Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4153. Odredba o označevanju in registraciji govedi, stran 13247.

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96), drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih o živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o označevanju in registraciji govedi
1. člen
(uvod)
S to odredbo se določa način označevanja govedi, obvezni dokumenti ter centralni register govedi.
Vse govedo (v nadaljnjem besedilu: živali) v Republiki Sloveniji mora biti označeno in imeti urejeno obvezno dokumentacijo v skladu s to odredbo, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi:
– veterinarskih namenov: varovanja zdravja ljudi, varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali;
– selekcije, rodovništva, reprodukcije govedi in kontrole proizvodnje;
– spremljanja staleža govedi za potrebe statistike, finančnih ukrepov in kontrole.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tej odredbi pomenijo:
– Imetnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik živali ali za njih skrbi,
– gospodarstvo je vsak prostor, kjer so oziroma se vzrejajo živali,
– fizična označitev živali je pravilna strokovna vstavitev ušesne znamke v obe ušesi,
– označitev živali pomeni, da je žival fizično označena, da so izpolnjeni vsi obvezni dokumenti in da so podatki sporočeni v centralni register govedi,
– centralni register govedi je register, ki ga za celotno Republiko Slovenijo vodi SIR in vsebuje podatke o živalih, imetnikih živali in lokacijah živali,
– pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti,
– obvezna dokumentacija govedi je potni list, register govedi na gospodarstvu ter ostala dokumentacija, ki jo določi minister, pristojen za veterinarstvo in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
– služba za identifikacijo in registracijo (v nadaljnjem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, pristojnega za veterinarstvo in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki vodi centralni register govedi, pripravlja, izdaja in razpošilja obvezno dokumentacijo živali, nabavlja in razpošilja ušesne znamke ter vodi evidence o izdanih, porabljenih, uničenih ter izgubljenih ušesnih znamkah in potnih listih,
– premik živali na drugo lokacijo je vsak premik živali iz gospodarstva razen dnevne paše na bližnjih pašnikih in večdnevne paše živali istega imetnika živali.
3. člen
(centralni register govedi)
Centralni register govedi vodi SIR. Ta register uporabljajo veterinarska služba, živinorejska služba, veterinarska in kmetijska inšpekcija ter druge službe na predpisan način. Dostop do podatkov in njihova uporaba mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
(SIR)
SIR naroča ušesne znamke ter izdaja potne liste za živali in obrazce za vodenje registra govedi na gospodarstvu.
SIR je dolžan mesečno poročati Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) o izdanih, porabljenih, uničenih ter izgubljenih ušesnih znamkah in potnih listih.
VURS nadzira delo SIR v delu, ki se nanaša na veterinarske namene, v skladu s svojim letnim programom.
5. člen
(ušesna znamka)
Živali se fizično označuje s po obliki in vsebini enako ušesno znamko v vsako uho.
Ušesna znamka je rumene barve, plastična in sestavljena iz dveh delov, ki se ob uporabi spojita in ju ni več možno ponovno uporabiti. Znamka je najmanj 45 mm dolga in najmanj 55 mm široka.
Na sprednji strani je odtisnjeno:
– dvomestna oznaka Slovenije (SI);
– osemmestna neponovljiva identifikacijska številka živali velikosti 6 mm, pri čemer je osma številka kontrolna številka;
– črtna koda identifikacijske številke velikosti 10 mm;
– predzadnje štiri številke iz osemmestne številke velikosti 22 mm za lažje razpoznavanje živali na daljavo.
Enak odtis je tudi na zadnjem delu ušesne znamke.
6. člen
(označitev živali)
Žival fizično označi imetnik živali sam ali pa to zanj opravi pooblaščena veterinarska organizacija ali kmetijski zavod, ki pa morata biti registrirana pri SIR za opravljanje te dejavnosti.
Pogoje in postopek registracije iz prejšnjega odstavka, način pravilne strokovne vstavitve ušesne znamke, najvišjo ceno označitve živali, način naročanja ušesnih znamk in poročanja določi minister.
7. člen
(potrdilo o označitvi)
Ob označitvi govedi označevalec napiše potrdilo o označitvi, ki vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– vrsto živali,
– spol govedi,
– pasmo govedi,
– datum rojstva govedi,
– identifikacijsko številko matere; v primeru presaditve zarodka morata biti vpisani identifikacijski številki biološke matere in nosilke zarodka,
– identifikacijsko številko očeta,
– popoln naslov imetnika živali in njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima,
– popoln naslov lastnika živali, lokacijo in njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima, kadar je različen od imetnika živali,
– kodo označevalca, če ta ni imetnik živali,
– podpis označevalca in
– datum označitve.
Potrdilo o označitvi mora biti sestavljeno v pisni obliki v dveh izvodih. En izvod pošlje imetnik živali v 8 dneh od dneva označitve organizaciji iz prejšnjega člena, kjer je nabavil ušesno znamko, ta organizacija pa vnese podatke v centralni register govedi. Drugi izvod potrdila o označitvi ostane imetniku živali.
Dospelo potrdilo velja kot zahtevek za izdajo potnega lista, ki ga organizacija iz prejšnjega člena nemudoma posreduje SIR. SIR imetniku živali pošlje potni list najkasneje v 14 dneh po prejemu potrdila o označitvi.
8. člen
(označitev)
Žival mora biti označena do 20. dne starosti, oziroma prej, če se premika na drugo lokacijo.
Imetnik živali naroča ušesne znamke za svoje potrebe pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali kmetijskemu zavodu.
Če žival izgubi ušesno znamko, mora imetnik živali to v 8 dneh sporočiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali kmetijskemu zavodu in zahtevati nadomestno ušesno znamko. Pooblaščena veterinarska organizacija ali regionalni kmetijski zavod morata preko SIR nadomestno ušesno znamko z isto vsebino priskrbeti v 20 dneh od prijave izgube. Iz zapisa na ušesni znamki mora biti razvidno, da gre za nadomestno ušesno znamko. Stroške izdaje nadomestne ušesne znamke krije imetnik živali.
V primeru nadomestitve izpadlih ali slabo čitljivih ušesnih znamk, ki so bile izdane pred uveljavitvijo te odredbe, mora oblika nadomestnih ušesnih znamk ustrezati določbam te odredbe, vsebina pa se ne spremeni.
Uporabljene ušesne znamke se uničijo pod nadzorom pooblaščene veterinarske organizacije.
9. člen
(označitev uvoženih živali)
Uvozijo se lahko le z ušesnimi znamkami označene živali. Iz oznake in spremljajoče dokumentacije mora biti razvidna država, od koder izvira žival, in sledljivost živali od njenega rojstva do uvoza v Republiko Slovenijo.
Uvožena žival obdrži prvotno označitev, če je le-ta v skladu s to odredbo in zagotavlja neponovljivost označitve. V nasprotnem primeru je treba uvoženo žival za nadaljnjo rejo (plemensko ali pitanje) ponovno označiti skladno s to odredbo, pri čemer se mora zagotoviti povezava z označitvijo, ki jo je žival imela pri prihodu. Ponovna označitev živali mora biti izvedena nemudoma po izdaji odločbe veterinarskega inšpektorja o ukinitvi karantene. Živali ni treba ponovno označiti, če je ciljni obrat klavnica in je žival zaklana v 20 dneh po opravljenih zdravstvenih pregledih v karanteni. Imetnik uvožene živali mora žival po odpravi karantene v 7 dneh vpisati v register govedi na gospodarstvu.
Evidenca o uvoženih živalih in o preoznačitvi živali se vodi v centralnem registru govedi na podlagi podatkov veterinarske inšpekcije.
10. člen
(potni list)
Potni list je dokument, ki mora spremljati vsako žival, ki se prestavlja na drugo lokacijo.
Ta določba ne velja za dnevno pašo na bližnjih pašnikih ter za večdnevno pašo živali istega imetnika živali.
11. člen
(vsebina potnega lista)
Potni list mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– o vsakokratnem imetniku živali: osebno ime ter točen naslov imetnika živali in kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima;
– o živali: identifikacijska številka govedi, identifikacijska številka matere, datum rojstva, pasma in spol;
– o vzroku spremembe lokacije živali in datum spremembe;
– o datumu smrti ali zakola;
– o morebitnih posebnostih (izguba ušesne znamke...);
– o identifikacijski številki izvorne države živali v primeru, ko je bila ta uvožena;
– navedbo službe, ki je potni list izdala;
– datum izdaje potnega lista;
– podpis odgovorne osebe izdajatelja in žig;
– podpis imetnika živali.
12. člen
(izguba potnega lista)
Če imetnik živali izgubi potni list, mora najpozneje v 8 dneh to sporočiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali kmetijskemu zavodu in zahtevati izdajo nadomestnega potnega lista. Na novem potnem listu mora biti jasno označeno, da gre za nadomestni potni list. Stroške izdaje nadomestnega potnega lista krije imetnik živali.
13. člen
(vračanje in uničenje potnega lista)
Potni list za žival, ki se izvozi, zakolje ali pogine, vrne SIR mejna veterinarska inšpekcija ali pooblaščena veterinarska organizacija, zadolžena za veterinarsko-sanitarni pregled in ugotavljanje vzroka pogina.
Če je žival zaklana v sili in je meso namenjeno za lastno domačo porabo, vrne potni list SIR pooblaščena veterinarska organizacija.
V primerih iz prejšnjega odstavka, ko meso ni primerno za lastno domačo porabo, spremlja potni list žival do kafilerije oziroma secirnice, od koder ga pooblaščena veterinarska organizacija pošlje SIR.
Potni listi mora biti vrnjen SIR v 7 delovnih dneh od dneva izvoza, zakola ali pogina živali.
14. člen
(register govedi na gospodarstvu)
Imetnik živali je dolžan voditi register govedi na gospodarstvu. Vse spremembe morajo biti redno, najpozneje v 7 dneh po dogodku, vpisane v register govedi na gospodarstvu.
Register govedi na gospodarstvu vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in točen naslov imetnika živali ter njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima;
– identifikacijsko številko živali;
– datum rojstva živali;
– pasmo živali;
– spol živali;
– identifikacijsko številko matere živali; v primeru presaditve zarodka morata biti vpisani identifikacijski številki biološke matere in nosilke zarodka;
– identifikacijsko številko očeta živali;
– datum prihoda živali;
– osebno ime in točen naslov prejšnjega imetnika živali, ter njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima;
– datum odhoda živali;
– opombe.
15. člen
(premiki)
Iz gospodarstva se sme premikati le označena žival.
Imetnik živali, ki žival oddaja, je dolžan ob odhodu živali poskrbeti za vpis v register govedi na gospodarstvu in v potni list, ter o oddaji v 7 dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.
Novi imetnik živali mora prejem govedi vpisati v register govedi na gospodarstvu in poskrbeti za vpis v potni list, ter o prejemu živali v 7 dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.
Določba prvega odstavka tega člena velja tudi v primeru zakola v sili in pogina živali.
Če se žival izgubi ali je bila ukradena, mora imetnik živali javiti dogodek in dostaviti potni list pooblaščeni veterinarski organizaciji v roku 8 dni po tem, ko je ugotovil, da se je žival izgubila ali da je bila ukradena. Pooblaščena veterinarska organizacija je dolžna potni list posredovati SIR najkasneje naslednji delovni dan po prijavi izginotja živali.
16. člen
(poročanje)
Pooblaščena veterinarska organizacija in kmetijski zavod, ki sta evidentirana za izvajanje označevanja, sta dolžna podatke iz te odredbe posredovati SIR najkasneje naslednji delovni dan.
SIR mora zagotavljati nepretrgan dostop do centralnega registra govedi službam oziroma osebam, ki imajo pravico dostopa do podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.
17. člen
(javnost registrov)
Register govedi na gospodarstvu in potni listi morajo biti na voljo za pregled veterinarski službi, veterinarski in kmetijski inšpekciji, živinorejski službi ter drugim, ki imajo za to pooblastila.
Imetnik živali ima pravico do vpogleda glede vseh podatkov o svojih živalih v centralnem registru živali.
Minister lahko dovoli v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov dostop do podatkov v centralnem registru govedi tudi drugim osebam in službam.
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.
19. člen
(ukrepi inšpektorja)
Veterinarski inšpektor z odločbo odredi:
– prepoved prometa vseh živali iz gospodarstva, če ena ali več govedi na gospodarstvu v celoti ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede označitve in določi rok dveh delovnih dni za imetnika živali, da dokaže istovetnost živali. Če imetnik živali ne more dokazati izvor živali v navedenem roku, je treba žival brez odškodnine nemudoma usmrtiti in neškodljivo odstraniti pod veterinarskim nadzorom;
– začasno prepoved prometa do odprave nepravilnosti, z živalmi, ki niso pravilno označene, če označitev ene ali več živali na gospodarstvu samo deloma ni v skladu s to odredbo;
– prepoved prometa z vsemi živalmi na in iz gospodarstva, če več kot 20% živali ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede označitve. V primeru, ko je v hlevu samo 10 živali ali manj, se ta ukrep uporabi samo, če zahtevam ne ustreza označitev več kot 2 živali;
– prepoved prometa z živalmi, če imetnik živali ne javlja rojstva, smrti ali premikov na oziroma iz gospodarstva.
20. člen
(vodenje baz podatkov v prehodnem obdobju)
Do ustanovitve SIR vodijo obstoječe baze podatkov pooblaščene veterinarske in živinorejske organizacije.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
S 1. 1. 2000 preneha veljati 10. člen odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94 in 47/94) v delu, ki se nanaša na vodenje evidence govedi.
S 1. 7. 2000 prenehajo veljati 1., 2., 3., 6., 9., 11., 12., 13. in 15. člen odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94 in 47/94) v delu, ki se nanaša na označevanje govedi.
S 1. 7. 2000 prenehata veljati 7. in 8. člen pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81 in 43/88) v delu, ki se nanaša na označevanje govedi.
22. člen
(prehodno obdobje)
Od 1. 1. 2000 dalje se uporablja centralni register govedi.
Od 1. 7. 2000 dalje se naročajo nove ušesne znamke v skladu z določbami te odredbe.
Do 1. 7. 2000 dalje se lahko uporablja dokumentacija, ki omogoča vpis obveznih podatkov o označitvi in vodenju registra govedi na gospodarstvu, po tem datumu pa se uporablja dokumentacija, predpisana s to odredbo.
Skladno s to odredbo morajo biti označene vse živali, rojene po 30. 6. 2000.
Od 1. 1. 2001 dalje se živali označujejo le z ušesnimi znamkami v skladu s to odredbo.
Določbe 19. člena te odredbe se začnejo uporabljati 1. 7. 2001.
Rok za popolno uveljavitev vseh določb te odredbe je 31. 12. 2002.
23. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-170/99
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost