Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4421. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 1999, stran 13725.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 11. člena statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 18. 10. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Brezovica za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1999.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajete tudi prenesene obveznosti iz leta 1998 (v skupni vrednosti 109,340.507 SIT) po posameznih področjih, in sicer: dejavnost občinskih in upravnih organov občine 4,909.048 SIT, področje družbenih dejavnosti (izobraževanje, otroško varstvo, kultura, šport, raziskovalna dejavnost) 79,301.319 SIT, področje – socialna varnost in zdravstvo 1,544.997 SIT področje – gospodarstvo, gostinstvo in turizem ter kmetijstvo in gozdarstvo 4,456.713 SIT, področje – komunalno-cestno gospodarstvo 18,128.430 SIT, področje – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1,000.000 SIT.
5. člen
Občinski proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
------------------------------------------------------------------------
I.   Prihodki občinskega proračuna            586,743.840
II.   Odhodki občinskega proračuna             556,892.177
III.  Presežek prihodkov (I – II)              29,851.663
------------------------------------------------------------------------
B)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------
IV.   Zadolževanje                          0
V.   Odplačilo dolga                    29,851.663
VI.   Neto zadolževanje (odplačilo) (IV – V)       – 29,851.663
VII.  Povečanje/zmanjšanje sredstev na računu (III + VI)       0
------------------------------------------------------------------------
6. člen
Sredstva za redno dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so določena s proračunom, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
9. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna, vendar največ za 10% sredstev, ki so v bilanci odhodkov proračuna razporejena za posamezne namene.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoj iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna. O tem odloča občinski svet.
O prenosu sredstev med posameznimi kontnimi postavkami v okviru dejavnost, določenim v bilanci odhodkov, za potrebe pokrivanja likvidnosti posameznih postavk, odločajo posamezni odbori.
10. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do višine 200.000 SIT in o tem obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna trimesečno in z zaključnim računom.
11. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloči s proračunom 0,5% letnih prihodkov najpozneje do 31. 12. tekočega leta, dokler ne dosežejo rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za z zakonom določeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
O taki uskladitvi odhodkov s prihodki poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
13. člen
Župan je dolžan o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu vsake tri mesece.
14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
15. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet.
17. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Proračunski uporabniki morajo do 1. 11. 1999 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi trimesečno poročati službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru.
19. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja po tem proračunu, v prihodnjem letu se smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 35/99
Brezovica, dne 19. oktobra 1999.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost