Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4437. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj turizma na kmetijah na območju Občine Grosuplje, stran 13745.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) in pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96) je Občinski svet občine Grosuplje na 10. seji dne 29. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj turizma na kmetijah na območju Občine Grosuplje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za pridobivanje in dodeljevanje posojil na področju razvoja turizma na kmetijah na območju Občine Grosuplje.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil za razvoj turizma na kmetijah na območju Občine Grosuplje se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– graditev, prenovo in adaptacijo objektov, namenjenih za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah in
– nakup in posodobitev opreme.
Pod turistično dejavnost na kmetijah se smatra opravljanje gostinske dejavnosti (turistična kmetija), kjer nudijo gostom hrano, pijačo in namestitev kot dopolnilno dejavnost. Turistična kmetija ima organizirano lastno kmetijsko pridelavo. Turistične kmetije so:
– kmetija z nastanitvijo in prehrano,
– izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat) in
– vinotoč in osmica.
Kmetija z nastanitvijo in prehrano gostov ima sobe za goste, apartmaje, kmečke hiše ali prostore za kampiranje, domačo kuhinjo za pripravo jedi, prostor za strežbo jedi in pijač ter stranišče za goste. Kmetija lahko sprejme goste na nastanitev, če ima urejene nastanitvene prostore v skladu z določbami pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
Izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat) ima domačo kuhinjo za pripravo jedi, prostor za strežbo jedi in pijač, stranišče za goste, izletnikom nudi lastne jedi in pijače ter mineralno vodo, gostinske storitve nudi konec tedna, po dogovoru pa lahko tudi med tednom, vendar le v naprej najavljenim skupinam.
Vinotoč in osmica sta obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Vinotoč ali osmica ima točilni prostor, prostor za pripravo hrane, tekočo hladno in toplo vodo, stranišče ločeno za moške in ženske. Vinotoč nudi vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače, hladne narezke, domač kruh in potico, pristne krajevno značilne enolončnice. V vinotoču prodajajo in strežejo čez vse leto, dokler imajo svojo lastno pijačo. V osmici prodajajo in strežejo lahko največ dvakrat na leto do deset dni, dokler imajo lastno pijačo in prehrano.
4. člen
Za posojilo lahko zaprosijo občani s slovenskim državljanstvom, investicija pa mora biti na območju Občine Grosuplje.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci, ki imajo pridobljeno potrdilo o priglasitvi opravljanja dejavnosti turizma na kmetiji, ki ga izda pristojni organ upravne enote na podlagi predložene dokumentacije. V primeru, da navedenega potrdila prosilec še nima, si ga mora pridobiti pred pričetkom koriščenja sredstev, ta rok pa ne sme biti daljši od treh mesecev od dneva, ki je bil prosilcu vročen sklep o odobrenih sredstvih posojila. Če prosilec v navedenem roku ne predloži potrdila o priglasitvi opravljanja dejavnosti turizma na kmetiji pristojne upravne enote, župan sprejme sklep o prenehanju veljave sklepa o dodelitvi sredstev posojila.
5. člen
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– prosilci že opravljajo turistično dejavnost na kmetiji,
– imajo ožjega družinskega člana, ki je prevzemnik kmetije, in ima ustrezno izobrazbo za nadaljevanje turistične dejavnosti na kmetiji,
– imajo pridobljeno gradbeno dokumentacijo za ureditev prostorov za izvajanje kmečkega turizma oziroma jo pridobivajo.
6. člen
Posojilo se dodeljuje za najdaljšo dobo vračanja do 5 let. Višina odobrenih sredstev je odvisna od obsega razpoložljivih sredstev za razvoj turizma na kmetijah, od kreditne sposobnosti posameznega prosilca ter višine zaprošenih sredstev. Kreditni potencial se oblikuje s sredstvi banke, s katero Občina Grosuplje sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Višino obrestne mere za posojilo določi komisija župana za kmetijstvo v dogovoru z banko ob javnem razpisu.
7. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev posojil, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, na podlagi katerih se dodeljujejo sredstva posojila,
– navedbo višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prosilci sredstev,
– pogoji, pod katerimi se dodeljujejo posojila (doba vračanja posojila, obrestna mera posojil...),
– rok za vložitev prošenj, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in ne daljši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa v sredstvih obveščanja ter naslov, na katerega se vložijo prošnje za dodelitev sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnja za dodelitev posojila,
– rok, v katerem bo župan sprejel sklep o dodelitvi posojil, ki pa ne sme biti od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj, vsem prosilcem pa morajo biti sklepi župana posredovani v osmih dneh po sprejemu.
Postopek javnega razpisa za dodelitev posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj turizma na kmetijah vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine s sklepom. V komisiji so predstavniki občine, banke, s katero občina sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kmetijske svetovalne službe, vsaj dva predstavnika občinskega sveta in drugi člani. Komisija za župana pripravi predlog višine dodeljenih sredstev, župan odloča o dodelitvi posojila s sklepom.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravljata Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje in pooblaščena banka.
8. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom župana, mora poleg bančnih določb vsebovati pogoje, določene s sklepom župana, predvsem pa:
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj vrne posojilo z zamudnimi obrestmi.
9. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, preverjata komisija in banka, s katero Občina Grosuplje sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
10. člen
Prosilci, ki pridobijo sredstva posojila za razvoj turizma na kmetijah na podlagi tega pravilnika in razpisa, objavljenega v glasilu javnega obveščanja, morajo opravljati turistično dejavnost v odvisnosti od pridobljene višine sredstev, in sicer:
– do 1,000.000 SIT dobljenih sredstev najmanj 2 leti,
– od 1,000.000 SIT do 2,000.000 SIT dobljenih sredstev najmanj 3 leta,
– več kot 2,000.000 SIT dobljenih sredstev najmanj 3 leta.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti turizma na kmetiji v skladu z zgoraj navedenimi določili opravlja pristojni organ Občine Grosuplje, ki pri pristojnem davčnem organu pridobi potrdilo o plačevanju pavšalnega prispevka zavezanca.
V primeru, da upravičenec, ki so mu bila dodeljena sredstva posojila za razvoj turizma na kmetiji, ne opravlja turistične dejavnosti v skladu z zgoraj navedenimi določili, vrne v proračun Občine Grosuplje vsa pridobljena sredstva, ki se revalorizirajo s temeljno obrestno mero (TOM).
11. člen
Posojilojemalec prične uporabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in po ureditvi zavarovanja kredita.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj po objavi.
Št. 332-3/96
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost