Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4434. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 13742.

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov naselja Delnice z dne 26. 7. 1999, sklepa Sveta KS Poljane z dne 7. 9. 1999 in izida referenduma z dne 24. 10. 1999 objavljamo
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Na podlagi izida referenduma z dne 24. 10. 1999 se uvede samoprispevek v delu KS Poljane – naselje Delnice (razen h. št. 21 in 33).
2. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni lastniki zemljišč na katere se razširja trasa ceste, in sicer: Čadež Franc in Križnar Jurij.
V primeru novogradenj, na območju uvedbe referenduma, so novi lastniki dolžni v celoti poravnati obveznost iz tega samoprispevka, zmanjšano za amortizacijo ceste.
Za izvzete hišne številke (21 in 33), ki so trenutno nenaseljene, velja, da se odloži plačilo samoprispevka do vselitve. Takrat poravna lastnik samoprispevek v celoti, zmanjšan za amortizacijo ceste.
3. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za asfaltiranje, vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli, ceste Krajci – Delnice v dolžini 900m in širine 4 m.
Vrednost celotne investicije znaša 11,070.000 SIT.
Polovico sredstev financira KS Poljane po svojih zmožnostih oziroma po finančnem planu, ki ga potrjuje svet KS Poljane, polovico pa lastniki hiš, ki so zavezanci za samoprispevek.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2002 oziroma do pokritja deleža zavezancev (v skladu z drugim odstavkom 3. člena), ki bo izračunan ob zaključku investicije.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so lastniki stanovanjskih in počitniških hiš v naselju Delnice, po seznamu, ki ga je potrdil zbor vaščanov Delnic dne 26. 7. 1999, in sicer:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek in naslov     Ocnjena skupna  Mesečni obrok  Zadnji (60. obrok) v l. 2004
št  zavezanca.           višina samoprisp. v SIT (59 obr.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Kisovec Marko, Delnice 1a         90.000      2.500  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
2.  Kisovec Valentin, Delnice 1        90.000      2.500  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
3.  Mrak Janez, Delnice 2           72.000      2.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
4.  Dolenc Milan, Delnice 3         225.000      6.250  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
5.  Peternel Jože, Delnice 4         180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
6.  Demšar Janez, Delnice 5         180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
7.  Mrak Izidor, Delnice 6          360.000      10.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
8.  Čadež Gregor, Delnice 7         180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
9.  Šink Maks, Delnice 10          180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
10. Luznar Franc, Delnice 11         90.000      2.500  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
11. Cankar Janez, Delnice 11a        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
12. Šubic Matevž, Delnice 12         180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
13. Kisovec Janez, Delnice 14        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
14. Dolenec Ladislav, Delnice 15       180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
15. Naglič Matevž, Delnice 16        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
16. Radoševič Janez, Delnice 17       180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
17. Dolenec Jožef, Delnice 18        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
18. Šubic Andrej, Delnice 19         225.000      6.250  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
19. Križnar Milan, Delnice 20        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
20. Mrak Pavel, Delnice 22          180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
21. Dolenec Vencelj, Delnice 23       180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
22. Šink Alojzij, Delnice 26         180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
23. Kos Anton, Delnice 27          180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
24. Kisovec Franc, Delnice 29        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
25. Dolenec Martin, Delnice 23        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
26. Križnar Ivan, Novi svet 8        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
   4220 Škofja Loka
27. Primožič Mira, Groharjevo nas. 58    180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
   4220 Škofja Loka
28. Šmuc Andrej, Lavričeva 6/a        180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
   1000 Ljubljana
29. Vesenjak Boža, Svetosavska ul. 10    180.000      5.000 razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
   1000 Ljubljana
30. Peternel Ivan, Zgornje Bitnje 224    180.000      5.000  razlika po obr. skladno s 3. in 5. členom tega sklepa
   4209 Žabnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zavezanci plačujejo samoprispevek v šestintridesetih enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do 20. v mesecu za tekoči mesec. Zadnji obrok je razlika po obračunu investicije, skladno s 3. in 5. členom tega sklepa. Nadzor nad izvajanjem določbe tega člena opravlja KS Poljane.
Zavezanci imajo možnost plačila samoprispevka v enem obroku.
6. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic KS Poljane.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri KS Poljane, št. 51510-842-027-82453.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestni po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja v višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Izidor Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost