Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4463. Odlok o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica, stran 13784.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 - spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 - odločbe US), 17., 18., 85., 86., 87. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/99 – odločba US) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se v Občini Sevnica določa: prometna ureditev v naseljih; delo na cestah v naseljih; način gonjenja in vodenja živine; odvoz nepravilno parkiranih vozil; postavitev naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo; odvoz izločenega vozila; postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih; dodatni tehnični in drugi ukrepi za varnost otrok, pešcev in kolesarjev; odvoz počitniških prikolic in zapuščenih vozil; odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije; omejitev vožnje kandidatov za voznika v času prometnih konic; območje umirjenega prometa; območje za pešce in območje omejene hitrosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določata zakon o varnosti cestnega prometa in zakon o javnih cestah.
3. člen
(pomen nazivov upravnih organov v tem odloku)
Posamezni nazivi upravnih organov v tem odloku imajo naslednji pomen:
– organ Občinske uprave občine Sevnica, pristojen za promet in pooblaščen opravljati naloge, določene s tem odlokom, je v nadaljevanju odloka: občinski organ,
– organ Občinske uprave občine Sevnica, pristojen za komunalni nadzor – redarska služba, je v nadaljevanju odloka: pooblaščena oseba.
II. PROMETNA UREDITEV V NASELJIH
4. člen
(namen poglavja)
S tem poglavjem se z namenom zagotovitve nemotenega in varnega poteka prometa določa prometna ureditev na javnih prometnih površinah v naseljih na območju Občine Sevnica.
Javne prometne površine po tem odloku so: ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, urejene pešpoti ter vse druge javne poti in druge prometne površine, ki jih kot javne določa zakonodaja.
Sprejeta prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
5. člen
(pristojnosti občinskega sveta)
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih občinski svet z odredbo določi:
– prednostne in stranske ceste,
– enosmerne ulice,
– slepe ulice,
– zaprte ulice za ves ali samo za določeno vrsto prometa,
– potek dostave blaga,
– cone brezplačnega parkiranja in cone parkiranja proti plačilu ter višino parkirnine,
– postavitev fizičnih ovir,
– druge zadeve lokalnega pomena v zvezi s prometnim režimom v naseljih.
6. člen
(opredelitev javnih parkirnih prostorov)
Javni parkirni prostori v naseljih na območju Občine Sevnica so splošni in posebni.
Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.
7. člen
(splošni parkirni prostori)
Voznik na splošni parkirni prostor lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor določen.
Če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s prometno signalizacijo omejeno na določen čas, mora voznik čas prihoda označiti s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki stoji na parkirnem prostoru.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
8. člen
(posebni parkirni prostori)
Posebni parkirni prostori so:
– varovani parkirni prostori, na katerih je parkiranje ob plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkiranih vozil,
– rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti,
– rezervirani parkirni prostori za potrebe avtošol,
– postajališča avto taxi vozil,
– drugi posebni parkirni prostori, ki so kot taki določeni s predpisi ali odločbo občinskega organa.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Prometna signalizacija mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovoljenega parkiranja in druga obvestila.
Na posebnih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori namenjeni za čas, ki je za to določen.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
9. člen
(določitev posebnih parkirnih prostorov)
Posebne parkirne prostore na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti določi z odločbo občinski organ.
Stroški signalizacije teh prostorov gredo v breme uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni za parkiranje intervencijskih vozil in vozil invalidnih oseb.
Parkirni prostor za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem času uporabljajo kot splošni urejeni javni parkirni prostori.
10. člen
(vzdrževanje, škoda, parkirnina, najemnina)
Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javnem parkirnem prostoru.
Za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno. Za uporabo posebnih parkirnih prostorov plačujejo vozniki najemnino.
Višino parkirnine in višino najemnine za posamezna parkirišča, določi s sklepom župan Občine Sevnica.
11. člen
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.
Občinski organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik tovornega vozila oziroma avtobusa, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
12. člen
(posebna uporaba javnih prometnih površin)
Na trgih, pločnikih in podobnih javnih prometnih površinah, je dovoljeno:
– občasno postavljanje prodajnih stojnic,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacija zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev.
Dovoljenje za posebno uporabo javnih prometnih površin izda občinski organ.
Soglasje za izvedbo športne ali druge prireditve na cesti, če se prireditev ali z njo povezana preusmeritev prometa odvija na občinskih cestah, izda občinski organ.
V primeru zapore občinske ceste, zaradi prireditev, se uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
13. člen
(prepovedi na in ob občinskih cestah)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je na in ob občinskih cestah prepovedano graditi objekte, posaditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete, s katerimi bi se zmanjšala preglednost cestnega telesa.
Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov ob občinskih cestah je 0,7 metra v višino od voziščne površine. Glede preglednosti ceste, se uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica.
Na občinskih cestah je tudi prepovedano:
– odvajati na cesto vodo, odplake, gnojnico ter druge tekočine,
– puščati na cesti ali na pločnikih sneg ali led, ki pada ali zdrsne na cesto ali pločnik,
– ovirati odtekanje vode s ceste,
– dosipavanje zemlje in peska na cestne bankine,
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto oziroma z njimi ravnati tako, da lahko pomastijo cesto,
– puščati ali metati na cesto kakršnekoli predmete, ki onesnažujejo cesto in
– drugo, kar bi lahko poškodovalo cesto ali bi zmanjšalo preglednost ceste in s tem ogrozilo nemoten in varen promet ter drugo, kar je predpisano v odloku o občinskih cestah v Občini Sevnica.
Prepovedi smiselno veljajo tudi za ostale javne prometne površine.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
III. DELO NA CESTAH V NASELJIH
14. člen
(priglasitev dela na cestah v naseljih)
Pred pričetkom gradbenih del mora izvajalec pridobiti pri občinskem organu dovoljenje za delo na cestah v naseljih.
K vlogi za pridobitev dovoljenja mora izvajalec priložiti:
– ustrezno gradbeno oziroma projektno dokumentacijo,
– dokument, ki opredeljuje kraj izvajanja gradbenih del,
– dokument, ki opredeljuje čas trajanja gradbenih del,
– dokument, ki opredeljuje določitev postavitve predpisane prometne signalizacije, zaradi ovir, ki bodo nastale zaradi dela na cestah v naseljih, s katero bo zagotovljen varen promet.
Na zahtevo občinskega organa mora izvajalec dopolniti vlogo v obsegu kot to zahteva občinski organ.
Ta postopek se uporablja tudi za dela ob cestah v naseljih, če vplivajo na cestni promet.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
15. člen
(sprememba prometne ureditve)
Če je zaradi varnosti cestnega prometa potrebno spremeniti prometno ureditev, mora izvajalec del označiti oviro in urediti promet s semaforji, drugo ustrezno prometno signalizacijo ali s posebej usposobljenimi delavci izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Ti delavci morajo nositi oranžne površnike z odsevnimi trakovi in napisom »cestna služba« in pri urejanju prometa uporabljati predpisane znake.
V primeru zapore občinske ceste, zaradi izvajanja del, se uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec del, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
16. člen
(označitev oseb pri delu na cestah v naseljih)
Osebe, ki izvajajo dela na cestah v naseljih, ki niso popolnoma zaprte za promet, morajo nositi oblačila, ki so vidna na večjo razdaljo, ponoči pa dodatno označena s posebnimi odsevnimi materiali ali telesi.
17. člen
(ureditev gradbišča)
Gradbišča na in ob občinskih cestah v naseljih je potrebno urediti tako, da bo ob dežju onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju vozil iz gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je potrebo odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne stori, to takoj na njegove stroške stori vzdrževalec občinskih cest.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec del, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba izvajalca del pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
IV. NAČIN GONJENJA IN VODENJA ŽIVINE
18. člen
(gonič, vodič, jezdec)
Gonič, vodič ali jezdec živali je oseba, ki goni žival oziroma čredo ali pa vodi žival, namenjeno vleki, prenosu tovora ali jo jaha.
19. člen
(udeležba živali na občinskih cestah)
Domače živali (psi, mačke, drobnica ali večje živali), ki lahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom.
Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišče občinskih cest smejo uporabljati le, če je tako določeno s prometnim režimom na teh cestah.
En vodič lahko vodi največ tri vprežne ali jezdne živali v navezi.
Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo čredo.
Živali je treba goniti ali voditi tako, da drugi udeleženci v cestnem prometu niso ovirani. Spremljati jih mora primerno število goničev ali vodičev.
Žival je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
Gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in kolesarskih poteh je prepovedano.
Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko cesto.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jezdec, gonič ali vodnik oziroma lastnik živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
20. člen
(označevanje živali ali črede)
Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo čreda ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj in ob strani z lučmi ali odsevniki. Označbe morajo biti nameščene tako, da jih udeleženci v cestnem prometu, katerim so namenjene, pravočasno opazijo.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gonič ali vodič živali oziroma črede, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
21. člen
(čiščenje občinskih cest)
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti, da bo občinska cesta po gonjenju in vodenju živali ali po jezdenju po občinski cesti, ostala čista kakršnihkoli nesnag.
Če te živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi počistiti.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec oziroma lastnik živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
V. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
22. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Vozilo je nepravilno parkirano, če je parkirano:
– na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom,
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge,
– v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča,
– v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu,
– na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet,
– na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,
– na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m,
– na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem pasu,
– na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale,
– na vozišču ceste, razen če je prometni režim urejen drugače,
– na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
– na cestah v naseljih z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v isto smer,
– na označenem parkirnem prostoru za invalide,
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– na zelenicah in v parkih,
– pred vhodom v stavbo ali garažo oziroma na dovozu do stavbe,
– na posebnem parkirnem prostoru,
– na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti ipd.),
– na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve,
– na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi prostori tako, da onemogočajo izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
23. člen
(odreditev odvoza)
Pooblaščena oseba na kraju samem odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz vozil (pajek). Kopija odredbe oziroma odločba se vroči lastniku vozila. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika. Pred začetkom naložitve vozila, je le-ta tega potrebno fotografirati in opisati stanje vozila (predvsem že obstoječe vidne poškodbe).
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani vozilo potem, ko je bila izdana odredba o odvozu vozila in pozvan izvajalec, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno vozilo ni odpeljalo.
24. člen
(izročitev kopije odredbe)
Fizični ali pravni osebi (v nadaljevanju: izvajalec), s katero je sklenjena pogodba o odvozu, prevzemu, hrambi, varovanju, vračanju in prodaji nepravilno parkiranih vozil, pooblaščena oseba izroči kopijo odredbe, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe.
V pogodbi se dogovorijo tudi cene, na katere daje ob vsaki spremembi soglasje župan.
25. člen
(dejavnost izvajalca)
Izvajalec opravlja dejavnost na zato določenem in urejenem prostoru. Poslovni objekt mora biti vidno označen z imenom podjetja, urnikom poslovanja oziroma izdaje vozil.
Izvajalec vodi evidenco o odvozu, ki mora vsebovati: registrsko oznako – če jo vozilo ima, tip vozila, številko šasije – če jo vozilo ima, stanje vozila, barvo vozila, lokacijo odvoza, uro in dan odvoza.
Izvajalec zagotavlja celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
26. člen
(prevzem vozila, stroški)
Izvajalec je dolžan na zahtevo lastnika oziroma uporabnika vozila proti plačilu stroškov izročiti vozilo. Pri prevzemu vozila se vpiše v evidenčno knjigo: datum in uro prevzema ter kdo je prevzel vozilo (prevzemnik se mora izkazati na podlagi osebnega dokumenta).
Prevzemniku vozila se zaračunajo stroški hrambe in odvoza na podlagi kopije odredbe odvoza vozila. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki poleg zakonsko predpisane vsebine vsebuje še: ime in priimek prevzemnika, datum prevzema vozila, datum izdaje vozila, strošek prevoza in hrambe vozila, podpis prevzemnika.
Cenik odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.
VI. POSTAVITEV NAPRAVE, S KATERO SE PREPREČI ODPELJATI NEPRAVILNO PARKIRANO VOZILO
27. člen
(odreditev)
Če pooblaščena oseba ugotovi, da je vozilo parkirano v nasprotju z veljavno zakonodajo in tem odlokom, le-ta lahko odredi, da se na tako vozilo postavi naprava, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo (v nadaljevanju: lisica).
28. člen
(postopek odreditve)
Pooblaščena oseba mora z obvestilom o prekršku obvestiti voznika, da je njegovo vozilo nepravilno parkirano.
Z odredbo se odredi postavitev lisice, ki onemogoča nadaljnjo vožnjo. Pooblaščena oseba mora z odredbo tudi seznaniti voznika o postopku odstranitve in plačilu stroškov postavitve in odstranitve lisice.
Odredbo pooblaščena oseba nalepi na steklo voznikovih vrat. Če tega stekla vozilo nima, se odredba o postavitvi lisice zatakne na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem za brisalko stekla oziroma drugo primerno vidno mesto na vozilu.
S tem se šteje, da je odredba vročena vozniku.
Pooblaščena oseba mora vsako nepravilno parkirano vozilo, na katero se postavi lisica, fotografirati. Na odredbi zabeleži stanje vozila.
29. člen
(postavitev lisice)
Lisica se postavi praviloma na eno od koles vozila, če je le mogoče na sprednje levo kolo. Šteje se, da je vozilo priklenjeno, ko je lisica postavljena na vozilu in zaklenjena.
30. člen
(odstranitev lisice, odvoz)
Lisica se z nepravilno parkiranega vozila odstrani v času obratovanja pooblaščene osebe. Obratovalni čas in kraj plačila morata biti označena na odredbi. Lisica je lahko postavljena na vozilu dva dni, dan namestitve se ne šteje v ta rok. Po izteku tega roka, se vozilo odstrani iz prostora, kjer je bilo parkirano.
Na podlagi odredbe o odvozu, ki jo izda pooblaščena oseba, vozilo odstrani na varovan prostor fizična ali pravna oseba, s katero župan sklene pogodbo.
V primeru odvoza se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o odvozu nepravilno parkiranih vozil.
Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika vozila.
31. člen
(poravnava stroškov s strani voznika)
Pooblaščena oseba mora v roku, ki ne sme biti daljši od ene ure, odstraniti lisico z vozila, kolikor voznik predhodno poravna stroške postavitve in odstranitve lisice pooblaščeni osebi. Enourni rok se šteje od trenutka, ko voznik pooblaščeni osebi dokaže s potrdilom, da je plačal stroške.
32. člen
(določitev višine stroškov)
Stroške za eno postavitev in odstranitev lisice in za vsak naslednji dan uporabe lisice, določi s sklepom župan Občine Sevnica ob začetku leta.
33. člen
(delno plačilo stroškov)
Če pride voznik k vozilu med postopkom postavitve lisice na vozilo, mora voznik plačati 50% stroškov za eno priklenitev.
34. člen
(odstranitev vozila)
Voznik mora po odstranitvi lisice z vozila takoj odstraniti vozilo. Koliko tega ne stori, se lisice ponovno namestijo na vozilo.
35. člen
(namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisice)
Vsako namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisice, se lastniku ali najemniku vozila zaračuna odškodnina v višini njene dvakratne nabavne vrednosti na dan poškodovanja, uničenja ali odtujitve. Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katerega je bila postavljena lisica.
36. člen
(takojšnji odvoz)
Kolikor je vozilo parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti lisico, pač pa se za takšno vozilo odredi odvoz po določbah tega odloka o odvozu nepravilno parkiranih vozil.
VII. ODVOZ IZLOČENEGA VOZILA
37. člen
(pristojnost odreditve)
Izločitev vozila odredi policist v skladu z določili 218. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
38. člen
(odvoz izločenega vozila)
Za izločeno vozilo, za katerega obstaja nevarnost, da se pomanjkljivost ne bo odpravila v roku iz prvega odstavka 219. člena zakona o varnosti cestnega prometa (najkasneje v 24 urah), pooblaščena oseba odredi odvoz.
Za postopek odvoza se smiselno uporabljajo določbe za odvoz zapuščenih vozil.
VIII. POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH OGRAJ ZA PEŠCE NA NEVARNIH MESTIH
39. člen
(pristojnost in vzdrževanje)
Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih odredi občinski organ.
Zaščitne ograje vzdržuje fizična ali pravna oseba, s katero župan Občine Sevnica sklene pogodbo.
IX. DODATNI TEHNIČNI IN DRUGI UKREPI ZA VARNOST OTROK, PEŠCEV IN KOLESARJEV
40. člen
(pristojnost)
Dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu, odredi občinski organ.
X. ODVOZ POČITNIŠKIH PRIKOLIC IN ZAPUŠČENIH VOZIL
41. člen
(prepoved opustitve)
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj.
V nadaljevanju vse, kar je predpisano za zapuščena vozila, velja tudi za ostala vozila in predmete in prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila.
42. člen
(odreditev odvoza)
Pooblaščena oseba odredi odvoz zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah. Pritožba ne zadrži izvršitve odvoza.
43. člen
(izvajalec)
Odvoze opravlja fizična ali pravna oseba, s katero župan Občine Sevnica sklene pogodbo. V pogodbi se določijo tudi cene, na katere daje ob vsaki spremembi soglasje župan Občine Sevnica.
44. člen
(postopek)
Pooblaščena oseba mora najprej ugotoviti lastnika in mu odrediti odstranitev vozila na njegove stroške.
Če lastnik v 5-dnevnem roku od vročitve odredbe ne odstrani vozila, po predhodnem obvestilu lastniku pooblaščena oseba odredi odstranitev na stroške lastnika.
V primeru, ko pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, vozilo označi s posebno nalepko o odstranitvi vozila, na kateri mora biti zaporedna številka, datum, grb Občine Sevnica in napis »POSTOPEK ZA ODVOZ«.
O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi mora pooblaščena oseba sestaviti zapisnik ki mora vsebovati:
– dan, uro in lokacijo najdbe vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– registrsko številko (če jo ima),
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– če je vozilo poškodovano se v zapisnik navedejo še drugi podatki, ki so potrebni za identifikacijo lastnika vozila,
– fotografijo vozila,
– datum opozorila lastniku vozila,
– lokacijo hrambe vozila,
– opis odvoza vozila.
Najkasneje po preteku desetih dni hrambe zapuščenega vozila je fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za odvoz z Občino Sevnica, dolžna pozvati lastnika zapuščenega vozila, da le-to prevzame proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastnika, da bo vsaka nadaljnja storitev – hramba, bremenila lastnika in da se šteje, da se lastnik zapuščenega vozila, po preteku 30 dni hrambe odpoveduje lastništvu in se vozilo lahko proda na javni dražbi.
Fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za odvoz z Občino Sevnica, ima pridržano pravico na odpeljanih vozilih, dokler ni plačan odvoz.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, pooblaščena oseba razglasi najdbo z oglasom na oglasni deski Občine Sevnica ali na drug krajevno običajen način. V razglasu se tudi navede, da po preteku 30 dni, zaradi opustitve, postane lastnik vozila Občina Sevnica. Zapuščeno vozilo se sprejme v hrambo z dnem objave oglasa, in sicer za 30 dni.
Kolikor se v tem času lastnik ne javi ali noče poravnati vseh nastalih stroškov, se zapuščeno vozilo proda ali uniči. Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno mnenje. Opuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše vrednosti, pa uniči. Šteje se, da je vozilo manjše vrednosti, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe, presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila.
Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo ceno, bremeni Občino Sevnica.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila, kolikor je le-ta znan, v nasprotnem primeru pa bremenijo Občino Sevnica.
45. člen
(površina v zasebni lasti)
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na površinah v zasebni lasti (na skupnih funkcionalnih, kmetijskih, gozdnih, stavbnih ipd. zemljiščih), se za odstranitev smiselno uporabljajo določila tega poglavja. Postopek se uvede na zahtevo pristojne osebe po stanovanjskem zakonu oziroma lastnika zemljišča.
46. člen
(kazenska določba)
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki je lastnica zapuščenega vozila.
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnica zapuščenega vozila, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
XI. ODSTRANITEV UNIČENE, POŠKODOVANE, IZRABLJENE ALI NEUSTREZNO POSTAVLJENE PROMETNE SIGNALIZACIJE TER POSTAVITEV NOVE SIGNALIZACIJE
47. člen
(pristojnosti)
Odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije odredi občinski organ.
Za postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije, se uporabljajo določila odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica.
48. člen
(vzdrževanje prometne signalizacije)
Za redno vzdrževanje prometne signalizacije ter opremo ulic, cest in trgovin z drugimi napravami, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa po tem odloku, skrbi občinski organ, ki pa lahko sklene pogodbo ali podeli koncesijo fizični ali pravni osebi.
49. člen
(postavitev neprometnih znakov)
V naseljih Občine Sevnica je dovoljeno postavljati neprometno signalizacijo le z dovoljenjem občinskega organa. Dovoljenje mora vsebovati: mesto postavitve, obliko, velikost in vsebino neprometne signalizacije.
Neprometne znake, postavljene v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odstrani pristojna služba, ki jo določi občinski organ na stroške stranke.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
XII. OMEJITEV VOŽNJE KANDIDATOV ZA VOZNIKA V ČASU PROMETNIH KONIC
50. člen
(pristojnost)
Omejitev vožnje kandidatov za voznika v času prometnih konic po potrebi odredi občinski organ.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična ali pravna oseba - avtošola, ki ravna v nasprotju s sprejeto odredbo, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.
XIII. OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA
51. člen
(pojem)
Območje umirjenega prometa je del ceste, cesta ali del naselja, ki je namenjeno predvsem gibanju pešcev in kot tako označeno s prometno signalizacijo.
V območju umirjenega prometa imajo prednost pešci.
Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.
V območju umirjenega prometa so prepovedane prireditve na cestah, v katerih so udeležena motorna vozila.
52. člen
(določitev območja)
Območje umirjenega prometa določi občinski svet z odredbo. Odrejeno območje umirjenega prometa se označi s predpisano prometno signalizacijo.
XIV. OBMOČJE ZA PEŠCE
53. člen
(pojem, določitev)
Območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno izključno pešcem. V območjih za pešce lahko vozijo tudi kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev (otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca), vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev. Drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija.
Območje za pešce določi občinski svet z odredbo. Odrejeno območje za pešce se označi s predpisano prometno signalizacijo.
XV. OBMOČJE OMEJENE HITROSTI
54. člen
(pojem, določitev)
Območje omejene hitrosti je naselje ali del naselja, ki je zaradi gostote prometa pešcev in njihove varnosti, potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h. Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
Območje omejene hitrosti določi občinski svet z odredbo. Odrejeno območje omejene hitrosti se označi s predpisano prometno signalizacijo.
55. člen
(omejitev hitrosti na državni cesti)
Zaradi zagotavljanja nemotenega in varnega prometa lahko občinski organ predlaga upravljavcu državne ceste omejitev največje dovoljene hitrosti in določitev posebne prometne ureditve na državni cesti v naselju ter sprejme enake ukrepe za pomembnejše občinske ceste v naselju.
XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
56. člen
(nadzor državnih organov)
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojni inšpekcijski organi in policija.
57. člen
(pooblastila komunalnega nadzora - redarske službe)
Občinski organ, zaradi zagotavljanja nemotenega in varnega prometa, ki je predpisan z zakonom in tem odlokom ter ostalimi predpisi, sprejetimi na podlagi tega odloka, izvršuje naloge komunalnega nadzora - redarske službe (v odloku: pooblaščena oseba), ki so:
– opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in izvaja ukrepe, ki so določeni z zakonom in odlokom ter drugimi predpisi, sprejetimi na podlagi tega odloka,
– v skladu z zakonom in odlokom izreka denarne kazni na kraju prekrška,
– v skladu s tem odlokom podaja predloge za uvedbo postopka o prekršku,
– obvešča o nepravilnostih policijo in druge pristojne inšpekcijske organe,
– v skladu z odlokom izdaja odredbe o odvozu nepravilno parkiranega vozila in o namestitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo,
– v skladu z odlokom izdaja odredbo o odvozu počitniških prikolic in zapuščenih vozil,
– predlaga odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije.
58. člen
(pobiranje denarnih kazni)
Pooblaščena oseba lahko na kraju samem izterja denarno kazen oziroma izda račun, na podlagi katerega se plača kazen.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane denarne kazni prihodek občinskega proračuna.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(uveljavitev sedanjega prometnega režima)
Z uveljavitvijo tega odloka se v Občini Sevnica na javnih prometnih površinah uveljavi prometni režim kot je sedaj določen in zaznamovan s prometno signalizacijo.
60. člen
(izdajanje aktov)
Z vsemi splošnimi in posamičnimi akti, ki se izdajo na podlagi tega odloka se seznanja pristojne inšpekcijske organe in policijo.
61. člen
(izdelava posamičnih aktov)
V treh mesecih od uveljavitve tega odloka, se izdelajo obrazci odredbe za odvoz nepravilno parkiranega vozila, o postavitvi lisice z obvestilom o prekršku, za odvoz izločenega vozila, za odvoz zapuščenega vozila in obrazec nalepke o odstranitvi zapuščenega vozila.
62. člen
(pooblastilo fizični ali pravni osebi)
Župan lahko s sklenitvijo pogodbe ali podelitvijo koncesije odda posamezne naloge, ki so v tem odloku v pristojnosti pooblaščene osebe, fizični ali pravni osebi, in s tem prenese vsa pooblastila, ki jih ima po tem odloku pooblaščena oseba.
63. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 38/89 in Uradni list RS, št. 37/90).
64. člen
(začetek veljavnosti tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0005/99
Sevnica, dne 27. oktobra 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost