Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999

Kazalo

4813. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 15005.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odl. US, 18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 68/96) se v 11. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– spričevalo o poklicni maturi ali zaključnem izpitu po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;”
2. člen
V 12. členu se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
“Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika teh programov.
Če se kandidat vpiše v maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se zanj v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo, če se vpiše po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, pa le maturitetno spričevalo.”
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če za vpis v študijski program ustreza maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo o zaključnem izpitu ali več različnih spričeval, se v izbirnem postopku upošteva tisto, ki je za kandidata ugodnejše.”
4. člen
V 20. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
“Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v junijskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje zaključnih izpitov.”
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Kandidati, ki so končali srednjo šolo do roka za prijavo na razpis, pošljejo spričevalo o poklicni maturi ali spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prvo prijavo na razpis. Za kandidate, ki so maturo opravili od leta 1995 naprej, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center.”
V petem odstavku se za besedama “spričevalo o” dodajo besede “poklicni maturi ali”.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
“Podatke iz spričeval o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), ki si jih kandidati pridobijo na gimnazijah v Republiki Sloveniji, visokošolski prijavno-informacijski službi na podlagi soglasja kandidata sporočijo te gimnazije, in sicer do roka, določenega z razpisom za vpis.”
5. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za kandidate, ki iz opravičljivih razlogov opravijo maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v jesenskem roku, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ali spričevala o zaključnem izpitu visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do 20. septembra.”
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo “maturo” dodajo vejica in besedi “poklicno maturo”.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-88/99
Ljubljana, dne 6. decembra 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.

AAA Zlata odličnost