Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3684. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000, stran 9993.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na redni 7. seji dne 29. 7. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94) in družbenega plana Občine Litija (Uradni list SRS, št. 14/87 in Uradni list RS, št. 40/92, 20/94);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije. V kontekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v določenem roku;
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozda; območja za raziskovanje in pridobivanje rudnin; območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine; ureditvena območja naselij; območja večjih infrastrukturnih objektov; območja za rekreacijo v naravnem okolju; nevarna in ogrožena območja (območja obveznih sanacij);
– urbanistične zasnove naselij Litija in Šmartno – programske usmeritve.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Litija oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
IV. SODELOJUČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE LITIJA
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Občina Litija, oddelek za gospodarsko infrastrukturo;
2. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
3. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana;
4. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana;
5. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
6. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana;
7. za področje rudarstva: Direkcija RS za rudna bogastva, Velenje;
8. za področje prometa in zvez: Direkcija za ceste, Tržaška 19, Ljubljana; Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za železnice, Langusova, Ljubljana;
9. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Oddelek za energetiko, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Eles, Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
10. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana,
11. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 60 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
5. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Litija.
2. Javni poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je 3 mesece po objavi programa v Uradnem listu RS; pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Litija po tem datume, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Litija.
3. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
4. Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in organizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v sodelovanju z izdelovalcem v 60 dneh po podpisu pogodbe.
5. Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se izdela najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.
6. Občinski svet občine Litija obravnava in sprejme osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
7. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Litija.
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
9. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
10. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Litija posreduje usklajen osnutek na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
11. Župan Občine Litija posreduje, po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnutek na občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprejme spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Litija, za pripravo strokovnih podlag se predvidijo sredstva v proračunu Občine Litija.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-90/99
Litija, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost