Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3947. Uredba o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode, stran 12758.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode
1. člen
Za cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredu:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
se lahko povečajo le ob pridobitvi predhodnega soglasja.
2. člen
Pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) vloži zahtevek za pridobitev predhodnega soglasja k cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere zavezanec opravlja dejavnost.
Upravna enota izdela mnenje o upravičenosti zahtevka in ga posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo lahko pridobi mnenje pristojnega organa občine, na območju katere se opravlja dejavnost, ter pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo predhodnega soglasja k ceni vode.
Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– navedba občin na območju katerih se posamezna storitev opravlja,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1997, 1998 in 1999,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek,
– ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
– pregled fizičnega obsega opravljene storitve za posamezne vrste porabnikov za leti 1997 in 1998,
– pregled prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za storitev, za katero se vlaga zahtevek za leti 1997 in 1998. Pregled stroškov naj zajema naslednje strukturne elemente z obrazložitvijo:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti,
– dobiček;
– navedbo vseh drugih storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 1997 in 1998 za podjetje kot celoto.
3. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca.
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo predloga Vladi Republike Slovenije.
4. člen
Zavezancem, ki so v času veljavnosti uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/99) z zahtevkom predlagali odreditev višje stopnje povišanja cen, se dovoli povišanje cen po dosedanjih predpisih.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 78/99).
6. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1999 in velja štiri mesece.
Št. 383-05/99-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina