Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ), stran 463.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BLASKIZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-29/99
Ljubljana, dne 31. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI (BLASKIZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, podpisan v Ljubljani 5. marca 1998.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da bi pospešili sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanju pripomoglo k boljšemu razumevanju in poglobitvi odnosov med državama na različnih ravneh,
odločeni spoštovati načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (v nadaljevanju sporazum),
in se dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si prizadevata bolje spoznati kulturo druge strani in podpirata stike v kulturi in skupne prireditve v vseh oblikah.
2. člen
Sodelovanje na področju znanstvenega raziskovanja in tehnologije se določi s posebnim sporazumom, če bi pogodbenici tako sklenili.
Pogodbenici v skladu s svojimi možnostmi podeljujeta štipendije za študij in strokovno usposabljanje.
3. člen
Pogodbenici olajšujeta učenje jezika, književnosti in zgodovine druge države in v ta namen podpirata sodelovanje učiteljev in študentov na poletnih jezikovnih šolah.
4. člen
Pogodbenici proučita možnosti za vzajemno priznavanje spričeval, univerzitetnih diplom in akademskih naslovov in po potrebi podpišeta poseben sporazum v ta namen.
5. člen
Pogodbenici podpirata nadaljnje izpolnjevanje veljavnih mednarodnih sporazumov o varstvu avtorskih in sorodnih pravic in popularizaciji kulturnih vrednot druge pogodbenice.
6. člen
Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjali knjige in publikacije v zvezi s kulturo, umetnostjo in znanostjo.
Pogodbenici spodbujata razvoj in sodelovanje na področju glasbe, gledališča, opere ter podpirata vzajemno izmenjavo solistov, umetniških skupin in predstav.
Pogodbenici spodbujata organizacijo umetniških in drugih kulturnih razstav ter pomagata pri sprejemanju ustreznih ukrepov v ta namen.
7. člen
Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti in v ta namen pospešujeta neposredno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi institucijami obeh držav na teh področjih.
8. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje in izmenjave med mladinskimi organizacijami obeh držav.
9. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje v telesni vzgoji in športu na podlagi sporazumov, sklenjenih med njunimi pristojnimi organizacijami.
10. člen
Pogodbenici v okviru mednarodnih konvencij, ki so za državi zavezujoči, ter v okviru mednarodnih organizacij, katerih članici sta, spodbujata sodelovanje na področjih, omenjenih v tem sporazumu, ne da bi to vplivalo na pravice in dolžnosti, ki za pogodbenici izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
11. člen
Pogodbenici pripravita izvedbene programe za uresničevanje tega sporazuma in se po posvetovanju odločita o finančnem dogovoru. V skladu s tem sporazumom lahko pristojne organizacije obeh držav za ustrezna področja pripravijo posebne izvedbene programe in sporazume.
12. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranji postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
13. člen
Ta sporazum se sklene za pet let. Po izteku tega obdobja se sporazum samodejno podaljša za nadaljnje petletno obdobje, če ga nobena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom ustreznega obdobja veljavnosti po diplomatski poti pisno ne odpove.
Ob odpovedi tega sporazuma vsak program izmenjave, prireditev ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in še ni končan, ostane veljaven za dogovorjeno obdobje.
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. marca 1998 v dveh izvodih v slovenskem, latvijskem, in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Boris Frlec l. r.
Za Vlado
Republike Latvije
Valdis Birkavs l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION AND SCIENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
Desiring to promote cooperation in the fields of culture, education and science;
Being convinced that such cooperation will contribute to a better understanding and enhancement of relations between the two countries at different levels;
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Paris Charter for a New Europe and the Vienna declaration of the Council of Europe;
Have decided to sign this Agreement on Cooperation in the fields of Culture, Education and Science (hereinafter referred to as “the Agreement”),
and agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall endeavour to acquire a better knowledge of the other Party’s culture and shall support cultural contacts and joint events in all forms.
Article 2
The cooperation in the field of scientific research and technology shall be stipulated in a separate agreement, should both Contracting Parties so decide.
The Contracting Parties shall, within the scope of their means, grant scholarships for study and specialised training.
Article 3
The Contracting Parties shall facilitate the learning of the language, literature and history of the other country and shall, to that end, support the participation of teachers and students in the summer language schools.
Article 4
The Contracting Parties shall study the possibilities for reciprocal recognition of certificates, university degrees and academic titles, and shall sign a special agreement to this effect, if necessary.
Article 5
The Contracting Parties shall support further compliance with valid international agreements concerning the protection of copyrights and neighbouring rights and the popularisation of cultural values of the other Party.
Article 6
The Contracting Parties agree to exchange books and publications concerning culture, art and science.
The Contracting Parties shall encourage the development and cooperation in the field of music, theatre, opera and shall favour the reciprocal exchange of soloists, groups of artists and performances.
The Contracting Parties shall encourage the organisation of art and other cultural exhibitions and assist in taking appropriate measures for this end.
Article 7
The Contracting Parties shall develop mutual cooperation in the fields of culture, education and science and shall, for this purpose promote direct cooperation between the governmental and non-governmental institutions of the two countries in these fields.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage and facilitate cooperation and exchanges between youth organisations of the two countries.
Article 9
The Contracting Parties shall support cooperation in the field of physical culture and sports, on the basis of agreements made between their competent organisations.
Article 10
The Contracting Parties shall encourage, within the international conventions binding upon the two countries as well as within international organisations of which they are members, the cooperation in the fields mentioned in the present Agreement, without affecting the rights and duties deriving for both Parties from other international agreements.
Article 11
The Contracting Parties shall formulate implementation programmes for carrying out the present Agreement and decide on financial arrangement after consultation. In accordance with the present Agreement, relevant organisations of the two countries may work out separate implementation programmes and agreements in respective fields.
Article 12
The present Agreement shall enter into force on the date on which both Contracting Parties have notified each other of the fulfilment of their internal procedures for entry into force of the present Agreement.
Article 13
This Agreement is concluded for a period of five years. After its expiration the Agreement shall be automatically extended for another five-years period as long as neither of the Contracting Parties to this Agreement gives notice of termination in writing through diplomatic channels at least six months before the expiration date of the relevant period of validity.
In case of termination of this Agreement, any exchange programme, event or project carried out on its basis, which has not been completed, preserves its validity for the period for which it was agreed upon.
Done at Ljubljana this 5th day of March 1998, in duplicate in the Slovene, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of
Slovenia
Boris Frlec (s)
For the Government
of the Republic of
Latvia
Valdis Birkavs (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/98-18/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost