Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999

Kazalo

26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHGS), stran 445.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO (BBHGS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBGHS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-39/99
Ljubljana, dne 31. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
1. člen
Ratificira se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisan v Sarajevu dne 7. novembra 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
– z namenom, da vzpostavita, razvijata in utrdita dolgoročno gospodarsko sodelovanje na načelih enakopravnosti in obojestranske koristi,
– prepričani, da je ta sporazum primerna in trajna podlaga za gospodarsko sodelovanje med državama,
– ob spoštovanju prakse in pravil mednarodnega trga in ob popolnem upoštevanju pravil mednarodnega prava
SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:
1. člen
Pogodbenici na vzajemni podlagi podpirata in olajšujeta nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med državama in v skladu s svojima zakonodajama in določbami tega sporazuma omogočata različne oblike gospodarskega povezovanja med subjekti obeh držav ter sporazumno preprečujeta morebitne ovire pri tem sodelovanju.
Pogodbenici ustvarjata razmere za graditev gospodarskih odnosov, ki bodo temeljili na mednarodno priznanih načelih prostega pretoka ljudi, blaga in kapitala.
2. člen
Pogodbenici obravnavata druga drugo kot državo z največjimi ugodnostmi za blago in storitve, ki izvirajo z njunih ozemelj, in sicer glede carin in drugih dajatev z enakim učinkom, ki se plačujejo ob uvozu in izvozu, glede načina plačil ter glede vseh predpisov in formalnosti pri uvozu in izvozu.
Prejšnja določba se ne nanaša na:
a) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica odobrila ali jih bo odobrila kakšni sosednji državi z namenom olajšanja trgovine in obmejnega prometa v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki zavezujejo eno ali drugo pogodbenico;
b) ugodnosti, ki sta jih pogodbenici priznali ali jih bosta priznali tretjim državam na osnovi udeležbe v carinski uniji in/ali območju proste trgovine in/ali sporazumih o regionalnem povezovanju.
3. člen
Ob nenadni in zelo občutni neuravnoteženosti v trgovinski menjavi, ki lahko škoduje uspešnemu uresničevanju tega sporazuma, se pogodbenici posvetujeta v okviru Skupne komisije, da bi preučili težave, ki so se pojavile, in da bi se čim bolj zagotovilo normalno uresničevanje tega sporazuma.
4. člen
Pogodbenici si v skladu z mednarodnimi sporazumi in svojimi predpisi medsebojno pomagata pri organiziranju sejmov, specializiranih razstav in propagandnih akcij.
Pogodbenici se strinjata, da na podlagi svojih predpisov oprostita plačila carine in drugih dajatev pri uvozu naslednjega blaga:
a) reklamno gradivo, brezplačni vzorci iz druge pogodbenice in predmeti, ki se dobijo v drugi pogodbenici na tekmovanjih, razstavah in drugih prireditvah;
b) blago za sejme in razstave, ki ni namenjeno prodaji.
5. člen
Medsebojna menjava blaga in opravljanje storitev potekata na podlagi pogodb, sklenjenih med gospodarskimi subjekti pogodbenic, ki so registrirani za opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti po veljavnih predpisih pogodbenice, v kateri imajo sedež.
Pogodbenici se strinjata, da v skladu s svojimi predpisi omogočata in olajšujeta opravljanje poslov, kot so kompenzacijski posli, barterski posli, posli dodelave, predelave in obdelave itd. med subjekti pogodbenic.
6. člen
Pogodbenici se strinjata, da prevoz blaga med pogodbenicama in tranzit blaga prek njunih ozemelj ob opravljanju izvoza ali uvoza blaga s tretjimi državami poteka v skladu s sporazumom o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu in v skladu s protokoli, ki sta jih pogodbenici sklenili, ter drugimi mednarodnimi sporazumi na področju prometa, ki veljajo za pogodbenici.
7. člen
Vsa plačila med pogodbenicama po tem sporazumu se opravljajo v prosti konvertibilni valuti ali na kakršen koli način, ki je uveljavljen v mednarodni bančni praksi, na podlagi dogovora med zainteresiranimi partnerji in ob upoštevanju pravne ureditve pogodbenic.
Za namene tega sporazuma se za prosto konvertibilno valuto iz prvega odstavka tega člena šteje valuta, ki je konvertibilna po pravilih Mednarodnega denarnega sklada.
8. člen
Pogodbenici si prizadevata, da v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata in pospešujeta sodelovanje ter nudita pomoč tudi na naslednjih področjih:
– gospodarska zakonodaja,
– odnosi z mednarodnimi trgovinskimi, finančnimi in drugimi ustanovami,
– strokovno izobraževanje in šolstvo,
– statistika,
– carinsko sodelovanje,
– telekomunikacije,
– standardizacija,
– varstvo intelektualne in industrijske lastnine,
– fitosanitarno in veterinarsko sodelovanje.
9. člen
Pogodbenici se strinajata, da v najkrajšem možnem času začneta s pogajanji za sklenitev sporazuma o ureditvi vseh medsebojnih premoženjskopravnih odnosov.
10. člen
Pogodbenici na podlagi skupnih interesov pospešujeta medsebojne gospodarske odnose, posebno z višjimi oblikami poslovnega sodelovanja in nudenja pomoči v naslednjih gospodarskih dejavnostih:
– rudarstvo in metalurgija,
– kovinskopredelovalna industrija,
– industrija nekovin,
– gradbeništvo in gradbena industrija,
– kemična in gumarska industrija,
– farmacevtska industrija,
– gozdarstvo in lesnopredelovalna industrija,
– tekstilna industrija,
– usnjarska in obutvena industrija,
– kmetijska, živilska in tobačna industrija,
– elektroenergetika, elektroindustrija in procesna industrija,
– informatika in upravljanje proizvodnje,
– transport in komunikacije, PTT-promet in elektronski mediji,
– turizem,
– obrt.
V skladu s prvim odstavkom tega člena pogodbenici spodbujata medsebojni prenos znanja, tehnologije in kapitala v omenjenih gospodarskih dejavnostih, še zlasti v prostih conah oziroma prostih carinskih conah pogodbenic.
11. člen
Pogodbenici skupaj preučita možnosti za vzpostavitev območja proste trgovine ob upoštevanju določb Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 in Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, in v ta namen čimprej začneta pogajanja.
V skladu s prvim odstavkom tega člena pogodbenici sprejmeta ukrepe za vzpostavitev območja proste trgovine in določita pravila o poreklu blaga iz pogodbenic.
O sprejetih ukrepih se pogodbenici medsebojno uradno obveščata.
Pogodbenici se strinjata, da bosta spoštovali načela uravnotežene medsebojne menjave in se s posredovanjem Skupne komisije posvetujeta o predlogih ukrepov za njeno uravnoteženje v skladu s predpisi pogodbenic.
12. člen
Pogodbenici sodelujeta pri obnovi in gradnji industrijskih in infrastrukturnih objektov v Bosni in Hercegovini.
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina v okviru Skupne komisije preučita možnosti za sodelovanje pri financiranju investicijskih projektov, ki so v interesu obeh pogodbenic.
13. člen
Vsaka od pogodbenic se zavezuje, da ne bo izvažala blaga v drugo pogodbenico po dumpinških ali subvencioniranih cenah na način, ki škodljivo vpliva na lokalno proizvodnjo druge pogodbenice.
Če država uvoznica ugotovi, da je bilo blago države izvoznice prodano na njen trg po dumpinških ali subvencioniranih cenah, ima država uvoznica pravico sprejeti ustrezne ukrepe v skladu s pravili in postopki, predvidenimi v Sporazumu o izvajanju VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 in Sporazumu o subvencijah in izravnalnih ukrepih.
14. člen
S tem sporazumom se ustanovi Skupna komisija, katere namen je spremljanje uresničevanja tega sporazuma, preučevanje težav, ki nastajajo ob njegovem izvajanju, in dajanje predlogov pogodbenicama o nadaljnji širitvi in pospeševanju dvostranskih gospodarskih odnosov.
Skupna komisija se sestaja enkrat na leto, po potrebi na zahtevo ene izmed pogodbenic, na ozemlju Republike Slovenije ali Bosne in Hercegovine.
Skupna komisija predvsem:
– preučuje stanje medsebojne letne menjave in oblikuje predloge ukrepov za njegovo izboljšanje in uravnoteženje,
– ocenjuje uresničevanje tega sporazuma in daje priporočila za dosego njegovih ciljev,
– zagotavlja izmenjavo informacij o spremembah predpisov pogodbenic,
– preučuje možnosti za gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama in predlaga ukrepe za njegov razvoj.
Vsaka pogodbenica imenuje predsedujočega za svoj del Skupne komisije.
15. člen
V primeru spora med pogodbenicama v zvezi s tolmačenjem ali izvajanjem tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta, da si bosta prizadevali za sporazumno reševanje spornih vprašanj.
16. člen
Vsaka od pogodbenic lahko pisno predlaga spremembe in dopolnitve tega sporazuma.
17. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti na podlagi drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih pogodbenici podpisali ali jih bosta podpisali.
18. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove veljavnost tega sporazuma, s tem da drugo pogodbenico po diplomatski poti obvesti o odpovedi. V tem primeru sporazum preneha veljati po izteku šestmesečnega roka, potem ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi sporazuma.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na izpolnjevanje pogodb in drugih aktov, sklenjenih oziroma sprejetih v skladu z določbami tega sporazuma.
19. člen
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sklenjeno v Sarajevu dne 7. 11. 1997 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako verodostojna.
Za Republiko Slovenijo
Marjan Senjur l. r.
Za Bosno in Hercegovino
Hasan Muratović l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/98-20/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.