Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju (BITZTS), stran 479.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE O ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU (BITZTS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju (BITZTS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-35/99
Ljubljana, dne 31. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE O ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU (BITZTS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 4. februarja 1998.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE O ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Italije, v nadaljevanju imenovani ˝pogodbenici˝, sta se
ob upoštevanju dejstva, da je znanstveno-tehnološko sodelovanje ena od najpomembnejših sestavin dvostranskih odnosov ter pomemben element njihove stabilnosti;
ob upoštevanju pozitivne izkušnje znanstveno-tehnoloških odnosov med državama in priznavanju nujnosti njihove razširitve;
ob upoštevanju dinamike razvoja znanstvenega in tehnološkega znanja ter internacionalizacije znanosti in tehnologije;
z željo, da bi dvostransko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije izvajali v skladu z novimi političnimi, ekonomskimi in socialnimi pogoji, povezanimi predvsem z reformami v Republiki Sloveniji in z mednarodnimi povezovalnimi procesi;
ob priznavanju pomembnosti izboljševanja usklajenosti slovensko-italijanskih odnosov na vseh področjih znanosti in tehnologije
dogovorili naslednje:
1. člen
Pogodbenici bosta - v skladu s svojima zakonodajama in svojimi obveznostmi, izhajajočimi iz mednarodnih sporazumov in konvencij, ki sta jih sklenili, ali iz mednarodnih dogovorov, v katere sta vključeni - spodbujali razvoj znanstveno-tehnološkega sodelovanja na področjih obojestranskega interesa, in sicer na podlagi enakopravnosti in obojestranske koristi.
2. člen
Pogodbenici bosta prispevali k razvoju sodelovanja, predvidenega v 1. členu tega sporazuma, s posebnim poudarkom na naslednjih področjih in ob upoštevanju prednostnih nalog obeh držav na področju znanosti in tehnologije:
– temeljne in uporabne raziskave;
– industrijske raziskave in tehnološke inovacije.
Pogodbenici bosta pripisali poseben pomen področju kmetijskih, prostorskih in okoljevarstvenih ved.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali, kjer bo to potrebno, vzpostavljanje neposrednih znanstveno-tehnoloških stikov ter sklepanje posebnih dogovorov med ministrstvi in ustanovami, univerzami, raziskovalnimi centri in inštituti, znanstvenimi in industrijskimi združenji, podjetji, družbami, drugimi pravnimi in fizičnimi osebami obeh držav. Omenjeni dogovori bodo določali tematiko, postopke, finančne pogoje in druga vprašanja v zvezi s sodelovanjem.
4. člen
Znanstveno-tehnološko sodelovanje v okviru tega sporazuma bo odvisno od razpoložljivih sredstev in bo lahko potekalo v naslednjih oblikah:
– izmenjava strokovnjakov;
– izmenjava znanstveno-tehnoloških informacij;
– prenos znanstveno-tehnološkega znanja in izkušenj;
– znanstveno-tehnološki raziskovalni projekti in druge skupne dejavnosti;
– ustanavljanje skupnih raziskovalnih centrov, laboratorijev ter raziskovalnih skupin itd.;
– organizacija seminarjev, simpozijev in konferenc-razstav na področjih skupnega interesa;
– vsaka druga oblika sodelovanja, o kateri se bosta pogodbenici v prihodnje dogovorili.
Dejavnosti znanstveno-tehnološkega sodelovanja v okviru tega sporazuma bodo vodene in izvajane v skladu z zakoni ter drugimi predpisi in postopki, veljavnimi v obeh državah, in v skladu z obveznostmi, izhajajočimi iz mednarodnih sporazumov in konvencij, ki sta jih sklenili, ali iz mednarodnih dogovorov, v katere sta vključeni.
5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali skupne projekte, ki bi lahko bili v prihodnosti vključeni v evropske in mednarodne programe, ter dejavnejšo udeležbo znanstvenikov in strokovnjakov obeh držav pri njihovem uresničevanju.
6. člen
Določbe o intelektualni lastnini, ustvarjeni ali preneseni med sodelovanjem v okviru tega sporazuma, so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.
7. člen
Slovenska stran imenuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo, italijanska stran pa Ministrstvo za zunanje zadeve kot organa za usklajevanje izvajanja tega sporazuma na državni ravni.
8. člen
S ciljem uresničitve tega sporazuma in preverjanja poteka njegovega izvajanja bosta organa za usklajevanje, omenjena v 7. členu, ustanovila mešano komisijo za znanstveno-tehnološko sodelovanje, katere naloge bodo:
– vzpostavljanje najugodnejših pogojev za izvedbo znanstveno-tehnološkega sodelovanja;
– določanje prednostnih nalog v dejavnostih znanstveno-tehnološkega sodelovanja med državama;
– ocenjevanje stanja in perspektiv znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter izdelava priporočil za izboljšanje mehanizmov za njegovo izvedbo.
Mešana komisija bo sprejela pravilnik o svojem delu in postopkih.
Mešana komisija se bo sestajala izmenično v Republiki Sloveniji in v Republiki Italiji, o datumu sej pa bo dogovorjeno po diplomatski poti.
V obdobjih med sejami se bosta sopredsednika mešane komisije ali njuna predstavnika lahko po potrebi srečala zaradi proučitve problemov v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in zaradi izmenjave informacij o poteku programov, projektov in pobud, ki so v obojestranskem interesu.
Mešana komisija bo lahko po potrebi ustanovila začasne delovne skupine za določena področja znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter povabila strokovnjake za proučevanje posebnih problemov in za izdelavo priporočil v zvezi s tem.
9. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic, izhajajoče iz mednarodnih konvencij, ki sta jih sklenili s tretjimi državami.
10. člen
Nesporazume v zvezi z izvajanjem ali razlago tega sporazuma bosta pogodbenici reševali s pogajanji.
11. člen
Ta sporazum bo začel veljati na dan zadnjega pisnega obvestila pogodbenic o končanih notranjih postopkih, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
Sporazum bo veljal tri leta in se bo molče obnavljal za nadaljnja triletna obdobja.
Vsaka pogodbenica lahko sporazum pisno odpove z odpovednim rokom šest mesecev.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne bo vplivalo na izvajanje že začetih projektov, katerih izvajanje se bo nadaljevalo na dogovorjen način do njihovega dokončanja.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ali njegova sprememba ne bo vplivala na nobeno pravico in obveznost, pridobljeno ali prevzeto v skladu z dogovori, sklenjenimi med organi obeh pogodbenic v okviru tega sporazuma.
12. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije preneha veljati Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije, podpisan v Rimu, 10. julija 1980.
V dokaz tega sta spodaj podpisana predstavnika, pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sklenjen v Ljubljani, dne 4. februarja 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku; obe besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Marinček l. r.
Za Vlado
Republike Italije
Lamberto Dini l. r.
Priloga
Intelektualna lastnina
V skladu s 6. členom tega sporazuma:
Pogodbenici zagotavljata primerno in učinkovito varovanje intelektualne lastnine, ustvarjene v okviru sporazuma in izvedbenih protokolov.
Obravnavo intelektualne lastnine, izhajajoče iz dejavnosti sodelovanja, izvajanih v okviru sporazuma, bodo urejali dogovori med raziskovalnimi ustanovami pogodbenic, ki morajo jamčiti ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Raziskovalni strani bosta postali skupni lastnik intelektualne lastnine, izhajajoče iz sodelovanja, ki poteka po sporazumu.
Znanstvene in tehnološke informacije, ki ne sodijo v lastniško pravico in izhajajo iz dejavnosti, izvajanih v okviru sporazuma, bodo na razpolago raziskovalnima stranema in ne bodo posredovane tretjim brez predhodnega dovoljenja strani, ki da informacije; po potrebi se lahko te informacije dajejo na razpolago tretjim, razen če se raziskovalni strani nista pisno drugače dogovorili.
Pogodbenici se dogovorita, da bosta nemudoma obvestili druga drugo o vsaki spremembi ureditve, ki se nanaša na intelektualno lastnino, prav posebno kar zadeva izume, industrijske modele, nove rastlinske vrste, dela, varovana z avtorskimi pravicami, ter da bosta storili vse za takojšnje varovanje intelektualne lastnine v skladu s svojo veljavno notranjo zakonodajo.
A C C O R D O
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Il Governo della Repubblica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, indicati in seguito come le “Parti Contraenti”:
Considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità;
Considerando l’esperienza positiva delle relazioni scientifiche e tecnologiche in atto tra i due Paesi e riconoscendo la necessità di una loro espansione;
Tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell’internazionalizzazione della scienza e della tecnologia;
Desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme nella Repubblica di Slovenia ed ai processi di integrazione internazionali;
Riconoscendo l’importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-sloveni in tutti i settori della scienza e della tecnologia;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti favoriranno, conformemente alle rispettive legislazioni ed ai loro obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio.
Articolo 2
Le Parti Contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall’Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia:
– Ricerche fondamentali ed applicate;
– Ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche.
Le Parti Contraenti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori delle scienze agrarie, della protezione ambientale e dell’ecologia.
Articolo 3
Le Parti Contraenti favoriranno, dove necessario, l’instaurazione di rapporti tecnologico – scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed enti, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.
Articolo 4
La cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito del presente Accordo sarà soggetta alla disponibilità di risorse e potrà essere attuata nelle seguenti forme:
– Scambio di esperti;
– Scambio di informazioni tecnologico-scientifiche;
– Trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnologico-scientifiche;
– Progetti di ricerca tecnologico-scientifica ed altre attività comuni;
– Costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori e di gruppi di ricerca, ecc;
– Organizzazione di seminari, simposi, e conferenze-esposizioni nei settori di reciproco interesse;
– Ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in futuro dalle Parti Contraenti.
Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito del presente Accordo saranno condotte ed attuate in conformità con le leggi ed altre prescrizioni e procedure in vigore in entrambi i Paesi e con gli obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte.
Articolo 5
Le Parti Contraenti favoriranno i progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali in futuro e la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.
Articolo 6
Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell’Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.
Articolo 7
La Parte slovena nomina il Ministero per la Scienza e la Tecnologia e la Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri quali rispettivi organi coordinatori dell’attuazione del presente Accordo a livello nazionale.
Articolo 8
Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l’andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all’articolo 7 istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica i cui compiti saranno:
– la creazione della condizioni più favorevoli per l’attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;
– la individuazione delle priorità nelle attività di cooperazione tecnologico-scientifica tra i due Paesi;
– la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l’elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione.
La Commissione Mista approverà un regolamento della propria attività e procedure.
La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Italiana in date da concordare per le vie diplomatiche.
Nei periodi fra le sessioni i Co-presidenti della Commissione Mista o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all’attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull’andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.
La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonchč invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.
Articolo 10
Le controversie relative alla attuazione o all’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.
Articolo 11
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica scritta delle Parti Contraenti sull’adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
L’Accordo resterà in vigore per tre anni e sarà tacitamente rinnovato per altri tre anni successivi.
Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l’Accordo con un preavviso di sei mesi.
La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.
La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione, non preguidicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese, stipulate tra organismi delle Parti contraenti nell’ambito del presente Accordo.
Articolo 12
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana cesserà la validità dell’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritto in Roma il giorno 10 luglio 1980.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ljubljana il 4. 2. 1998, in due originali, nelle lingue Slovena e Italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Lojze Marinček m. p.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Lamberto Dini m. p.
Allegato
Proprietà intellettuale
Ai sensi dell’Articolo 6 del presente Accordo:
Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell’ambito dell’Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.
Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell’Accordo sarà regolato dalle intese fra gli Enti di ricerca delle Parti che dovranno garantire un’adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell’Accordo.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell’Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.
Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d’autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/98-16/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.