Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999

Kazalo

4217. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, stran 13390.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), 3. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 72/98) – prečiščeno besedilo in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0789/99, z dne 13. 10. 1999, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) se besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
“Pri izdaji obrazca posebna položnica upnik izpolni vse podatke, razen številke računa nalogodajalca, podpisa nalogodajalca, datuma plačila ter v primeru, da gre za naravo obveznosti, ki upniku ne omogoča vnaprejšnjega vpisa točnega zneska obveznosti, podatka o znesku obveznosti.”
Za drugim odstavkom te točke se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:
“Podatek “sklic” upnik izpolni po navodilu Način določitve podatka sklic na posebni položnici in na posebni nakaznici, PRILOGA 2 tega navodila.
Neizpolnjene podatke iz drugega odstavka te točke izpolni plačnik v skladu s pravili za gotovinsko in brezgotovinsko poravnavo obveznosti, ki so določena s tem navodilom.”
2
V 9. točki tega navodila se za besedama “plačilo upniku,” doda besedilo “oziroma podatek o znesku obveznosti v skladu z drugim odstavkom 6. točke tega navodila”.
3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-12/99
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

AAA Zlata odličnost