Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4439. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice, stran 13748.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
1. člen
1. Uvod
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice (v nadaljevanju: PUP), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave PUP ter sredstva, potrebna za pripravo PUP.
Občina Jesenice je v letu 1998 za območja naselij oziroma vasi Plavški Rovt, Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec, Javorniški Rovt, Potoki, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Smokuč, Rodine, Breg in Vrba sprejela odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98), in sicer za celotno izvenmestno območje takratne Občine Jesenice, ki sta ga predhodno urejala dva odloka iz leta 1991 z različno zasnovo.
Postopek priprave in sprejemanja predmetnega PUP poteka istočasno in se usklajuje s postopkom priprave in sprejema PUP za mesto Jesenice.
2. člen
2. Razlogi za pripravo PUP
a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov občine
Odlok o PUP za podeželje v Občini Jesenice bo obravnaval uskladitev PUP s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice, določenih s programom priprave, ki ga je sprejel župan Občine Jesenice dne 15. 2. 1999.
b) Uskladitev meje Občine Jesenice po ločitvi Občine Žirovnica
c) Uskladitev z zakonodajo, ki vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor
Med razlogi, ki narekujejo potrebo po pripravi PUP so tudi spremembe zakonodaje na področjih poselitve, varstva okolja, urejanja prostora, kmetijskih zemljišč, varstva naravne in kulturne dediščine ter druga področja.
d) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve PUP, je v postopku priprave odloka potrebno preveriti tudi nekatera vsebinska določila PUP, za katere praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti in dvomi o ustreznosti (npr. problematika razpršene gradnje, oblikovanje ter gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč, določila o velikosti gradbene parcele, odmik od posestnih meja, posegi na fasadah in zunanjem izgledu večstanovanjskih hiš, preverjanje zaščitenih in zavarovanih objektov in območij in načina urejanja...).
Glede na to, da se mnoga merila in pogoji v odloku PUP za podeželje v Občini Jesenice enotna in da se je občina, za katero veljajo PUP, konec leta 1998 razdelila na dve občini, je iz vsebinskih vidikov in v izogib formalnim zapletom ter lažjega dela smiselno pripraviti nov PUP za območja, ki so ostala v Občini Jesenice in se ne urejajo s PUP za mesto Jesenice.
Zaradi navedenega je potrebno, da se odlok o PUP uskladi s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plan Občine Jesenice, prilagodi najnovejši zakonodaji in v nekaterih točkah v odlok vključi bolj jasne in decidirane opredelitve oziroma jih postavi na novo. Podlaga za tak akt so obstoječa gradiva ter sedaj veljavni odlok ob upoštevanju potrebnih sprememb in dopolnitev.
3. člen
3. Osnove za pripravo
3.1. Naročnik in izdelovalec PUP
Naročnik in investitor PUP je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla občina upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti,
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, tudi tisti ki veljajo za posamezne sestavine ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega dela (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v fazi osnutka, predloga in končnega elaborata PUP.
V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi PUP so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U. V. G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98),
– kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica - strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998,
– dokumentacija CRPOV za vasi pod Golico,
– rezultati urbanistične delavnice CRPOV za vasi pod Golico; september 1999,
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85 in 2/87),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve, energetska zasnova...).
Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo posebne strokovne podlage, ki vsebujejo zlasti:
– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbene dokumentacije;
– analizo značilnosti in posebnosti posameznih območij, ki lahko pomenijo osnovo za nadaljnje urejanje ter analizo problemov in neskladij v prostoru, ki narekujejo sanacijo oziroma preureditve, predvsem tistih področij in elementov, ki pri bodočem urejanju prostoru predstavljajo omejitve in pogoje;
– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je potrebno razrešiti v PUP, hkrati s podajo predloga strokovnih rešitev; z obvezno obravnavo proučitve problematike razpršene gradnje.
4. člen
4. Priprava PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom izdelave osnutka PUP podati mnenja ali pogoje
Pred začetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1a (varstvo naravne dediščine), Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Hrušica, Hrušica 55a, Hrušica,
– Krajevna skupnost Planina pod Golico, Planina pod Golico 55, Jesenice,
– Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela, Kidričeva 37c, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih organov in organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.
Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, ponazoritvami in utemeljitvami določil PUP ter pogoji organov in organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN in TTN v merilu 1:5000, in posamezna območja v večjem merilu,
3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
5. člen
5. Sprejemanje PUP
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnutek PUP vsebuje vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov predlaga županu, da osnutek PUP javno razgrne.
5.2. Javna razgrnitev osnutka PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu tangiranih krajevnih skupnosti ter traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jesenice organizira javne obravnave v tangiranih krajevnih skupnosti. Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na krajevno običajen, primeren način.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.
V času javne razgrnitve se osnutek PUP posreduje v obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občinskemu svetu občine Jesenice.
5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec PUP zbrane pripombe in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.
Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojnega odbora občinskega sveta, zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javnih obravnav.
5.4. Priprava usklajenega predloga PUP
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec PUP osnutek PUP dopolnil v predlog PUP.
Predlog PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek PUP s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb in predlogov k osnutku PUP vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k PUP.
5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu PUP
Na usklajeni predlog PUP bo izdelovalec PUP pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu PUP naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1a (varstvo naravne dediščine), Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom PUP soglaša.
5.6. Sprejetje odloka o PUP
Župan bo usklajen predlog PUP s pridobljenimi soglasji organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu svetu občine Jesenice.
Ta ga sprejme z odlokom, in objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
6. Roki za pripravo PUP
PUP bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 45 dni od sprejetja programa priprave,
– priprava posebnih strokovnih podlag v treh mesecih po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s strani občinske uprave in prisojenega odbora občinskega sveta najkasneje v enem mesecu po predaji gradiva,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP v 14 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,
– pridobitev pogojev za pripravo osnutka PUP 30 dni po posredovanju gradiva,
– osnutek PUP v enem mesecu po preteku roka za izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka PUP 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav 21 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– na podlagi stališč župana se osnutek PUP dopolni v predlog PUP v enem mesecu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga PUP,
– Občinski svet občine Jesenice sprejme odlok o PUP,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
7. Financiranje priprave PUP
Sredstva za pripravo PUP se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice, iz postavke urbanizem.
8. člen
8. Veljavnost programa priprave PUP
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Jesenice.
Št. 352-51/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost