Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4477. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti, stran 13814.

Občinski svet občine Vransko je na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/99), ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), na 12. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi in rekonstrukciji občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti, katero v večinskem deležu financira Občina Vransko, v nadaljevanju besedila občinske javne ceste.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev uporabnikov na novo zgrajene ali rekonstruirane občinske javne ceste, ki so in bodo v lasti Občine Vransko in jih bo upravljala gospodarska javna služba za vzdrževanje občinskih javnih cest.
3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine Vransko na predlog strokovnih služb Občine Vransko.
4. člen
Za graditev in rekonstrukcijo občinskih javnih cest morajo bodoči uporabniki sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti novih ali rekonstruiranih občinskih javnih cest, dve tretjini pa financira Občina Vransko, kot lastnica občinskih javnih cest, v skladu s potrjenim letnim planom graditve in rekonstrukcije cest v proračunu Občine Vransko.
5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Vransko kot bodoče lastnice občinskih javnih cest potrdi Občinski svet občine Vransko. Občina Vransko in bodoči uporabniki morajo skleniti pisne pogodbe o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pisni pogodbi se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo kakor, tudi, višina stroškov, nastalih zaradi zbiranja denarja. Odplačilo mora biti zaključeno pred koncem investicijskih del.
7. člen
Sredstva, zbrana na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Vransko. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbirana.
8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev občinskih javnih cest v enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila prispevka za nove priključke ali rekonstrukcijo teh na javne občinske ceste, kolikor je njihov delež sofinanciranja enak ali večji od višine navedenega prispevka.
9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in rekonstrukcijo obstoječih priključkov mora uporabnik Občini Vransko plačati razliko med prispevkom za sofinanciranje in polno višino prispevka.
10. člen
Uporabniki, ki bi v času graditve in rekonstrukcije cest lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju enotretjinskega deleža in to iz kakršnihkoli razlogov niso storili, se lahko priključijo na občinske javne ceste, po končanih investicijskih delih, če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije, povečan za 15% vrednosti investicije.
11. člen
Uporabniki, iz 10. člena tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku povečanem za 15% poravnati vse do takrat zapadle obroke in podpisati enako pogodbo, kot ostali uporabniki. Preostale obroke plačujejo v enaki višini kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest, iz opravičenih razlogov niso mogli sofinancirati enotretjinske investicije se lahko na ceste priključijo pod pogojem, da v celoti in v enkratnem znesku poravnajo vrednost svojega deleža investicije.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini kot ostali uporabniki.
14. člen
Kot uporabniki, ki bi lahko sodelovali pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi, ki imajo na področju izvajanja investicij zgrajene objekte in so lastniki, posestniki ali imetniki objektov, ki potrebujejo priključke na občinske javne ceste, podpisana pogodba zavezuje tudi njihove pravne naslednike.
15. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije odloča Občinski svet občine Vransko za vsak primer posebej.
16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način, določen v 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka, so prihodek proračuna Občine Vransko in jih ta lahko porabi za dodatna dela pri investiciji, za zagotavljanje enotretjinskega deleža financiranja investicije in za reševanje lokalne prometne situacije na tistem območju, kjer investicija poteka.
17. člen
Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest ne zajema graditve priključkov na te ceste. Te morajo v celoti financirati uporabniki.
18. člen
Priključek na javne občinske ceste izvede upravljalec javnih občinskih cest na podlagi potrdila Občine Vransko o plačanih prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu občinskih javnih cest in stroških ureditve priključka. Priključke na občinske javne ceste lahko izvede le uradno registrirana firma za tako dejavnost ob ustreznem nadzoru. Stroške nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
19. člen
Pravica Občine Vransko, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priključitev na občinske javne ceste je trajna, obveznost plačila deleža sofinanciranja graditve in rekonstrukcije cest, velja 10 let od dneva zaključka graditve ali rekonstrukcije cest.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/012/99
Vransko, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost