Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999

Kazalo

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu (BCZZPM), stran 451.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU NEDOVOLJENEGA PROMETA Z MAMILI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN V BOJU PROTI TERORIZMU (BCZZPM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu (BCZZPM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-38/99
Ljubljana, dne 31. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU NEDOVOLJENEGA PROMETA Z MAMILI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN V BOJU PROTI TERORIZMU (BCZZPM)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju pri zatiranju nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in v boju proti terorizmu, podpisan v Ljubljani dne 22. maja 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU NEDOVOLJENEGA PROMETA Z MAMILI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN V BOJU PROTI TERORIZMU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nadaljevanju “pogodbenici”)
v prizadevanju, da razvijata prijateljske odnose in medsebojno sodelovanje,
sodelujeta pri zatiranju kriminala, zlasti organiziranega kriminala, nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi in v boju proti terorizmu,
upoštevajoč mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na ta področja,
sta se sporazumeli, kot sledi:
1. člen
(1) Pogodbenici bosta v skladu s svojim notranjim pravom sodelovali v boju proti terorizmu, nedovoljenemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi, nedovoljeni proizvodnji, pridobivanju, uvažanju in tranzitu radioaktivnih snovi ter nedovoljenemu prometu z njimi, organiziranemu kriminalu in pri odkrivanju in kazenskem preganjanju teh kaznivih dejanj ter drugih oblik kaznivih dejanj.
(2) Pogodbenici bosta sodelovali zlasti v primerih, ko pride do izvršitve kaznivega dejanja ali do priprave nanj ali do njegovega načrtovanja na ozemlju države ene izmed pogodbenic in ko bodo podatki o njem znani na ozemlju države druge pogodbenice.
2. člen
Pri preprečevanju teroristične dejavnosti si bosta pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom in v skladu z določili tega sporazuma:
a) izmenjevali spoznanja in podatke o načrtovanih ali izvršenih terorističnih akcijah, osebah, ki so v njih udeležene, načinih izvršitve in tehničnih sredstvih, uporabljenih za izvedbo teh akcij,
b) izmenjevali spoznanja in informacije o terorističnih skupinah in njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo ali so že storili kazniva dejanja na ozemlju države druge pogodbenice v njeno škodo ali proti njenim interesom in ki so neizogibne pri preprečevanju kaznivih dejanj, ki resno ogrožajo varnost države.
3. člen
Na področju boja proti nedovoljenemu pridelovanju, proizvajanju, pridobivanju, uvažanju, izvažanju in tranzitu mamil, psihotropnih snovi in njihovih prekurzorjev, proti nedovoljenemu prometu z njimi, kakor tudi proti nudenju pomoči pri takem ravnanju, bosta pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom:
a) sodelovali pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, storjenih v zvezi z nedovoljenim prometom z mamili in psihotropnimi snovmi, in sicer tako, kakor so ta kazniva dejanja opredeljena v Konvenciji Združenih narodov proti prepovedanemu trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi iz leta 1988,
b) izmenjevali informacije o osebah, udeleženih pri nedovoljenem pridobivanju in prodajanju mamil, psihotropnih snovi in njihovih prekurzorjev, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in načinih izvršitve, o krajih izvora in o tem, kamor so mamila, psihotropne snovi in njihovi prekurzorji namenjeni, ter o drugih posebnostih, če je to nujno v boju za preprečitev kaznivih dejanj,
c) izmenjevali informacije o običajnih in novih oblikah nedovoljenega mednarodnega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in njihovimi prekurzorji, kakor tudi druga spoznanja v zvezi z navedenim,
d) izmenjevali informacije o izsledkih kriminalističnih in kriminoloških preiskav, glede nedovoljenega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in njihovimi prekurzorji,
e) izmenjevali vzorce novih mamil in psihotropnih snovi rastlinskega ali sintetičnega izvora,
f) izmenjevali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in njihovimi prekurzorji glede na možnosti njihove zlorabe,
g) izvajali usklajene ukrepe za preprečevanje nedovoljene proizvodnje in transporta mamil, psihotropnih snovi in njihovih prekurzorjev.
4. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri odkrivanju hudih kaznivih dejanj in pri njihovem preprečevanju, zlasti na področju organiziranega kriminala, pri čemer bosta:
a) izmenjevali informacije o storilcih in osebah, udeleženih pri storitvi hudih kaznivih dejanj, o povezanosti storilcev, informacije o organiziranosti skupin storilcev kaznivih dejanj, tipičnem obnašanju posameznih storilcev in skupin, informacije o času, kraju in načinu storitve kaznivih dejanj, o objektih, ki so cilj napadov, o posebnih okoliščinah kršenja kazenskopravnih določil in sprejetih ukrepih, če je to v določenih primerih neizogibno za preprečitev storitve hudih kaznivih dejanj,
b) na zaprosilo izvajali takšne policijske ukrepe, ki so v skladu z notranjim pravom zaprošene pogodbenice,
c) vzajemno nudili kadrovsko, materialno in organizacijsko pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj v skladu s tem sporazumom in z notranjim pravom pogodbenic,
d) izmenjevali informacije in izkušnje o metodah in novih oblikah kaznivih dejanj, ki sežejo čez meje držav pogodbenic,
e) izmenjevali informacije o rezultatih kriminalističnih in kriminoloških preiskav kriminalitete, se medsebojno seznanjali o preiskovalni praksi in delovnih metodah ter sredstvih z namenom njihovega nadaljnega razvijanja,
f) na zaprosilo izmenjavali vzorce stvari ali informacije o predmetu kaznivega dejanja,
g) pošiljali strokovnjake v izobraževalne ustanove druge pogodbenice z namenom pridobivanja višje strokovne ravni znanja, se medsebojno seznanjali s sredstvi, metodami in oblikami boja proti kaznivim dejanjem ter z novimi izsledki na področju preiskav kriminalistične tehnike, metodike in taktike,
h) glede na potrebe v konkretnih preiskovanih primerih organizirali delovna srečanja, povezana s pripravo in izvajanjem usklajenih ukrepov.
5. člen
Sodelovanje med pogodbenicama po tem sporazumu vključuje tudi:
a) izmenjavo informacij o notranjem pravu, ki se nanašajo na predmet sodelovanja po tem sporazumu,
b) izmenjavo informacij o koristih storilcev, pridobljenih s kaznivim dejanjem,
c) izmenjavo informacij o pravni ureditvi in izkušnjah na področju bivanja in gibanja tujcev oziroma z nedovoljeno migracijo,
d) izmenjavo informacij, ki so za drugo pogodbenico pomembne v boju proti nezakonitemu prehajanju državnih meja.
6. člen
(1) Pristojni organi Republike Slovenije, tj. Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance in pristojni organi Češke republike, tj. Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za finance bodo v interesu izvajanja tega sporazuma razvijali neposredno in operativno sodelovanje v okviru svojih nalog in pristojnosti. Konkretna področja, načine in oblike sodelovanja se lahko določijo v izvedbenih protokolih.
(2) Pogodbenici se v 30 dneh od začetka veljavnosti tega sporazuma po diplomatski poti obvestita o kontaktnih mestih, pristojnih za izvajanje tega sporazuma, o njihovih naslovih, telefonskih in telefaks številkah ter drugih povezavah.
(3) Če ni dogovorjeno drugače, izmenjava informacij med pristojnimi organi pogodbenic in njihovimi kontaktnimi mesti poteka v angleškem jeziku.
7. člen
Z namenom zavarovanja izmenjanih osebnih podatkov v okviru sodelovanja pogodbenic, v skladu z notranjim pravom pogodbenic, je treba spoštovati sledeče pogoje:
a) Pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporabi samo v namene in pod pogoji, ki jih določi pogodbenica, ki je podatke izročila.
b) Pogodbenica, ki je podatke prejela, na zahtevo pogodbenice, ki jih je izročila, sporoči informacije o uporabi predanih podatkov in o rezultatih, doseženih z njihovo pomočjo.
c) Osebni podatki se lahko izročajo izključno organom pristojnim za boj proti kaznivim dejanjem, kakor tudi organom odgovornim za boj proti terorizmu, zlorabljanju mamil in psihotropnih snovi ter organiziranemu kriminalu. Izročanje podatkov drugim organom je mogoče samo s soglasjem pogodbenice, ki je podatke izročila.
d) Pogodbenica, ki podatke predaja, je dolžna skrbeti za pravilnost izročenih podatkov, kakor tudi za to, ali je izročitev nujna in smotrna. Pri tem je treba spoštovati notranje pravo države druge pogodbenice, s katerimi je lahko izročanje podatkov omejeno. Če bo dodatno ugotovljeno, da so bili izročeni nepravilni podatki ali podatki, ki ne bi smeli biti izročeni, je potrebno o tem takoj obvestiti pogodbenico, ki je podatke prejela. Le-ta mora potem nepravilne podatke popraviti, če pa je šlo za podatke, ki ne bi smeli biti izročeni, jih mora uničiti.
e) Osebi, o kateri naj bi bili ali so bili podatki izročeni, morajo biti na njeno zahtevo izročene informacije, ki so o njej na razpolago, ter o nameri njihove uporabe. Dolžnost za njihovo izročitev ni dana, če se presodi, da z zakonom določeni interes o neizročitvi takih informacij prevladuje nad interesom upravičene osebe za njihovo izročitev. Drugače se ravna pravica upravičene osebe do izročitve o njej obstoječih podatkov po notranjem pravu pogodbenice, na ozemlju katere se informacije zahtevajo.
f) Pogodbenica, ki podatke izroča v skladu s svojim notranjim pravom, pri njihovi predaji določi tudi veljavne roke za izbris podatkov. Ne glede na te roke je treba sporočene podatke izbrisati, če ne bodo več potrebni. Pogodbenica, ki jih je izročila, mora biti obveščena o izbrisu predanih podatkov in o razlogih za ta izbris. V primeru prenehanja veljavnosti tega sporazuma se morajo vsi podatki, ki so bili sprejeti, uničiti.
g) Pogodbenici morata voditi evidenco o izročanju, prevzemanju in brisanju osebnih podatkov.
h) Pogodbenici morata sporočene osebne podatke učinkovito varovati pred neupravičenim dostopom do njih in pred njihovim neupravičenim spreminjanjem ali objavljanjem.
8. člen
(1) Vsaka pogodbenica zagotovi zaupnost informacij, ki jih je izročila druga pogodbenica, v primeru, da imajo te informacije po notranjem pravu druge pogodbenice zaupni značaj in so kot take izrecno označene.
(2) Posredovanje izročenega gradiva in podatkov tretjim državam je možno samo s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki jih je izročila.
9. člen
Z namenom ocenjevanja sodelovanja po tem sporazumu lahko pristojni organi pogodbenic organizirajo srečanja izmenoma na ozemlju Republike Slovenije in Češke republike.
10. člen
Vsaka pogodbenica lahko prošnjo za pomoč ali sodelovanje deloma ali v celoti odkloni, če meni da bi ugoditev prošnji lahko ogrozila suverenost, varnost ali drug bistveni interes države, ali če bi bilo to v nasprotju z njenim notranjim pravom ali obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.
11. člen
Ta sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb, na katere sta vezani Republika Slovenija in Češka republika.
12. člen
(1) Ta sporazum začne veljati 30 dni od dneva izmenjave diplomatskih not, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadarkoli odpove s pisnim obvestilom po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati 6 mesecev od dneva prejema takega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 22. maja 1998 v dveh izvirnikih, v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Za Vlado Češke republike
Cyril Svoboda l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/98-12/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v češkem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.