Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4446. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko, stran 13756.

Na podlagi drugega odstavka 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na 8. redni seji dne 5. 11. 1999 sprejel
P R O G R A M
priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko
1. UVOD
Občina Kidričevo je v letu 1997 sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenega v letu 1996, katerega sestavni del je tudi prostorska zasnova za območje prestavljene trase glavne ceste Slovenska Bistrica-Hajdina pri naselju Pragersko, skladno z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega ter srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Obvoznica Pragersko je vključena v Nacionalni program AC v Republiki Sloveniji.
2.1. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta
Naročnik lokacijskega načrta in z njimi povezanimi strokovnimi podlagami je:
Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v RS d.d., Celje, cesta XIX. Divizije 4. Investitor posega v prostor DARS d.d. bo za obvoznico Pragersko in z njo pogojene rekonstrukcije in prilagoditve obstoječih cest in drugega infrastrukturnega omrežja, zagotovil strokovne podlage, idejni projekt, poročilo o vplivih na okolje in lokacijski načrt.
2.2. Zakonske podlage za pripravo lokacijskega načrta
Pri izdelavi lokacijskega načrta naj bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 32/93),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter na njegovi osnovi v letih 1994, 1995 in 1996 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi),
– navodilo o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Pri pripravi lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednjo plansko dokumentacijo:
– dolgoročni plan SRS za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90),
– srednjeročni družbeni plan SRS za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 72/95),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenega v letu 1996.
Strokovna gradiva, ki jih je treba pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta so:
1. geodetsko topografski načrt izdelan v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS ter druge geodetske podlage izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85).
2. Idejni projekt obvoznice Pragersko.
3. Geološko geotehnično poročilo.
4. Posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), predvsem pa:
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta,
– potrebne vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice in ureditve strug površinskih voda in hudournikov,
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev na okolje (vplivi na zrak, vodo, zemljo in živalski svet ter ostale sestavine v okolju), kjer se smiselno upošteva 55. in 56. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja s prikazom osončenja posameznih objektov in izvore prekomernega hrupa z ukrepi za njegovo preprečitev in sanacijo,
– rešitev v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin (razmestitev vegetacijskih prvin, posege v obstoječe krajinske strukture s prikazom sprememb in končnega stanja, ureditve odprtega prostora v grajenih strukturah).
5. Poročilo o vplivih na okolje.
3. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3.1. Gradiva za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka lokacijskega načrta
Izdelovalec lokacijskega načrta bo pripravil gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo mora vsebovati kratek opis posega z ustrezno grafiko.
3.2 Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k predlogu lokacijskega načrta
Organi in organizacije, ki morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo ter kasneje soglasje na predlog lokacijskega:
1. Geoplin, Ljubljana, Cesta Ljubljanskih brigad 11, 1000 Ljubljana,
2. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, izpostava Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva 26, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
7. Slovenske železnice Ljubljana, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
8. Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
9. Komunalno podjetje Slovenska Bistrica,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
12. Občina Kidričevo, Ul. B. Kraigherja 25, 2325 Kidričevo,
13. Občina Slovenska Bistrica,
14. Občina Rače-Fram.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev oziroma soglasja se upošteva, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3 Izdelava osnutka lokacijskega načrta
Na podlagi izdelanih podlag in pridobljenih pogojev organov in organizacij navedenih v predhodnem poglavju bo izdelovalec lokacijskega načrta pripravil osnutek lokacijskega načrta v vsebini, ki ustreza zahtevam veljavne zakonodaje in mora vsebovati najmanj:
a) osnutek odloka o lokacijskem načrtu:
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor v obravnavanem območju,
– pogoji glede komunalnega urejanja območja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji cestnega objekta in naprav, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane trase ceste na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnosti etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi oziroma se jim spremeni namembnost v času gradnje,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta;
b) tekstualni del:
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občin,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo obvoznice,
– opis obvoznice in njen vpliv na obstoječe objekte in naprave,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za njegovo delovanje ter prestavitve in prilagoditve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvo,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji določenih organov in organizacij;
c) Poročilo o vplivih na okolje (v nadaljevanju: PVO)
d) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin republiškega in občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– prikaz širšega območja lokacijskega načrta v M 1:25000 ali 1:50000 in pregledni situacijski načrt v M 1:5000 vključujoč namensko rabo prostora (karte iz predloga sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov),
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000 ali 1:2000 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– tehnične rešitve (trase, priključkov, objektov, deviacij),
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, okolje varstvene, vodnogospodarske rešitve in ureditve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v M 1:1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristični prečni profil in normalni vzdolžni profil priključnih ramp,
– načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880.
4. POSTOPEK SPREJEMANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Kidričevo in mu predlagal, da potrdi osnutek ter ga posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
4.2. Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Kidričevo organizirala javno obravnavo na sedežu občine oziroma lokalne skupnosti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na primeren način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava občine Kidričevo zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku lokacijskega načrta.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec lokacijskega načrta strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb bo na predlog župana odločal Občinski svet občine Kidričevo. Občinska uprava bo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih občinski svet ni sprejel posredovala obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso sprejeti.
4.4. Priprava usklajenega predloga lokacijskega načrta
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnavane bo izdelovalec osnutka lokacijskega načrta dopolnil v predlog lokacijskega načrta. V času priprave usklajenega predloga lokacijskega načrta bodo pridobljena soglasja k lokacijskemu načrtu pristojnih organov in organizacij, navedenih v tem programu priprave.
Predlog lokacijskega načrta mora vsebovati enake sestavine kot osnutek lokacijskega načrta s tem, da se bo poleg ostalih vsebin v tekstualni del namesto pogojev vključi soglasja organov in organizacij določenih v tem programu priprave ter v grafični del doda tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa oziroma objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt in za zakoličenje gradbenih parcel.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasje k predlogu lokacijskega načrta
Na predlog lokacijskega načrta bo izdelovalec lokacijskega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij. V primeru, da kdo od organov oziroma organizacij o izdaji soglasja ali mnenja ne bo odločil v 30 dneh po prejemu vloge, se bo štelo, da s predlogom lokacijskega načrta soglaša.
4.6. Sprejem odloka o lokacijskem načrtu
Župan bo usklajen predlog lokacijskega načrta s pridobljenimi soglasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu svetu občine Kidričevo, ki ga sprejme z odlokom, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o lokacijskem načrtu začne veljati, ko ga sprejmejo vse občine, preko teritorija katerih predviden poseg poteka.
5. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Roki za pripravo lokacijskega načrta:
– pridobitev pogojev k osnutku lokacijskega načrta v času priprave idejnega projekta,
– priprava osnutka lokacijskega načrta, 30 dni po zaključku idejnega projekta, strokovnih podlag in PVO,
– obravnava in določitev osnutka lokacijskega načrta na občinskem svetu,
– javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta traja 1 mesec po sprejemu osnutka na občinskem svetu,
– v času javne razgrnitve se opravi javna obravnava osnutka lokacijskega načrta,
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave – v 20 dneh po zaključku javne razgrnitve,
– Občinski svet občine Kidričevo zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– na podlagi stališč občinskega sveta se osnutek lokacijskega načrta dopolnjen v predlog lokacijskega načrta pripravi v 20 dneh,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga lokacijskega načrta,
– Občinski svet občine Kidričevo sprejme odlok o lokacijskem načrtu,
– odlok se objavi v Uradnem listi RS.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravo prostorske dokumentacije financira DARS d.d., izdelovalec lokacijskega načrta je podjetje URBIS d.o.o. Maribor, koordinator poteka postopka sprejemanja lokacijskega načrta na Občini Kidričevo pa je na podlagi pogodbe UMARH d.o.o., Ulica 5. Prekomorske 7, 2250 Ptuj.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/99-8-49
Kidričevo, dne 8. novembra 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost