Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5235. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 16813.

Na podlagi 51. in 62., člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Vransko na 13. seji dne 25. 11. 1999 s sklepom št. 112 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, v nadaljevanju besedila: pomožni objekti, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del.
II. POMOŽNI OBJEKTI
2. člen
Kot pomožne objekte je potrebno obravnavati, objekte in posege v prostor, ki izboljšujejo bivalne pogoje stanovanjske dejavnosti, poslovne dejavnosti, kmetijske in ljubiteljske dejavnosti.
Pomožni objekti morajo biti postavljeni na funkcionalnem zemljišču osnovnih objektov.
Za pomožne objekte se štejejo:
1. pri enostanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25 m2,
– pergola in nadstrešek nad dostopom oziroma nadvozom do objekta, nad balkoni in terasami; do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– sončni kolektorji in dimniki,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje stopnice zasteklitev balkonov, do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30 m2, ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– drvarnica, deponija za kurivo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m, razen, če ni drugače določeno v prostorsko določenih aktih,
– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5 m3, odstranitev objektov in naprav do 30m2 ter do višine 3 m,
– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 10 m2, ob upoštevanju okolje varstvenih zahtev;
2. pri objektih, namenjenih upravljanju kmetijske dejavnosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, in orodja do maksimalne višine slemena 6 m ter maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– tipski silosi za shranjevanje živilske krme z atestom do maksimalne prostornine 90 m3,
– leseni kozolec za sušenje krme, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– leseni dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50 m2,
– manjši objekti, do maksimalne tlorisne površine 25 m2, ob upoštevanju okolje varstvenih predpisov,
– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do maksimalne tlorisne površine 50 m2 in maksimalne višine slemena 6 m, če način postavitve ne zahteva statične presoje,
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do višine 2 m;
Pri drugi točki drugega člena tega odloka je potrebno vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del priložiti dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna enota;
3. pri več stanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo,
– oblikovanje, postavitev zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celo zgradbo,
– ureditev prostora za smetnjake.
K strokovni rešitvi prve in druge alineje, 3. točke tega odloka je potrebno dobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem;
4. poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30 m2, ob upoštevanju predhodnega urbanističnega mnenja o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska urbanistična služba;
5. drugi pomožni objekti:
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15 m2, na točkovnih temeljnih, potrebno soglasje čebelarske družine,
– manjša gnojišča, kapnice in zajetja pitne vode za največ tri koristnike zajetja,
– lesene lope za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtičkarjem do maksimalne tlorisne površine 5m2, ob upoštevanju predhodnega mnenja pristojne občinske službe ter na podlagi skice investitorja,
– mikrourbana oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni panoji, opozorilne table, spominska obeležja, skulpture in manjši sakralni objekti, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve, ob upoštevanju predhodnega mnenja pristojne občinske službe,
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in drugih ureditev,
– asfaltiranje občinskih cest, v primerih ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo,
– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča.
III. OMEJITVE
3. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti in z njimi ne smejo biti prizadeti in zakoniti interesi drugih oseb.
Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje, ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja.
5. člen
Odmik posameznih pomožnih objektov
Odmik posameznega pomožnega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnih pogojih soseda oziroma mejaša, ki so razumni in jih je možno v razumnem roku tudi rešiti, pa je odmik lahko tudi manjši.
S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5 m) do sosednje parcele 1,5 m.
Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti takšen, da postavitev le teh ne ovira normalne uporabe zemljišča ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku križišča.
6. člen
Skupna površina pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 35 m2 razen pri postavitvi pomožnih objektov (silosov, kozolcev in dvojnih kozolcev ter strojne lope za garažiranje kmetijske mehanizacije) v sklopu kmetije.
Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami.
IV. NADZOR
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe v skladu z veljavnimi zakoni:
– Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS,
– Prometni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – enota Žalec,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– Inšpekcijske službe Občine Vransko.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/013-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost