Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3721. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 12298.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 28/98 in 6/99), 276. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96 in 47/97) ter drugega odstavka 75. člena statuta zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) na 26. seji dne 29. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazci in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1. PRIJAVA v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (Obr. M-1)
2. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (Obr. M-2)
3. SPREMEMBA podatkov med pokojninskim in invalidskim ter zdravstvenim zavarovanjem (Obr. M-3)
4. SPREMEMBA podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu (Obr. M-3A)
5. PRIJAVA podatkov zazdravstveno zavarovanje družinskih članov (Obr. M-DČ)
6. PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU (Obr. ER-8)
7. PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M1-2/B).
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1. KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ)
2. IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ)
3. RECEPT (Obr. Rp)
4. NAPOTNICA (Obr. NAP)
5. POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL)
6. NAROČILNICA ZA TEHNIČNI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1)
7. NAROČILNICA ZA PRIPOMOČEK ZA VID (Obr. NAR-2)
8. POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV-SPREMSTVA (Obr. PS)
9. NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG)
10. PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB)
11. REVERZ (Obr. REV)
12. PREDLOG ZDRAVNIŠKI KOMISIJI (Obr. ZK)
13. DELOVNI NALOG (Obr. DN)
(3) Obrazec iz 7. točke prvega odstavka tega člena ter listine od 2. do 13. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni v tem pravilniku in so njegov sestavni del.
(4) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega odstavka tega člena določi zavod s posebnim aktom.
(5) Obrazci od 1. do vključno 6. točke prvega odstavka tega člena so na podlagi zakona objavljeni v posebnem pravilniku.
3. člen
(1) Obrazec iz 7. točke prvega odstavka 2. člena ter listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika so javne listine.
(2) Obrazec in listine iz prejšnjega odstavka obvezno vsebujejo podatek o založniku in izdajatelju, oznako obrazca oziroma listine ter opombo “Ponatis prepovedan“.
4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 7. točke prvega odstavka ter listin od 2. do 13. točke, razen listin iz 3. in 5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda zavod.
(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda zavod v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo.
(3) Navodilo za izpolnjevanje obrazcev od 1. do vkjučno 6. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izdajo nosilci, določeni z zakonom in pravilnikom iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti, ki so predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z zavodom.
(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za to z zavodom nimajo sklenjene pogodbe in tudi ne zdravniki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.
(3) Škodo, ki jo povzroči zavodu zdravstveni zavod, zasebni zdravnik in drug zasebni zdravstveni delavec z uporabo listine v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, mu je ta dolžan povrniti v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. Če pri izvajanju zdravstvene dejavnosti listino uporabi izvajalec, to istočasno predstavlja kršitev pogodbe, zaradi katere lahko zavod v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja pogodbo z njim razdre.
6. člen
(1) Zavod je založnik in izdajatelj obrazca iz 7. točke prvega odstavka 2. člena ter listin iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Zavod sam poskrbi za njihovo razdeljevanje, razen če za to delo ne pooblasti drugo pravno osebo.
(2) Zavod uporabnikom zagotavlja obrazce in listine po proizvodni ceni.
7. člen
Posamezni obrazci in listine iz 2. člena tega pravilnika se uporabljajo:
1. obrazec iz 7. točke prvega odstavka od 1. 7. 1999 dalje,
2. listina iz 1. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem, ki ga v skladu s posebnim pravilnikom določi zavod,
3. listini iz 8. in 10. točke drugega odstavka od 1. 1. 1998 dalje,
4. listina iz 2. točke drugega odstavka od 1. 4. 1999 dalje,
5. listina iz 3. točke drugega odstavka od 1. 10. 1999 dalje,
8. člen
(1) Pravice, ki so jih v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravniki priznali oziroma predpisali do datuma uveljavitve posamezne listine iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika na obstoječih veljavnih listinah, lahko zavarovane osebe te uveljavljajo še najdalj 30 koledarskih dni od datuma uveljavitve nove listine.
(2) Prijave v zavarovanje, vložene na obrazcu iz 1. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika do 30. 6. 1999, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve veljavnosti novega obrazca iz 1. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Izbire osebnega zdravnika, izpisane na listini iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika do 30. 3. 1999, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve veljavnosti na 30 koledarskih dni od uveljavitve nove listine iz 2. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika
9. člen
Z dnem uveljavitve novih listin po 7. členu tega pravilnika se ne uporabljajo več listine od 1. do vključno 5. alinee prvega odstavka 5. člena navodil o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresničevanje pravic do zdravstveneg varstva (Uradni list SRS, št. 29/82) ter drugega odstavka 5. člena navedenih navodil glede načina izpolnjevanja obrazcev.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202-26-7/99
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Predsednik
Upravnega odbora ZZZS
Sandi Bartol l. r.