Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5233. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000, stran 16812.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/96, 45/97 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 11. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
– prihodki                      218,124.000
– odhodki                      218,124.000
----------------------------------------------------------------
b) Račun financiranja
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
1. Neto zadolžitev preteklega leta          11,956.000
2. Odplačilo dolga                   2,940.000
Neto zadolžitev                    9,016.000
----------------------------------------------------------------
3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot letna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredtva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Vitanje je odgovoren župan Občine Vitanje.
Župan lahko pooblasti za izvrševanje proračuna podžupana, tajnika ali drugega višjega upravnega delavca občinske uprave.
8. člen
V nujnih primerih lahko o uporabi sredtev rezerv odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo v višini 10% lastnih prihodkov sprejetega proračuna v proračunskem letu.
Odplačilo glavnice in obresti v letu zadolževanja ne sme preseči 5% prejetih lastnih prihodkov sprejetega proračuna.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 062-02-11/99-05
Vitanje, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost