article 9.
Both Parties shall work together in the field of public health.
Special attention shall be paid to medical care, health education and preventive health care.
Article 10.
Both Parties shall encourage cooperation and exchanges in the fields of environment, rural development, town and country planning, housing, infrastructure, transport policy and telecommunication.
They shall promote the exchange of scientific, technical and statistical information, and also technology transfer, especially regarding environmental protection and rehabilitation.
Article 11.
Both Parties encourage cooperation and exchange in the field of agriculture. The Parties encourage the exchange of scientific, technical and statistical information as well as technology in the above field.
Article 12.
In the fields covered by this Treaty, both Parties shall strive for cooperation in the framework of international organizations. To that end they can inform each other on their respective positions and -more generally- consult each other.
Both Parties shall cooperate in the framework of programmes of international organizations in the fields mentioned in article 1, expressing their special ties of friendship and partnership.
Article 13.
With a view to implementing this Treaty, both Parties shall establish a Mixed Commission Slovenia – Flanders.
This Commission shall meet at least every two years, alternately in Slovenia and Flanders.
The Mixed Commission may have working groups organize interim meetings so as to support the implementation of the working programmes.
The heads of both delegations in the Commission may have interim meetings so as to discuss the implementation of the working programmes.
Article 14.
The Mixed Commission shall consist of representatives appointed by the respective Parties.
The Mixed Commission’s tasks shall be:
– to prepare and approve the programmes and projects planned for the near future;
– to oversee the financing by both Parties of the programmes and projects resulting from this Treaty;
– to verify to what point the cooperation has progressed and to judge its results;
– to adjust the priorities at regular intervals and to determine the line to be pursued;
– to study any problem pertaining to the implementation, operation and interpretation of this Treaty.
Article 15.
This Treaty shall enter into force on the date on which both Parties have notified each other in writing that their respective requirements for entry into force of this Treaty have been complied with.
This Treaty is established for a period of five (5) years.
It shall thereafter be automatically renewed for successive periods of two (2) years. Either Party may, by giving six (6) months notice in writing to the other Party, terminate the Treaty at any time.
In case of termination, both Parties shall take the measures required to guarantee the completion of any joint projects emerging from this Treaty.
Done at Ljubljana, on 3rd September 1998, in two original copies, in the Slovene, Dutch and English languages, the three versions being equally authentic. In case of contest, the English version shall serve as a basis for agreement.
For the Republic of Slovenia
Marjan Senjur, (s)
For Flanders
Luc van den Brande, (s)
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/99-14/1
Ljubljana, dne 22. aprila 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.