Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

3996. Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, stran 12947.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame
1. člen
Ta odredba določa podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev, ki jih javni zavod Park Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: zavod) pridobiva iz vstopnin, donacij, upravljanja z nepremičninami, koncesij in drugih virov, ter merila, postopke, odločanje o razdeljevanju sredstev in nadzor nad njihovo namensko porabo v skladu z zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: zakon).
Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko namenjajo za pospeševanje varstva in razvoja regijskega parka Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park), in sicer za:
1. dejavno varovanje naravne in kulturne dediščine,
2. ekološko sanacijo,
3. izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam – lastnikom nepremičnin in
4. pospeševanje usklajenega razvoja parka.
2. člen
Dejavno varovanje naravne in kulturne dediščine zajema dejavnost, ki je usmerjena k ohranjanju ali izboljšanju stanja naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter druge naravne in kulturne dediščine na območju parka.
Za dejavnost iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. varovanje, izboljševanje ter obnova naravnih znamenitosti in naravne dediščine,
2. vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov in druge stavbne dediščine in
3. vzdrževanje in obnova krajine.
3. člen
Ekološka sanacija je dejavnost, ki je potrebna zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov ali sanacijskih programov, skladno s predpisi na področju varstva okolja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za ekološko sanacijo šteje tudi druga dejavnost, ki jo na lastno pobudo izvajajo fizične ali pravne osebe z namenom zmanjševanja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi in energije v tla, vodo ali zrak in zmanjševanja ustvarjanja odpadkov.
4. člen
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka, so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in razvoja parka, zlasti pa turizem, gostinstvo, trgovina, tradicionalna obrt in kmetijstvo.
5. člen
Do sredstev po tej odredbi so upravičeni:
1. zavod,
2. fizične osebe v primeru, če niso upravičene do odškodnine v skladu z zakonom in
3. druge fizične ali pravne osebe, če bodo sredstva uporabile na območju parka.
6. člen
Okvirna višina sredstev se za namene iz te odredbe določi v letnem finančnem načrtu zavoda.
Pri določitvi višine sredstev se prednostno upoštevajo naloge zavoda, ki se nanašajo na 1., 2. in 4. točko drugega odstavka 1. člena te odredbe in so določene v letnem programu dela zavoda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti v finančnem načrtu določena sredstva za upravičence iz 2. in 3. točke prejšnjega člena.
7. člen
Sredstva, ki jih lahko pridobijo osebe iz 2. in 3. točke 5. člena te odredbe, so nepovratna in se dodeljujejo zlasti za:
1. izdelavo projektne dokumentacije za poseg v prostor v višini najmanj 50% vrednosti dokumentacije,
2. nakup gradbenih materialov, tipičnih za krajevno arhitekturo, kot na primer opečnate korce, jerte, kamnite vence, kamnite skrle, kamnite tlake, lesenega ostrešja in podobno,
3. nakup tehnične opreme ter sredstev, vezanih na izvajanje odobrenih projektov,
4. storitve in druga dela, povezana z izvajanjem odobrenih projektov in
5. subvencioniranje obrestnih mer bančnih kreditov.
8. člen
Sredstva za subvencije in dotacije iz 3. točke drugega odstavka 1. člena te odredbe se lahko namenijo le za obnovo, sanacijo ali vzdrževanje obstoječega stavbnega fonda.
Subvencije in dotacije iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo fizične osebe, ki so:
1. lastnice nepremičnine na območju parka,
2. predložile dovoljenje, ki je predpisano za nameravani poseg.
9. člen
Sredstva, ki jih lahko pridobijo osebe iz 2. in 3. točke 5. člena te odredbe, se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi zavod na podlagi finančnega načrta in letnega programa varstva in razvoja parka.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski zavoda ter vaške skupnosti.
10. člen
Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo način oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije, razen če ni s to odredbo določeno drugače.
11. člen
Javni razpis lahko vsebuje posebna merila za pridobitev sredstev, ki jih sprejme svet zavoda, kot naprimer:
1. stalno prebivališče na območju parka,
2. premoženjsko stanje prosilca in njegove družine v primeru fizičnih oseb,
3. višino lastne udeležbe,
4. kreditno sposobnost prosilca.
12. člen
Direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odloči o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
O pritožbi zoper sklep odloči svet zavoda.
13. člen
Pogodbo o prejemu sredstev skleneta zavod in prejemnik in mora med drugim vsebovati naslednje sestavine:
1. ime in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višino dodeljenih sredstev,
4. način ter terminski plan izplačevanja sredstev,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste sredstev,
- fazno poročilo o porabljenih sredstvih oziroma najmanj zaključno poročilo, ki mora v primeru obnove kulturne dediščine vsebovati poročilo odgovornega konzervatorja,
7. določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti zavodu skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
Namensko porabo pogodbeno določenih sredstev nadzoruje zavod. Direktor zavoda lahko za nadzor pooblasti usposobljene osebe izven zavoda.
15. člen
Svet zavoda v enem mesecu po uveljavitvi te odredbe s sklepom določi višino razpoložljivih sredstev za plačilo že opravljenih dejavnosti in posegov, ki ustrezajo pogojem in merilom, določenim s to odredbo.
Javni razpis za izbor prejemnikov se objavi, ko minister potrdi sklep iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-42/98
Ljubljana, dne 30. septembra 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost