Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3699. Pravilnik o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije, stran 12283.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje način in oblike izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v razmerju do policije v zvezi z določanjem razvojnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih temeljnih usmeritev za delo policije ter usmerjanjem in nadzorovanjem izvajanja nalog policije.
Ta pravilnik določa tudi pooblastila delavcev ministrstva, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem nalog policije.
II. TEMELJNE USMERITVE ZA DELO POLICIJE
2. člen
Minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi predloga Urada za usmerjanje in nadzor policije (v nadaljnjem besedilu: urad) da policiji temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela za obdobje petih let. Srednjeročni načrt razvoja in dela policije sprejme minister.
S srednjeročnim načrtom se določi temeljne razvojne cilje na posameznih področjih dela policije ter opredeli temeljne usmeritve izvajanja nalog policije in ukrepe potrebne, za njihovo uresničitev.
Srednjeročni načrt mora vsebovati:
– usmeritve na področju dela policije;
– usmeritve na področju zaposlovanja v policiji: zlasti okvirno število in strukturo delavcev policije, ki jih bo le-ta zaposlila v posameznem letu, način usmerjanja policistov v delo različnih policijskih enot, smeri dopolnilnega in funkcionalnega izobraževanja delavcev policije, način izbora kandidatov za različne ravni vodstvenih delavcev policije in način priprave na opravljanje in prevzem vodstvenih nalog;
– usmeritve na področju opreme in investicij.
3. člen
Urad na podlagi srednjeročnega načrta dela policije pripravi predlog, na podlagi katerega da minister policiji usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta dela policije.
Minister pošlje generalnemu direktorju policije usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta najkasneje do 30. junija. Policija pripravi letni načrt dela, ki ga generalni direktor policije pošlje v potrditev ministru najkasneje v roku 15 dni po prejemu usmeritev in obveznih navodil.
Letni načrt dela policije določa:
– cilje in ukrepe na posameznih področjih dela policije;
– načrt zaposlovanja v policiji;
– načrt opreme in investicij.
4. člen
Če razmere na posameznih področjih dela policije terjajo sprejem posebnih ukrepov, oziroma če rešitev posamezne naloge z delovnega področja policije zahteva določitev posebnih programov, minister generalnemu direktorju policije naloži, da policija za ta področja dela pripravi posebne programe oziroma načrte, v katerih predvidi aktivnosti, nosilce in sredstva, potrebna za izvedbo naloge.
Posebne programe oziroma načrte sprejme minister.
Sprejem posebnih programov oziroma načrtov lahko ministru predlaga tudi generalni direktor policije.
III. DOLŽNOST POROČANJA
5. člen
Generalni direktor policije je dolžan ministru redno poročati o izvrševanju nalog policije in o vseh pomembnejših vprašanjih z delovnega področja policije.
Policija posreduje ministrstvu:
– polletna in letna poročila o izvajanju nalog policije;
– polletna poročila s področja nadzora in notranjih preiskav;
– mesečna poročila o izvajanju ukrepov iz 49. člena zakona o policiji in ukrepov iz 150., 151. in 155. člena zakona o kazenskem postopku;
– mesečna poročila o pritožbah zoper postopke policistov;
– poročila o izvajanju posameznih usmeritev, obveznih navodil in nalog, ki jih je generalnemu direktorju policije dal minister;
– druga poročila v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Letno poročilo o izvajanju nalog policije mora vsebovati tudi oceno izvajanja srednjeročnega načrta.
Poročila iz prvega odstavka tega člena morajo biti ministru posredovana najkasneje trideset dni po zaključku obravnavanega obdobja ali izvršeni nalogi, razen letnega poročila, ki mora biti ministru posredovano najkasneje do 1. marca naslednjega leta.
Generalni direktor policije obvešča ministra o pripravi in sprejemu internih splošnih aktov iz svoje pristojnosti.
Policija urad redno seznanja z obveznimi navodili in usmeritvami, ki jih generalna policijska uprava pošilja organizacijskim enotam policije.
Na zahtevo urada mu policija posreduje tudi druga poročila, podatke in dokumente, pomembne za pripravo usmeritev ministra.
IV. USMERJANJE IN NADZOR DELA POLICIJE
6. člen
Minister daje generalnemu direktorju policije usmeritve, obvezna navodila in naloge v zvezi z delom policije.
Generalni direktor policije lahko zahteva, da minister zavzame stališča ali da mu da usmeritve za izvajanje posameznih vprašanja z njegovega delovnega področja.
7. člen
Ministrstvo izvaja redni, izredni in ponovni nadzor nad izvajanjem nalog policije.
Ministrstvo izvaja tudi tekoči nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic in svoboščin v postopkih policije, posebej nad reševanjem pritožb zoper postopke policije.
8. člen
Nadzor iz prejšnjega člena izvaja urad.
9. člen
Redni nadzor policije se izvaja na podlagi letnega nadzornega programa, ki ga na predlog urada določi minister.
Urad posreduje generalnemu direktorju policije letni načrt nadzora.
Ponovni nadzor se opravlja po preteku roka, določenega za odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.
10. člen
O izvajanju rednega, izrednega in ponovnega nadzora odloči minister s pisno odredbo.
11. člen
Odredba o rednem nadzoru se najmanj petnajst dni pred izvedbo nadzora vroči generalnemu direktorju policije ter vodji organizacijske enote, v kateri se bo nadzor opravljal.
12. člen
Izredni in ponovni nadzor se lahko opravita nenapovedano.
Delavec ministrstva, ki izvaja izredni ali ponovni nadzor, neposredno pred začetkom izvajanja nadzora vroči odredbo ministra vodji organizacijske enote, v kateri bo opravljal nadzor. Istočasno o tem obvesti generalnega direktorja policije.
13. člen
O opravljenem nadzoru sestavi delavec ministrstva, ki je nadzor izvajal, poročilo.
Poročilo o nadzoru, vključno z gradivi, na katerih temeljijo ugotovitve nadzora, pošlje predstojnik urada najkasneje v petnajstih dneh po opravljenem nadzoru ministru, generalnemu direktorju policije in vodji organizacijske enote policije, v kateri je bil opravljen nadzor.
14. člen
Predstojnik urada predlaga ministru ukrepe za odpravo pri nadzoru ugotovljenih nepravilnosti in postopke za ugotavljanje odgovornosti.
Minister generalnemu direktorju policije naloži, da v določenem roku ali na določen način odpravi pri nadzoru ugotovljene nepravilnosti. O izvedenih ukrepih za odpravo nepravilnosti in postopkih za ugotovitev odgovornosti mora generalni direktor policije pisno seznaniti ministra.
15. člen
Urad sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri generalni policijski upravi, zadolženimi za razvoj, nadzor in reševanje pritožb.
Predstojnik urada in generalni direktor policije lahko zaradi uspešne izvedbe nadzora organizirata različne oblike medsebojnega sodelovanja pri nadzoru.
V. POOBLASTILA DELAVCEV MINISTRSTVA, KI OPRAVLJAJO NADZOR NAD IZVAJANJEM NALOG POLICIJE
16. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, imajo za opravljanje nadzora naslednja pooblastila:
– zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija;
– zahtevati vpogled v dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe, ki jih v skladu z svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija in po potrebi zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;
– opraviti razgovor z delavci policije;
– vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem delu;
– zahtevati ateste ter tehnične in druge podatke o tehničnih sredstvih v uporabi policije ter zahtevati dokazila o usposobljenosti policistov za uporabo tehničnih in drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;
– prisostvovati pri izvajanju določenih nalog policije;
– od policije in delavcev policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za uspešno izvedbo nadzora.
Minister lahko delavcem ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, omeji uporabo pooblastil na nadzor določenega področja dela policije.
Za izvajanje določenih nalog nadzora dela policije lahko minister zadolži tudi posamezne policiste. O tem minister pisno obvesti generalnega direktorja policije.
17. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, morajo opraviti poseben preizkus znanj in usposobljenosti.
Vsebino in način izvajanja preizkusa iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
18. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, se pri svojem delu izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda minister.
19. člen
Delavci policije so dolžni delavcem ministrstva, ki opravljajo nadzor, omogočiti izvršitev nadzora in jim nuditi potrebno pomoč.
Delavec ministrstva, ki v okviru nadzora prisostvuje izvajanju posameznih nalog policije, ne sme ovirati dela policije.
20. člen
Če obstaja utemeljena nevarnost, da bi izvedba pooblastil iz 16. člena tega pravilnika pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov iz 49. člena zakona o policiji in ukrepov iz 150., 151. in 155. člena zakona o kazenskem postopku onemogočila ali bistveno otežila izvedbo teh ukrepov ali ogrozila življenje in zdravje njihovih izvajalcev, lahko policija do odločitve ministra začasno odreče prikaz dokumentacije, pregled prostorov in posredovanje določenih podatkov ali informacij.
Dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka in ima oznako zaupnosti, smejo delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, pregledovati samo ob prisotnosti odgovorne osebe, ki je določila stopnjo zaupnosti dokumenta oziroma osebe, ki jo ona pooblasti.
21. člen
Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, ter glede načina in postopkov uporabe in obravnavanja varovanih podatkov, s katerimi se delavci ministrstva seznanijo pri opravljanju nadzora, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o varovanju podatkov policije ter pravilnika o merilih in postopkih za določanje zaupnosti podatkov policije.
22. člen
V primeru, da delavec ministrstva pri nadzoru nad delom policije ugotovi hude nepravilnosti, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, lahko od vodje organizacijske enote, v kateri opravlja nadzor, zahteva, da ta odredi ustrezne ukrepe za njihovo takojšnjo odpravo.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora delavec ministrstva, ki opravlja nadzor nad delom policije, o tem s pisnim zaznamkom takoj seznaniti ministra in generalnega direktorja policije.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Do sprejema ustreznega akta o reševanju pritožb zoper postopke policistov morajo notranje organizacijske enote ministrstva in policije, ki so pristojne za reševanje pritožb, urad redno obveščati o prispelih pritožbah in o rešitvah pritožb.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0001-1-028/1325-99
Ljubljana, dne 14. septembra 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost