Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4432. Odlok o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice, stran 13738.

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 9. redni seji dne 26. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse v Občini Dolenjske Toplice, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno- izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na podlagi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potreb turističnega razvoja Občine Dolenjske Toplice.
5. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega odloka se za območje Občine Dolenjske Toplice določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, skladno z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naložbe na področjih turizma v občini po programu turizma v občini.
7. člen
Predlog razdelitve sredstev turistične takse v okviru predloga proračuna, za namene iz prejšnjega člena, pripravi župan Občine Dolenjske Toplice.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 10. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun.
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
10. člen
Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način bo posredovala podatke in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence se opravlja preko pristojnega davčnega organa. Nadzor opravlja tudi pristojni organ občinske uprave v okviru svojih pooblastil.
Pristojni organ občinske uprave nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu organu občinske uprave omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
V. KAZENSKA DOLOČBA
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje za naslednje prekrške če:
– ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 8. člena tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 9. členom tega odloka in
– ne vodijo evidence v skladu z 10. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Dolenjske Toplice veljati odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 532/99-02
Dolenjske Toplice, dne 26. oktobra 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost