Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999

Kazalo

4811. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 15004.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet in zveze
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/99) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se:
– pri cestni relaciji Razdrto–Rožna dolina prva vrstica »G1-12 Razdrto–Ajdovščina–Selo« nadomesti z novo, ki se glasi:
»G1-12 Razdrto–Ajdovščina (obvoznica)–Selo«;
– cestna relacija Slovenska Bistrica–Ormož (Most čez Dravo) v celoti spremeni in se glasi:
»– Slovenska Bistrica–Ormož–MP Središče ob Dravi:
G1-2 Sl. Bistrica–Hajdina–Ptuj–Ormož (obvoznica)–MP Središče ob Dravi«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prepoved iz prejšnjega člena je na cestah oziroma odsekih cest iz prvega odstavka tega člena, kjer je ob vozišču posebna prometna površina, ki jo uporabljajo za vožnjo počasna vozila, podnevi v času prepovedi po tej površini dovoljena vožnja traktorjev.«
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se:
– v 15. točki besede: »ki ga s pisno odredbo odredi sanitarni inšpektor« nadomestijo z besedami »ki ga s pisno odredbo odredi ali opravi Veterinarski zavod Slovenije«;
– doda nova 16. točka, ki se glasi: »16. za prevoz hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki«;
– doda nova 17. točka, ki se glasi: »17. za prevoz svežega rezanega cvetja«;
– doda nova 18. točka, ki se glasi: »18. za prevoz gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe gradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS)«.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212/2-221/52-99
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Soglašam!
Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

AAA Zlata odličnost