Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3687. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9997.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Majšperk na 7. seji dne 7. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99) se 5. člen spremeni in glasi:
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 35% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti   5% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta                   5% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles              10% plače župana,
– za pomoč župana pri izvrševanju nalog            10% plače župana in
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu   5% plače župana.
Podžupan, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 5% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bo jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblasti, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
2. člen
6. člen se spremeni in glasi:
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 14% plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta 
(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)         15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta                 40%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta                30%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta          15%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je           10%.
Z udeležbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni in glasi:
Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta. Župan lahko v primeru večje zahtevnosti dela delovnega telesa ali odbora odobri sejnino v višini največ 15% možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita in glasita:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 14% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo po določbah 6. člena tega pravilnika za delo občinskega sveta. V primeru, da nadzor vodi član nadzornega odbora je njegova nagrada enaka nagradi predsednika.
5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo od 1. 8. 1999.
Št. 032-03-0001/98
Majšperk, dne 7. septembra 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost