Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4458. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999, stran 13781.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 74/98 in 59/99), 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 9. seji dne 4. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999
1. člen
2. člen odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999 (Uradni list RS, št. 53/99) se spremeni tako, da glasi:
“Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 1999 je določen v skupni višini 3.816,451.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini        3.551,451.000 SIT
– odhodke v višini         3.780,758.000 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– povečanje kapitalskih deležev    17,000.000 SIT
c) v računu financiranja
– zadolževanje v višini       265,000.000 SIT
– odplačilo kredita v višini     18,693.000 SIT
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 229,307.000 SIT je primanjkljaj, ki bo skupaj s sredstvi, potrebnimi za odplačilo kredita v znesku 18,693.000 SIT in sredstvi potrebnimi za povečanje kapitalskega deleža v višini 17,000.000 SIT pokrit z zadolževanjem proračuna v višini 265,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del odloka.“
2. člen
17. člen odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka besedilo “in Osnovna šola Drska v višini 100 mio SIT“ spremeni v “ter Osnovna šola Drska in Osnovna šola Šmihel v višini 100 mio SIT“.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 1999.
Št. 015.05-9/1999-1200
Novo mesto, dne 4. novembra 1999.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boris Dular l. r.

AAA Zlata odličnost