Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4459. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o., stran 13781.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 16., 86., 89., 90. in 91. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Občan Občine Puconci, št. 4/97) je Občinski svet občine Puconci na izredni seji dne 4. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.
1. člen
Naslov odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Vita d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/99) se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja PÜNGRAD d.o.o.«
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Puconci s sedežem v Puconcih 80, 9201 Puconci (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javno komunalno podjetje PÜNGRAD d.o.o.., kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.
3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Firma podjetja je: PÜNGRAD javno komunalno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: PÜNGRAD javno podjetje d.o.o.
Sedež podjetja: Bodonci 7, 9265 Bodonci.«
4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: PÜNGRAD javno komunalno podjetje d.o.o.«
5. člen
Spremeni se tretji odstavek 4. člena tako, da se glasi:
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
A 01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
CB/14.210  Pridobivanje gramoza in peska,
E/40.200  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
E/41.000  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F/45.110  Rušenje objektov in zemeljska dela,
F/45.120  Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
F/45.210  Splošna gradbena dela,
F/45.220  Postavljanje ostrešij in krovska dela,
F/45.230  Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,
F/45.240  Hidrogradnja in urejanje voda,
F/45.250  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
F/45.310  Električne inštalacije,
F/45.320  Izolacijska dela,
F/45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
F/45.340  Druge inštalacije pri gradnjah,
F/45.410  Fasaderska in štukaterska dela,
F/45.420  Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
F/45.430  Oblaganje tal in sten,
F/45.440  Soboslikarska in steklarska dela,
F/45.450  Druga zaključna gradbena dela,
F/45.500  Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
      upravljalci strojev,
G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
I/60.230  Drug kopenski potniški promet,
I/60.240  Cestni tovorni promet,
I/63.110  Prekladanje,
I/63.210  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
K/70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/74.201  Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
      meritve in kartiranje,
K/74.202  Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje,
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
      svetovanje,
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.400  Oglaševanje,
K/74.700  Čiščenje stavb,
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
O/90.001  Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih
      odpadkov,
O/90.003  Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/90.004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
O/90.005  Druge dejavnosti javne higiene,
O/93.030  Pogrebna dejavnost.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2,500.000 SIT in ga zagotavlja Občina Puconci s svojim vložkom, ki se vplača v celoti v denarju ob ustanovitvi.«
7. člen
V 23. členu se besedilo javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o. spremeni tako da se glasi: »javnega komunalnega podjetja PÜNGRAD d.o.o.«
8. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-5/99
Puconci, dne 4. novembra 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost