Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4422. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cankova, stran 13726.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 7. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 9. redni seji dne 5. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cankova
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1997 (Uradne objave, št. 7/97) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Cankova.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe tekstualnega dela in grafičnih prilog zaradi sprememb v namenski rabi površin in zaradi uskladitve s prostorskimi sestavinami republiških planov na področju varstva narave.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove Občine Cankova, ki zavzema naslednje katastrske občine: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
3. člen
V poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja se doda besedilo: Občina Cankova bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju.
Najpomembnejše je območje Krajinskega parka Goričko.
4. člen
Predvideni so posegi na najboljša in ostala kmetijska zemljišča. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
5. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju Občine Cankova in sicer:
– karte v merilu 1:25000 s tabelami:
1. Zasnova primarne rabe prostora
2. Zasnova vodnega gospodarstva
3. Zasnova prometnega omrežja
4. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
5. Zasnova naravne in kulturne dediščine
6. Zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
7. Načini urejanja
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer z oznakami Mačkovci 24, 25, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46 in 47 ter Radgona 5, 6 in 7.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
6. člen
Besedilo srednjeročnega plana se ne spreminja.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove Občine Cankova zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota in sicer karte, navedene v 5. členu tega odloka.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje nove Občine Cankova začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 779/99-1
Cankova, dne 8. novembra 1999.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost